s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 15 din 2006 - de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE

Art. 4

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult douăzeci şi opt de luni de la data intrării sale în vigoare.
Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte, precum şi un tabel de corespondență între acestea şi prezenta directivă.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .