s Convenție 117 din 1962 - privind obiectivele si normele de baza ale politicii sociale

Sumar:

Convenție nr. 117 din 1962
privind obiectivele si normele de baza ale politicii sociale

Ratificata la 06.06.1973

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a întrunit aici la 6 iunie 1962 în cea de-a patruzeci si sasea sesiune a sa, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri privind revizuirea Conventiei asupra politicii sociale (teritorii nemetropolitane), 1947 - problema care constituie cel de-al zecelea punct al ordinii de zi a sesiunii -, mai ales în scopul de a permite statelor independente sa o aplice si sa o ratifice în continuare, considerând ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale, considerând ca dezvoltarea economica trebuie sa serveasca ca baza a progresului social, considerând ca ar trebui sa fie facute toate eforturile pe plan international, regional sau national, pentru a se asigura o asistenta financiara si tehnica care sa ocroteasca interesele populatiilor, considerând ca, atunci când este cazul, trebuie luate masuri internationale, regionale sau nationale în vederea stabilirii unor conditii comerciale care ar încuraja o productie cu randament ridicat si ar permite sa se asigure un nivel de trai rezonabil, considerând ca ar trebui luate toate initiativele posibile prin masuri adecvate pe plan international, regional sau national, pentru încurajarea îmbunatatirilor în domenii cum sunt: igiena publica, locuintele, alimentatia, învatamântul public, bunastarea copiilor, statutul femeilor, conditiile de munca, remunerarea salariatilor si a producatorilor independenti, protectia lucratorilor migranti, securitatea sociala, functionarea serviciilor publice, precum si productia în general, considerând ca ar trebui luate toate initiativele posibile pentru interesarea si asocierea efectiva a populatiei la elaborarea si aplicarea masurilor de progres social, adopta, la 22 iunie 1962, conventia urmatoare, care se va numi "Conventie asupra politicii sociale (obiective si norme de baza), 1962".

Partea I - Principii generale

Art. 1

1. Orice politica trebuie sa urmareasca în primul rând bunastarea si dezvoltarea populatiei, precum si încurajarea aspiratiilor acesteia catre progresul social. 1 DECRET Nr. 284 din 11 mai 1973 pentru ratificarea unor conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii

2. În definirea oricarei politici de importanta generala va trebui sa se tina seama de repercusiunile acestei politici asupra bunastarii populatiei.

↑ Sus

Loading

Partea II - Îmbunatatirea nivelului de trai

Art. 2

Îmbunatatirea nivelului de trai va fi considerata ca obiectivul principal al planurilor de dezvoltare economica.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. La elaborarea planurilor de dezvoltare economica se vor lua toate masurile practice si posibile pentru a pune în concordanta aceasta dezvoltare cu evolutia în bune conditii a colectivitatilor interesate.

2. Se va urmari, în mod special, sa se evite dislocarea vietii familiale si a oricarei celule sociale traditionale, mai ales prin:

a) studierea atenta a cauzelor si efectelor miscarilor migratorii si eventuala adoptare de masuri corespunzatoare;

b) încurajarea urbanizarii în regiunile în care necesitatile economice antreneaza o concentrare a populatiei;

c) prevenirea si eliminarea aglomerarii în zonele urbane;

d) îmbunatatirea conditiilor de viata în regiunile rurale si amplasarea unor industrii specifice în regiunile în care exista forta de munca suficienta.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Urmatoarele masuri vor figura printre cele pe care autoritatile competente vor trebui sa le ia în considerare în vederea cresterii capacitatii de productie si îmbunatatirii nivelului de trai al producatorilor agricoli:

a) eliminarea, cât mai mult posibil, a cauzelor care determina contractarea de datorii în mod obisnuit;

b) controlarea cesiunilor de terenuri cultivabile persoanelor care nu sunt cultivatori, cu scopul ca aceasta cesiune sa se faca pe cât posibil numai în interesul tarii;

c) controlarea, prin aplicarea unei legislatii corespunzatoare, a proprietatii si a folosirii pamântului, precum si a altor resurse naturale, pentru a se asigura ca acestea sunt cât mai bine folosite în interesul populatiei tarii, tinându-se seama de drepturile traditionale;

d) controlarea conditiilor de concedare a pamântului pentru cultivare si a conditiilor de munca, în scopul de a se asigura fermierilor si lucratorilor agricoli cel mai ridicat nivel de trai posibil si o parte echitabila din avantajele care pot rezulta din îmbunatatirea randamentului sau a preturilor;

e) reducerea costurilor de productie si de distributie prin toate mijloacele posibile, în special prin înfiintarea, favorizarea si ajutorarea cooperativelor de producatori si de consumatori.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Se vor lua masuri pentru a se asigura producatorilor independenti si salariatilor conditii de viata care sa le permita îmbunatatirea nivelului lor de trai prin eforturi proprii si care sa le garanteze mentinerea unui nivel minim de trai stabilit pe baza anchetelor oficiale asupra conditiilor de viata, efectuate de acord cu organizatiile reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor.

2. La stabilirea nivelului minim de trai va trebui sa se tina seama de nevoile familiale esentiale ale lucratorilor, inclusiv alimentatia si valoarea sa nutritiva, locuinta, îmbracamintea, îngrijirile medicale si educatia.

↑ Sus

Loading

Partea III - Dispozitii referitoare la lucratorii migranti

Art. 6

Când împrejurarile în care sunt folositi în munca lucratorii cer ca ei sa locuiasca în afara caminelor proprii, conditiile în care acestia sunt folositi vor trebui sa tina seama de nevoile lor familiale normale.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Atunci când într-o regiune se va face apel, în mod temporar, la resursele de forta de munca ale unei alte regiuni, se vor lua masuri pentru favorizarea transferului partial de salarii si de economii ale lucratorilor din regiunea unde sunt folositi în munca în regiunea de unde provin.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Atunci când într-o regiune se va face apel la resursele de forta de munca ale unei tari supuse unei administratii diferite, autoritatile competente ale tarilor interesate vor trebui, de fiecare data când va fi necesar sau de dorit sa o faca, sa încheie acorduri pentru reglementarea problemelor de interes comun care s-ar putea pune prin aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

2. Aceste acorduri vor trebui sa prevada ca lucratorul migrant se va bucura de protectie si de avantaje care sa nu fie inferioare celor de care beneficiaza lucratorii care locuiesc în regiunea în care sunt folositi migrantii.

3. Aceste acorduri vor trebui sa prevada înlesniri acordate lucratorilor, pentru a le permite sa transfere catre caminele lor o parte din salariile si economiile realizate.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Atunci când lucratorii si familiile lor se deplaseaza dintr-o regiune unde costul vietii este scazut într-o regiune unde costul vietii este mai ridicat, trebuie sa se tina seama de cresterea costului vietii pe care o antreneaza aceasta schimbare de resedinta.

↑ Sus

Loading

Partea IV - Remunerarea lucratorilor si probleme conexe

Art. 10

1. Va trebui încurajata stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri colective, liber negociate, între sindicatele reprezentând pe lucratorii interesati, pe de o parte, si cei care angajeaza sau organizatiile celor care angajeaza, pe de alta parte.

2. Atunci când nu exista metode potrivite pentru stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri colective, vor fi luate masurile necesare pentru a permite stabilirea acestor niveluri prin consultare cu reprezentantii celor care angajeaza si ai lucratorilor, printre care vor figura reprezentanti ai organizatiilor lor respective, daca acestea exista.

3. Se vor lua masurile necesare pentru ca, pe de o parte, cei care angajeaza si lucratorii interesati sa aiba cunostinta de nivelurile salariilor minime în vigoare, iar pe de alta parte, salariile efectiv platite sa nu fie inferioare nivelurilor minime aplicabile.

4. Orice lucrator caruia i se aplica nivelul salariului minim si care dupa intrarea acestuia în vigoare a primit salarii inferioare acestui nivel trebuie sa aiba dreptul sa recupereze pe cale judiciara sau pe alte cai autorizate de lege suma ce i se datoreaza, într-un termen care va putea fi fixat de legislatie.

↑ Sus

Loading

Art. 11

1. Se vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca toate salariile câstigate sunt legal platite, iar cei care angajeaza vor fi obligati sa tina registre care sa specifice platile salariilor, sa elibereze lucratorilor dovezi cu privire la plata salariilor lor si sa ia alte masuri pentru înlesnirea controlului necesar.

2. Salariile vor fi platite, de regula, în moneda având curs legal.

3. Salariile vor fi platite, de regula, direct lucratorului.

4. Va fi interzisa înlocuirea partiala sau totala a salariilor datorate lucratorilor pentru munca pe care au prestat-o, prin alcool sau bauturi alcoolice.

5. Plata salariilor nu va putea sa fie facuta în localuri în care se consuma bauturi sau în magazine, exceptie facând numai lucratorii care lucreaza în astfel de unitati.

6. Salariile vor fi platite cu regularitate la intervale care sa permita reducerea posibilitatii de contractare de datorii în rândul salariatilor, afara de cazul când exista un obicei local contrar, iar autoritatea competenta se va convinge de dorinta lucratorilor de a se mentine acest obicei.

7. Daca hrana, locuinta, îmbracamintea si alte furnituri si servicii esentiale constituie un element al remunerarii, autoritatea competenta va lua toate masurile practice si posibile pentru a se asigura ca ele sunt corespunzatoare si ca valoarea lor în bani a fost calculata exact.

8. Se vor lua toate masurile practice si posibile în scopul:

a) de a informa pe lucratori asupra drepturilor pe care le au în materie de salarizare;

b) de a împiedica orice retinere neautorizata din salarii;

c) de a limita sumele retinute cu titlu de furnituri si servicii, care constituie un element al remunerarii, la justa valoare în bani a acestor furnituri si servicii.

↑ Sus

Loading

Art. 12

1. Nivelul maxim si modul de restituire a avansurilor din salarii vor fi reglementate de catre autoritatea competenta.

2. Autoritatea competenta va limita nivelul avansurilor care pot fi acordate unui lucrator pentru a-l determina sa accepte o ocupatie; nivelul autorizat va fi indicat în mod clar lucratorului.

3. Orice avans acordat peste nivelul stabilit de catre autoritatea competenta va fi în mod legal nerestituibil si nu va putea sa fie recuperat prin compensare asupra platilor datorate lucratorilor la o data ulterioara.

↑ Sus

Loading

Art. 13

1. În rândul salariatilor si producatorilor independenti vor fi încurajate formele de economii rezultate dintr-un act spontan al celui care economiseste.

2. Se vor lua toate masurile practice si posibile în vederea protejarii salariatilor si a producatorilor independenti contra cametei, în special prin masuri urmarind reducerea dobânzilor asupra împrumuturilor, prin controlul operatiunilor de acordare a fondurilor banesti de catre cei care le finanteaza si prin încurajarea sistemelor de împrumuturi în scopuri determinate cu ajutorul organizatiilor cooperatiste de credit sau cu ajutorul institutiilor plasate sub controlul autoritatii competente.

↑ Sus

Loading

Partea V - Nediscriminarea în materie de rasa, culoare, sex, credinta, apartenenta la o grupare traditionala sau de afiliere sindicala

Art. 14

1. Unul dintre scopurile politicii sociale va trebui sa fie desfiintarea oricarei discriminari între lucratori întemeiata pe rasa, culoare, sex, credinta, apartenenta la o grupare traditionala sau afiliere sindicala, în materie de:

a) legislatie si contracte de munca, care vor trebui sa ofere un tratament economic echitabil tuturor celor care locuiesc sau muncesc în mod legal în tara;

b) admitere la ocupatiile atât publice, cât si private;

c) conditii de angajare si avansare;

d) înlesniri de pregatire profesionala;

e) conditii de munca;

f) masuri referitoare la igiena, protectie si bunastare;

g) disciplina;

h) participare la negocierea contractelor colective;

i) niveluri de salarii, acestea trebuind sa fie stabilite în conformitate cu principiul "la munca egala salariu egal", pentru acelasi proces de munca si aceeasi întreprindere.

2. Se vor lua toate masurile practice si posibile în scopul reducerii oricaror diferente între nivelurile salariilor rezultând din discriminari întemeiate pe rasa, culoare, sex, credinta, apartenenta la o grupare traditionala sau afiliere sindicala, prin ridicarea nivelurilor aplicabile lucratorilor platiti mai putin.

3. Lucratorii care provin dintr-o tara si sunt angajati sa munceasca într-o alta tara vor putea obtine, pe lânga salariul lor, avantaje în bani sau în natura, pentru a face fata tuturor sarcinilor personale sau familiale rezonabile care rezulta din folosirea în munca a acestora în afara caminului lor.

4. Dispozitiile precedente ale prezentului articol nu vor putea sa prejudicieze masurile pe care autoritatea competenta va considera necesar sau oportun sa le ia în scopul ocrotirii maternitatii si asigurarii sanatatii, securitatii si bunastarii lucratoarelor.

↑ Sus

Loading

Partea VI - Educarea si pregatirea profesionala

Art. 15

1. În masura în care conditiile locale permit, se vor da dispozitii corespunzatoare pentru dezvoltarea progresiva a unui larg program de educare, de pregatire profesionala si de ucenicie, în scopul de a pregati în mod eficace copiii si tinerii de ambele sexe pentru o ocupatie utila.

2. Legile sau reglementarile nationale vor stabili vârsta la care scolarizarea ia sfârsit, precum si vârsta minima si conditiile de folosire în munca.

3. Pentru ca copiii sa poata beneficia de posibilitatile de instruire existente si, totodata, pentru ca extinderea acestor posibilitati sa nu fie împiedicata de cererea de forta de munca din aceasta categorie, în regiunile unde exista posibilitati de instruire suficiente pentru majoritatea copiilor de vârsta scolara va fi interzisa folosirea în timpul orelor de scoala a copiilor care nu au atins vârsta la care se termina scolarizarea.

↑ Sus

Loading

Art. 16

1. În scopul de a se asigura o productivitate ridicata prin dezvoltarea muncii specializate, va trebui sa se organizeze, atunci când este cazul, însusirea noilor tehnici de productie.

2. Autoritatile competente se vor ocupa de organizarea sau de controlul acestei pregatiri profesionale, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor din tara de unde provin candidatii si din tara unde are loc pregatirea.

↑ Sus

Loading

Partea VII - Dispozitii finale

Art. 17

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va înregistra.

↑ Sus

Loading

Art. 18

1. Prezenta conventie nu va obliga decât statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost înregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra în vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale organizatiei.

3. Drept urmare, aceasta conventie va intra în vigoare pentru fiecare stat membru dupa 12 luni de la data înregistrarii ratificarii sale.

↑ Sus

Loading

Art. 19

Intrarea în vigoare a prezentei conventii nu implica denuntarea de plin drept a Conventiei asupra politicii sociale (teritorii nemetropolitane), 1947, de catre un stat membru fata de care ea continua sa fie în vigoare si nici nu împiedica ratificarea ei ulterioara.

↑ Sus

Loading

Art. 20

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decât dupa un an de la înregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 21

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care îi vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificând statelor membre ale organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari comunicate, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 22

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, în vederea înregistrarii potrivit articolului 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare înregistrate în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 23

Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 24

1. În cazul în care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 20 de mai sus, denuntarea prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) începând de la data intrarii în vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va înceta sa mai fie deschisa pentru ratificare de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare, în forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 25

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

↑ Sus

Loading