s Ordin 123 din 2011 - privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

Sumar:

Ordin nr. 123 din 2011
privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 10 martie 2011

Art. unic

Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale."

2. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul de identitate, în original;
b) actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
c) adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.
(4) În afara documentelor prevăzute la alin. (3), care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de următoarele documente:
A. în cazul persoanelor provenite din muncă:
a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa competentă potrivit legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului;
B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă:
a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
b) decizia de revizuire medicală, în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;
c) adeverinţă de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
C. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:
a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
b) act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:
a) actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;
b) adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii;
E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie."

3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de indemnizaţie de şomaj, precum şi ale cetăţenilor români şi cetăţenilor Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei şi ale străinilor care au înregistrată rezidenţa/şederea în România şi care se înregistrează în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în condiţiile prezentei proceduri se pun, în condiţiile legii, la dispoziţia agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Oficiul Român pentru Imigrări, după caz.
(6) Prin semnarea de către persoanele prevăzute la alin. (5) a fişei prevăzute la art. 1 şi, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, acestea îşi asumă corectitudinea datelor cu caracter personal înscrise în aceste documente, precum şi a declaraţiilor, evidenţiate prin bifare, din cuprinsul cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj."

4. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14. - Carnetul de evidenţă se vizează lunar de către agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau de către punctul de lucru, pe baza actului de identitate."

5. La anexa nr. 1 "Fişa pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă", paragraful "Adresa persoanei înregistrate:" şi textul "Alte abilităţi/competenţe: carnet de conducător auto ........, limbi străine ......, operare PC .........., dactilo ...., steno ......, altele (descriere) ..........." se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Adresa persoanei înregistrate:
Domiciliul: judeţul/ţara .........., localitatea ..........., str. ........... nr. .........................., bl. ..., sc. ...., ap...., tel. fix ........................, tel. mobil ................. e-mail ...............................
Reşedinţa: judeţul/ţara ............, localitatea ............................, str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. .., ap. ..., tel. fix ..................., tel. mobil ........................e-mail ...............................
Oficiul poştal cod ......., denumirea ....................., pentru comunicarea cu persoana înregistrată.
............................................................................................
Alte abilităţi/competenţe: carnet de conducător auto ........, limbă străină ......, operare PC .........., altele (descriere) ...........".

6. La anexa nr. 5 "Carnet de evidenţă", numărul căsuţelor pentru viza lunară se modifică de la 12 la 24.

7. La anexa nr. 5, textul cu privire la "Obligaţiile persoanei îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Obligaţiile persoanei îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj:
a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind:
- încadrarea în muncă;
- emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente;
- realizarea unor venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare;
- plecarea din ţară;
- concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;
- pensionarea;
- admiterea într-o formă de învăţământ;
- alte situaţii;
c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată;
d) să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă."

8. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

↑ Sus

Loading

Anexa 1

Anexa nr. 3 la procedură

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului....................../Municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM),
cod judeţ/sector ...................................................
Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă
(AL)/punct teritorial de lucru (PTL) ......................,
cod AL/PTL ..........................................................


CERERE
pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj
Nr. ..... data ...............


1. Numele şi prenumele ...........................................................................................
2. Actul de identitate: tip ......, seria ...... nr. ....., data eliberării ................, autoritatea ....................................
3. Codul numeric personal .........................................
4. Data naşterii ..................................................
5. Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ......................., str. ........................... nr. ........, bl. ....., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul......................, oficiul poştal nr. ........., tel. fix .................................., tel. mobil .........................................., e-mail .........................................................................................................................
Vă rog să aprobaţi plata indemnizaţiei de şomaj conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionez că am încheiat contract de asigurare pentru şomaj cu AJOFM/AMOFM ........................................................ în anul ...................., luna ........................, contract care a încetat la data de: ziua ................ luna .................. anul .........................*).
*) Se completează numai în situaţia în care persoana a fost asigurată în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare
pentru şomaj.


6. Acte prezentate în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj:
a) actul de identitate BI/CI/AI seria .......... nr. ..................;
b) adeverinţa medicală nr. .................... data ........................;
c) acte eliberate de organele financiare teritoriale: nr. ............. data ..................;
d) alte acte, după caz (denumirea, seria, numărul, data):..............
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Subsemnatul, ........................................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele:
Se bifează de către toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj.
[ ] nu am loc de muncă, nu realizez venituri sau realizez, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare
Se bifează numai de către persoanele provenite din muncă şi pensionarii de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă.
[ ] reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului
Se bifează numai de către persoanele ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora.
[ ] reluarea activităţii nu mai este posibilă la angajator
Se bifează numai de către absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, precum şi de către absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
[ ] nu urmez o formă de învăţământ la data solicitării dreptului la indemnizaţie de şomaj prin prezenta cerere
Mă oblig să comunic, în termen de 3 zile, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrat orice schimbare a condiţiilor care au condus la acordarea dreptului. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.


Solicitant,
.......................
(numele şi prenumele)

Semnătura
..............................


INFORMATII
privind indemnizarea*)


*) Aceste informaţii se completează de personalul AJOFM/AMOFM.


1. Data încetării activităţii ..............................................................................
[conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare]
2. Stagiu de cotizare total: .... ani .... luni .... zile, din care:
..... ani ..... luni .... zile, realizat anterior datei de 1 martie 2002;
..... ani ..... luni .... zile, realizat ulterior datei de 1 martie 2002.
3. Categoria de şomer indemnizat:
[ ] 6 luni
[ ] 9 luni
[ ] 12 luni
4. Data dobândirii dreptului la indemnizaţia de şomaj ...................................
5. Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data stabilirii dreptului .............................. lei
6. Indemnizaţia de şomaj la data stabilirii dreptului:
................................... (cuantum) lei, din care:
- ............ lei reprezentând ..........% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii dreptului, prevăzută la pct. 5;
- ............ lei reprezentând ......% din ......... lei (media bazei lunare de calcul asupra căreia s-a aplicat contribuţia de asigurări pentru şomaj, respectiv, după caz, a veniturilor care se iau în considerare, potrivit prevederilor legale, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare)
7. Data expirării perioadei de plată a indemnizaţiei de şomaj ....................


Întocmit, funcţionar public:
Numele şi prenumele ...........................
Semnătura ...........................................
Verificat, şef agenţie locală ...........................
Numele şi prenumele ..........................
Semnătura ..........................................
Vizat, CFP:
Numele şi prenumele .........................
Semnătura .........................................

↑ Sus

Anexa 2

Anexa nr. 4 la procedură

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti


DISPOZIŢIA Nr. .................
privind ..................................................................... (Se completează, după caz: "stabilirea/respingerea") dreptului la indemnizaţie de şomaj*)


*) Se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care:
- exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
- exemplarul 2 se înmânează titularului dreptului;
- exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.


Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă ........................, reprezentată prin director executiv dna/dl ..................................., numit în baza Ordinului nr. .................. din .................., având în vedere prevederile art. .............. din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,


DISPUNE:


Art. 1. - (1) Începând cu data de ......................................................................... (Se completează, după caz: "se stabileşte/se respinge") dreptul la indemnizaţie de şomaj pentru doamna/domnul .................................................., cod numeric personal ..........................., cu domiciliul/reşedinţa în ........................, având carnetul de evidenţă nr. ............
(2) ..........................................................................................................................................................................................
(Se completează, după caz, cu textul:
"Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este de ............... lei, din care:
- ............ lei reprezentând .......... % din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data stabilirii dreptului;
- ........... lei reprezentând ............% din .................. lei (media bazei lunare de calcul asupra căreia s-a aplicat contribuţia de asigurări pentru şomaj, respectiv, după caz, a veniturilor care se iau în considerare, potrivit prevederilor legale, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare).
Dreptul la indemnizaţie de şomaj se acordă, în condiţiile legii, pe durata de .......... luni, în perioada ...........................",
sau
"Motivul respingerii dreptului la indemnizaţie de şomaj este ......................................")
Art. 2. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.


Director executiv,
........................

↑ Sus