s Ordin 1506 din 2010 - privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

Sumar:

Ordin nr. 1506 din 2010
privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

Publicat în Monitorul Oficial nr. 794 din 26.11.2010

Art. 1

Se aprobă Procedura de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comisiile de experţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

↑ Sus

Loading

Anexa 0 - Procedură

Procedură de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

Art. 1.

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) reevaluare - procedura dispusă de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale; 

b) Comisia superioară - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

c) decizie de reevaluare - actul administrativ emis de Comisia superioară, prin care se dispune reevaluarea ca urmare a recomandărilor motivate cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control efectuate în baza ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care aceasta se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1; 

d) lista naţională de specialişti - lista nominală a experţilor din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii pe baza propunerii Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Psihologilor din România şi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali; 

e) comisia de experţi - comisia formată prin tragere la sorţi din lista naţională de specialişti de către Comisia superioară şi care asigură reevaluarea persoanelor adulte cu handicap; 

f) raport de reevaluare - raportul întocmit de comisia de experţi în urma reevaluării persoanei adulte cu handicap, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; 

g) decizie privind anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în situaţia în care în urma reevaluării nu se menţine încadrarea în grad de handicap, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3; 

h) decizie privind încadrarea corespunzătoare în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în situaţia în care în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4; 

i) serviciul de evaluare complexă - serviciul înfiinţat în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 2.

(1) Începerea procedurii de reevaluare se dispune de către Comisia superioară prin decizia de reevaluare, ca urmare a recomandărilor motivate cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care aceasta se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale. 

(2) Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control şi în format electronic de tip baze de date şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii: 

a) numele şi prenumele persoanei cu handicap; 

b) CNP-ul; 

c) judeţul/sectorul; 

d) adresa de domiciliu; 

e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap; 

f) tipul handicapului; 

g) gradul de handicap; 

h) codul bolii; 

i) statutul social; 

j) motivarea. 

(3) Reevaluarea se efectuează în termen de până la 45 de zile, pe cele 3 domenii specifice: medicină, asistenţă socială, psihologie, la spitalul municipal/judeţean din unitatea administrativ-teritorială în care are domiciliul persoana cu handicap. 

(4) Pentru buna desfăşurare a activităţii de reevaluare se va încheia un protocol între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi consiliile judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Art. 3.

(1) În scopul reevaluării prevăzute la art. 1, Comisia superioară desemnează specialişti din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale, prin tragere la sorţi din lista naţională de specialişti. 

(2) În funcţie de numărul cazurilor, se va desemna câte un specialist sau un grup de specialişti care va reevalua persoana/persoanele cu handicap. 

(3) În urma tragerii la sorţi şi numai după confirmarea de participare a specialiştilor, Comisia superioară va întocmi un proces-verbal la tragerea la sorţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. 

Art. 4.

(1) Din lista naţională de specialişti, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, poate face parte orice medic specialist, asistent social, psiholog, desemnat la propunerea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, respectiv a Colegiului Psihologilor din România. 

(2) Specialiştii prevăzuţi la art. 3 beneficiază de drepturile financiare prevăzute la art. 903 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. - Specialiştii din cadrul comisiilor de experţi au următoarele atribuţii: 

a) examinează persoanele supuse reevaluării; 

b) analizează toate documentele aferente cazului; 

c) întocmesc un raport de reevaluare a persoanei, pe care îl înaintează Comisiei superioare în termen de 5 zile de la reevaluare. 

Art. 6. - Comisia superioară are următoarele atribuţii: 

a) transmite decizia de reevaluare, emisă în 5 zile de la raportare, conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului competente din punct de vedere teritorial, care suspendă, prin act administrativ, dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale până la încheierea procesului de reevaluare; 

b) emite decizia privind încetarea suspendării dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale; în această situaţie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendării; 

c) emite decizia privind anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap în situaţia în care diagnosticul şi reevaluarea nu susţin încadrarea în unul dintre gradele de handicap; 

d) emite decizia privind încadrarea corespunzătoare în grad şi tip de handicap. 

Art. 7.

(1) Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate la Comisia superioară. 

(2) În termen de 5 zile de la primirea acestora, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare. 

Art. 8.

(1) În funcţie de numărul cazurilor, Comisia superioară desemnează specialişti prin tragere la sorţi din lista naţională de specialişti şi emite procesul-verbal cu privire la tragerea la sorţi efectuată în vederea reevaluării persoanelor cu handicap, denumit în continuare procesul-verbal. 

(2) Decizia de reevaluare împreună cu procesul-verbal vor fi transmise conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector a municipiului Bucureşti, care are obligaţia de a le aduce la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă. 

Art. 9.

(1) Pentru buna desfăşurare a procedurii de reevaluare, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv de sector a municipiului Bucureşti desemnează o persoană din cadrul serviciului de evaluare complexă, care îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) înregistrează în registrul comisiei de experţi decizia de reevaluare, procesul-verbal şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap; 

b) încunoştinţează persoana cu handicap asupra datei şi locului unde are loc reevaluarea, cu 10 zile înainte, prin comunicare cu confirmare de primire, după primirea deciziei de reevaluare; 

c) asigură transmiterea dosarului persoanei cu handicap supuse reevaluării la comisia de experţi care îşi va desfăşura activitatea la spitalul municipal/judeţean din unitatea administrativ-teritorială în care are domiciliul persoana cu handicap; 

d) înregistrează în registrul comisiei de experţi rapoartele de reevaluare; 

e) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare către Comisia superioară. 

(2) Cu 10 zile înainte de reevaluare, serviciul de evaluare complexă încunoştinţează persoana cu handicap asupra datei şi locului unde se va prezenta, prin comunicare cu confirmare de primire. 

Art. 10.

Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost încunoştinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens şi care vor prezenta specialiştilor din comisiile de experţi: 

a) actul de identitate; 

b) comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare. 

Art. 11.

Specialiştii din comisia de experţi analizează documentele din dosar, examinează persoana/persoanele cu handicap, iar concluziile reevaluării împreună cu motivarea acestora le vor cuprinde în raportul de reevaluare, întocmit în termen de 5 zile. 

Art. 12.

(1) Raportul de reevaluare va cuprinde recomandări cu privire la următoarele situaţii: 

a) se menţine încadrarea în grad de handicap; 

b) nu se menţine încadrarea în grad de handicap; 

c) se schimbă încadrarea în grad de handicap. 

(2) Raportul de reevaluare împreună cu dosarul sunt transmise Comisiei superioare, care va emite deciziile corespunzătoare fiecărui caz, în condiţiile prezentei proceduri. 

Art. 13.

(1) În situaţia în care în urma reevaluării se menţine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară emite decizia privind încetarea suspendării dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. 

(2) În situaţia în care în urma reevaluării nu se menţine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară emite decizia privind anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap. 

(3) În situaţia în care în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară emite decizia privind încadrarea corespunzătoare în grad şi tip de handicap. 

Art. 14.

Deciziile emise vor fi transmise atât conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector a municipiului Bucureşti spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă, care va modifica şi va completa planul individual de servicii, după caz, cât şi persoanelor cu handicap supuse procesului de reevaluare. 

Art. 15.

Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare şi a documentelor care au stat la baza acestuia. 

Art. 16.

Neprezentarea persoanei cu handicap la reevaluare atrage menţinerea suspendării dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. 

Art. 17.

Punerea în executare a deciziilor prevăzute la art. 6 se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv de sector a municipiului Bucureşti, care a stabilit iniţial gradul şi tipul de handicap şi dreptul la prestaţiile sociale. 

Art. 18.

La stabilirea gradului de handicap, comisiile de experţi vor respecta întocmai criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările ulterioare. 

Art. 19.

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură. 

↑ Sus

Anexa 1 - la procedură

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

- Model - 

DECIZIE DE REEVALUARE
Nr. ............ din data de ...................... 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sesizându-se din oficiu/analizând recomandările motivate înregistrate cu nr. .......... din data de ..................., în urma acţiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din ..................., emis de ............................, decide reevaluarea domnului/doamnei .................................................., CNP ......................................., domiciliat/domiciliată în .................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .................................., în perioada ............................................ 

Presedinte,                                           Membrii,

..........................                           ..........................

Secretar,

.............................

 

Prezenta decizie stă la baza suspendării de către conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin act administrativ, a dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale până la încheierea procesului de reevaluare. Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta decizie obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu legea.

↑ Sus

Anexa 2 - la procedură

 

COMISIA DE EXPERŢI 
 
 
Dosar nr. .............................
Data înregistrării .................... 
 
 
- Model - 
 
 
RAPORT DE REEVALUARE 
 
 
I. DATELE DE IDENTIFICARE 

Numele şi prenumele ........................................................ 

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Locul naşterii ...................................................................................................... 

Domiciliul .......................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Actul de identitate: B.I./C.I. seria ....... nr. ......................, valabilitatea: ............................. 

Nr. de telefon ............................ 

Persoana de contact/Persoana de sprijin: 

Numele şi prenumele ........................................................ 

Domiciliul .......................................................................................................... 

Nr. de telefon ............................ 

Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap ..................................................... 

..................................................................................................................... 

II. REZULTATELE REEVALUĂRII 

1. Rezultatele reevaluării sociale: 

Date relevante privind reevaluarea socială .......................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Concluziile şi recomandările asistentului social .................................................................... 

..................................................................................................................... 

2. Rezultatele reevaluării medicale: 

Date relevante privind reevaluarea medicală ......................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Concluziile şi recomandările medicului .............................................................................. 

3. Rezultatele reevaluării psihologice: 

Date relevante privind reevaluarea psihologică....................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Concluziile şi recomandările psihologului ........................................................................... 

..................................................................................................................... 

III. CONCLUZII 

În urma reevaluării, comisia de experţi propune următoarele: 

Se menţine încadrarea în grad de handicap ........................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Nu se menţine încadrarea în grad de handicap ........................................................................ 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Se schimbă încadrarea în grad de handicap ........................................................................... 

..................................................................................................................... 

IV. MOTIVAREA PROPUNERII 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 
 
Comisia de experţi
Medic specialist,
.................................. 
 
 
Psiholog,
........................... 
 
 
Asistent social,
................................ 

↑ Sus

Anexa 3 - la procedură

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 
 
 
- Model - 
 
 
DECIZIE
privind anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap 
 
 
Nr. ............/............... 
 
 
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizând Raportul de reevaluare nr. ........... din data de ............................, întocmit de către comisia de experţi, în urma reevaluării domnului/doamnei ......................................., CNP ..........................., domiciliat/domiciliată în ..................................., str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................................................., 
decide anularea Certificatului/Deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ....................... din data de .......................... . 
Presedinte,
..........................                                    Membrii
 Secretar,                                   ..........................
.............................                         ..........................
 
 
 
 
 
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezenta decizie obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu legea. 

↑ Sus

Anexa 4 - la procedură

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 
 
 
- Model - 
 
 
DECIZIE
privind încadrarea corespunzătoare în grad şi tip de handicap 
 
 
Nr. .........../............. 
 
 
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizând Raportul de reevaluare nr. ........... din data de ......................, întocmit de către comisia de experţi, în urma reevaluării domnului/doamnei ...................................., CNP ............................, domiciliat/domiciliată în ..................................., str. ......................... nr. ............, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................, 
decide încadrarea în grad şi tip de handicap, astfel: 
A. Cod boală ................................, cod handicap ................................ 
B.*) Gradul de handicap: 
• uşor; 
• mediu; 
• accentuat; 
• grav: 
- cu asistent personal; 
- fără asistent personal; 
- cu indemnizaţie de însoţitor pentru nevăzători/handicap vizual grav (conform Hotărârii Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor, cu modificările ulterioare) 
C.**) Data dobândirii handicapului ............................., documentul ............... 
D. Programul individual de recuperare, readaptare şi integrare socială însoţeşte prezenta decizie. 
E.*) Valabilitate: 
- 6 luni - 12 luni - permanent 
F.***) Termen de revizuire .................; documentaţia cu care persoana se va prezenta la revizuire ........................................ 
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii. 
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Titularul beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, corespunzător gradului de handicap stabilit. 
Prezenta decizie obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei în concordanţă cu legea. 
Presedinte,                                           Membrii
..........................                           ..........................
 Secretar,                                   ..........................
.............................
 
 
 
 
 
___________ 
*) Se anulează ceea ce nu corespunde. 
**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
***) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. 

↑ Sus

Anexa 5 - la procedură

 

- Model - 
 
 
PROCES-VERBAL
la tragerea la sorţi efectuată în vederea reevaluării persoanelor cu
handicap din judeţul ................................... 
 
 
Nr. ................. din data de ..................... 
 
 
Tragerea la sorţi a specialiştilor din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale, în vederea desemnării comisiilor de experţi care vor fi angrenate în procesul de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (Comisia superioară) se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, a avut loc în baza prevederilor art. 904 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
La tragerea la sorţi au participat preşedintele Comisiei superioare şi secretarul acesteia. 
Tragerea a avut loc aleatoriu, excluzând judeţele în care persoanele cu handicap supuse reevaluării îşi au domiciliul sau reşedinţa. 
Din lista naţională de specialişti s-au ales medicii cu specialităţile corespunzătoare tipului de handicap al persoanelor supuse reevaluării. 
În urma tragerii la sorţi a rezultat următoarea listă de specialişti care se vor constitui în comisii de experţi: 
1. Numele şi prenumele, judeţul, specialitatea, telefonul, adresa de e-mail 
2. ......................................................................................................................................... 
Lista persoanelor adulte cu handicap supuse reevaluării se constituie anexă la prezentul proces-verbal. 
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv de sector a municipiului Bucureşti, un exemplar pentru comisia de experţi, iar un exemplar pentru Comisia superioară. 
 
 
Presedintele Comisiei superioare,                  Secretarul Comisiei superioare,
..........................................           ....................................
 (numele, prenumele si semnatura)                  (numele, prenumele si semnatura)

↑ Sus