Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 8

Consiliul de Administraţie
(1) Agenţia are un Consiliu de Administraţie format din 27 de membri, dintre care:
(a) 12 membri reprezintă guvernele statelor membre;
(b) şase membri reprezintă organizaţiile patronale;
(c) şase membri reprezintă organizaţiile lucrătorilor;
(d) trei membri reprezintă Comisia.
(2) Membrii menţionaţi la alineatul (1) literele (a) - (c) sunt numiţi de Consiliu.
Membrii menţionaţi la alineatul (1) litera (a) sunt numiţi pe baza unei propuneri din partea statelor membre, şi anume câte un membru pentru fiecare stat membru.
Membrii menţionaţi la alineatul (1) literele (b) şi (c) sunt numiţi conform unui sistem de rotaţie dintre membrii care reprezintă organizaţiile patronale şi ale lucrătorilor în Comitetul Consultativ pe probleme de securitate, igienă şi protecţie a sănătăţii la locul de muncă instituit prin Decizia 74/325/CEE1, pe baza unei propuneri din partea grupurilor acelor membri ai Comitetului, şi anume câte un membru pentru fiecare stat membru.
În acelaşi timp, Consiliul trebuie să numească, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul unui membru titular, câte un membru supleant care să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie numai în absenţa membrului respectiv sau după cum se arată în regulamentul de funcţionare.
Comisia numeşte membrii titulari şi membrii supleanţi care urmează să o reprezinte.
(3) Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie are durata de trei ani. Mandatul poate fi prelungit, cu excepţia mandatului membrilor menţionaţi la alineatul (1) literele (b) şi (c).
La expirarea mandatului sau în cazul în care îşi prezintă demisia , membrii rămân în funcţie până când li se reînnoieşte mandatul sau până când sunt înlocuiţi.
(4) Consiliul de Administraţie îşi alege preşedintele şi trei vicepreşedinţi dintre membrii săi, pentru a activa pe o perioadă de un an.
(5) Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie cel puţin o dată pe an şi la cererea a cel puţin o treime dintre membrii săi.
(6) Deciziile Consiliului de Administraţie sunt luate cu o majoritate de două treimi din membrii săi.
Fiecare membru al Consiliului de Administraţie dispune de un vot.
Membrii supleanţi nu au dreptul să voteze decât dacă membrul titular este absent.
(7) Preşedintele Consiliului de Administraţie şi directorul Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă au posibilitatea de a participa la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de observatori.
(8) Consiliul de Administraţie adoptă propriul regulament de funcţionare, care intră în vigoare după aprobarea de către Consiliu, ca urmare a consultării Comisiei.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .