s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Hotărâre de Guvern 170 din 2005 - pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Art. 1

În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, precum şi activităţi specifice de coordonare, cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, fondurile FEOGA secţiunea Garantare, fondurile structurale şi fondul de coeziune;
b) coordonatorul naţional al asistenţei - CNA (National Aid Coordinator - NAC) - oficial din cadrul administraţiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare şi coordonare naţională a programelor. CNA asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare şi utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea şi cu evaluarea programelor PHARE. CNA este sprijinit în exercitarea atribuţiilor sale de către o direcţie de specialitate, aflată în subordinea sa;
c) coordonatorul naţional al Programului ISPA - CNI (National ISPA Coordinator - NIC) - oficial din cadrul administraţiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare, implementare şi monitorizare a proiectelor. CNI asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare şi folosirea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea proiectelor ISPA. CNI este sprijinit în exercitarea atribuţiilor sale de către o direcţie de specialitate, aflată în subordinea sa;
d) responsabilul naţional cu autorizarea finanţării - RNAF (National Authorising Officer - NAO) - oficial din cadrul administraţiei publice centrale care conduce Fondul Naţional- FN. RNAF are întreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor comunitare PHARE şi ISPA;
e) Fondul Naţional - FN - entitate cu rol de trezorerie centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul căreia fondurile de preaderare ale Uniunii Europene sunt transferate către beneficiari;
f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - instituţie a administraţiei publice centrale sau locale, agenţie guvernamentală, agenţie de dezvoltare regională sau autoritate administrativă autonomă finanţată din venituri proprii, care răspunde de implementarea şi monitorizarea implementării tehnice a proiectelor PHARE;
g) agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte;
h) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - direcţie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor în cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte. Pentru aceste proiecte implementarea tehnică este realizată de un responsabil de program - RP (Senior Programme Officer - SPO);
i) agenţie de implementare pentru Programul ISPA - organism de implementare, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin ISPA;
j) Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului PHARE - structură în cadrul autorităţii de implementare, organizată la nivel de departament, direcţie generală, direcţie, serviciu sau birou, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului autorităţii de implementare, cu regulament de organizare şi funcţionare propriu, având rol de coordonare a activităţilor prin care se realizează implementarea tehnică a proiectelor şi managementul tehnic al acestora şi al contractelor aferente;
k) Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, cu regulament de organizare şi funcţionare propriu, având rol de implementare tehnică şi îndeplinire a obiectivelor din Memorandumul de finanţare ISPA;
l) autoritate de management - structură din cadrul unei instituţii publice, care asigură gestionarea asistenţei financiare din fondurile structurale şi fondul de coeziune;
m) organism intermediar - structură specifică din cadrul unei instituţii, desemnată de către autoritatea de management şi care, prin delegare de atribuţii de la aceasta şi/sau de la autoritatea de plată, implementează măsurile finanţate din fondurile structurale şi proiectele finanţate din fondul de coeziune;
n) autoritate de plată - organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale şi fondului de coeziune.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .