s Hotărâre de Guvern 188 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene

Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 188 din 2007
privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene

Publicat in MOF nr. 162 - 07/03/2007
 

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezenta hotărâre reglementează informarea, consultarea, participarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene, înfiinţată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE).
(2) Prezenta hotărâre se aplică angajaţilor societăţilor cooperative europene cu sediul social în România, precum şi angajaţilor cu contract individual de muncă în baza legii române ai societăţilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale unei societăţi europene cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European.
(3) Modalităţile privind informarea, consultarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene sunt adoptate de fiecare societate cooperativă europeană în conformitate cu procedura de negociere prevăzută la art3-11 sau în condiţiile prevăzute la art22-26.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) societatea cooperativă europeană, denumită în continuare SCE, reprezintă o societate înfiinţată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE);
b) entităţi juridice participante reprezintă societăţile, inclusiv cooperativele care participă direct la înfiinţarea unei SCE;
c) filiala unei entităţi juridice participante sau unei SCE, denumită şi întreprindere controlată, reprezintă o întreprindere asupra căreia entitatea juridică respectivă exercită o influenţă dominantă, conform prevederilor Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, cu modificările şi completările ulterioare;
d) filială, sucursală sau alt sediu secundar aferent reprezintă o filială, o sucursală sau alt sediu secundar al unei societăţi participante care devine filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei SCE la înfiinţarea acesteia;
e) reprezentanţii angajaţilor semnifică reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau, în cazul în care nu există sindicat, persoanele alese şi mandatate să reprezinte angajaţii potrivit legii;
f) organ de reprezentare semnifică organul care îi reprezintă pe angajaţi, înfiinţat în baza acordurilor prevăzute la art10 alin. (1) sau potrivit art12-21, în scopul informării şi consultării angajaţilor dintr-o SCE şi din filialele şi întreprinderile sale situate în Comunitate şi, dacă este cazul, în scopul exercitării drepturilor de participare referitoare la SCE;
g) grup special de negociere reprezintă grupul constituit în conformitate cu art3 pentru a negocia cu organul competent al entităţilor juridice participante stabilirea modalităţilor de implicare a angajaţilor în cadrul unei SCE;
h) implicarea angajaţilor reprezintă informarea, consultarea, participarea, precum şi orice alt mecanism prin care reprezentanţii angajaţilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul întreprinderii;
i) informare - se referă la informarea organului care îi reprezintă pe angajaţi şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor de către organul de conducere competent al SCE cu privire la problemele de interes pentru SCE şi pentru oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate într-un alt stat membru ori cu privire la problemele care depăşesc competenţele organelor decizionale dintr-un stat membru la un moment dat. Conţinutul şi modalităţile informării trebuie realizate astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să analizeze potenţialele efecte şi să iniţieze consultări cu organul competent al SCE, dacă consideră necesar;
j) consultare reprezintă instituirea unui dialog şi schimb de puncte de vedere între organul care îi reprezintă pe angajaţi şi/sau reprezentanţii angajaţilor, pe de o parte, şi organul de conducere competent al SCE, pe de altă parte. Conţinutul şi modalităţile consultării trebuie să permită reprezentanţilor angajaţilor să elaboreze, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor, un punct de vedere cu privire la măsurile preconizate de organul de conducere competent, care poate fi luat în considerare în cadrul procesului decizional derulat la nivelul unei SCE;
k) participare reprezintă influenţa exercitată de organul de reprezentare a angajaţilor şi/sau de reprezentanţii angajaţilor asupra activităţii unei entităţi juridice prin dreptul de a alege ori de a numi anumiţi membri ai organului de control sau administrativ al entităţii juridice ori dreptul de a recomanda şi/sau de a se opune numirii unora ori tuturor membrilor organului de control sau de administrare al entităţii juridice.


↑ Sus

Loading

Capitolul II - Procedura de negociere

Art. 3

(1) În situaţia în care organele de gestionare sau administrative ale entităţilor juridice participante realizează un plan pentru înfiinţarea unei SCE cu sediul social în România, acestea fac demersurile necesare cât mai curând posibil, inclusiv prin furnizarea de informaţii cu privire la identitatea entităţilor juridice participante şi a filialelor şi unităţilor lor, precum şi la numărul angajaţilor, pentru a începe negocierile cu reprezentanţii angajaţilor entităţilor juridice privind modalităţile referitoare la implicarea angajaţilor în SCE.
(2) În acest sens, se înfiinţează, în conformitate cu dispoziţiile de mai jos, un grup special de negociere care să îi reprezinte pe angajaţii entităţilor juridice participante şi ai filialelor, sucursalelor şi altor sedii secundare ale acestora:
a) membrii grupului special de negociere sunt aleşi sau numiţi proporţional cu numărul total al angajaţilor din entităţile juridice participante şi din întreprinderile şi filialele acestora prin alocarea a câte un loc pentru fiecare grup de lucrători angajaţi în statul membru respectiv care echivalează cu 10% din numărul de lucrători angajaţi în toate statele membre luate împreună sau o fracţiune din respectivul grup;
b) în cazul SCE constituite prin fuziune, fiecare cooperativă participantă, care conform proiectului de fuziune va înceta să aibă o existenţă juridică proprie după înregistrarea SCE, va asigura includerea în grupul special de negociere a cel puţin un membru în următoarele condiţii:
- numărul membrilor suplimentari nu depăşeşte 20% din numărul membrilor desemnaţi potrivit lit. a); şi
- alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă reprezentare a angajaţilor respectivi;
c) dacă numărul cooperativelor prevăzute la lit. b) depăşeşte 20% din numărul membrilor desemnaţi potrivit lit. a), locurile suplimentare se alocă cooperativelor respective în ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) În România, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de către reprezentanţii angajaţilor din România ai SCE. În situaţia inexistenţei acestor reprezentanţi, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi cu majoritatea voturilor angajaţilor din România ai SCE.
(2) Membrii grupului special de negociere elaborează şi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modalităţi de numire sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi proceduri privind suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.
(4) Repartizarea locurilor ce revin angajaţilor din România în cadrul grupului special de negociere se face proporţional cu numărul de angajaţi ai fiecărei societăţi participante din România în cadrul SCE, în ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Grupul special de negociere şi organele competente de conducere ale entităţilor juridice participante stabilesc, prin acord scris, modalităţile de informare, consultare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea SCE.
(2) În acest sens, organele competente ale societăţilor participante informează grupul special de negociere cu privire la proiectul şi derularea reală a procesului de constituire a SCE, până la înregistrarea ei.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de voturi a membrilor săi, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a angajaţilor. Fiecare membru are dreptul la un vot.
(2) Dacă rezultatele negocierilor duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui astfel de acord constă în voturile a două treimi din numărul membrilor grupului special de negociere, reprezentând cel puţin două treimi din numărul angajaţilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajaţii din cel puţin două state membre.
(3) Diminuarea drepturilor de participare potrivit prevederilor art2 lit. k) înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SCE care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societăţilor participante.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică:
a) în cazul unei SCE constituite prin fuziune, dacă participarea acoperă cel puţin 25% din numărul total al angajaţilor cooperativelor participante; sau
b) în cazul unei SCE constituite prin orice altă metodă, dacă participarea acoperă cel puţin 50% din numărul total al angajaţilor entităţilor juridice participante.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Pentru derularea negocierilor, grupul special de negociere poate solicita să fie asistat în îndeplinirea atribuţiilor sale de experţi, aleşi de către el, inclusiv reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale adecvate la nivel comunitar. Experţii pot asista, în calitate de consultanţi, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere, dacă este cazul, pentru promovarea coerenţei şi consecvenţei la nivel comunitar. Grupul special de negociere poate decide informarea reprezentanţilor organizaţiilor externe adecvate, inclusiv a sindicatelor, cu privire la demararea negocierilor.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Prin excepţie de la prevederile art6 alin. (1), grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută la alin. (2), să nu demareze negocierile sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate şi să se bazeze pe reglementările în vigoare cu privire la informarea şi consultarea angajaţilor în statele membre în care SCE are angajaţi. Această decizie încheie procedura de negociere a acordului prevăzut la art10. În cazul în care se adoptă această decizie, prevederile art12-21 nu se aplică.
(2) Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă în voturile a două treimi din numărul membrilor, reprezentând cel puţin două treimi din numărul angajaţilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajaţii din cel puţin două state membre.
(3) În cazul unei SCE constituite prin transformare, prevederile alin. (2) nu se aplică dacă există participare în societatea ce urmează a fi transformată.
(4) Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel puţin 10% din numărul angajaţilor SCE, ai filialelor şi întreprinderilor sale sau din numărul reprezentanţilor acestora, după cel puţin 2 ani de la adoptarea deciziei menţionate, în afara cazului în care părţile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. Dacă grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la niciun acord în urma acestor negocieri, nu se aplică prevederile art12-21.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Cheltuielile legate de funcţionarea grupului special de negociere şi în general de negocieri sunt suportate de entităţile juridice participante, astfel încât grupul special de negociere să îşi poată realiza misiunea într-un mod corespunzător.
(2) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experţi, entităţile juridice participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.SECŢIUNEA 2
Conţinutul acordului şi durata negocierilor


↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Organele competente ale entităţilor juridice participante şi grupul special de negociere poartă negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalităţile prin care angajaţii să fie implicaţi în activitatea SCE.
(2) Fără a aduce atingere autonomiei părţilor şi în conformitate cu prevederile art6, acordul prevăzut la alin. (1), încheiat între organele competente ale entităţilor juridice participante şi grupul special de negociere, stabileşte:
a) domeniul de aplicare a acordului;
b) alcătuirea, numărul membrilor şi alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de discuţie al organului competent al SCE în cadrul modalităţilor de informare şi consultare a angajaţilor din SCE şi din filialele sau întreprinderile sale;
c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a organului de reprezentare;
d) frecvenţa reuniunilor organului de reprezentare;
e) resursele financiare şi materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;
f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare în loc de un organ de reprezentare, modalităţile de punere în practică a acestor proceduri;
g) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să adopte modalităţi de participare, conţinutul acestor măsuri, inclusiv numărul membrilor în organul de control sau de administrare al SCE, pe care angajaţii vor avea dreptul să îi aleagă, să îi numească, să îi recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care aceşti membri pot fi aleşi, numiţi, recomandaţi sau contestaţi de către angajaţi, precum şi drepturile acestora;
h) data intrării în vigoare a acordului şi durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat şi procedura de renegociere.
(3) Acordul nu face obiectul prevederilor art12-21.
(4) În cazul unei SCE constituite prin transformare, acordul prevede pentru toate elementele de implicare a angajaţilor un nivel cel puţin echivalent cu cel existent în societatea ce urmează a fi transformată în SCE.
(5) Acordul poate preciza modalităţile prin care angajaţii sunt împuterniciţi să participe la adunările generale, potrivit prevederilor art27 din prezenta hotărâre şi ale art59 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003.

↑ Sus

Loading

Art. 11

(1) Negocierile încep imediat după înfiinţarea grupului special de negociere şi pot continua pe parcursul a încă 6 luni.
(2) Părţile pot decide de comun acord extinderea negocierilor cu cel mult un an de la data înfiinţării grupului special de negociere, după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1).SECŢIUNEA 3
Dispoziţii de referinţă privind informarea, consultarea
şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea
societăţii cooperative europene


↑ Sus

Loading

Art. 12

(1) În situaţia în care a fost adoptată decizia de negociere a unui acord potrivit art10, prevederile art6-11 se aplică în mod corespunzător, caz în care sintagma "grup special de negociere" se înlocuieşte cu sintagma "organ de reprezentare". Dacă la expirarea termenului stabilit pentru încheierea negocierilor nu s-a ajuns la niciun acord, se aplică în continuare dispoziţiile adoptate iniţial în conformitate cu dispoziţiile de referinţă.
(2) Organul de reprezentare este alcătuit din angajaţi ai SCE şi ai filialelor şi întreprinderilor sale, aleşi ori numiţi din rândul lor de către reprezentanţii angajaţilor sau, în absenţa acestora, de către angajaţi. Dacă dimensiunea sa justifică acest lucru, organul de reprezentare alege un comitet restrâns din rândul membrilor săi, alcătuit din cel mult 3 membri.
(3) Organul competent al SCE este informat cu privire la alcătuirea organului de reprezentare.
(4) La 4 ani după înfiinţarea organului de reprezentare, acesta va examina dacă este cazul să iniţieze negocieri pentru încheierea acordului prevăzut la alin. (1) şi la art10 sau să continue aplicarea dispoziţiilor de referinţă adoptate în conformitate cu prevederile art12-21.
(5) Organul de reprezentare îşi elaborează şi aprobă regulamentul de procedură.
(6) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art10, membrii organului de reprezentare informează reprezentanţii angajaţilor din SCE, filialele şi întreprinderile acesteia cu privire la conţinutul şi rezultatul procedurilor de informare şi consultare.

↑ Sus

Loading

Art. 13

Competenţa organului de reprezentare se limitează la problemele ce privesc SCE şi oricare dintre filialele sau întreprinderile sale situate în alt stat membru ori care depăşesc competenţa organelor de decizie dintr-un singur stat membru.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Fără să se aducă atingere reuniunilor organizate în conformitate cu art15 alin. (1) şi (2), organul de reprezentare are dreptul de a fi informat şi consultat şi, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent al SCE cel puţin o dată pe an, pe baza unor rapoarte periodice elaborate de către organul competent cu privire la evoluţia activităţilor SCE şi la perspectivele sale. Organele de conducere locale sunt informate cu privire la aceasta.
(2) Organul competent al SCE prezintă organului de reprezentare agenda şedinţelor organului de administrare sau, dacă este cazul, ale organului de conducere şi de control, precum şi copiile tuturor documentelor prezentate la adunarea generală a membrilor săi.
(3) Documentele prezentate se referă în special la structura, situaţia economică şi financiară, evoluţia probabilă a activităţii, a producţiei şi vânzărilor, iniţiativele privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, situaţia şi evoluţia probabilă a locurilor de muncă, investiţii, schimbări substanţiale ce interesează organizaţia, introducerea de noi procedee de producţie, transferuri de producţie, fuziuni, reduceri de personal ori închiderea unor întreprinderi, unităţi sau părţi importante din acestea, precum şi concedieri colective.

↑ Sus

Loading

Art. 15

(1) În eventualitatea unor situaţii excepţionale care afectează în măsură considerabilă interesele angajaţilor, în special în eventualitatea unor reamplasări, transferuri, închideri de unităţi sau întreprinderi ori disponibilizări colective, organul de reprezentare are dreptul de a fi informat. Organul de reprezentare sau, atunci când decide acest lucru, în special din motive de urgenţă, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la cererea sa, cu organul competent al SCE sau cu o autoritate la orice alt nivel de conducere mai adecvat din cadrul SCE având competenţe proprii de decizie, pentru a se informa şi consulta cu privire la măsurile care afectează în mod semnificativ interesele angajaţilor.
(2) Dacă organul competent decide să nu dea curs punctului de vedere elaborat de organul de reprezentare, acest organ are dreptul să se reunească din nou cu organul competent al SCE pentru a încerca să ajungă la un acord.
(3) În cazul unei reuniuni organizate cu comitetul restrâns, membrii organului de reprezentare care reprezintă angajaţii direct interesaţi de măsurile avute în vedere au, de asemenea, dreptul de a participa.
(4) Reuniunile menţionate anterior nu aduc atingere prerogativelor organului competent.

↑ Sus

Loading

Art. 16

(1) Procedura privind derularea întâlnirilor de informare şi consultare se stabileşte prin acordul părţilor.
(2) Înainte de orice reuniune cu organul competent al SCE, organul de reprezentare sau comitetul restrâns, care, dacă a fost necesar, a fost lărgit în conformitate cu art15 alin. (3), are dreptul de a se reuni fără ca reprezentanţii organului competent să fie prezenţi.

↑ Sus

Loading

Art. 17

(1) Membrii organului de reprezentare îi informează pe reprezentanţii angajaţilor din SCE şi din filialele şi unităţile sale cu privire la conţinutul şi rezultatul procedurilor de informare şi consultare.
(2) Organul de reprezentare sau comitetul restrâns poate fi asistat de experţi aleşi de oricare dintre acestea.

↑ Sus

Loading

Art. 18

În măsura în care este necesar pentru realizarea sarcinilor ce le revin, membrii organului de reprezentare au dreptul la un concediu pentru formare profesională, fără reţineri din salariu.

↑ Sus

Loading

Art. 19

(1) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de SCE, care pune la dispoziţia membrilor acestuia resursele financiare şi materiale necesare, care să le permită să îşi îndeplinească îndatorirea în mod corespunzător.
(2) Dacă nu se convine altfel, SCE va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor şi de traducere/interpretare, precum şi cheltuielile de cazare şi de transport pentru membrii organului de reprezentare şi ai comitetului restrâns.
(3) În măsura în care organul de conducere competent al SCE şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când organul de reprezentare este asistat de experţi, societăţile participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.

↑ Sus

Loading

Art. 20

În cazul unei SCE constituite prin transformare, dacă dispoziţiile statului membru referitoare la participarea angajaţilor la organul de control sau de administrare au fost aplicate înainte de înregistrare, toate aspectele referitoare la participarea angajaţilor se aplică în continuare la nivelul SCE. În acest caz, prevederile art21 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

↑ Sus

Loading

Art. 21

(1) În alte cazuri de constituire a unei SCE, angajaţii acesteia, precum şi cei din filialele şi întreprinderile ei şi/sau organul lor de reprezentare au dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea unui număr de membri în organul de control ori de administrare al SCE egal cu procentul cel mai mare valabil pentru entităţile juridice participante aferente, înainte de înregistrarea SCE.
(2) Dacă niciuna dintre entităţile juridice participante nu a fost sub incidenţa unor reguli de participare înainte de înregistrarea SCE, aceasta nu are obligaţia să adopte dispoziţii privind participarea angajaţilor.
(3) Organul de reprezentare decide cu privire la alocarea locurilor în organul de control sau de administrare între membrii care îi reprezintă pe angajaţii din diferite state membre ori cu privire la modul în care angajaţii SCE pot recomanda sau contesta numirea membrilor în aceste organisme, în funcţie de numărul de angajaţi ai SCE din fiecare stat membru. Dacă angajaţii unuia sau mai multor state membre nu fac obiectul acestui criteriu proporţional, organul de reprezentare numeşte un membru din unul din aceste state membre, în special din statul membru unde se află sediul social al SCE, dacă acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea locurilor care îi sunt alocate în cadrul organului de control sau de administrare.
(4) Orice membru al organului de administrare sau, dacă este cazul, al organului de control al SCE, care a fost ales, numit ori recomandat de organul de reprezentare sau, dacă este cazul, de către angajaţi, este membru deplin, având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii care îi reprezintă pe membrii unei cooperative, inclusiv dreptul de a vota.

↑ Sus

Loading

Art. 22

(1) Prevederile art21 se aplică SCE în următoarele situaţii:
A. în cazul unei SCE constituite prin fuziune:
a) dacă înainte de înregistrarea SCE au fost aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori mai multe dintre cooperativele participante, acoperind cel puţin 25% din numărul total al angajaţilor din toate entităţile juridice participante; sau
b) dacă înainte de înregistrarea SCE au fost aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori mai multe dintre cooperativele participante, acoperind mai puţin de 25% din numărul total al angajaţilor din toate entităţile juridice participante şi dacă o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere;
B. în cazul unei SCE înfiinţate în orice alt mod:
a) dacă înainte de înregistrarea SCE au fost aplicate una sau mai multe dintre formele de participare în una ori mai multe entităţi juridice participante, acoperind cel puţin 50% din numărul total de angajaţi din acestea; sau
b) dacă înainte de înregistrarea SCE au fost aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori mai multe entităţi juridice participante, acoperind mai puţin de 50% din numărul total de angajaţi din acestea şi dacă o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere.
(2) În cazul în care au existat mai multe forme de participare în cadrul diverselor societăţi participante, grupul special de negociere decide care dintre aceste forme trebuie aplicată în cazul SCE. Grupul special de negociere informează organele competente ale entităţilor juridice participante cu privire la orice decizii luate în temeiul prevederilor prezentului alineat.SECŢIUNEA 4
Aplicarea dispoziţiilor de referinţă


↑ Sus

Loading

Art. 23

Dispoziţiile prevăzute la secţiunea a 3-a privind informarea, consultarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene se aplică de la data înregistrării SCE al cărei sediu social urmează să fie situat în România, dacă:
a) părţile convin în acest fel; sau
b) până la termenul limită prevăzut la art11 nu s-a încheiat niciun acord; şi:
- organul competent al fiecărei entităţi juridice participante decide să accepte aplicarea dispoziţiilor de referinţă referitoare la SCE şi, în acest fel, să continue înregistrarea SCE; şi
- grupul special de negociere nu a adoptat decizia prevăzută la art8 alin. (1).SECŢIUNEA 5
Dispoziţii aplicabile societăţilor cooperative europene
constituite exclusiv de persoane fizice sau de o singură
societate şi persoane fizice


↑ Sus

Loading

Art. 24

(1) În cazul unei SCE constituite exclusiv de persoane fizice sau de o singură entitate juridică şi persoane fizice, care angajează împreună cel puţin 50 de angajaţi în cel puţin două state membre, se aplică dispoziţiile art3-11.
(2) În cazul unei SCE constituite exclusiv de persoane fizice sau de o singură entitate juridică şi persoane fizice, care angajează împreună mai puţin de 50 de angajaţi sau cel puţin 50 de angajaţi în acelaşi stat membru, implicarea angajaţilor este reglementată de următoarele dispoziţii:
a) în cadrul SCE se aplică reglementările legislaţiei naţionale ale statului membru în care se află sediul social al SCE, care sunt aplicabile şi altor entităţi juridice de acelaşi tip;
b) în cadrul filialelor şi întreprinderilor membre ale SCE se aplică reglementările legislaţiei naţionale ale statului membru în care acestea sunt situate, care sunt aplicabile şi altor entităţi juridice de acelaşi tip.

↑ Sus

Loading

Art. 25

În cazul în care sediul unei SCE, reglementat de norme de participare a angajaţilor, se transferă dintr-un stat membru în altul, continuă să se aplice cel puţin acelaşi nivel al drepturilor de participare a angajaţilor prevăzut în legislaţia statului membru din care se transferă sediul social.

↑ Sus

Loading

Art. 26

Dacă după înregistrarea unei SCE conform art24 alin. (2) cel puţin o treime din numărul total al angajaţilor din SCE, filialele şi întreprinderile acesteia, din două state membre diferite, solicită acest lucru sau dacă numărul total al angajaţilor atinge ori depăşeşte 50 de angajaţi în cel puţin două state membre, se aplică dispoziţiile art3-11 în mod corespunzător. În acest caz, referirile la "entităţi juridice participante" şi "întreprinderile sau filialele" se înlocuiesc cu referirile la "SCE" şi, respectiv, "întreprinderile sau filialele SCE".SECŢIUNEA 6
Participarea la adunarea generală


↑ Sus

Loading

Art. 27

În limitele prevăzute la art59 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, angajaţii din SCE şi/sau reprezentanţii angajaţilor sunt împuterniciţi să participe la adunarea generală având drept de vot, în următoarele condiţii:
1. dacă părţile decid acest lucru în acordul menţionat la art10 alin. (1); sau
2. dacă o cooperativă reglementată de un asemenea sistem se transformă într-o SCE; sau
3. dacă, în cazul unei SCE înfiinţate prin alte metode decât transformarea, o cooperativă participantă a fost reglementată de un asemenea sistem şi:
a) părţile nu pot ajunge la un acord, conform art10 alin. (1), până la termenul prevăzut la art11; şi
b) se aplică prevederile art23 lit. b); şi
c) cooperativa participantă, reglementată de un asemenea sistem, are cea mai mare proporţie de participare, potrivit prevederilor art2 lit. k), în cooperativele participante interesate, înainte de înregistrarea SCE.


↑ Sus

Loading

Capitolul III - Dispoziţii finale

Art. 28

(1) Membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, precum şi orice experţi care îi asistă nu sunt autorizaţi să divulge terţilor informaţiile care, în interesul legitim al SCE, le-au fost furnizate, în mod expres, cu titlu confidenţial.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi reprezentanţilor angajaţilor în contextul oricărei proceduri de informare şi consultare.
(3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) continuă să se aplice respectivilor reprezentanţi sau experţi şi după expirarea mandatului lor. Tipul de informaţii supus regimului de confidenţialitate este convenit de părţi în acordurile colective sau în altă formă agreată de parteneri.

↑ Sus

Loading

Art. 29

Organul de control sau de administrare al unei SCE ori al unei entităţi juridice participante cu sediul în România nu este obligat să comunice informaţii dacă, în conformitate cu criterii obiective, acestea ar putea să afecteze grav funcţionarea SCE sau, după caz, a entităţii juridice participante, a întreprinderilor şi filialelor acestora ori le-ar aduce prejudicii. Decizia de a nu comunica aceste informaţii trebuie motivată faţă de reprezentanţii angajaţilor.

↑ Sus

Loading

Art. 30

În cazul în care membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare ori reprezentanţii angajaţilor nu socotesc justificat refuzul organului de control sau de administrare al unei SCE ori al unei entităţi juridice participante de a furniza informaţii pe motiv de confidenţialitate, aceştia au dreptul de a se adresa instanţelor competente, potrivit legii.SECŢIUNEA 2
Funcţionarea organului de reprezentare şi procedura informării
şi consultării angajaţilor. Protecţia reprezentanţilor angajaţilor

↑ Sus

Loading

Art. 31

Organul competent al SCE, organul de control sau de administrare al SCE, organul de reprezentare sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, conlucrează în spirit de cooperare, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.

↑ Sus

Loading

Art. 32

(1) Membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, reprezentanţii angajaţilor care îşi exercită funcţiile în cadrul unei proceduri de informare şi consultare şi reprezentanţii angajaţilor în organul de control sau de administrare al unei SCE, care sunt angajaţi ai SCE, ai filialelor sau întreprinderilor sale ori ai unei entităţi juridice participante, beneficiază în cursul exercitării funcţiilor lor de protecţie şi garanţii care să le permită să-şi îndeplinească corespunzător obligaţiile ce le-au fost încredinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii sindicatelor nr. 54/2003.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv pentru activităţile de participare la reuniunile grupului special de negociere sau ale organului de reprezentare, la orice reuniune organizată în cadrul acordului prevăzut la art10 alin. (2) lit. f) ori la orice reuniune a organului de control sau de administrare, precum şi pentru plata salariului cuvenit membrilor angajaţi de către o entitate juridică participantă sau de SCE ori de filialele şi întreprinderile sale pe durata absenţei necesare îndeplinirii funcţiilor ce le revin.SECŢIUNEA 3
Contravenţii

↑ Sus

Loading

Art. 33

Nerespectarea obligaţiilor privind informarea şi consultarea angajaţilor în cadrul SCE constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.SECŢIUNEA 4
Dispoziţii finale

↑ Sus

Loading

Art. 34

(1) Dispoziţiile referitoare la participarea angajaţilor la activităţile organelor unei societăţi cooperative sau societăţi comerciale prevăzute de legislaţia română, altele decât dispoziţiile prezentei hotărâri, nu se aplică societăţilor cooperative europene constituite conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003.
(2) Prezenta hotărâre nu aduce atingere drepturilor existente ale angajaţilor în ceea ce priveşte informarea, consultarea, participarea şi implicarea, prevăzute de legislaţia română, de care beneficiază angajaţii SCE, precum şi din întreprinderile şi filialele acesteia, altele decât cele de participare în cadrul organelor SCE, reglementată de prezenta hotărâre.

↑ Sus

Loading