s Directivă 15 din 2006 - de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE

Sumar:

Directivă nr. 15 din 2006
de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE

Publicat in  JO L 38, 9.2.2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 98/24/CE a Consiliului din 24 aprilie 1998 privind protecția sănătății şi securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă  şi, în special, Art. 3.
 alineatul (2) al acesteia,
având în vedere avizul Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecția sănătății la locul de muncă,
întrucât:
(1) În conformitate cu Directiva 98/24/CE, Comisia trebuie să propună obiective europene sub forma unor valori limită orientative de expunere profesională (VLOEP) pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la nivel comunitar.
(2) În îndeplinirea acestei sarcini, Comisia este asistată de Comitetul științific în materie de limite de expunere profesională la agenți chimici (CSLEP), instituit prin Decizia 95/320/CE a Comisiei .
(3) Valorile limită orientative de expunere profesională sunt valori neobligatorii legate de sănătate, care decurg din cele mai recente date științifice şi care țin seama de tehnicile de măsurare disponibile. Valorile indică nivelurile pragurilor de expunere sub care anumite substanțe nu ar trebui să aibă nici un efect dăunător asupra sănătății. Aceste valori sunt necesare angajatorului pentru a stabili şi a evalua riscurile, în conformitate cu Art4 din Directiva 98/24/CE.
(4) Pentru orice agent chimic pentru care s-a stabilit o valoare limită orientativă de expunere profesională la nivel comunitar, statele membre au obligația de a stabili o valoare limită de expunere profesională națională, ținând seama de valoarea limită comunitară, dar îi pot stabili caracterul în conformitate cu legislația şi practica naționale.
(5) Valorile limită orientative de expunere profesională trebuie privite ca un element important al abordării globale care urmărește să asigure protecția sănătății lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de produse chimice periculoase.
(6) Rezultatele strategiilor de evaluare a riscurilor şi de reducere a riscurilor elaborate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului  privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanțele existente prevăd fixarea sau revizuirea limitelor de expunere profesională pentru mai multe substanțe.
(7) O primă, apoi o a doua listă de valori limită orientative de expunere profesională au fost stabilite prin directivele 91/322/CEE  şi 96/94/CE  ale Comisiei pe baza dispozițiilor Directivei 80/1107/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1980 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici şi biologici la locul de muncă .
(8) Directiva 80/1107/CEE a fost abrogată la 5 mai 2001 prin Directiva 98/24/CE.
(9) Directiva 98/24/CE prevedea ca directivele 91/322/CEE şi 96/94/CE să rămână în vigoare.
(10) Directiva 96/94/CE a fost abrogată la 31 decembrie 2001 prin Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății şi securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă .
(11) Pe baza evaluării celor mai recente date științifice, este necesară revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională stabilite prin Directiva 91/322/CEE.
(12) În conformitate cu Art3  din Directiva 98/24/CE, CSLEP a evaluat în total 33 de substanțe, prevăzute în anexa la prezenta directivă. Din aceste 33 de substanțe, 17 figurau deja în anexa la Directiva 91/322/CEE. Pentru 4 dintre aceste substanțe, CSLEP recomandă stabilirea unor noi valori limită orientative, iar pentru celelalte 13, menținerea valorilor limită anterioare. Prin urmare, cele 17 substanțe prevăzute de acum în anexa la prezenta directivă trebuie eliminate din anexa la Directiva 91/322/CEE, în timp ce celelalte 10 sunt în continuare prevăzute în anexa la Directiva 91/322/CEE.
(13) Zece substanțe trebuie să fie menționate în continuare în anexa la Directiva 91/322/CEE. Pentru nouă dintre ele, CSLEP nu a recomandat încă o valoare limită orientativă de expunere profesională, iar pentru substanța rămasă se așteaptă noi date științifice în viitorul apropiat, care vor fi prezentate CSLEP spre examinare.
(14) Lista prevăzută în anexa la prezenta directivă cuprinde, de asemenea, șaisprezece substanțe pentru care CSLEP a recomandat valori limită orientative de expunere profesională, ca urmare a unei evaluări a celor mai recente date științifice privind efectele asupra sănătății lucrătorilor şi în funcție de tehnicile de măsurare disponibile, în conformitate cu Art3  din Directiva 98/24/CE.
(15) Una dintre aceste șaisprezece substanțe, monoclorbenzenul, a fost inclusă în anexa la Directiva 2000/39/CE. CSLEP a revizuit VLOEP pe baza datelor științifice recente şi a recomandat stabilirea unei noi valori limită orientative. Prin urmare, este necesară eliminarea acestei substanțe din anexa la Directiva 2000/39/CE, ținând seama de faptul că este acum inclusă în anexa la prezenta directivă.
(16) De asemenea, pentru anumite substanțe, este necesară stabilirea unor valori limită de expunere profesională pe termen scurt, pentru a lua în considerare efectele legate de o expunere pe termen scurt.
(17) Pentru anumite substanțe, este necesar să se ia, de asemenea, în considerare posibilitatea penetrării prin piele, pentru a garanta cel mai bun nivel posibil de protecție.
(18) Prezenta directivă trebuie să constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne.
(19) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu Art17  din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității şi sănătății lucrătorilor la locul de muncă .
(20) Prin urmare, Directiva 91/322/CEE trebuie modificată în consecință,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Art. 1

În aplicarea Directivei 98/24/CE, o a doua listă de valori limită orientative comunitare de expunere profesională se stabilește pentru agenții chimici prevăzuți în anexă.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Statele membre stabilesc valori limită de expunere profesională naționale pentru agenții chimici enumerați în anexă, ținând seama de valorile comunitare.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Trimiterea la următoarele substanțe: nicotină, acid formic, metanol, acetonitril, nitrobenzen, rezorcinol, dietilamină, dioxid de carbon, acid oxalic, cianamidă, pentaoxid de difosfor, pentasulfură de difosfor, brom, pentaclorură de fosfor, piretru, bariu (compuşi solubili ai Ba) şi argint (compuşi solubili ai Ag), precum şi valoarea limită orientativă a acestora se elimină din anexa la Directiva 91/322/CEE.
Trimiterea la clorbenzen se elimină din anexa la Directiva 2000/39/CE.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult douăzeci şi opt de luni de la data intrării sale în vigoare.
Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte, precum şi un tabel de corespondență între acestea şi prezenta directivă.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
 

↑ Sus

Loading