s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Check list

Tematică: Angajare
Formular: Download

 

Nr. Inregistrare: .............. / .................

 

CERERE DE ANGAJARE

 

Subsemnatul/a……………………………………………………….cu domiciliul stabil in………………….,str………………………………….,nr………,bl……,ap……………,judet/ sector…………….., posesor/oare al BI/CI/Pasaport seria…………..,nr…………………….., eliberat de sectia de Politie…………………………….., la data de……………………………………., nascut/a la data de……………………………….. fiul/fiica lui……………………………………………si a……………………………avand CNP……………………..

Prin prezenta va rog sa-mi aprobati angajarea, in cadrul societatii dumneavoastra, pe un post corespunzator pregatirii mele si conform cerintelor dumneavoastra.

Mentionez ca sunt absolvent/a a …………………………………………………… si sunt calificat/a in meseria de…………………………………………………….

 Subsemnatul/a………………………………………….declar pe propria raspundere ca la data de …………………………….(data semnarii prezentei):

 

Data incetarii activitatii la ultimul loc de munca este ………………(de completat obligatoriu);

In prezent sunt angajat la alta societate cu contract individual de munca iar functia de baza este la societatea……………………………………….(salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator local unde exercita functia care o considera de baza);

Nu sunt beneficiar al unei pénsii de asigurari sociale (pensie urmas, limita de varsta, pensie  anticipata, pensie de invaliditate, etc), alocatie de sprijin, ajutor de somaj ;

Sunt beneficiar al …………………………………………..( se specifica tipul pensiei/ ajutorului);

Am luat la cunostinta ca societatea isi desfasoara activitatea in ture;

Sunt de acord sa efectuez ore suplimentare atunci cand situatia o solicita;( salariatii cu fractiune de norma nu vor efectua ore suplimentare!)

Nu sunt de acord sa efectuez ore suplimentare atunci cand situatia o solicita;( salariatii cu fractiune de norma nu vor efectua ore suplimentare!)

 

Ma angajez sa respect prevederile contractului individual de munca, a Regulamentului Intern, a Codului de Etica,  prevederile stabilite prin fisa postului precum si sarcinile date de seful ierarhic superior sau alte proceduri interne aprobate de societate.

 

                                 Data :                                                                                                                                Semnatura:

                …………………………                                                                                                           ……………………………..                                    

 

Manager de zona/Sef de departament:

Numele si prenumele…………………………

Semnatura:…………………………………………

Data: …………………….

 

Postul ce va fi ocupat……………………………..

In cadrul agentiei:…………………………………. (numele si codul agentiei)

Durata muncii:………………………………………. (2,4 sau 8 ore)

Data inceperii activitatii…………………………………

 

Atentie:Se va bifa casuta care corespunde situatiei salariatului.

Mentiune:Aceasta declaratie intra in obligatia angajatului(salariatului), angajatorul fiind exonerat de orice vina conform legislatiei in vigoare.

 

Avizat ,

Departamentul de Resurse Umane:

Numele si prenumele:……………………………………

  Semnatura:……………………………………………

 

 

 

 

FOTO

Curriculum Vitae

 

 

DATE PERSONALE

 

Nume………………………………….

Prenume……………………………

Data nasterii:………………………

Locul Nasterii……………………..

 

Telefon urgente:………………………………

E-mail personal(transmitere fluturas salariu):…………………………………………………………………… (camp obligatoriu)

Adresa: str………………………………….,nr………,bl……,ap……………,judet/ sector……………..

Starea civila:………………………………………………(se specifica: necasatorit, casatorit, divortat, vaduv);

Permis auto(categoria A, B, C, etc):…………………………

Daca da, cand l-ati obtinut?......................Aveti masina proprie?......................

 

STUDII

Studii

Anul absolvirii

Calificari

Liceu

 

 

 

Scoala postliceala

 

 

 

Studii superioare

 

 

 

Master

 

 

 

Cursuri profesionale

 

 

 

 

APTITUDINI

Limbi straine(indicati nivelul de cunostere)

Fluent

Foarte bine

Bine

Mediu

 

Engleza

 

 

 

 

Sarba

 

 

 

 

Altele:.................................

 

 

 

 

 

Calculator (Specificati ce sisteme de operare si ce programe cunosteti)

Windows 98/XP

 

 

 

 

Altele:……………………….

 

 

 

 

 

Hobby-uri (enumerati):  ……………………………………………

EXPERIENTA

Ultimul loc de munca / Locul de munca actual(al doilea job)

Compania:………………………………

 Domeniul: ……………………………..

Numarul de angajati din companie:……………………………

Telefonul companiei:………………………………………………….. 

Functia:……………………………………….

Principalele  responsabilitati:…………………………………………………………………………………………………………. ........................………………………………………………………………………………………………………………….

Motivul pentru care doriti o schimbare a locului de munca:

……………………………………………………………………

Precizati domeniile profesionale in care aveti experienta:

…………………………………………………………………………..

In ce domeniu v-ar interesa sa va dezvoltati cariera:

…………………………………………………………………………………

Alte locuri de munca

Compania:

Functia

Motivul schimbarii

Principalele responsabilitati:

Perioada:

de la ………………….la……………………

Compania:

Functia

Motivul schimbarii

Principalele responsabilitati:

Perioada:

de la …………………..la…………………….

Compania:

Functia

Motivul schimbarii

Principalele responsabilitati:

Perioada:

de la………………………….la……………………..

 

 

REFERINTE pot fi obtinute de la:

Nume prenume

Functia

Compania

Telefon Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                          Data:                                                                                                                                       Semnatura:

                                 ………………………………………                                                                                            ……………………………………

 

 

 

Nr……………………… /…………………………….

DEMISIE

 

 

                Subsemnatul/a…………………………………………….angajatul/a societatii……………………………..in functia de ……………………………………………………………..in agentia…………………………………………din localitatea ……………………..judetul/sector……………………………..,va aduc la cunostinta ca  incepand cu data de …………………………..(*)(se va trece zz/ll/aa) incetez activitatea in cadrul societatii, dupa indeplinirea termenului legal de preaviz.

                Mentionez ca durata de preaviz va decurge incepand cu data………………………..(se va trece zz/ll/aa) pana la data de ………………………(se va trece zz/ll/aa).(**)

Prin prezenta solicit inchiderea user-ului………………………………………, emis in scopul desfasurarii activitatii in cadrul societatii.

                      

                                 Data:                                                                                                                           Semnatura:

               ……………………………..                                                                                                  …………………………..

 

Am luat la cunostinta:……………………………………………

Numele si prenumele managerului de zona/asistent manager…………………………………………………..

 Semnatura:……………………………………..

Aprobat de conducerea societatii:…………………………………….

Nota:

Preavizul decurge din ziua urmatoare celei in care s-a instiintat angajatorul.

Data incetarii contractului va fi ziua urmatoare ultimei zile lucrate in preaviz.

 

 

 

Nr………………………. /…………………………….

 

CERERE

 

                Subsemnatul/a…………………………………….angajatul/a societatii………………………..in functia de ………………………………………….in agentia…………………………………………..din localitatea …………………………..judetul………………………..va rog sa-mi aprobati incetarea contractului individual de munca, incepand cu data de …………………..(*)(se va trece zz/ll/aa), cu acordul partilor partilor.

                Prin prezenta solicit inchiderea user-ului……………………………………, emis in scopul desfasurarii activitatii in cadrul societatii.

 

                                                           Data :                                                                                                                  Semnatura :

                                            ………………………………….                                                                            ……………………………..

 

 

 

Aprobat :………………………. (se va specifica “De acord”)

Numele si prenumele managerului de zona/asistent manager………………………………………..

Semnatura:……………………………………………

Aprobat de conducerea societatii:…………………………………………..

 

 

Nota:

Data incetarii contractului va fi ziua urmatoare ultimei zile lucrate

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Incheiat in data de ……………………..

 

                Intre,

                SC................................., cu sediul legal in ………………………, str……………………, nr…….., sector …….., avand cod fiscal………………………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10968/2006, reprezentata de ………………………………………….(angajat al societatii)

si

   Subsemnatul/a......................................, domiciliat/a in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara...,et....,ap....,sect..., legitimata cu legitimata cu act de identitate……………….., serie……..,nr………………,eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...

 Cu ocazia predarii: ….………..……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

( se mentioneaza bunul predat: carnet munca, adeverinta vechime, contract individual de munca, act aditional,etc cu nr/serie,data)

Nota:

 Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, egal valabile, 1(unul) pentru arhiva societatii si 1(unul) pentru salariat, continand 1(una) pagina.

Am predat,                                                                                                                         Am primit 1(un) exemplar,

L.S.

                                               Nume prenume   ,                                                                                               Nume prenume, CNP,

                                  ………………………………….                                                                          …………………………………………………………

                                                               

                                                    Semnatura,                                                                                                            Semnatura,

                                       ............................................                                                                                       ...........................................                                                      

 

 

                                                                                                                                                             

Aprobat Departament Resurse Umane/Administrator

 

 

FORMULAR PRIVIND APROBAREA CONCEDIILOR

Sectiunea 1 – Solicitant

 

Numele si prenumele   :…………………………………………..

Telefon:………………………………………….

Functia:…………………………………………

Locatia: …………………………………….

Doresc ca incepand cu data……………………si pana la data………………………… (inclusiv) sa beneficiez de :

ð concediu de odihna

ð concediu fara plata(salariu)

ð concediu evenimente deosebite:………………………………………….    (casatorie, deces, nastere copil, etc) – se va anexa documentul doveditor

 

Semnatura:…………………………………

Data:………………………………………..

 

Sectiunea 2 – Aprobarea

Persoana care aproba:…………………………

Managerul de zona/Sef de departament:…………………………

Numele si prenumele:……………………………………….

Semnatura:………………………

 

Persoana care inlocuieste titularul:

Numele si prenumele:…………………………………….

Semnatura:…………………………………………………………..

 

 

 

Mentiune:Cererea de concediu se face pentru o singura perioada, se transmite cu 15 zile inainte de data efectuarii si se aproba de managerul de zona/superiorul ierarhic.

Cererile de de concediu  neaprobate nu se vor lua in considerare!!!

Atentie:Planificarile de concediu de odihna anuale nu  tin loc de cerere de concediu!!!

 

 

DECLARATIE

 

                Subsemnatul/a……….……………………..…………………..domiciliat/a in…………………………………… str…………………….……………………nr…………,bl………,sc………et……….apt.………..judet/sector………..…………….posesor  al CI/BI seria………,nr. …………………., eliberat de…………….…….., la data de …………………, declar pe propria raspundere ca:

       Nu am mai fost angajat  pana in acest moment.

       Nu mi s-a intocmit carnet de munca de catre nici o alta societate.      

       Mi s-a intocmit carnet de munca de catre alta societate si ma oblig sa-l prezint in maxim 30 zile   calendaristice la sediul societatii.

       Mi s-a intocmit carnet de munca si l-am predat in momentul semnarii contractului individual de munca.

 

                               Data:                                                                                                                                         Semnatura:

               ……………………………….                                                                                                        …………………………………

 

 

Atentie:Se va bifa casuta care corespunde situatiei salariatului.

Carnetul de munca se va receptiona / preda doar pe baza de proces verbal de predare/primire semnat de ambele parti.

Mentiune:Aceasta declaratie intra in obligatia angajatului(salariatului), angajatorul fiind exonerat de orice vina conform Codului Muncii in vigoare.

                                                                                                                                

 

 

DECLARATIA SALARIATULUI

 

                    Subsemnatul/a………………………………………….salariat/a la……………………………………., avand in vedere prevederile art. 56 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii deducerilor personale pentru persoanele aflate în întreţinerea mea, prin prezenta declar pe propria mea răspundere că datele menţionate mai jos sunt reale şi corespund situaţiei actuale, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale.
                    Pentru orice schimbare intervenita  mă oblig să anunţ angajatorul în termenul legal de 15 zile calendaristice de la data care s-a produs modificarea  în situaţia comunicată şi sa prezint acte justificative.

    Datele personale ale salariatului:


Nume si prenume……………………………………………………
CNP…………………………………………….BI/CI seria ………………………………… nr………………………….Domiciliul: localitatea………………………………., str……………………………………., nr………………………, bl……………………, sc…………………., apt……………….., judeţ………………………………..


    I. Date pentru copiii (minori) aflaţi în întreţinerea subsemnatului/subsemnatei :

( se vor anexa certificatele de nastere ale copiilor, adeverinţa de la angajatorul celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil).

 

Numele şi prenumele copilului CNP:

 1. Numele si prenumele………………………………………., CNP………………………………………………
 2. Numele si prenumele………………………………………., CNP………………………………………………
 3. Numele si prenumele………………………………………., CNP………………………………………………

            II. Date pentru persoanele aflate în întreţinere (soţul/soţia, copiii peste 18 ani, rudele pana la gradul al doilea inclusiv: parinti, bunici, nepoti, frati/surori):

( se vor anexa documéntele doveditoare privind gradul de rudenie, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propia raspundere ).

O persoana fizica aflata in intretinere poate avea venituri impozabile sau neimpozabile mai mici sau egale cu 250 Ron lunar.


1. Numele si prenumele……………………………………………….., CNP……………………………,gradul de rudenie……………………………………,domiciliuin judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., legitimata cu legitimata cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………,eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...

2. Numele si prenumele…………………………………………., CNP………………………………………., gradul de rudenie…………………………,domiciliata in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., legitimata cu legitimata cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………,eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...

   3. Numele si prenumele……………………………….., CNP…………………………, gradul de rudenie………………………………., domiciliat in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap...,  sect..., legitimata cu legitimata cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………,eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...

 

 

                                                                      Data:                                                                                                                       Semnatura:

                                                      ……………………………..                                                                                ……………………………………..

Atentie:

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si

de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor

in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea

arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole,

indiferent de suprafata.

Grade rudenie

gradul 1 : copii si parintii

gradul 2 :bunici,nepoti, frati/ surori

 

 

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE

a persoanelor aflate in intretinerea salariatului si a caror varsta este peste 18 ani                Subsemnatul/a……………………………………………….., domiciliat/a in localitatea………………………………, str……………………………………., nr…………, bl……………., sc……………,ap………………, judetul……………………………….,CNP…………………………………, declar  pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

                I. Persoana care contribuie la intretinerea mea si pentru care sunt de acord sa beneficieze de deducere personala pentru intretinerea mea, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
Numele si prenumele ..................................

 CNP……………………………..

Gradul de rudenie………………………

Domiciliu: str……………………………………., nr…………, bl……………., sc……………, ap………………, judetul……………………………….


                II. La data declaratiei realizez un venit in suma de ……………………………lei/luna, reprezentand……………………………………………;

Detin o suprafata de teren agricol si silvic in suprafata de peste 10 000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane:

                                Da                                   Nu

Obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destínate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata:

                                Da                                   Un
                                    Ma oblig sa anunt de indata persoana prevazuta la pct. I, in cazul in care vor interveni schimbari in situatia venitului realizat.

                                                                Data:                                                                               Semnatura:

                                               ………………………….                                                 ………………………………..
           Atentie:
           I. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor  in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole,indiferent de suprafata.

 

II. Grade rudenie

gradul 1 : copii si parintii

gradul 2 : fratii, surorile, bunicii, nepotii

 

 

DECLARATIE

 

                Subsemnatul/a .........................................confirm prin prezenta, că am luat la cunostinta de prevederile Regulamentului Intern aflat în cadrul Agenţiilor Mozzart/ sediul societatii si ma angajez sa le respect.

 

 

 

                                                                        Data semnarii                                                                                      Nume, prenume angajat

                                                                  ...........................................                                                                       ....................................................          

 

                                                                       Semnatura

                                                                 .............................................                                                                               

 

DECLARATIE

 

                                            Subsemnatul/a ..................................................confirm prin prezenta, că am luat la cunostinta de prevederile Codului de Etica si ma angajez sa le respect.

 

 

                                                                     Data semnarii:                                                                                     Nume, prenume angajat:

                                                                .....................................                                                                              .............................................                                                                   

                                                                      Semnatura 

                                                               .........................................                                                                                                                                        

 

 

FIŞA

de solicitare a examenului medical la angajare

Subsemnatul/a..........................................................................angajator la societatea comercială..............................., localitatea .................,str. ........................................nr. 18, sector 2 tel.: .....................,fax:..................., Cod CAEN ................ şi domeniu de activitate activitate de jocuri de noroc si pariuri

solicit examen medical de medicina muncii pentru:

ANGAJARE: .............

CONTROL MEDICAL PERIODIC :.................            

ADAPTARE :.............  

RELUAREA MUNCII:...............               

SUPRAVEGHERE SPECIALĂ:....................    

LA CERERE:................

SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ:...............   

ALTELE :.....................

         Conform legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă în vigoare pentru:

domnul/doamna............................................................................................,născut/ă la data de : .............................................. CNP:........................................................., având  profesia/ocupaţia de.................................................. şi  care urmează a fi/ este angajat în funcţia: ..................................................... la locul de muncă: ...................................................... (denumirea agentia, cod agentie) din secţia ............................................(casierie, curatenie, etc)

                Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de identificare a factorilor de risc  profesional, anexată prezentei cereri.

                                            Data:                                                                                                             Semnătura şi ştampila angajatorului:

                                  ...............................                                                                                                   ..........................................................

 

                                               

FISA DE EXPUNEREA LA RISCURI PROFESIONALE

 

Denumirea postului……………………………………………………

Naveta : daca da, žcate ore........../nu  

Descrierea activitatii :  In echipa  da/nu

Nr.ore/zi  ÿ  Nr schimburi de lucru/ Pauze organizate/ sau nu /  Banda rulanta .

 • Risc de : infectare  /  electrocutare  /  inecare  /  asfixiere  /  blocare  /  microtraumatisme/

repetate /  lovire /  muscatura /  zgariere /   strivire /   taiere /  intepare /  impuscare /

ardere / oparire / degerare / miscari repetative .

 • Alte riscuri………………………………………………………………………………………

 

 Descrierea spatiului de lucru ªDimensiuni incapere : L …………l ……….h…………m

 • Suprafata de lucru : verticala/  orizontala / oblica .   
 • Munca:in spatii inchise / izolate /  la inaltime /  la altitudine / in miscare /  pe sol /

 in aer /  in spatiu /  pe apa /  sub apa /  nisa /  cabina etansa /  aer liber /  altele..................

   Efort fizic :  mic /  mediu /  foarte mare .

   Pozitia de lucru : ortostatica /  asezat /  aplecata /  mixta . 

   Pozitii fortate : da /  nu .

   Gesturi profesionale :…………………………………………………..

   Suprasolicitari orto-musculo- articulare : da / nu .  Daca « da »,  ce articulati :..............................

   Manipulare greutati  : daca da , precizati caracteristicile maselor manipulate :...........................

   Suprasolicitari : vizuale /  auditive /  stres neuropsihic .

 

 

Agenti chimici( enumerati si bifati caracteristice lor ) *

< L.A.

> L.A.

Fp

 C

 P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenti biologici…………………………………………………………………………………………

 

Pulberi profesionale              > L.A.       >L.A                                                          L.A.

……………………………….                …………………………………………                 

……………………………….                ………………………………………….                

 

Zgomot  < L.A.  /  > L.A.  /  Zgomote impulsive da  / nu  

 Vibratii mecanice :da / nu

 • Legenda : L.A. = Limite admisibile  / Fp = Foarte periculos  /  C= Cancerigen

                       P = Patrunde prin piele ( se poate atasa fisei un tabel separat ! )               

 Microclimat

 • TEMPERATURA  AERULUI                             < L.A.     /   L.A  
 • PRESIUNEA  ATMOSFERICA 
 • VARIATII REPETATE  DE TEMPERATURA :  da / nu
 • ALTI FACTORI

 

Radiatii :  da /nu .  Daca « da « : Ionizante /  Neionizante .

>   Tipul ………………………………………..

 

Iluminat :   natural  /  artificial  /  mixt /  suficient /   insuficient .

Mijloace de protectie colectiva :…………………………………..

Mijloace de protectie individuala :………………………………

Echipament de lucru :………………………………………………….

 

Anexe igienico-sanitare :  vestiar/  chiuveta/    WC/   dus / sala de mese/ spatiu de recreere  

Atele………………………………………………………………………………………..

 

Observatii : ……………………………………………                                                              

       Data completarii:………………….

Angajator :………………………..

   

 

AUTOEVALUARE si EVALUARE

Fisa de evaluare performante

Nume  ..........................................

 

 

Categorie

Aspect

Performanta

1-5

1

Indeplinirea

Promptitudine

1

2

3

4

5

 

 

sarcinilor

Corectitudine

1

2

3

4

5

 

 

 

Implicare

1

2

3

4

5

 

 

 

Perfectionism

1

2

3

4

5

 

 

 

Organizarea sarcinilor

1

2

3

4

5

 

 

 

Prioritizare

1

2

3

4

5

 

 

 

Incadrare in timp

1

2

3

4

5

 

 

 

Indeplinirea sarcinilor primite

1

2

3

4

5

 

 

 

Volum de sarcini /zi

1

2

3

4

5

 

2

Competente

Contabilitate primara

1

2

3

4

5

 

 

 

Aplicatia interna SALTER

1

2

3

4

5

 

 

 

Matematice (contabilitate)

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitatea de a se exprima in scris

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitatea de a se exprima oral

1

2

3

4

5

 

3

Relationare

Respectul fata de ceilalti

1

2

3

4

5

 

 

 

Abilitati de lucru cu oamenii

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitatea de a primi feedback

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitatea de a oferi feedback

1

2

3

4

5

 

 

 

Abilitati de negociere

1

2

3

4

5

 

 

 

Abilitati de consultanta si consiliere

1

2

3

4

5

 

 

 

Dorinta de a oferi ajutor altor persoane

1

2

3

4

5

 

4

Personale

Incredere in sine

1

2

3

4

5

 

 

 

Spirit practic

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de automotivare

1

2

3

4

5

 

 

 

Increderea in ceilalti

1

2

3

4

5

 

 

 

Echilibru emotional

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de automonitorizare

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de autoevaluare

1

2

3

4

5

 

 

 

Aptitudine generala de invatare

1

2

3

4

5

 

 

 

Amabilitate

1

2

3

4

5

 

 

 

Dorinta de a se informa

1

2

3

4

5

 

5

Situationale

Capacitate de a evalua

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de a lua decizii

1

2

3

4

5

 

 

 

Rezistenta mare la stres

1

2

3

4

5

 

 

 

Exigenta

1

2

3

4

5

 

 

 

Obiectivitate

1

2

3

4

5

 

 

 

Spirit critic

1

2

3

4

5

 

 

 

Organizare personala

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitatea de adaptare

1

2

3

4

5

 

 

 

Spirit inovativ

1

2

3

4

5

 

 

 

Comportament adecvat -  limbaj

1

2

3

4

5

 

 

 

Comportament adecvat -  vestimentatie

1

2

3

4

5

 

 

 

Comportament adecvat -  politete

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de abstractizare

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de sintetizare

1

2

3

4

5

 

6

Manageriale

Folosirea eficienta a resurselor

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de conducere

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de control

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de monitorizare

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de evaluare

1

2

3

4

5

 

 

 

Capacitate de previziune

1

2

3

4

5

 

 

 

Luarea initiativei

1

2

3

4

5

 

 

Total

 

1

2

3

4

5

 

1

 

 

1

2

3

4

5

 

2

 

 

1

2

3

4

5

 

3

 

 

1

2

3

4

5

 

4

 

 

1

2

3

4

5

 

5

 

 

1

2

3

4

5

 

6

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Fisa de evaluare a activitatii se completeza de catre seful ierarhic in a 25-zi de la data semnarii contractului de munca/inceperii activitatii.

Vor fi declarate admise persoanele care au obtinut un punctaj mediu de minim 2 (doua) puncte.

Pentru functia de casier nu se completeaza punctul 6 din aceasta fisa!!!

 

Exemplu:             Pentru casieri exista 5 (cinci) capitole cu un total de 45 de subcapitole.

                                Pentru celelalte functii sunt 6 (sase) capitole cu un total de 52 de subcapitole.

In situatia in care un casier cumuleaza un numar total de 150 puncte acestea se impart la numarul total de subcapitole, adica 45. Punctajul mediu minim de calculeaza astfel: 150p/45sbcap=3.34 puncte. In aceasta situatie casierul va fi declarat admis.

Pentru alte functii manager/asistent manager se va cumula si capitolul 6 deci total subcapitole 52. Managerul cumuleaza 200 puncte/52sbcap=3.85 puncte. Managerul va fi declarat admis.

 

Persoana care a facut evaluarea:...............................................

Nume prenume:.........................................................................

Semnatura:...................................................................

 

 

DECLARATIE

privind protectia muncii

 

Nume:....................................................

Prenume:................................................

CNP:.......................................................

Adresa: judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect....................

Locul nasterii:...........................................

Grupa Sangvina:.......................................

Studii:.........................................................

Functia:....................................................

Traseu de deplasare:

 • mijloace de transport utilizate(enumerati toate mijloacele utilizate specificand categoria: tamvai,metrou,etc.................................................................
 • perioada de timp alocat deplasarii de acasa la locul de munca/ de la locul de munca spre casa:

.................................................................................................................................

 • Perioada de timp alocata( in ore/minute) deplasarii de acasa la locul de munca/ de la locul de munca spre casa:...............................................................................................................................

 

 

 

                                                      Data:                                                                                                      Semnatura:

                                                 ..........................................                                                                 ...........................................

 

 

 

 

 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner