s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Clauza de confidentialitate

Tematică: Angajare » Contract individual de munca » Clauze specifice contractului individual de munca
Formular: Download

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

COD CAEN:

Tel:

fax:

Obiectul:  ACT ADITIONAL CU CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE  LA CONTRACTUL DE MUNCA  INDIVIDUAL

  

ACT ADITIONAL NR……………………..           

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr…………/data…………………….

In registrul de evidenta a salariatilor

               

Incheiat astazi, data……………… ,intre:

Angajatorul – persoana juridica ……………………..,cu sediul in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., integistrata la Registrul Comertului  sub nr……………,cod fiscal…………reprezentata legal prin Dl./D-na……………….,in calitate de……………………..,

si

Salariatul/a domiciliat/a in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect...,legitimata cu cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………, eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...

In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1), si urm.  din Legea nr. 53/2003, partile hotarasc:

au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul individual de munca de prestari de servicii de mai sus, convenind asupra urmatoarelor clauze:

I. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

 1. Informatiile pe care le obtine, potrivit prezentului act aditional, salariatul/angajatul, ca efect al executarii contractului individual de munca/conventiei civile de prestari servicii intervenite intre parti, sunt strict confidentiale.

 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii, date si documente de care salariatul a luat cunostinta sau incidental*):

Exemple:

 1. situatia financiara;

 2. proiectele si programele de afaceri;

 3. produsele nelivrate;

 4. procedeele de fabricatie;

 5. licentele sau brevetele de inventie;

 6. rezultatele activitatii de cercetare/proiectare;

 7. structura bancii de date;

 8. modul de promovare a produselor; etc.

 9. Salariatul/angajatul poate dezvalui informatii sau date, ori poate pune la dispozitie documente din domeniile mentionate la pct. 2 numai persoanelor implicate in executarea obligatiilor de serviciu care au legatura cu ele sau acelor persoane pentru care se da aprobare in scris de catre societatea……………….

 10. Salariatul/angajatul se obliga ca pe toata durata validitatii contractului individual de munca de prestari servicii sa nu-si constituie o societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului, sa nu devina asociat sau actionar intr-o asemenea societate ori sa-si asume functia de administrator, membru in consiliul de administratie sau cenzor intr-o alta societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului.

 11. Salariatul/angajatul se obliga ca, timp de cel putin nr de ani…………de la data incetarii contractului individual de munca sau a conventiei civile de prestari de servicii, sa pastreze confidentialitatea informatiilor, datelor si documentelor cu care a luat contact pe cale directa sau incidentala in cursul executarii acestora.

 12. In cazul in care salariatul/angajatul, cu intentie sau din culpa, divulga informatii, date sau documente confidentiale se obliga sa despagubeasca societatea corespunzator prejudiciilor pe care i le-a produs.

 13. Prezentul act aditional care face parte integranta din contractul individual de munca/conventia civila de prestari de servicii, s-a incheiat intr-un nr……….de exemplare, astazi, data…………… semnarii lui.

 

               ANGAJATOR                                                                                                                                                                                                                         ANGAJAT

            ……………………………                                                                                                                                                                                             ………………………..

 

 

_______________

                *) Dupa caz, se inscrie in actul aditional.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner