s Directivă 599 din 1988 - privind procedurile standard de control pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 privind armonizarea unor dispoziţii ale legislaţiei sociale referitoare la transportul rutier şi a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare

Sumar:

Directivă nr. 599 din 1988
privind procedurile standard de control pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 privind armonizarea unor dispoziţii ale legislaţiei sociale referitoare la transportul rutier şi a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare

Publicat in  JO L 325, 29.11.1988

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special Art75  ,
având în vedere propunerea Comisiei( ),
având în vedere avizul Parlamentului European( ),
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social( ),
având în vedere rezoluţia Consiliului şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului din 20 decembrie 1985 pentru a îmbunătăţi aplicarea regulamentelor sociale din transportul rutier ( ),
întrucât Regulamentele (CEE) nr. 3820/85( ) şi (CEE) nr. 3821/85( ) sunt importante pentru crearea unei pieţe comune pentru serviciile de transport rutier intern;
întrucât aplicarea corectă a regulamentelor sociale în transportul rutier necesită controlul uniform şi efectiv de către statele membre;
întrucât este necesar să se introducă cerinţe minime pentru controlul respectării prevederilor relevante pentru a reduce şi preveni încălcarea dispoziţiilor;
întrucât Republica Portugheză a introdus doar recent proceduri de control în transportul rutier şi ca urmare trebuie să i se permită să amâne data aplicării prezentei directive;
întrucât un control efectiv şi eficient în întreaga Comunitate va necesita schimbul de informaţii şi asistenţa reciprocă în aplicarea regulamentelor în statele membre;
întrucât schimbul de informaţii este obligatoriu şi ar trebui să aibă loc la intervale regulate;
întrucât este necesară aplicarea uniformă a regulamentelor sociale pentru transportul rutier pentru a evita denaturarea concurenţei între întreprinderile de transport, precum şi pentru a promova siguranţa rutieră şi la progresul social,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Art. 1

Controale
Obiectivul prezentei directive este de a stabili condiţiile minime pentru controlul aplicării corecte şi uniforme a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Sisteme de control
1. Statele membre vor organiza un sistem pentru efectuarea unor controale corecte şi regulate, atât în trafic cât şi la sediile întreprinderilor, care să cuprindă în fiecare an o parte importantă şi reprezentativă a şoferilor, întreprinderilor şi vehiculelor pentru toate categoriile de transport care fac obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85.
2. Fiecare stat membru va organiza controalele în aşa fel încât:
- ele să acopere în fiecare an cel puţin 1% din zilele lucrate de către şoferii vehiculelor care sunt obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85,
- din numărul total de zile lucrătoare controlate se vor controla minimum 15% în trafic şi minimum 25% la sediile întreprinderilor.
3. Numărul şoferilor controlaţi în trafic, numărul controalelor la sediile întreprinderilor, numărul de zile lucrătoare controlate şi numărul de încălcări semnalate să se includă, inter alia, în informaţiile înaintate Comisiei în conformitate cu Art16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85.


↑ Sus

Loading

Art. 3

Controale în trafic
1. Controalele în trafic se vor organiza în diferite locuri în orice moment, acoperind o porţiune suficient de extinsă a reţelei de drumuri pentru a face dificilă evitarea punctelor de control.
2. Elementele controalelor în trafic sunt:
- perioadele zilnice de conducere a vehiculului, pauzele şi perioadele zilnice de odihnă, precum şi, în cazul unor indicii clare de existenţă a unor nereguli, foile de înregistrare pentru zilele anterioare păstrate la bordul vehiculului conform articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85,
- ultima perioadă săptămânală de odihnă, acolo unde este cazul,
- funcţionarea corectă a aparaturii de înregistrare (determinarea unei posibile utilizări necorespunzătoare a aparaturii şi / sau a foilor de înregistrare) sau, unde este cazul, prezenţa documentelor prevăzute în Art15 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85.
3. Controalele în trafic se vor efectua fără a face discriminări între vehiculele şi şoferii rezidenţi sau nerezidenţi .
4. Pentru a facilita sarcina inspectorilor autorizaţi, ei trebuie să deţină:
- o listă a principalelor puncte ce urmează să fie controlate,
- un ghid poliglot cu expresii referitoare la operaţiunile de transport rutier, utilizate curent. Comisia va pune la dispoziţia statelor membre un asemenea ghid.
5. În cazul în care constatările unui control în trafic al şoferului unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru oferă motive să se considere că s-au comis nereguli care nu pot fi identificate în timpul controlului, din lipsa datelor necesare, autorităţile competente ale statelor membre vizate se vor ajuta reciproc pentru a clarifica situaţia. În cazurile în care, în acest scop, statul membru competent efectuează un control la sediul întreprinderii, rezultatele acestui control se vor comunica şi celuilalt stat interesat.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Controale la sediile întreprinderilor
1. Controalele la sediile întreprinderilor, aşa cum sunt prevăzute în Art2 alineatul (1) vor fi planificate ţinând cont de experienţa anterioară a diferitelor categorii de transport.
Controalele vor fi de asemenea efectuate la sediile întreprinderilor şi atunci când au fost identificate în trafic încălcări grave ale Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85.
2. Elementele controalelor la sediile întreprinderilor, pe lângă cele ale controalelor în trafic, sunt:
- perioadele săptămânale de odihnă şi perioadele de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihnă,
- limitarea orelor de conducere a vehiculului din cadrul unei perioade de două săptămâni,
- compensaţia pentru perioadele reduse de odihnă zilnică şi săptămânală,
- utilizarea foilor de înregistrare şi / sau organizarea timpilor de lucru pentru şoferi.
3. În scopurile stabilite în prezentul articol, controalele efectuate la sediile autorităţilor competente, pe baza documentelor relevante predate de către întreprinderi la cererea autorităţilor sus-amintite, au acelaşi statut ca şi verificările efectuate la sediile întreprinderilor.


↑ Sus

Loading

Art. 5


Controale concertate şi coordonate
1. Statele membre vor întreprinde, cel puţin de două ori pe an, acţiuni coordonate pentru a efectua controale în trafic ale şoferilor şi vehiculelor din domeniul de aplicare al Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85.
2. Asemenea acţiuni se vor întreprinde, ori de câte ori este posibil, în acelaşi timp de către autorităţile abilitate a două sau mai multor state membre, fiecare acţionând pe propriul lor teritoriu.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Schimbul de informaţii
1. Informaţiile furnizate bilateral conform articolului 17 alin (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 şi articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se vor schimba la fiecare 12 luni începând de la şase luni de după notificarea prezentei directive(1) şi de asemenea la solicitarea expresă a unui stat membru în anumite cazuri.
2. În acest scop, autorităţile abilitate din fiecare stat membru vor utiliza un formular standard de raportare elaborat de Comisie în acord cu statele membre.


↑ Sus

Loading

Art. 7


1. Cu excepţia Republicii Portugheze, statele membre vor pune în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu la 1 ianuarie 1989.
Republica Portugheză va pune în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative amintite cel târziu la 1 ianuarie 1990.
2. Statele membre vor comunica Comisiei actele cu putere de lege şi actele administrative privind aplicarea prezentei directive.


↑ Sus

Loading

Art. 8

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

↑ Sus

Loading