s Lege 227 din 2010 - privind alocatia pentru sustinerea familiei

Sumar:

Lege nr. 227 din 2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei

Publicat(ă) în Monitorul Oficial din data de 1 ianuarie 2010

Art. 1

(1) Beneficiaza de alocatia pentru sustinerea familiei, denumita in continuare alocatie, prevazuta de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, denumita in continuare lege, familiile ai caror membri sunt cetateni romani care locuiesc in Romania.
(2) Alocatia se acorda si familiilor si persoanelor singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau ai altor state, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 2

(1) Beneficiaza de alocatie familiile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din lege.
(2) In perioada in care unul dintre soti este detasat pe perioada determinata in interes de serviciu ori efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita.
(3) Sunt considerati copii aflati in intretinerea familiilor definite la art. 2 din lege, copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii aflati in plasament sau in plasament in regim de urgenta ori pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii, cu exceptia celor aflati in plasament la asistentul maternal profesionist.
(4) In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita si pe aceasta perioada, daca se prezinta dovada ca sunt in intretinerea familiei ori a persoanei singure.
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) din lege.

↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) Alocatia se acorda lunar, pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere intocmite de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
(2) In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta si al celei fara locuinta, cererea de acordare a alocatiei se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta traieste, insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a solicitat alocatia de la alte primarii.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), cererea se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza ori isi are resedinta familia. (4) Formularul „Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala” este prevazut in anexa nr. 1.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Reprezentantul familiei prevazut la art. 3 alin. (1) se stabileste in conditiile prevazute de art. 12 din lege.

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 3 alin. (1) este insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere.
(2) In situatia in care familia definita la art. 2 din lege este beneficiara de ajutor social, alocatia se acorda la cererea reprezentantului familiei, insotita numai de livretul de familie.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
(2) In situatia in care livretul de familie nu este completat la zi cu modificarile survenite in componenta familiei, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l actualiza in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocatiei.
(3) In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau
situatia familiei nu este evidentiata in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, dupa caz, in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor definite la art. 2 din lege;
b) certificatul de casatorie;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
e) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
g) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
h) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, pentru situatia prevazuta la art. 12 alin. (3), respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca;
i) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
j) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
k) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
(4) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) nu se solicita livretul de familie. Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine, traduse si legalizate, precum si cu alte documente eliberate de autoritatile romane competente.

↑ Sus

Loading

Art. 7

(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in luna anterioara solicitarii dreptului, asa cum sunt acestea prevazute la art. 8 alin. (1)—(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele mentionate in formularul de cerere.
(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele stabilite potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) si (6) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii de stabilire si altele asemenea si se verifica prin ancheta sociala prevazuta la art. 9.
(4) In situatia in care familia definita la art. 2 din lege locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de alocatie se iau in calcul:
a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie;
b) sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru care se solicita dreptul/si sau, dupa caz, fata de parintii acestora.
(5) In cazul in care nu se poate determina partea prevazuta la alin. (4) lit. a), fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea notei la purtare sub 8.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocatiei, reprezentantul familiei prezinta la dosar o adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt inscrisi copiii, care sa ateste ca acestia frecventeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
(3) Beneficiaza de alocatie si familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, dar care intrerup temporar frecventarea cursurilor de invatamant organizate potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat medical.
(4) Alocatia se acorda si in perioada vacantelor scolare.
(5) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap grav sau accentuat, de varsta scolara si care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a dovezilor prevazute la art. 8 alin. (2) din lege.
(6) In aplicarea art. 28 alin. (2) din lege, diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei se calculeaza pentru un numar de 10 absente nemotivate si se mentine pana la inregistrarea unui numar de 20 de absente nemotivate pentru care se aplica diminuarea cu 50%.
(7) In situatia in care mai multi copii inregistreaza absente nemotivate, diminuarea prevazuta la art. 28 alin. (2) din lege se aplica pentru fiecare copil in parte in functie de numarul de absente nemotivate inregistrate de acesta, de fiecare data raportand diminuarea la cuantumul alocatiei.
(8) Cuantumul acordat in conditiile prevazute la alin. (7) se calculeaza ca diferenta intre cuantumul alocatiei prevazut de lege, stabilit prin dispozitie a primarului, si valoarea rezultata prin insumarea diminuarilor.
(9) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin. (8) este urmatoarea:
Exemplu:
Familie formata din sot si sotie si 2 copii de varsta scolara.
Cuantumul alocatie stabilit prin dispozitia primarului: 60 lei
Primul copil a inregistrat 10 absente scolare nemotivate.
Al doilea copil a inregistrat 20 de absente scolare nemotivate.
Calculul diminuarii:
Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei
Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei
Diminuarea totala pentru absentele nemotivate inregistrate: 12 lei + 30 lei=42 lei
Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei – 42 lei= 18 lei.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) In vederea solutionarii cererii pentru acordarea alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, verificarea prin ancheta sociala, la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
(2) In cazul familiilor prevazute la art. 3 alin. (2), verificarea prevazuta la alin. (1) se va efectua la locul indicat de solicitant, de catre o comisie formata din cel putin doua persoane.
(3) Ancheta sociala se efectueaza, in termenul prevazut la art. 16 alin. (1) din lege, de la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(4) Pentru definitivarea anchetei sociale personalul prevazut la alin. (3) poate utiliza si informatii de la persoane sau institutii care cunosc situatia materiala, sociala si civila a familiei solicitantului de alocatie.
(5) Ancheta sociala prevazuta la alin. (1), precum si anchetele sociale prevazute la art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) si art. 29 alin. (2) din lege se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Dreptul la alocatie se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului si se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii, inclusiv pentru situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) si (3).
(2) Dispozitia primarului de stabilire a dreptului la alocatie se transmite la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, insotita de copia cererii si a declaratiei pe propria raspundere, certificata de primar.
(3) Primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale, pe baza de borderou, documentele prevazute la alin. (2), pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara. Borderoul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(4) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispozitiei primarului impreuna cu ancheta sociala se pastreaza la primarie in dosarul titularului.

↑ Sus

Loading

Art. 11

(1) Plata drepturilor de alocatie se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale, emisa pe baza documentelor prevazute la art. 10 alin. (2).
(2) Plata alocatiei se asigura lunar de catre agentiile judetene pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont personal ori in cont de card, potrivit dispozitiilor art. 23 din lege, tinand seama de optiunea beneficiarului. Plata se efectueaza in luna curenta pentru drepturile lunii anterioare.
(3) In cazul familiilor prevazute la art. 11 alin. (3) din lege, plata alocatiei se asigura prin stat de plata si se efectueaza pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara. Agentiile teritoriale impreuna cu primarii organizeaza activitatea de plata a drepturilor de alocatie pentru aceste situatii.

↑ Sus

Loading

Art. 12

(1) Pentru copiii de varsta scolara din familiile care beneficiaza de alocatie, inspectoratele scolare judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate scolare, au obligatia de a comunica agentiilor teritoriale, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind absentele scolare nemotivate inregistrate de catre acesti copii, conform formatului electronic convenit cu agentiile teritoriale.
(2) Evidenta prevazuta la alin. (1) cuprinde si elevii inscrisi in unitatile de invatamant private acreditate ori autorizate in conditiile legii.
(3) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), agentiile teritoriale transmit inspectoratelor scolare, pana la data de 15 a ultimei luni a semestrului scolar, evidenta electronica a copiilor de varsta scolara din familiile beneficiare de alocatie.
(4) Evidenta electronica, in formatul transmis de agentiile teritoriale, va fi completata de catre inspectoratele scolare pe baza situatiei centralizate a absentelor scolare nemotivate comunicate de unitatile de invatamant la care sunt inscrisi copiii din familiile beneficiare de alocatie.
(5) Evidenta electronica a absentelor scolare nemotivate pentru copiii de varsta scolara din familiile beneficiare de alocatie va contine in mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor si reprezentantilor familiei, adresa de domiciliu sau de resedinta si numarul de absente nemotivate inregistrate.
(6) Procedura de transmitere a situatiei centralizate a absentelor scolare nemotivate, prevazuta la alin. (3), de catre unitatile de invatamant va fi stabilita de catre Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(7) Pentru anul scolar 2010—2011, in vederea aplicarii prevederilor alin. (1)—(5), inspectoratele scolare transmit prima situatie a absentelor scolare nemotivate pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii celui de-al II-lea semestru scolar.

↑ Sus

Loading

Art. 13

(1) Dupa stabilirea dreptului la alocatie, titularul acesteia are obligatia de a depune, la termenul prevazut la art. 25 din lege, la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia acestuia, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 1.
(2) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
(3) In functie de modificarile intervenite in situatia familiei titularului, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 alin. (2)—(5) din lege.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(2) In situatia in care se constata schimbari ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, dupa caz, la incetarea dreptului de alocatie, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 26 alin. (2)—(4) din lege.

↑ Sus

Loading

Art. 15

(1) Dreptul la alocatie, respectiv plata acesteia se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile prevazute la art. 29 alin. (1) din lege.
(2) Reluarea platii drepturilor de alocatie suspendate se face dupa cum urmeaza:
a) cu luna urmatoare incetarii masurii plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta intr-un serviciu de tip rezidential, in situatia revenirii in familia pentru care s-a stabilit dreptul initial la alocatie, pentru situatia prevazuta la art. 29
alin. (1) lit. a) din lege;
b) cu luna urmatoare celei in care, dupa verificarea prevazuta la art. 29 alin. (2) din lege, primarul comunica agentiei teritoriale indeplinirea de catre beneficiari a conditiilor de acordare, pentru situatiile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. b) si c) din lege;
c) cu luna urmatoare celei in care s-a primit evidenta electronica prevazuta la art. 12 alin. (1), pentru situatia prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. d) din lege.
(3) Plata alocatiei in conditiile prevazute la alin. (2) se face in cuantumul stabilit prin dispozitia primarului sau, dupa caz, in cuantumul diminuat conform art. 28 alin. (2) din lege.
(4) In situatia prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege, in cazul in care copilul/copiii pentru care s-a stabilit masura plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta intr-un serviciu de tip rezidential nu revine/revin in familia pentru care s-a stabilit dreptul initial la alocatie, dreptul inceteaza pentru familia in cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 16

(1) Modificarea cuantumului alocatiei si incetarea dreptului in conditiile prevazute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispozitie a primarului.
(2) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) se transmit agentiei teritoriale, pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 10 alin. (3). Modelul borderoului este prevazut in anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispozitiei primarului, directorul agentiei teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de incetare a platii.

↑ Sus

Loading

Art. 17

(1) Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10, atat dispozitia primarului, cat si decizia directorului agentiei teritoriale pot fi emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizata individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agentiei teritoriale se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.

↑ Sus

Loading

Art. 18

(1) Fondurile necesare pentru plata alocatiei, precum si a cheltuielilor de transmitere se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau incetarea dreptului la alocatie, precum si pentru tiparirea formularelor cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala prevazute la art. 3 alin. (4) si art. 13 alin. (1) se asigura din bugetele locale.
(3) Lunar, pana la data de 15 a lunii, agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pe baza documentelor prevazute la art. 10 alin. (2), fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocatiei.
(4) Pe baza fundamentarilor prevazute la alin. (3), Agentia Nationala de Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la data de 20 a fiecarei luni
necesarul de credite bugetare centralizat.

↑ Sus

Loading

Art. 19

In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

↑ Sus

Loading

Art. 20

Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


↑ Sus

Loading