Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 8

Supravegherea sănătăţii
(1) Fără a aduce atingere articolului 14 din Directiva 89/391/CEE, statele membre adoptă dispoziţii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în raport cu rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la Art4 alineatul (1) din prezenta directivă, dacă indică un risc pentru sănătatea lor. Aceste dispoziţii, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele medicale şi disponibilitatea acestora, se introduc în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Supravegherea sănătăţii, ale cărei rezultate sunt luate în consideraţie la aplicarea măsurilor preventive la un anumit loc de muncă, este menită să contribuie la prevenirea şi diagnosticarea rapidă a oricărei tulburări legate de expunerea la vibraţii mecanice. Supravegherea corespunzătoare se instituie când:
- expunerea lucrătorilor la vibraţii este de aşa natură, încât poate fi stabilită o legătură între această expunere şi o boală identificabilă sau efecte dăunătoare asupra sănătăţii;
- este probabil ca boala sau efectele să apară în condiţiile de lucru specifice ale unui anumit lucrător şi
- există tehnici testate pentru detectarea bolii sau a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii.
În orice caz, lucrătorii expuşi la vibraţii mecanice superioare valorilor prevăzute la Art3 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (2) litera (b) sunt îndreptăţiţi la o supraveghere corespunzătoare a sănătăţii.
(2) Statele membre adoptă dispoziţii pentru a se asigura că, pentru fiecare lucrător supus supravegherii sănătăţii în conformitate cu alineatul (1), sunt create şi actualizate dosare medicale individuale. Dosarele medicale cuprind un sumar al rezultatelor supravegherii sănătăţii desfăşurate. Acestea sunt păstrate într-o formă adecvată pentru a permite orice consultare ulterioară, ţinând seama de cerinţele de confidenţialitate.
Copii ale dosarelor corespunzătoare sunt furnizate autorităţii competente la cerere. Lucrătorul individual, la cerere, are acces la dosarele medicale care îl privesc personal.
(3) Când, în urma supravegherii sănătăţii, se constată că un lucrător suferă de o boală sau de o afecţiune identificabilă pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl consideră a fi rezultatul expunerii la vibraţii mecanice la locul de muncă:
(a) lucrătorul este informat de medic sau altă persoană calificată corespunzător cu privire la rezultatul care îl priveşte personal. Acesta primeşte în special informaţii şi sfaturi cu privire la orice supraveghere a sănătăţii pe care ar trebui să o urmeze la încheierea perioadei de expunere;
(b) angajatorul este informat cu privire la orice rezultate semnificative ale supravegherii sănătăţii, cu respectarea secretului medical;
(c) angajatorul:
- revizuieşte evaluarea riscului efectuată în conformitate cu Art4;
- revizuieşte măsurile prevăzute pentru eliminarea sau reducerea riscurilor în temeiul articolului 5;
- ţine seama de avizul specialistului în medicina muncii sau al altei persoane calificate corespunzător ori ale autorităţii competente pentru punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului în conformitate cu Art5 , inclusiv posibilitatea de a atribui lucrătorului un post alternativ unde nu există riscul expunerii şi
- face demersuri pentru o supraveghere continuă a sănătăţii şi pentru a asigura o analiză a stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în mod similar. În asemenea cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii sau autoritatea competentă poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui control medical.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .