s Ordin 1645 din 2010 - pentru aprobarea modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Sumar:

Ordin nr. 1645 din 2010
pentru aprobarea modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Publicat in MOF nr. 821 - 08/12/2010

Art. 1

- Se aprobă modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 2

- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 3

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 561 din 15 august 2007, se abrogă.

↑ Sus

Loading

Art. 4

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, ParteI.

↑ Sus

Loading

Anexa 1 - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap 
 
 
Art. 1. - Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliu, este un organism fără personalitate juridică ce funcţionează pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
Art. 2. - (1) Principalele atribuţii ale Consiliului sunt următoarele: 
a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap sau de alte autorităţi competente; 
b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora; 
c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
(2) Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale. 
Art. 3. - În realizarea atribuţiilor sale, Consiliul colaborează cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu şi cu alţi parteneri sociali. 
Art. 4. - (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale la convocarea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 
(2) Consiliul poate funcţiona în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor şi poate lua hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 
Art. 5. - (1) Agenda de lucru este stabilită de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi directorul general al Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap împreună cu secretariatul Consiliului, la propunerea membrilor, cu cel puţin 14 zile înainte de reuniune. 
(2) Secretariatul transmite spre informare tuturor membrilor agenda de lucru, precum şi procesele-verbale ale reuniunii precedente, cu cel puţin 7 zile înainte de reuniune. 
Art. 6. - (1) Şedinţele se desfăşoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune. 
(2) Fiecare participant îşi suportă cheltuielile de deplasare în vederea participării la şedinţele Consiliului. 
Art. 7. - (1) Consiliul are ca membri permanenţi câte un reprezentant desemnat de conducerea următoarelor organisme guvernamentale şi neguvernamentale: 
a) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va desemna câte un reprezentant din cadrul Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap, a Direcţiei generale protecţia copilului, a Direcţiei generale de inspecţie socială; 
b) Ministerul Sănătăţii; 
c) Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România; 
d) o organizaţie neguvernamentală pentru protecţia drepturilor omului. 
(2) Pot avea statut de membri nepermanenţi reprezentanţii organismelor administraţiei publice centrale şi/sau locale, precum şi ai organismelor de drept public sau privat în domeniu. 
(3) La şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele nominalizate la alin. (1) şi (2). 
(4) Membrii Consiliului nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate. 
Art. 8. - Secretariatul Consiliului se asigură de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap, care se va îngriji de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor acestuia prin: 
a) pregătirea documentelor; 
b) redactarea punctelor de vedere asupra documentelor supuse discuţiei; 
c) elaborarea rapoartelor necesare şi colectarea de date şi informaţii cu privire la monitorizarea progreselor realizate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap; 
d) realizarea de propuneri cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu handicap; 
e) asigurarea de informări permanente ale membrilor Consiliului în legătură cu problematica persoanelor cu handicap pe plan european şi internaţional. 

↑ Sus