s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Incetare contract de munca, art.79

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Demisie
Formular: Download

 

Angajator : ......................... Srl                                                                                                 Inspector : .................

Sediul : Str. ................ ,Nr. .... ,Bl. .. ,Sc. .. ,Et. ..,Ap. .., sector ...,                                        Numar Dosar :

Inregistrat la registrul Comertului sub nr. : ...............

Cod Fiscal : ................

Tel. : .....................

Fax : .....................

 

DECIZIA

Nr. ………../ ...............

 

Subscrisa Sc ..................... Srl ,cu sediul in Str. ................ ,Nr. .......... ,Bl. .. ,Sc... ,Et. … ,Ap…, inregistrata la Registrul Comertului din Municipiul Bucuresti sub nr. ...................., cod fiscal ..........................., telefon ..................., reprezentata legal prin ........................., in calitate de ...................

Avand in vedere notificarea D-nei/D-lui........................, inregistrata cu numarul: ………………/…………………………,de desfacere a contractului individual de munca,

In conformitate cu prevederile  din Codul Muncii, reprezentantul legal al societatii,

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutive al societatii

 

DECIDE:

 

Art. 1 Incepand cu data de .........................inceteaza contractul individual de munca al  D-nei/dlui..................., inregistrat sub nr.…………………. , in conformitate cu prevederile , din Codul Muncii.

Art. 2 Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor duce la indeplinire prezenta.

Art. 3 Precizam ca fostul/fosta salariat/anu are debite fata de subscrisa.

Art. 4 Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare si se va comunica salariatului/eisi Inspectoratului Teritorial de Munca.

 

 

Administrator ,

…………………………

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner