s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 186

- (1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu consultativ, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.
(2) Membrii consiliului consultativ sunt:
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice sau ai autorităţii de sănătate publică, cu personalitate juridică pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice;
b) 2 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru spitalele aflate în subordinea acestora;
c) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dintre care unul specialist în finanţe publice locale, pentru spitalele aflate în administrarea consiliilor judeţene sau locale, după caz;
d) managerul spitalului public;
e) 2 reprezentanţi ai universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice, institutele şi centrele medicale clinice;
f) 2 reprezentanţi ai mediului de afaceri, nominalizaţi de patronatele reprezentantive la nivel naţional pentru spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice.
(3) Reprezentanţii sindicatelor legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului consultativ.
(4) Membrii consiliului consultativ al spitalului public se numesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice după nominalizarea acestora de către instituţiile enumerate la alin. (2) lit. a)-c) şi e). O persoană nu poate fi membru decât într-un singur consiliu consultativ al unui spital public.
(5) Consiliul consultativ se întruneşte, în şedinţă ordinară, cel puţin o dată la 3 luni, precum şi ori de câte ori va fi nevoie, în şedinţe extraordinare. Deciziile consiliului se iau în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
(6) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, componenţa consiliului consultativ se stabileşte conform reglementărilor proprii, prin ordin sau decizie, după caz.
(7) Dispoziţiile art. 180 alin. (3) referitoare la conflicte de interese se aplică şi membrilor consiliului consultativ.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .