s Directivă 39 din 2000 - de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul d

Sumar:

Directivă nr. 39 din 2000
de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul d

 Publicat in JO L 142, 16.6.2000

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
având în vedere Directiva 98/24/CE din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă  şi, în special, Art3 alineatul (2);
având în vedere avizul Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă;
întrucât:
(1) în temeiul Directivei 98/24/CE, Comisia propune obiective europene de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor agenţilor chimici sub formă de valori limită orientative de expunere profesională, care trebuie stabilite la nivel comunitar;
(2) în realizarea acestei sarcini, Comisia este sprijinită de Comitetul ştiinţific pentru limitele expunerii profesionale la agenţi chimici, constituit în temeiul Deciziei 95/320/CE a Comisiei ;
(3) pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită orientativă de expunere profesională, statele membre stabilesc o valoare limită de expunere profesională naţională, ţinând cont de valoarea limită comunitară şi determină caracterul său în conformitate cu legislaţia şi practica naţională;
(4) valorile limită de expunere profesională trebuie considerate ca un element important al abordării globale vizând protecţia sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de substanţele chimice periculoase;
(5) o primă şi o a doua listă de valori limită de expunere profesională cu caracter orientativ au fost stabilite de directivele 91/322/CEE  şi 96/94/CE  ale Comisiei pe baza dispoziţiilor Directivei 80/1107/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1980 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţii chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului .
(6) Directiva 80/1107/CEE a fost abrogată, cu efect de la 5 mai 2001, de Directiva 98/24/CE;
(7) se cuvine să se stabilească din nou, în cadrul Directivei 98/24/CE, valorile limită cu caracter orientativ, care au fost stabilite de directivele 91/322/CEE şi 96/94/CE în cadrul Directivei 80/1107/CEE;
(8) lista care figurează în anexă conţine substanţele menţionate în anexa la Directiva 96/94/CE şi cuprinde un anumit număr de alţi agenţi pentru care valorile limită de expunere profesională au fost recomandate de către Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă, după evaluarea celor mai recente date ştiinţifice privind efectele asupra sănătăţii şi disponibilitatea tehnicilor de măsurare; este necesară, în consecinţă, din motive de claritate, reformularea Directivei 96/94/CE.
(9) este necesar să se stabilească, pentru anumite substanţe, valori limită pe termen scurt, pentru a se ţine seama de efectele legate de expunerea de scurtă durată;
(10) pentru anumiţi agenţi, este necesar să se ia în considerare şi posibilitatea de penetrare cutanată, cu scopul de a asigura cel mai bun nivel de protecţie posibilă;
(11) prezenta directivă constituie o etapă concretă în realizarea dimensiunii sociale a pieţei interne;
(12) măsurile prevăzute prin prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 17 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Art. 1

Prezenta directivă stabileşte valorile limită orientative de expunere profesională la nivel comunitar pentru agenţii chimici enumeraţi în anexă.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Statele membre stabilesc valori limită naţionale de expunere profesională pentru agenţii chimici enumeraţi în anexă, ţinând cont de valorile comunitare.


↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 31 decembrie 2001. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunică Comisiei textul dispoziţiilor de drept intern, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Directiva 96/94/CE se abrogă cu efect de la data menţionată la Art3 alineatul (1).


↑ Sus

Loading

Art. 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a opta zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
 

↑ Sus

Loading