s Directivă 91 din 1992 - privind cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

Sumar:

Directivă nr. 91 din 1992
privind cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

 Publicat in JO L 348, 28.11.1992

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene şi, în special, Art118 a al acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei , prezentată în urma consultării Comisiei permanente de securitate şi sănătate în domeniul minier şi în alte ramuri ale industriei extractive;
în cooperare cu Parlamentul European ;
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social ;
întrucât Art118 a din tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerinţelor minime de promovare a îmbunătăţirii în special a mediului de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
întrucât, potrivit articolului menţionat anterior, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi juridice care ar îngreuna constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
întrucât îmbunătăţirea securităţii, igienei şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă reprezintă un obiectiv ce nu trebuie subordonat consideraţiilor pur economice;
întrucât Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi de sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]  nu se aplică ramurilor industriei extractive;
întrucât respectarea cerinţelor minime pentru asigurarea unui nivel mai bun de securitate şi sănătate la locurile de muncă din ramurile industriei extractive de foraj este esenţială pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
întrucât industria extractivă de foraj este un sector de activitate care îi poate expune pe lucrători la riscuri ridicate;
întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri care vizează promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă5;
întrucât dispoziţiile directivei menţionate se aplică în întregime domeniului industriei extractive de foraj, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale conţinute în prezenta directivă;
întrucât prezenta directivă constituie un element concret al realizării dimensiunii sociale a pieţei interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Art. 1

Obiectul
(1) Prezenta directivă, care este a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţele minime de protecţie în materie de securitate şi de sănătate a lucrătorilor din industria extractivă de foraj definite la Art2 litera (a).
(2) Dispoziţiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menţionat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Definiţii
În sensul prezentei directive:
(a) prin industrie extractivă de foraj se înţeleg toate ramurile industriei în care se desfăşoară activităţile de:
- extracţie, în sensul strict al termenului, de minereuri prin forare de puţuri de sonde
sau
- prospecţiuni pentru asemenea extracţii
sau
- pregătirea pentru vânzarea materiilor prime extrase, exclusiv activităţile de prelucrare a materiilor prime extrase;
(b) prin loc de muncă se înţelege ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor.


SECŢIUNEA II
OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR


↑ Sus

Loading

Art. 3

Obligaţii generale
(1) Pentru a garanta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că:
(a) locurile de muncă sunt proiectate, construite, echipate, date în folosinţă, exploatate şi întreţinute în aşa fel încât să permită lucrătorilor să efectueze sarcinile de muncă fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea proprie sau a celorlalţi lucrători;
(b) exploatarea locurilor de muncă în prezenţa lucrătorilor se face sub supravegherea unui responsabil;
(c) activităţile care comportă un risc special sunt încredinţate numai personalului competent şi se execută conform instrucţiunilor date;
(d) toate instrucţiunile de securitate sunt redactate astfel încât să poată fi înţelese de către toţi lucrătorii la care se referă;
(e) sunt prevăzute instalaţii de prim ajutor adecvate;
(f) toate exerciţiile de securitate necesare se efectuează periodic.
(2) Angajatorul se asigură că este întocmit şi ţinut la zi un document referitor la securitate şi sănătate, denumit în continuare document de securitate şi de sănătate, care îndeplineşte cerinţele arătate la articolele 6, 9 şi 10 din Directiva 89/391/CEE.
Documentul de securitate şi sănătate face mai ales dovada că:
- sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă;
- se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei directive;
- proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă siguranţă.
Documentul de securitate şi de sănătate trebuie întocmit înainte de începerea lucrului şi trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.
(3) Dacă la acelaşi loc de muncă sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care ţin de responsabilitatea sa.
Angajatorul care, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, răspunde pentru acel loc de muncă, coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi înscrie, în documentul de securitate şi sănătate, scopul, măsurile şi modalităţile de punere în aplicare a acestei coordonări.
Dispoziţiile paragrafului precedent nu aduc atingere dispoziţiilor referitoare la răspunderea individuală a lucrătorilor prevăzute de Directiva 89/391/CEE.
(4) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorităţilor competente orice accident de muncă grav sau mortal, precum şi orice pericol grav.
Dacă este necesar, angajatorul actualizează documentul de securitate, înregistrând măsurile ce trebuie luate pentru a evita repetarea situaţiei.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Protecţia împotriva incendiilor, exploziilor şi atmosferelor nocive
Angajatorul trebuie să ia măsurile şi precauţiile adecvate tipului de exploatare:
- pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor
şi
- pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate.


↑ Sus

Loading

Art. 5

Mijloace de evacuare şi salvare
Angajatorul trebuie să prevadă şi să întreţină mijloace adecvate de evacuare şi salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid şi în deplină securitate.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Sisteme de comunicare, avertizare şi alarmă
Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarmă şi a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanşarea imediată a operaţiilor de ajutorare, de evacuare şi salvare.


↑ Sus

Loading

Art. 7

Informarea lucrătorilor
(1) Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii şi reprezentanţii lor sunt informaţi asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea şi sănătatea la locurile de muncă, şi, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a articolelor 3-6.
(2) Informaţiile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor vizaţi.


↑ Sus

Loading

Art. 8

Supravegherea medicală
(1) Pentru a asigura supravegherea medicală adecvată a lucrătorilor, în funcţie de riscurile care privesc securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri în conformitate cu legislaţia şi practica naţională.
(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) sunt stabilite astfel încât să permită fiecărui lucrător să beneficieze sau să fie supus unui examen medical înainte de începerea activităţilor prevăzute la Art2 şi, ulterior, în mod periodic.
(3) Supravegherea medicală poate fi asigurată în cadrul sistemului naţional de sănătate.


↑ Sus

Loading

Art. 9

Consultarea şi participarea lucrătorilor
Pentru problemele reglementate de prezenta directivă, consultarea şi participarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora are loc în conformitate cu prevederile articolului 11 din Directiva 89/391/CEE.


↑ Sus

Loading

Art. 10

Cerinţe minime de securitate şi sănătate
(1) Locurile de muncă date în folosinţă după data punerii în aplicare a prezentei directive, arătată la Art12 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexă.
(2) Locurile de muncă date deja în folosinţă la data punerii în aplicare a prezentei directive, arătată la Art12 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexă, cât mai curând posibil şi în cel mult cinci ani de la această dată.
(3) Dacă după data punerii în aplicare a prezentei directive, arătată la Art12 alineatul (1), locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi sau transformări să fie conforme cerinţelor minime corespunzătoare cuprinse în anexă.


SECŢIUNEA III
DISPOZIŢII DIVERSE


↑ Sus

Loading

Art. 11

Adaptarea anexelor
Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor în funcţie de:
- adoptarea directivelor în domeniul armonizării tehnice şi al standardizării cu privire la industria extractivă prin foraj
şi
- progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive prin foraj
trebuie să fie adoptate în concordanţă cu procedura arătată la Art17 din Directiva 89/391/CEE.


↑ Sus

Loading

Art. 12

Dispoziţii finale
(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult 24 de luni de la adoptarea ei. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.
(2) În momentul adoptării de către statele membre a dispoziţiilor menţionate la alineatul (1), acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de referire sunt hotărâte de către statele membre.
(3) Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textele prevederilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.
(4) Statele membre raportează Comisiei la fiecare cinci ani despre punerea în practică a prevederilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social, Comitetul permanent de securitate şi sănătate în domeniul minier şi în alte ramuri ale industriei extractive, precum şi Comitetul consultativ de securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.


↑ Sus

Loading

Art. 13

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
 

↑ Sus

Loading