s Directivă 92 din 1999 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive

Sumar:

Directivă nr. 92 din 1999
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive

 Publicat in JO L 23, 28.1.2000

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, Art137 al acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei , înaintată după consultarea cu Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă şi cu organul permanent pentru securitate şi sănătate în industria minieră şi alte industrii extractive;
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social ;
după consultarea Comitetului Regiunilor;
în conformitate cu procedura prevăzută la Art251 din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 21 octombrie 1999 ;
întrucât:
(1) Art137  din tratat prevede că, prin intermediul directivelor, Consiliul poate adopta cerinţe minime pentru a încuraja îmbunătăţiri, în special în mediul de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
(2) în conformitate cu termenii articolului menţionat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi legale care ar îngreuna constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
(3) îmbunătăţirea securităţii, igienei şi sănătăţii la locul de muncă este un obiectiv care nu ar trebui să fie subordonat consideraţiilor pur economice;
(4) concordanţa cu cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în medii explozive este esenţială dacă se urmăreşte asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor;
(5) prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă ; în consecinţă, dispoziţiile directivei menţionate, în special cele privind informarea lucrătorilor, consultarea şi participarea lucrătorilor, precum şi formarea acestora, pot fi aplicate în totalitate în cazurile în care lucrătorii sunt expuşi unui potenţial risc în medii explozive, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale conţinute în prezenta directivă;
(6) prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieţei interne;
(7) Directiva 94/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive2 prevede pregătirea unei directive adiţionale în temeiul articolului 137 din tratat privind, în special, pericolele de explozie cauzate de anumite utilizări şi tipuri şi metode de instalare a echipamentelor;
(8) protecţia împotriva exploziilor prezintă o importanţă deosebită pentru securitate; întrucât exploziile pun în pericol vieţile şi sănătatea lucrătorilor ca urmare a efectelor necontrolate ale flăcărilor şi presiunii, a prezenţei produşilor de reacţie nocivi şi a consumului de oxigen din aerul pe care trebuie să îl respire lucrătorii;
(9) stabilirea unei strategii coerente pentru prevenirea exploziilor presupune ca măsurile organizatorice să completeze măsurile tehnice luate la locul de muncă; Directiva 89/391/CEE prevede ca angajatorul să fie în posesia unei evaluări a riscurilor asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă; din această cerinţă rezultă că directiva prevede că angajatorul trebuie să elaboreze un document sau un set de documente privind protecţia împotriva exploziilor, care să satisfacă cerinţele minime menţionate de prezenta directivă şi să îl (le) actualizeze; documentul privind protecţia împotriva exploziilor include identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi definirea măsurilor specifice care urmează să fie luate pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor expuşi riscului în atmosfere explozive, în conformitate cu Art9  din Directiva 89/391/CEE; documentul privind protecţia împotriva exploziilor poate face parte din evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor la locul de muncă, prevăzută în Art9 din Directiva 89/391/CEE;
(10) o evaluare a riscurilor de explozii poate fi solicitată şi prin alte acte ale Comunităţii;întrucât, pentru a evita dublarea inutilă a activităţii, angajatorului ar trebui să i se permită, în conformitate cu practica naţională, să combine documente, părţi ale documentelor sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte comunitare pentru a forma un singur „raport privind securitatea”;
(11) prevenirea formării mediilor explozive include de asemenea aplicarea principiului substituţiei;
(12) este necesară o coordonare în cazurile în care, la acelaşi loc de muncă, există lucrători din mai multe întreprinderi;
(13) măsurile de prevenire trebuie să fie suplimentate, dacă este necesar, cu măsuri suplimentare care să devină eficiente în momentul declanşării incendiului; securitatea maximă poate fi realizată combinând măsurile de prevenire cu alte măsuri suplimentare care să limiteze efectele dăunătoare ale exploziilor asupra lucrătorilor;
(14) Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime în domeniul semnelor de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]   se aplică în totalitate, în special în cazul zonelor aflate în imediata vecinătate a suprafeţelor aflate în pericol, unde fumatul, polizarea, sudarea sau alte activităţi care implică flăcări sau scântei pot interacţiona cu suprafeţele aflate în pericol;
(15) Directiva 94/9/CE clasifică echipamentul şi sistemele de protecţie pe care le cuprinde în grupe şi categorii de echipamente; prezenta directivă prevede clasificarea de către angajator pe zone a locurilor unde pot apărea medii explozive şi stabileşte categoriile şi grupurile de sisteme de protecţie şi echipament care trebuie folosite în fiecare zonă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Art. 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta directivă, care este a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţele minime pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive în conformitate cu Art2 .
(2) Prezenta directivă nu se aplică pentru:
(a) zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentului medical al pacienţilor;
(b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi în conformitate cu Directiva 90/396/CEE ;
(c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;
(d) industriile extractive care fac obiectul Directivei 92/91/CEE sau Directivei 92/104/CEE ;
(e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cărora li se aplică dispoziţiile relevante ale acordurilor internaţionale (de ex. ADNR, ADR, OACI, OMI, RID) şi ale directivelor Comunităţii care pun în practică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în medii potenţial explozive nu sunt excluse.
(3) Dispoziţiile Directivei 89/391/CEE şi directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului prevăzut la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi speciale cuprinse în prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Definiţie
În sensul prezentei directive, „mediu exploziv” reprezintă un amestec de aer, în condiţii atmosferice, şi substanţe inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau pulbere în care, după aprindere, focul se extinde la întregul amestec.


SECŢIUNEA II
OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI


↑ Sus

Loading

Art. 3

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor
În vederea prevenirii, în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE, şi a asigurării protecţiei împotriva exploziilor, angajatorul ia măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare naturii operaţiei, în ordinea priorităţilor şi respectând următoarele principii de bază:
- prevenirea formării mediilor explozive sau, acolo unde natura activităţii nu o permite;
- evitarea aprinderii mediilor explozive;
- limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate şi suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor şi actualizate frecvent şi, în orice caz, ori de câte ori au loc schimbări semnificative.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Evaluarea riscurilor de explozii
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art6 alineatul (3) şi Art9 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează riscurile specifice din mediile explozive, luând în considerare cel puţin:
- probabilitatea producerii şi menţinerii mediilor explozive;
- probabilitatea existenţei surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice, a activării acestora şi a declanşării incendiului;
- instalaţiile, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;
- dimensiunile efectelor anticipate.
Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
(2) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea medii explozive.


↑ Sus

Loading

Art. 5

Obligaţii generale
Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi în conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor şi cele prevăzute la Art3, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât:
- acolo unde pot apărea medii explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor sau a celorlalţi, mediul de lucru să fie de aşa natură încât procesul muncii să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă;
- să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezenţei lucrătorilor la locurile de muncă unde pot apărea medii explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Sarcina coordonării
În cazul în care sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator este responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină.
Fără a aduce atingere răspunderii individuale a fiecărui angajator conform Directivei 89/391/CEE, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiilor şi practicilor naţionale trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi să declare, în documentul privind protecţia împotriva exploziilor menţionat la Art8 , scopul acestei coordonări, măsurile şi procedurile adoptate pentru a-l pune în practică.


↑ Sus

Loading

Art. 7

Locuri unde pot apărea medii explozive
(1) Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea medii explozive pe zone, în conformitate cu anexa I.
(2) Angajatorul asigură aplicarea cerinţelor minime prevăzute în anexa II în locurile prevăzute în alineatul (1).
(3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea medii explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa III.


↑ Sus

Loading

Art. 8

Documentul privind protecţia împotriva exploziilor
În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art4, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea unui document, denumit în continuare „document privind protecţia împotriva exploziilor”.
Documentul privind protecţia împotriva exploziilor demonstrează, în special, că:
- au fost stabilite şi evaluate riscurile de explozie;
- se vor lua măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive;
- locurile au fost clasificate pe zone conform anexei I;
- se vor aplica cerinţele minime stabilite în anexa II;
- locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii;
- s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu Directiva 89/655/CEE a Consiliului.
Documentul privind protecţia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activităţii şi trebuie actualizat în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activităţii suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări.
Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte ale Comunităţii.


↑ Sus

Loading

Art. 9

Cerinţe speciale pentru echipamentul de lucru şi locurile de muncă
(1) Echipamentul de lucru necesar în locurile unde pot apărea medii explozive, care este deja în folosinţă sau este pus la dispoziţie în întreprindere sau instituţie pentru prima dată înainte de 30 iunie 2003, trebuie să îndeplinească de la acea dată cerinţele minime prevăzute în anexa II partea A, dacă nici o altă directivă a Comunităţii nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar parţial.
(2) Echipamentul de lucru necesar în locurile unde pot apărea medii explozive care este deja în folosinţă sau este pus la dispoziţie în întreprindere sau instituţie pentru prima dată după 30 iunie 2003 trebuie să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în anexa II părţile A şi B.
(3) Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive şi care sunt folosite pentru prima dată după 30 iunie 2003 îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în prezenta directivă.
(4) Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive şi care sunt deja în folosinţă înainte de 30 iunie 2003 îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în prezenta directivă în cel mult trei ani de la data menţionată.
(5) Dacă, după 30 iunie 2003, se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă unde pot apărea medii explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în prezenta directivă.


SECŢIUNEA III
DISPOZIŢII DIVERSE


↑ Sus

Loading

Art. 10

Adaptări ale anexelor
Se adoptă adaptări de natură pur tehnică ale anexelor, impuse de:
- adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică şi standardizarea în domeniul protecţiei împotriva exploziilor;
- progresul tehnic, modificările regulamentelor sau specificaţiilor internaţionale şi progresele în domeniul prevenirii şi protecţiei împotriva exploziilor,
în conformitate cu procedura prevăzută la Art17 din Directiva 89/391/CEE.


↑ Sus

Loading

Art. 11

Ghidul de bune practici
Comisia elaborează linii directoare într-un ghid de bune practici, care nu este de natură coercitivă. Acest ghid se referă la temele menţionate la articolele 3 - 8, anexa I şi anexa II partea A.
Comisia consultă în primul rând Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă, în conformitate cu Decizia 74/325/CEE a Consiliului.
În contextul aplicării prezentei directive, statele membre ţin seama în cea mai mare măsură de acest ghid la elaborarea politicilor lor naţionale pentru protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor.


↑ Sus

Loading

Art. 12

Informaţii pentru întreprinderi
Statele membre depun eforturi, la cerere, pentru a pune la dispoziţia angajatorilor informaţii relevante, în conformitate cu Art11, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.


↑ Sus

Loading

Art. 13

Dispoziţii finale
(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la data de 30 iunie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.
(3) Statele membre raportează Comisiei din cinci în cinci ani în legătură cu punerea în practică a dispoziţiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale angajatorilor şi ale lucrătorilor. Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă în această privinţă.


↑ Sus

Loading

Art. 14

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.


↑ Sus

Loading

Art. 15

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

↑ Sus

Loading