Sumar:

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 107 din 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Publicat in MOF nr. 830 - 10/12/2010

Art. 1

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează aşa cum urmează:

1. La articolul213 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;".

2. La articolul213 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;".

3. La articolul257 alineatul (2), litera e) se abrogă.

4. La articolul257 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar."

5. La articolul257, după alineatul (21) se introduce un alineat nou, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art.259 alin. (2)."

6. La articolul257, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri."

7. La articolul259, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei."

8. La articolul259, alineatul (3) se abrogă.

9. La articolul260 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), g), i) şi j);".

10. La articolul260 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) cu următorul cuprins:

"a1) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2012;".

11. La articolul260 alineatul (1), litera d) se abrogă.

↑ Sus

Loading

Art. 2

- Dispoziţiile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia pct. 10, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, ParteI, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

↑ Sus

Loading