s Hotărâre de Guvern 1084 din 2010 - pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 1084 din 2010
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 

Publicat in MOF nr. 752 - 11/11/2010

Art. 1

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, ParteI,nr. 547 din 21 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;".

2. La articolul2, partea introductivă a literei b) se modifică după cum urmează:

"b) în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului;":

3. La articolul2 litera b), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

"61. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;".

4. La articolul2 litera b), după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 101 şi 102, cu următorul cuprins:

"101. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

102. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;".

5. La articolu2 litera c), punctele 1, 5, 6, 8, 9 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

.............................................................................................

5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

..............................................................................................

8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

...............................................................................................

12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;".

6. La articolu2 litera c), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

"151. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;".

↑ Sus

Loading

Art. 2

- Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionareale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, ParteI, dându-se textelor o nouă numerotare.

↑ Sus

Loading