s Hotărâre de Guvern 170 din 2005 - pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 170 din 2005
pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Publicat in MOF nr. 215 - 14/03/2005
 

Art. 1

În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, precum şi activităţi specifice de coordonare, cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, fondurile FEOGA secţiunea Garantare, fondurile structurale şi fondul de coeziune;
b) coordonatorul naţional al asistenţei - CNA (National Aid Coordinator - NAC) - oficial din cadrul administraţiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare şi coordonare naţională a programelor. CNA asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare şi utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea şi cu evaluarea programelor PHARE. CNA este sprijinit în exercitarea atribuţiilor sale de către o direcţie de specialitate, aflată în subordinea sa;
c) coordonatorul naţional al Programului ISPA - CNI (National ISPA Coordinator - NIC) - oficial din cadrul administraţiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare, implementare şi monitorizare a proiectelor. CNI asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare şi folosirea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea proiectelor ISPA. CNI este sprijinit în exercitarea atribuţiilor sale de către o direcţie de specialitate, aflată în subordinea sa;
d) responsabilul naţional cu autorizarea finanţării - RNAF (National Authorising Officer - NAO) - oficial din cadrul administraţiei publice centrale care conduce Fondul Naţional- FN. RNAF are întreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor comunitare PHARE şi ISPA;
e) Fondul Naţional - FN - entitate cu rol de trezorerie centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul căreia fondurile de preaderare ale Uniunii Europene sunt transferate către beneficiari;
f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - instituţie a administraţiei publice centrale sau locale, agenţie guvernamentală, agenţie de dezvoltare regională sau autoritate administrativă autonomă finanţată din venituri proprii, care răspunde de implementarea şi monitorizarea implementării tehnice a proiectelor PHARE;
g) agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte;
h) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - direcţie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor în cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte. Pentru aceste proiecte implementarea tehnică este realizată de un responsabil de program - RP (Senior Programme Officer - SPO);
i) agenţie de implementare pentru Programul ISPA - organism de implementare, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin ISPA;
j) Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului PHARE - structură în cadrul autorităţii de implementare, organizată la nivel de departament, direcţie generală, direcţie, serviciu sau birou, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului autorităţii de implementare, cu regulament de organizare şi funcţionare propriu, având rol de coordonare a activităţilor prin care se realizează implementarea tehnică a proiectelor şi managementul tehnic al acestora şi al contractelor aferente;
k) Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, cu regulament de organizare şi funcţionare propriu, având rol de implementare tehnică şi îndeplinire a obiectivelor din Memorandumul de finanţare ISPA;
l) autoritate de management - structură din cadrul unei instituţii publice, care asigură gestionarea asistenţei financiare din fondurile structurale şi fondul de coeziune;
m) organism intermediar - structură specifică din cadrul unei instituţii, desemnată de către autoritatea de management şi care, prin delegare de atribuţii de la aceasta şi/sau de la autoritatea de plată, implementează măsurile finanţate din fondurile structurale şi proiectele finanţate din fondul de coeziune;
n) autoritate de plată - organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale şi fondului de coeziune.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor categorii de personal:
a) personalul de conducere şi personalul de specialitate, constituit din funcţionari publici sau personal încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, având atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare sau care desfăşoară activităţi adiacente, de natură financiar-contabilă sau juridică, încadrat în următoarele structuri:
- direcţiile de specialitate din subordinea coordonatorului naţional al asistenţei (CNA), având responsabilităţi în coordonarea asistenţei comunitare;
- direcţiile de specialitate din subordinea coordonatorului naţional al Programului ISPA (CNI), având responsabilităţi în coordonarea asistenţei comunitare;
- Fondul Naţional de Preaderare;
- agenţiile de implementare pentru programele PHARE şi ISPA;
- Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE;
- unităţile de implementare pentru programele din cadrul autorităţilor de implementare PHARE şi ISPA;
- autorităţile de management, desemnate prin hotărâre a Guvernului;
- organismele intermediare, desemnate prin hotărâre a Guvernului;
- autorităţile de plată, desemnate prin hotărâre a Guvernului;
b) alte categorii de personal încadrat în structurile de control al gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare din cadrul instituţiilor publice, având atribuţii în procesul de control al fondurilor comunitare.

↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) În conformitate cu prevederile art2 şi 3 din Legea nr. 490/2004, salariile de bază ale personalului prevăzut la art2 se majorează cu 75% faţă de cele prevăzute de lege, potrivit bugetului aprobat al fiecărei instituţii publice.
(2) Majorarea salariului de bază se realizează în baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, în calitatea sa de instituţie coordonatoare naţională a asistenţei şi coordonatoare naţională a Programului ISPA.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) Numărul şi structura posturilor ocupate de personal care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară vor fi cele stabilite în urma eliberării avizelor prealabile de către Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Lista cuprinzând numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice, va fi publicată pentru informare în Monitorul Oficial al României, ParteI, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi va fi reactualizată trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art3, instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile menţionate la art2 vor solicita Ministerului Finanţelor Publice avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor comunitare.
(2) Avizul se acordă de către ministrul finanţelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat având calitatea de coordonator naţional al asistenţei (CNA) şi coordonator naţional al Programului ISPA (CNI).


↑ Sus

Loading

Art. 6

Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art2 vor solicita avizul Ministerului Finanţelor Publice pe baza următoarelor documente:
a) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice;
b) structura organizatorică a instituţiei publice;
c) ordinul/decizia de constituire a organismelor menţionate la art2 lit. a), emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;
d) ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite;
e) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate de către conducătorul instituţiei respective şi care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Fiecare ordonator principal de credite, în cadrul căruia funcţionează structuri dintre cele prevăzute la art2, va aplica la încadrarea personalului pe funcţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare aceleaşi criterii de încadrare general aplicabile, potrivit propriilor reguli de organizare şi funcţionare.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Atribuţiile specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, ale personalului pentru care se solicită avizarea, prevăzute în fişa postului, trebuie să reprezinte minimum 75% din obiectivele şi atribuţiile de serviciu sau minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare, în sensul eliberării avizului sau respingerii, cu observaţii, a solicitării de aviz.
(2) Pocedura internă de avizare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Instituţiile publice al căror personal beneficiază de creşterile salariale prevăzute la art3 vor comunica Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art6.

↑ Sus

Loading

Art. 11

În situaţiile în care direcţiile de specialitate din subordinea secretarului de stat având calitatea de coordonator naţional al asistenţei (CNA) şi coordonator naţional al Programului ISPA (CNI) constată încălcări ale condiţiilor în baza cărora a fost emis avizul, ministrul finanţelor publice poate retrage sau modifica avizul acordat.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Nu fac obiectul de reglementare al prezentei hotărâri a Guvernului persoanele încadrate în funcţii de demnitar (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora, personalul încadrat la cabinetele demnitarilor, precum şi corpul consilierilor de integrare.

↑ Sus

Loading

Art. 13

În ceea ce priveşte personalul din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, secţiunea Garantare, normele metodologice de aplicare vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

↑ Sus

Loading