s Directivă 103 din 1993 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Sumar:

Directivă nr. 103 din 1993
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Publicat in JO L 307, 13.12.1993

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, Art118 a al acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei , prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţie a sănătăţii la locul de muncă;
în cooperare cu Parlamentul European ;
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social ;
întrucât Consiliul, în Rezoluţia sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena şi sănătatea la locul de muncă , a luat act de intenţia Comisiei de a-i prezenta cerinţele minime privind organizarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă;
întrucât, în cadrul diferitelor măsuri comunitare privind sectorul de pescuit, ar trebui luate măsuri în materie de securitate şi sănătate la locul de muncă;
întrucât respectarea unor cerinţe minime care să garanteze un mai bun nivel de securitate şi sănătate la bordul navelor de pescuit este esenţială pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor respectivi;
întrucât, date fiind condiţiile specifice şi mai ales dificile de muncă şi de viaţă la bordul navelor de pescuit, frecvenţa accidentelor mortale în activitatea din pescuitul maritim este foarte ridicată;
întrucât, la 15 aprilie 1988, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care se recunoaşte importanţa prevenirii în materie de securitate la locul de muncă la bordul navelor de pescuit;
întrucât, din motive de securitate şi de sănătate a lucrătorilor, trebuie acordată atenţie localizării navelor de pescuit în caz de urgenţă, în special cu ajutorul noilor tehnologii;
întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea ameliorării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă ; întrucât dispoziţiile acesteia se aplică în totalitate în domeniul muncii la bordul navelor de pescuit, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă;
întrucât directivele speciale deja adoptate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se aplică, dacă nu există prevederi contrarii, pescuitului maritim; întrucât, în unele cazuri, ar fi necesar să se precizeze caracteristicile proprii acestei activităţi pentru a optimiza aplicarea acestor directive speciale;
întrucât Directiva nr. 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei mai bune asistenţe medicale la bordul navelor  se aplică în totalitate în domeniul pescuitului maritim;
întrucât prezenta directivă constituie un element concret în vederea realizării dimensiunii sociale a pieţei interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Art. 1

Obiect
Prezenta directivă, care este a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE, stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate aplicabile muncii la bordul navelor de pescuit definite la Art2.
Dispoziţiile Directivei nr. 89/391/CEE se aplică în totalitate domeniului menţionat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale conţinute în prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Definiţii
În sensul prezentei directive:
(a) prin navă de pescuit se înţelege orice navă sub pavilionul unui stat membru sau înregistrată sub instanţa deplină a unui stat membru şi folosită în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prelucrarea peştelui sau a altor resurse vii ale mării,
(b) prin navă de pescuit nouă se înţelege orice navă de pescuit a cărei lungime între perpendiculare este mai mare sau egală cu 15 m şi pentru care, la data sau după data menţionată la Art13 alineatul (1) primul paragraf:
(i) contractul de construcţie sau de transformare majoră este încheiat
sau
(ii) contractul de construcţie sau de transformare majoră a fost încheiat înainte de data menţionată la Art13 alineatul (1) primul paragraf şi care este livrată în trei ani sau mai mulţi ani după această dată
sau,
(iii) în absenţa unui contract de construcţie:
- se construieşte chila
sau
- se începe o construcţie identificabilă cu o navă specială
sau
- a început montajul, folosindu-se cel puţin 50 de tone sau 1% din masa estimată a tuturor materialelor de structură, dacă această valoare este mai mică;
(c) prin navă de pescuit existentă se înţelege orice navă de pescuit a cărei lungime între perpendiculare este mai mare sau egală cu 18 m şi care nu este o navă de pescuit nouă;
(d) prin navă se înţelege orice navă de pescuit nouă sau existentă;
(e) prin lucrător se înţelege orice persoană care desfăşoară o activitate profesională la bordul unei nave, precum şi stagiarii şi ucenicii, dar excluzând personalul de la sol care efectuează lucrări la bordul unei nave de la chei şi piloţii din port;
(f) prin armator se înţelege proprietarul înregistrat al unei nave, în afară de cazul în care nava a fost închiriată sau este administrată în tot sau în parte de către o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul înregistrat, în condiţiile unui acord de administrare; în acest caz, armatorul este considerat a fi, după caz, locatorul sau persoană fizică sau juridică care administrează nava;
(g) prin căpitan se înţelege lucrătorul care, conform legislaţiei şi practicii naţionale, comandă nava sau este responsabil pentru aceasta.


↑ Sus

Loading

Art. 3

Dispoziţii generale
(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca:
(a) armatorii să se asigure că navele lor sunt utilizate fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special în condiţii meteorologice previzibile, fără a aduce atingere responsabilităţii căpitanului;
(b) să ţină seama de eventualele riscuri la sunt supuşi restul lucrătorilor, atunci când se aplică Art8 alineatul (4) din Directiva nr. 89/391/CEE;
(c) evenimentele de pe mare care au sau ar putea să aibă un efect asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor de la bord trebuie să facă obiectul unui raport detaliat care să fie înaintat autorităţii competente şi să fie consemnate cu rigurozitate în jurnalul de bord, dacă ţinerea unui jurnal de bord este solicitată prin legislaţia sau reglementările naţionale pentru tipul de navă în cauză sau, în lipsa acestuia, într-un document necesar în acest scop.
(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în vederea respectării prezentei directive, navele să facă obiectul unor controale periodice de către autorităţile investite în mod special cu această misiune.
Anumite controale privind respectarea prezentei directive pot fi efectuate pe mare.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Navele de pescuit noi
Navele de pescuit noi trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa I cel târziu până la data menţionată la Art13 alineatul (1) primul paragraf.


↑ Sus

Loading

Art. 5

Navele de pescuit existente
Navele de pescuit existente trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate care figurează în anexa II în cel mult şapte ani de la data menţionată la Art13 alineatul (1) primul paragraf.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Reparaţii, transformări şi modificări capitale
În cazurile în care navele sunt supuse reparaţiilor, transformărilor şi modificărilor capitale la data menţionată la Art13 alineatul (1) primul paragraf sau după această dată, aceste reparaţii, transformări şi modificări capitale trebuie să fie conforme cu cerinţele minime care figurează în anexa I.


↑ Sus

Loading

Art. 7

Echipamente şi întreţinere
(1) În vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, statele membre iau măsurile necesare pentru ca armatorul, fără a aduce atingere responsabilităţii căpitanului:
(a) să asigure întreţinerea tehnică a navelor, instalaţiilor şi dispozitivelor şi în special a celor menţionate în anexele I şi II, iar defecţiunile constatate, dacă acestea ar putea să afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, să fie eliminate cât mai repede posibil;
(b) să ia măsuri pentru a asigura curăţirea periodică a navelor şi a ansamblului instalaţiilor şi dispozitivelor pentru a menţine condiţii adecvate de igienă;
(c) să păstreze la bordul navei o cantitate suficientă de echipament de salvare şi supravieţuire, în bună stare de funcţiune ;
(d) să ţină cont de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentul de salvare şi supravieţuire care figurează în anexa III;
(e) fără a aduce atingere dispoziţiilor Directivei nr. 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de protecţie individuală la locul de muncă de către lucrători [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE] , să ţină cont de specificaţiile în materie de echipamente de protecţie individuală care figurează în anexa IV la prezenta directivă.
(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, armatorul să pună la dispoziţia căpitanului mijloacele de care are nevoie pentru a îndeplini obligaţiile impuse prin prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 8

Informarea lucrătorilor
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 10 din Directiva nr. 89/391/CEE, lucrătorii şi reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi asupra măsurilor care urmează a fi luate cu privire la securitatea şi sănătatea la bordul navelor.
(2) Informarea trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor vizaţi.


↑ Sus

Loading

Art. 9

Pregătirea lucrătorilor
(1) Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva nr. 89/391/CEE, lucrătorii trebuie să primească o pregătire corespunzătoare şi, în special, instrucţiuni precise şi uşor de înţeles în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea la bordul navelor, în special pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pregătirea menţionată la alineatul (1) se referă în particular la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare şi supravieţuire şi, pentru lucrătorii respectivi, la utilizarea instalaţiilor de pescuit şi a echipamentelor de tracţiune, precum şi a diferitelor metode de semnalizare, în special prin gestică.
Această pregătire este actualizată, dacă schimbările în activitatea la bordul navei impun această cerinţă.


↑ Sus

Loading

Art. 10

Pregătirea detaliată a persoanelor care pot comanda o navă
Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (3) din Directiva nr. 92/29/CEE, persoanele care pot comanda o navă trebuie să primească o pregătire detaliată privind:
(a) prevenirea bolilor şi a accidentelor de muncă la bord şi măsurile ce trebuie luate în caz de accidente;
(b) stabilitatea navei şi menţinerea acesteia în toate condiţiile de încărcare şi în timpul operaţiunilor de pescuit.
(c) navigaţia şi comunicaţiile prin radio, inclusiv procedurile.


↑ Sus

Loading

Art. 11

Consultarea şi participarea lucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor la discuţiile ce au ca obiect problemele reglementate de prezenta directivă şi anexele ei au loc în conformitate cu Art11 din Directiva nr. 89/391/CEE .


↑ Sus

Loading

Art. 12

Adaptarea anexelor
Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor, în funcţie de:
 adoptarea unor directive în materie de armonizare tehnică şi standardizare privind anumite aspecte din domeniul securităţii şi sănătăţii de la bordul navelor
sau de
 progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau a specificaţiilor internaţionale şi cunoştinţele în domeniul securităţii şi sănătăţii la bordul navelor de pescuit,
sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la Art17 din Directiva 89/391/CEE.


↑ Sus

Loading

Art. 13

Dispoziţii finale
(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 23 noiembrie 1995. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.
În momentul adoptării de către statele membre, măsurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să conţină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoţite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de trimitere sunt stabilite de către statele membre.
(2) Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
(3) Statele membre raportează la fiecare patru ani asupra punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.
Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social un raport privind aplicarea prezentei directive, ţinând seama de alineatele (1)-(3).


↑ Sus

Loading

Art. 14

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

↑ Sus

Loading