s Directivă 104 din 1992 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran

Sumar:

Directivă nr. 104 din 1992
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran

Publicat in JO L 404, 31.12.1992

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene şi, în special, Art118 a al acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei , prezentată în urma consultării Comisiei permanente de securitate şi sănătate în domeniul minier şi în alte ramuri ale industriei extractive;
în cooperare cu Parlamentul European ;
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social ;
întrucât Art118 a din tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerinţelor minime destinate să promoveze îmbunătăţirea, în special a mediului de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
întrucât, potrivit articolului menţionat anterior, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi juridice care ar îngreuna constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
întrucât îmbunătăţirea securităţii, igienei şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă reprezintă un obiectiv ce nu trebuie subordonat consideraţiilor pur economice;
întrucât Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989, privind cerinţele minime de securitate şi de sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]  nu se aplică ramurilor industriei extractive;
întrucât respectarea cerinţelor minime, destinate asigurării unui nivel mai bun de securitate şi sănătate la locurile de muncă din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran este esenţială pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
întrucât industria extractivă de suprafaţă şi în subteran este un sector de activitate care îi poate expune pe lucrători la riscuri ridicate;
întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri care vizează promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă;
întrucât dispoziţiile directivei menţionate se aplică în întregime domeniului industriei extractive de suprafaţă sau în subteran, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale conţinute în prezenta directivă;
întrucât instalaţiile auxiliare de suprafaţă din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran, care nu sunt esenţiale pentru industria extractivă de suprafaţă şi în subteran, astfel cum sunt acestea definite la Art2  litera (a) din prezenta directivă, se supun prevederilor Directivei 89/654/CEE;
întrucât la 3 noiembrie 1992 Consiliul a adoptat Directiva 92/91/CEE privind cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor din industria extractivă prin foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] ;
întrucât prezenta directivă constituie un element concret al realizării dimensiunii sociale a pieţei interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Art. 1

Obiectul
(1) Prezenta directivă, care este a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţele minime de protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii lucrătorilor din ramurile industriei extractive de suprafaţă şi în subteran definite la Art2 litera (a).
(2) Prevederile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menţionat la alineatul (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive sau speciale conţinute în prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Definiţii
În sensul prezentei directive:
(a) prin industria extractivă de suprafaţă sau în subteran se înţeleg toate ramurile industriale în care se desfăşoară activităţile de:
- extracţie, de suprafaţă sau în subteran, a minereurilor, în sensul strict al termenului,
sau
- prospecţiuni în vederea unei astfel de extracţii
sau
- pregătirea materiilor prime extrase în vederea vânzării, exclusiv activităţile de prelucrare a materiilor prime extrase; cu excepţia ramurilor industriei extractive de foraj definite la Art2 litera (a) din Directiva 92/91/CEE;
(b) prin loc de muncă se înţelege ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru, în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafaţă sau în subteran, inclusiv depozitele de steril sau alte zone de depozitare şi locurile de cazare în care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor.


SECŢIUNEA II
OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR


↑ Sus

Loading

Art. 3

Obligaţii generale
(1) Pentru a garanta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că:
(a) locurile de muncă sunt proiectate, construite, echipate, date în folosinţă, exploatate şi întreţinute în aşa fel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalţi lucrători;
(b) exploatarea locurilor de muncă în prezenţa lucrătorilor se face sub supravegherea unui responsabil;
(c) activităţile care comportă un risc special sunt încredinţate numai personalului competent şi se execută conform instrucţiunilor date;
(d) toate instrucţiunile de securitate sunt redactate astfel încât să poată fi înţelese de către toţi lucrătorii la care se referă;
(e) sunt prevăzute instalaţii de prim ajutor adecvate;
(f) toate exerciţiile de securitate necesare se efectuează periodic.
(2) Angajatorul se asigură că este întocmit şi ţinut la zi un document referitor la securitate şi sănătate, denumit în continuare „document de securitate şi sănătate” care îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolele 6, 9 şi 10 din Directiva 89/391/CEE.
Documentul de securitate şi sănătate face dovada în special că:
- sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă;
- se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei directive;
- proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă siguranţă.
Documentul de securitate şi sănătate trebuie întocmit înainte de începerea lucrului şi trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.
(3) Dacă la acelaşi loc de muncă sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care ţin de responsabilitatea sa.
Angajatorul care, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, răspunde pentru acel loc de muncă, coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi înscrie, în documentul de securitate şi sănătate, scopul, măsurile şi modalităţile de punere în aplicare a acestei coordonări.
Dispoziţiile paragrafului anterior nu aduc atingere dispoziţiilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor prevăzute de Directiva 89/391/CEE.
(4) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorităţilor competente orice accident de muncă grav sau mortal, precum şi orice pericol grav.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Protecţia împotriva incendiilor, exploziilor şi atmosferelor nocive
Angajatorul trebuie să ia măsurile şi precauţiile corespunzătoare tipului de exploatare:
- pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor şi
- pentru a evita formarea atmosferelor explozive sau nocive pentru sănătate.


↑ Sus

Loading

Art. 5

Mijloace de evacuare şi salvare
Angajatorul trebuie să prevadă şi să întreţină mijloace corespunzătoare de evacuare şi salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid şi în deplină securitate.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Sisteme de comunicare, avertizare şi alarmă
Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarmă şi a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanşarea imediată a operaţiilor de ajutorare, evacuare şi salvare.


↑ Sus

Loading

Art. 7

Informarea lucrătorilor
(1) Fără a aduce atingere articolului 10 al Directivei 89/391/CEE, lucrătorii şi reprezentanţii lor sunt informaţi asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea şi sănătatea la locurile de muncă şi, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a articolelor 3 - 6.
(2) Informaţiile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor vizaţi.


↑ Sus

Loading

Art. 8

Supravegherea medicală
(1) Pentru a asigura supravegherea medicală corespunzătoare a lucrătorilor, în funcţie de riscurile care privesc securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri în conformitate cu legislaţia şi practica naţională.
(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) sunt stabilite astfel încât să permită fiecărui lucrător să beneficieze sau să fie supus unui examen medical, înainte de începerea activităţilor prevăzute la Art2 şi, ulterior, în mod periodic.
(3) Supravegherea medicală poate fi asigurată în cadrul sistemului naţional de sănătate.


↑ Sus

Loading

Art. 9

Consultarea şi participarea lucrătorilor
Pentru problemele reglementate de prezenta directivă, consultarea şi participarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora are loc în conformitate cu prevederile articolului 11 din Directiva 89/391/CEE.


↑ Sus

Loading

Art. 10

Cerinţe minime de securitate şi sănătate
(1) Locurile de muncă deja date în folosinţă după data punerii în aplicare a prezentei directive, prevăzută la Art13 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexă.
(2) Locurile de muncă date deja în folosinţă la data punerii în aplicare a prezentei directive, prevăzută la Art13 alineatul (1), trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate indicate în anexă cât mai curând posibil şi în cel mult nouă ani de la această dată.
(3) Dacă, după data punerii în aplicare a prezentei directive, prevăzută la Art13 alineatul (1), locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi sau transformări să fie în conformitate cu cerinţele minime corespunzătoare cuprinse în anexă.


SECŢIUNEA III
DISPOZIŢII DIVERSE


↑ Sus

Loading

Art. 11

Adaptarea anexelor
Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor în funcţie de:
- adoptarea directivelor în domeniul armonizării tehnice şi al standardizării cu privire la industria extractivă de suprafaţă şi în subteran
sau
- progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de suprafaţă sau în subteran
trebuie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la Art17 din Directiva 89/391/CEE.


↑ Sus

Loading

Art. 12

Industria extractivă prin dragare
Statele membre au posibilitatea de a nu aplica prezenta directivă industriei extractive prin dragare dacă se asigură protecţia lucrătorilor, în conformitate cu principiile generale de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cuprinse în prezenta directivă, ţinându-se seama de riscurile specifice legate de industria extractivă prin dragare.


↑ Sus

Loading

Art. 13

Dispoziţii finale
(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare, în conformitate cu prezenta directivă, în termen de cel mult 24 de luni de la adoptarea ei. Statele membre informează imediat Comisia în acest sens.
(2) În momentul adoptării de către statele membre, măsurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să conţină o referire la prezenta directivă sau să fie însoţite de o astfel de referire cu ocazia publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de referire sunt stabilite de statele membre.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele prevederilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.
(4) Statele membre raportează Comisiei la fiecare cinci ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social, Comitetul permanent de securitate şi sănătate în domeniul minier şi în alte ramuri ale industriei extractive, precum şi Comitetul consultativ de securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.


↑ Sus

Loading

Art. 14

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
 

↑ Sus

Loading