s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Modificare salariu

Tematică: Angajare » Act aditional
Formular: Download

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

COD CAEN:

Tel:

fax:

Obiectul:  ACT ADITIONAL

 

ACT ADITIONAL nr……./data…………

la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr……./data…………

in registrul general de evidenta a salariatilor

 

Incheiat astazi, data……..,intre :

 

Partile contractului:

SOCIETATEA…………………………,cu sediul in…………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr………., cod fiscal……………….., reprezentata legal prin DL./D-na……………………. , cu functia de ………….., pe de o parte in calitate de angajator

Si

DL./D-na.................................................,domiciliat in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., legitimat cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………,eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………..., pe de alta parte in calitate de angajat,

In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2003 

 

Partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

 Se modifica art. J salarizarea, punctul 2 Alte elemente constitutive al contractului individual de munca nr………../data………….care va avea urmatoarele prevederi:

  1. Incepand cu data de ­­…………. salariul de baza brut lunar va fi de ………..lei;

  2. Incepand cu data de ­­­­­­­­­­­­­data………… se acorda urmatoarele sporuri:

Sporuri: - conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil      

Celelalte clauze ale contractului individual de munca nr…………/data………….raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, iar unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca ……….., urmand  sa-si produca efectele incepand cu data de …………...

 

         ANGAJATOR,                                                                                        ANGAJAT,                            

............................................                                                                     ..............................................              

                                                                                                                    

                 DATA                                                                                              SEMNATURA

…………………………...                                                                   …………………………………

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner