s Ordin 458 din 2011 - Ordin pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

Sumar:

Ordin nr. 458 din 2011
Ordin pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din data de 6 iulie 2011

Ministerul Sanatatii
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii nr. Cs.A. 7.124/2011 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DG 1.454/2011;
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul sanatatii si Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1

La articolul 1 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru ca asiguratii aflati in evidenta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este necesar sa se confirme ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizatii. In acest sens, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va asigura transmiterea catre casele de asigurari de sanatate a bazei lunare de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele mentionate, confirmand totodata calitatea de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si stagiul minim de cotizare al acestora."

↑ Sus

Loading

Art. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

↑ Sus

Loading