s Convenție 147 din 1976 - privind standardele minime la bordul navelor comerciale

Sumar:

Convenție nr. 147 din 1976
privind standardele minime la bordul navelor comerciale

Ratificata la 15.05.2001

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 13 octombrie 1976 în cea de-a 62-a sesiune a sa, reamintind prevederile Recomandarii referitoare la angajarea navigatorilor (nave straine), 1958, si pe cele ale Recomandarii privind conditiile de viata, de munca si de securitate ale navigatorilor, 1958, dupa ce a decis sa adopte diferite propuneri referitoare la navele la care prevaleaza conditii inferioare standardelor, în special cele înmatriculate sub pavilioane de complezenta, chestiune care constituie cel de-al 5-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a decis ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta în aceasta a 29-a zi a lunii octombrie 1966 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976.

Art. 1

1. Sub rezerva dispozitiilor contrarii care figureaza în prezentul articol, aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este angajata în transportul de marfuri sau de pasageri în scop comercial sau care este angajata în orice alt scop comercial.

2. Legislatia nationala va stabili conditiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei conventii.

3. Aceasta conventie se aplica remorcherelor maritime.

4. Aceasta conventie nu se aplica:

a) navelor propulsate în principal cu vele, indiferent daca sunt echipate sau nu cu motoare auxiliare;

b) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;

c) navelor mici sau platformelor de foraj marin sau de extractie a petrolului, atunci când acestea nu navigheaza; decizia privind navele incluse în acest subparagraf va fi luata de catre autoritatea competenta din fiecare tara, cu consultarea celor mai reprezentative organizatii ale armatorilor si ale navigatorilor.

5. Nici o prevedere a prezentei conventii nu va fi considerata ca o extindere a câmpului de aplicare a conventiilor enumerate în anexa la prezenta conventie sau a vreuneia dintre dispozitiile acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Orice membru care ratifica aceasta conventie se angajeaza:

a) sa adopte o legislatie pentru navele înmatriculate pe teritoriul sau, referitoare la:

(i) standarde de securitate, incluzând standarde de competenta, durata muncii si efectivul echipajului, pentru a asigura ocrotirea vietii omenesti la bordul navei;

(ii) un regim corespunzator de securitate sociala; si

(iii) conditii de angajare la bord si conditii de viata la bordul navei, în masura în care, în opinia sa, acestea nu sunt acoperite de contractele colective sau stabilite de tribunalele competente într-o maniera care sa-i lege în mod egal pe armatorii si pe navigatorii interesati; si sa se asigure ca prevederile unei astfel de legislatii sunt echivalente, în ansamblu, cu conventiile sau cu articolele conventiilor la care se face referire în anexa la prezenta conventie, în afara de cazul în care membrul nu este tinut sa dea efect într-un alt mod conventiilor respective;

b) sa îsi exercite, în mod efectiv, jurisdictia sau controlul asupra navelor care sunt înmatriculate pe teritoriul sau, în ceea ce priveste:

(i) standardele de securitate, incluzând standarde de competenta, durata muncii si efectivul echipajului, stabilite de legislatia nationala;

(ii) punerea în practica a regimului de securitate sociala stabilit de legislatia nationala;

(iii) conditiile de angajare la bord si conditiile de viata stabilite de legislatia nationala sau de tribunalele competente într-o maniera care sa-i lege în mod egal pe armatorii si pe navigatorii interesati;

c) sa se asigure ca între armatori sau organizatiile acestora si organizatiile navigatorilor, constituite în conformitate cu prevederile fundamentale ale Conventiei privind libertatea sindicala si protectia dreptului sindical, 1948, si ale Conventiei privind dreptul de organizare si negociere colectiva, 1949, sunt convenite masuri care sa asigure un control eficient al conditiilor de angajare si de viata de la bordul acelor nave, atunci când membrul nu exercita o jurisdictie efectiva;

d) sa se asigure ca:

(i) exista proceduri adecvate, supuse supervizarii generale a autoritatii competente, ca urmare, daca este cazul, a unei consultari tripartite între aceasta autoritate si organizatiile reprezentative ale armatorilor si ale navigatorilor, privind recrutarea navigatorilor pe nave înmatriculate pe teritoriul sau si pentru examinarea plângerilor depuse în acest sens;

(ii) exista proceduri adecvate, supuse supervizarii generale a autoritatii competente, ca urmare, daca este cazul, a unei consultari tripartite între aceasta autoritate si organizatiile reprezentative ale armatorilor si ale navigatorilor, privind examinarea oricarei plângeri facute în legatura cu angajarea si formulate, pe cât posibil, în momentul angajarii pe teritoriul sau a navigatorilor de aceeasi nationalitate cu a sa, pe nave înmatriculate într-o tara straina, si sa se asigure ca asemenea plângeri, precum si ca orice plângere referitoare la angajare si formulata, pe cât posibil, în momentul angajarii pe teritoriul sau a navigatorilor straini, pe nave înmatriculate într-o tara straina, sunt transmise cu promptitudine de catre autoritatea competenta autoritatii competente din tara în care nava este înmatriculata, o copie fiind comunicata directorului general al Biroului International al Muncii;

e) sa se asigure ca navigatorii angajati pe navele înmatriculate pe teritoriul sau sunt calificati si instruiti în mod corespunzator pentru postul pentru care sunt angajati, având în vedere Recomandarea privind pregatirea profesionala a navigatorilor, 1970;

f) sa verifice, prin inspectii sau prin alte mijloace corespunzatoare, daca navele înmatriculate pe teritoriul sau respecta conventiile internationale ale muncii aplicabile si în vigoare, pe care le-a ratificat, legislatia ceruta la lit. a) si, în masura în care, tinând seama de legislatia nationala, se considera necesar, contractele colective de munca;

g) sa efectueze o ancheta oficiala privind accidentele maritime grave care implica navele înmatriculate pe teritoriul sau, în special atunci când au ca rezultat raniri sau pierderi de vieti omenesti. Raportul final al unei astfel de anchete trebuie, în mod normal, sa fie facut public.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Orice membru care a ratificat aceasta conventie îsi va informa cetatenii, în masura în care este posibil, despre problemele care pot aparea în momentul în care un navigator se angajeaza pe o nava înmatriculata într-un stat care nu a ratificat prezenta conventie, pâna când nu se convinge ca sunt aplicate standarde echivalente cu cele stabilite de aceasta conventie. Masurile luate în acest scop de catre statul care ratifica prezenta conventie nu vor trebui sa fie în contradictie cu principiul liberei circulatii a lucratorilor, stipulat în tratatele la care cele doua state pot fi parte.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Daca un membru care a ratificat aceasta conventie si în portul caruia o nava face escala în cursul normal al voiajului sau, ori pentru un motiv care trebuie explicat primeste o plângere sau obtine dovada ca nava nu respecta standardele acestei conventii, dupa intrarea sa în vigoare, poate adresa un raport guvernului tarii în care nava a fost înmatriculata, însotit de o copie pentru directorul general al Biroului International la Muncii, si poate lua masurile necesare pentru redresarea oricarei situatii la bord care constituie în mod clar un pericol pentru siguranta sau sanatate.

2. Luând asemenea masuri, membrul va trebui sa informeze imediat pe cel mai apropiat reprezentant maritim, consular sau diplomatic al statului de pavilion si sa îi solicite acestui reprezentant sa fie prezent la fata locului, daca este posibil. Acest lucru nu va trebui sa conduca la retineri sau întârzieri nejustificate ale navei.

3. În sensul acestui articol, prin plângere se întelege orice informatie comunicata de un membru al echipajului, un organism profesional, o asociatie, un sindicat sau, în general, de orice persoana interesata de siguranta navei, inclusiv sub aspectul riscurilor legate de securitatea sau sanatatea echipajului sau.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Aceasta conventie este deschisa ratificarii membrilor care sunt parte la instrumentele internationale enumerate mai jos sau, în ceea ce priveste instrumentele enumerate la lit. c), au pus în aplicare dispozitiile acestora:

a) Conventia internationala pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1960, ori Conventia internationala pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, sau orice alta conventie care le revizuieste;

b) Conventia Internationala asupra liniilor de încarcare, 1966, sau orice alta conventie care o revizuieste;

c) Regulamentul pentru prevenirea abordajelor pe mare, 1960, ori Conventia asupra regulamentelor internationale pentru prevenirea abordajelor pe mare, 1972, sau orice alta conventie care revizuieste aceste instrumente internationale.

2. Aceasta conventie este deschisa, în plus, ratificarii oricarui membru care se angajeaza, prin ratificare, sa îndeplineasca conditiile carora paragraful precedent le subordoneaza ratificarea si pe care nu le îndeplineste înca.

3. Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Prezenta conventie va intra în vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea ratificarilor a cel putin 10 membri care detin împreuna un tonaj brut de 25% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale.

3. În continuare, aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea

termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.

2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta de paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.

2. Atunci când conditiile enuntate la art6 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Oricând va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

↑ Sus

Loading

Art. 11

1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art7, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie care revizuieste sa fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua conventie care revizuieste va intra în vigoare, prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul sau actual pentru membrii care au ratificat-o, dar nu au ratificat conventia care revizuieste.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.

↑ Sus

Loading

Anexa 1

 

1. - Conventia nr. 138/1973 privind vârsta minima de încadrare în munca; sau
- Conventia nr. 58/1936 privind vârsta minima de încadrare în munca maritima; sau
- Conventia nr. 7/1920 privind vârsta minima de încadrare în munca maritima.
2. - Conventia nr. 55/1936 privind obligatiile armatorilor în cazul îmbolnavirii sau accidentarii
marinarilor; sau
- Conventia nr. 56/1936 privind asigurarea în caz de boala a navigatorilor; sau
- Conventia nr. 130/1969 privind îngrijirile medicale si indemnizatiile de boala.
3. - Conventia nr. 73/1946 privind examinarea medicala a navigatorilor.
4. - Conventia nr. 134/1970 privind prevenirea accidentelor navigatorilor (art. 4 si 7).
5. - Conventia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuita).
6. - Conventia nr. 68/1946 privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor (art.
5).
7. - Conventia nr. 53/1936 privind brevetele de capacitate ale ofiterilor (art. 3 si 4) (NOTA: În
cazul în care respectarea stricta a normelor pertinente ale Conventiei privind brevetele de
capacitate ale ofiterilor, 1936, ar prejudicia sistemul si procedurile stabilite de catre un stat pentru
acordarea brevetelor de capacitate, se va aplica principiul echivalentei de ansamblu pentru a nu
exista un conflict cu aranjamentele stabilite de statul respectiv în acest domeniu).
8. - Conventia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor.
9. - Conventia nr. 23/1926 privind repatrierea marinarilor.
10. - Conventia nr. 87/1948 privind libertatea sindicala si protectia dreptului sindical.
11. - Conventia nr. 98/1949 privind dreptul de organizare si de negociere colectiva.

↑ Sus