s Convenție 134 din 1970 - privind pregatirea accidentelor de munca ale navigatorilor maritimi

Sumar:

Convenție nr. 134 din 1970
privind pregatirea accidentelor de munca ale navigatorilor maritimi

Ratificata la 28.10.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de câtre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si întrunita la 14 octombrie 1970, în cea de-a cincizeci si cincea sesiune a sa, luând nota de termenii conventiilor si recomandarilor internationale existente referitoare la munca, care se aplica muncii de la bordul navelor si în porturi, si care privesc prevenirea accidentelor de munca ale navigatorilor maritimi si, în special, de termenii Recomandarii asupra inspectiei de munca (navigatori maritimi), 1926; ai Recomandarii asupra prevenirii accidentelor de munca, 1929; ai Conventiei asupra examinarii medicale a navigatorilor maritimi, 1946, si ai Conventiei si Recomandarii asupra protectiei masinilor, 1963,luând nota de termenii Conventiei pentru salvarea vietilor omenesti pe mare, 1960, si ai Reglementarii anexate la Conventia internationala asupra liniilor de încarcare, revizuita în 1966, care prevad un anumit numar de masuri de securitate ce trebuie luate la bordul navelor pentru a asigura protectia persoanelor care lucreaza aici, dupa ce a decis sa adopte diferite propuneri referitoare la prevenirea accidentelor ia bordul navelor pe mare si în porturi, problema care constituie al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale, luând nota ca, pentru succesul actiunii întreprinse în domeniul prevenirii accidentelor de la bordul navelor, este important sa fie mentinuta o strânsa colaborare, în domeniile respective, între Organizatia Internationala a Muncii si Organizatia Interguvernamentala Consultativa a Navigatiei Maritime, luând nota ca normele urmatoare au fost elaborate, în consecinta, prin cooperare cu Organizatia Interguvernamentala Consultativa a Navigatiei Maritime si ca se propune sa se continue cooperarea cu aceasta organizatie cu privire la aplicarea acestor norme, adopta, la 30 octombrie 1970, conventia ce urmeaza, care va fi denumita „Conventie asupra prevenirii accidentelor (navigatori maritimi), 1970":

Art. 1

1. În sensul prezentei conventii, expresia „navigator maritim" se aplica oricarei persoane angajate în orice calitate la bordul oricarei nave care nu este o nava militara, care este înmatriculata într-un teritoriu în care se aplica prezenta conventie si care este în mod normal afectata navigatiei maritime.

2. În caz de dubiu, daca anumite categorii de persoane trebuie considerate ca navigatori maritimii în sensul prezentei conventii, acesta va fi rezolvat de catre autoritatea competenta din fiecare tara, dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale navigatorilor maritimi interesate.

3. În sensul prezentei conventii, expresia „accident de munca" se aplica accidentelor ale caror victime sunt navigatorii maritimii, prin faptul sau cu ocazia îndeplinim functiei lor.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. În fiecare tara maritima, autoritatea competenta va lua masurile necesare pentru ca accidentele de munca sa fie anchetate si raportate corespunzator si pentru a se stabili si analiza statistici amanuntite asupra acestor accidente.

2. Orice accident de munca trebuie declarat, iar statisticile vor înregistra toate accidentele de munca si nu se vor limita numai la accidentele mortale sau la cele îh care a avut de suferit însasi nava.

3. Statisticile se vor referi la numarul, natura, cauzele si consecintele accidentelor de munca si vor preciza în care parte a navei — de exemplu puntea, sala masinilor sau încaperile diverselor servicii — si în ce loc — de exemplu pe mare sau într-un port — s-a produs accidentul.

4. Autoritatea competenta va trebui sa întreprinda o ancheta asupra cauzelor si împrejurarilor în care s-au produs accidentele de munca cauzatoare de pierderi de vieti omenesti sau grave leziuni corporale, precum si asupra oricaror alte accidente specificate de catre legislatia nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Pentru a avea o baza trainica de prevenire a accidentelor datorate riscurilor specifice activitatii pe navele maritime, trebuie întreprinse cercetari asupra evolutiei generale în domeniul accidentelor de aceasta natura, precum si asupra riscurilor semnalate de statistici.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Dispozitiile de prevenire a accidentelor de munca trebuie prevazute pe cale legislativa, prin culegeri de directive practice si prin orice alte instrumente potrivite.

2. Aceste dispozitii se vor referi la toate dispozitiile generale privind prevenirea accidentelor si igiena muncii, susceptibile de a se aplica la munca navigatorilor maritimi, si vor preciza masurile ce trebuie luate pentru prevenirea accidentelor specifice exercitarii meseriei de navigator maritim.

3. Aceste dispozitii se vor referi, în special, la urmatoarele puncte:

a) dispozitii generale si dispozitii de baza;

b) aspecte structurale ale navelor;

c) masini;

d) masuri speciale de securitate deasupra si sub punti;

e) material de încarcare si de descarcare;

f) prevenirea si stingerea incendiilor;

g) ancore, lanturi si parâme;

h) încarcaturi periculoase si balast;

i) echipament individual de protectie.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Dispozitiile privind prevenirea accidentelor prevazute de art4 vor trebui sa indice în mod clar obligatia armatorilor, a navigatorilor maritimi si a altor persoane interesate de a respecta aceste dispozitii.

2. În general, orice obligatie care revine armatorului de a fumiza material de protectie sau alte dispozitive de prevenire a accidentelor va trebui sa fie însotita de dispozitii în virtutea carora navigatorii maritimi sa fie obligatii sa foloseasca aceste materiale si dispozitive si sa respecte masurile de prevenire care îi privesc.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Se vor lua masuri corespunzatoare pentru a asigura, prin inspectii adecvate sau prin alte

mijloace, punerea în aplicare a dispozitiilor prevazute de art4.

2. Se vor lua masurile corespunzatoare pentru respectarea dispozitiilor prevazute de art4.

3. Autoritatile însarcinate cu inspectarea si controlul aplicarii dispozitiilor prevazute de art4 vor trebui sa fie familiarizate cu munca pe navele maritime si cu uzantele acesteia.

4. În scopul usurarii aplicarii dispozitiilor prevazute de art4, textele sau rezumatele acestor dispozitii vor fi aduse la cunostinta navigatorilor maritimi, de exemplu, prin afisarea lor la bord, întrun loc usor vizibil.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Se vor lua masuri în vederea numirii uneia sau mai multor persoane calificate sau constituirii unui comitet calificat, ales dintre membrii echipajului navei care, sub autoritatea capitanului, vor raspunde de prevenirea accidentelor.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Programele de prevenire a accidentelor de munca se vor stabili de autoritatea competenta m cooperare cu organizatiile de armatori si organizatiile de navigatori maritimi.

2. Punerea în aplicare a acestor programe va trebui sa fie organizata astfel încât autoritatea competenta, celelalte organisme interesate, armatorii si navigatorii maritimi sau reprezentantii acestora sa poata participa activ la realizarea lor.

3. In mod special, se vor crea comisii mixte, nationale sau locale, însarcinate cu prevenirea accidentelor, sau grupe speciale de lucru, în cadrul carora vor fi reprezentate organizatiile de armatori si organizatiile de navigatori maritimi.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Autoritatea competenta va încuraja si, pe cât posibil, tinând cont de conditiile specifice fiecarei tari, va prevedea includerea instruirii în vederea prevenirii accidentelor si a igienei muncii în programele centrelor de formare profesionala destinate navigatorilor maritimi de diverse functii si categorii; aceasta instruire va face parte integranta din învatamântul profesional.

2. Deosebit de aceasta, se vor lua toate masurile (de exemplu, notele oficiale continând diferite instructiuni necesare), pentru a atinge atentia navigatorilor asupra unor riscuri deosebite.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Statele membre vor depune eforturi, eventual, cu ajutorul organizatiilor interguvernamentale sau al altor organizatii internationale, pentru a coopera în vederea uniformizarii, cât mai mult posibil, a oricaror alte dispozitii vizând prevenirea accidentelor de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 11 - 18

Dispozitii finale tip1

↑ Sus

Loading