25 Aprilie 2015

AVOCATUL POPORULUI: Clauza de confidențialitate în contractul individual de muncă

 

Consilier Carla Cozma - coordonator Biroul teritorial Iași, instituția Avocatul Poporului

”În ce condiții angajatorul poate insera într-un contract individual de muncă o clauză de confidențialitate și ce presupune încălcarea unei asemenea clauze". S.M. - Iași

În concordanță cu prevederile Codului muncii, contractul individual de muncă conține o serie de elemente expres și limitativ prevăzute, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 17 alin.3, la care se pot adăuga și alte clauze specifice care pot fi negociate între părți.

Una dintre aceste clauze este conform prevederilor art. 20 alin.2 lit. c din Codul muncii și clauza de confidențialitate.

Potrivit art. 26 din actul normativ mai sus menționat, prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.

Inserarea unei asemenea clauze în contractul individual de muncă dă naștere unui raport juridic în conținutul căruia intră dreptul subiectului activ, angajatorul, de a cere subiectului pasiv, salariatul, să dea, să facă sau să nu facă ceva, sub sancțiunea constrângerii de stat în cazul neexecutării de bună voie.

Pentru a își produce efectele juridice scontate, clauza de confidențialitate trebuie să întrunească o serie de condiții de valabilitate, respectiv să fie expres prevăzută în contractul individual de muncă și să prevadă expres care sunt informațiile confidențiale (cu excepția secretului de serviciu care beneficiază de o reglementare specială).

Această clauză este facultativă și poate fi negociată și introdusă de părți în contractul individual de muncă atât la data încheierii contractului de muncă, cât și pe parcursul executării acestuia, printr-un act adițional.

În ceea ce privește întinderea duratei clauzei de confidențialitate, regula este durata executării contractului, dar și după încetarea acestuia, cu sau fără precizarea unei durate de încetare.

Odată stabilită o asemenea clauză, nerespectarea acesteia de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese, daune care pot fi sau nu prevăzute în contractul individual de muncă. Cuantumul daunelor se poate modifica în urma evaluării prejudiciului suferit de partea păgubită.

În situația în care partea în culpă este salariatul, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, nerespectarea unei asemenea clauze poate atrage după sine răspunderea disciplinară a acestuia, în măsura în care fapta poate fi considerată abatere disciplinară, precum și desfacerea contractului individual de muncă, atunci când gravitatea faptelor determină o asemenea sancțiune, pe lângă plata daunelor-interese.

Prin intermediul clauzei de confidențialitate se interzice doar transmiterea informațiilor ce au fost declarate confidențiale în cuprinsul clauzei de confidențialitate și nu orice date sau informații de care au luat cunoștință părțile în timpul executării contractului.

Distinct de clauza de confidențialitate, Codul muncii face referire și la un contract de confidențialitate, astfel cum rezultă din prevederile art. 17 alin.7, contract care se încheie anterior încheierii contractului individual de muncă cu candidatul potențial viitor salariat.

 
 
 
 

Contor: 1580 afișări

Carla Cozma, 25 aprilie 2015 00:28

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner