Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 14

Execuţia bugetului
(1) Directorul execută bugetul Agenţiei.
(2) Până la data de 1 martie a fiecărui an, după încheierea exerciţiului financiar, contabilul agenţiei comunică contabilului Comisiei conturile provizorii, însoţite de raportul privind gestionarea financiară şi bugetară a exerciţiului financiar. Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii ale instituţiilor şi organismelor descentralizate, în conformitate cu Art128 din Regulamentul financiar general.
(3) Până la data de 31 martie, după încheierea exerciţiului financiar, contabilul Comisiei transmite Curţii de Conturi conturile provizorii ale agenţiei, însoţite de raportul privind gestionarea financiară şi bugetară a exerciţiului financiar. Raportul privind gestionarea financiară şi bugetară a exerciţiului financiar este transmis, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului.
(4) După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenţiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 129 din Regulamentul financiar general, directorul elaborează pe proprie răspundere conturile definitive ale agenţiei şi le transmite spre avizare Consiliului de Administraţie.
(5) Consiliul de Administraţie emite un aviz privind conturile definitive ale agenţiei.
(6) Până la data de 1 iunie, după încheierea fiecărui exerciţiu financiar, directorul transmite aceste conturi definitive, însoţite de avizul Consiliului de Administraţie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi,.
(7) Conturile definitive se publică.
(8) Directorul transmite Curţii de Conturi un răspuns la observaţiile făcute până la data de 30 septembrie. Directorul transmite respectivul răspuns şi Consiliului de Administraţie.
(9) Directorul înaintează Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, după cum se prevede la Art146 alineatul (3) din Regulamentul financiar general, orice informaţie necesară pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar în cauză.
(10) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăşte cu majoritate calificată, descarcă de gestiune directorul, în conformitate cu execuţia bugetului pentru anul N, până la data de 30 aprilie a anului N + 2.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .