s Convenție 136 din 1971 - privind protectia contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului

Sumar:

Convenție nr. 136 din 1971
privind protectia contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului

Ratificata la 06.11.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si întrunita, la 2 iunie 1971, în cea de-a cincizeci si saptea sesiune a sa, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri privind protectia împotriva riscurilor datorate benzenului, problema care constituie cel de-al saselea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta, la 23 iunie 1971, conventia urmatoare, care se va numi „Conventie asupra benzenului, 1971”:

Art. 1

Prezenta conventie se aplica tuturor activitatilor care expun pe lucratori:

a) hidrocarburii aromatice benzen C6H6, denumita, în cele ce urmeaza, benzen;

b) produselor a caror proportie de benzen depaseste 1% din volum, denumite, în cele ce urmeaza, produse continând benzen.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Ori de câte ori exista disponibilitati de produse înlocuitoare inofensive sau mai putin nocive, acestea trebuie substituite benzenului sau produselor continând benzen.

2. Paragraful 1 al prezentului articol nu se aplica:

a) productiei de benzen;

b) întrebuintarii benzenului la lucrarile de sinteza chimica;

c) întrebuintarii benzenului în carburanti;

d) lucrarilor de analiza sau cercetari m laboratoare.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. Autoritatea competenta din fiecare tara va putea sa acorde derogari temporare de la proportia fixata de alin. b) al art1 si de la dispozitiile paragrafului 1 al art2 al prezentei conventii, în limitele si pentru perioada care se vor stabili dupa consultarea organizatiilor celor mai reprezentative interesate, ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, daca acestea exista.

2. În asemenea cazuri, statul membru interesat va indica în rapoartele sale asupra aplicarii prezentei conventii, pe care este obligat sa le prezinte, în virtutea art22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, situatia legislatiei proprii si practica sa privind problemele care fac obiectul derogarilor, precum si progresele realizate în legatura cu aplicarea completa a dispozitiilor conventiei.

3. La expirarea unei perioade de 3 ani de la intrarea initiala în vigoare a prezentei conventii, Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei un raport special privind aplicarea paragrafelor 1 si 2 de mai sus, si care va contine propunerile pe care el le va considera oportune în legatura cu masurile de luat în aceasta privinta.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Folosirea benzenului si a produselor continând benzen trebuie sa fie interzisa în anumite lucrari ce vor fi prevazute de legislatia nationala.

2. Aceasta interdictie trebuie sa vizeze cel putin folosirea benzenului si a produselor continând benzen ca solventi sau diluanti, cu exceptia operatiunilor efectuate în aparate închise sau prin alte procedee prezentând aceleasi conditii de securitate.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Pentru asigurarea unei protectii eficace a lucratorilor expusi benzenului sau produselor continând benzen, vor fi luate masuri de prevenire tehnica si igiena a muncii.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. În localurile în care se fabrica, se mânuieste sau se foloseste benzenul sau produse continând benzen trebuie luate toate masurile necesare pentru prevenirii degajarii de vapori de benzen în atmosfera locurilor de munca.

2. Daca lucratorii sunt expusi benzenului sau produselor continând benzen, cel care angajeaza trebuie sa faca în asa fel încât concentratia de benzen din atmosfera locurilor de munca sa nu întreaca limita maxima pe care autoritatea competenta o va fixa la un nivel care sa nu depaseasca valoarea plafonului de 25 parti la milion (80 mg/m3).

3. Directivele autoritatii competente trebuie sa precizeze procedeul de determinare a concentratiei de benzen în atmosfera locurilor de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Lucrarile care comporta folosirea benzenului sau a produselor continând benzen trebuie sa se efectueze, pe cât posibil, în aparate închise.

2. Daca folosirea aparatelor închise nu este posibila, locurile de munca unde se foloseste benzen sau produse continând benzen trebuie echipate cu mijloace eficace care sa asigure evacuarea vaporilor de benzen în masura necesara protejarii sanatatii lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Lucratorii care intra în contact cu benzen lichid sau produse continând benzen trebuie prevazuti cu mijloace de protectie individuala adecvate contra riscurilor de absorbtie percutanta.

2. Lucratorii care, pentru motive deosebite, se pot gasi în situatia de a fi expusi concentratiilor de benzen în atmosfera locurilor de munca, care depasesc limita maxima prevazuta de paragraful 2 al art6 al prezentei conventii, trebuie prevazuti cu mijloace de protectie individuala adecvate contra riscului de inhalare de vapori de benzen; durata expunerii trebuie sa fie, pe cât posibil, limitata.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Când lucratorii sunt chemati sa efectueze lucrari care îi expun benzenului sau produselor continând benzen, ei trebuie sa fie supusi:

a) unui aprofundat examen medical de aptitudine, prealabil angajarii, care sa comporte analiza sângelui;

b) unor examene periodice ulterioare care sa comporte examinari biologice (inclusiv analiza sângelui) si a caror frecventa este stabilita de legislatia nationala.

2. Dupa consultarea organizatiilor celor mai reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca acestea exista, autoritatea competenta din fiecare tara poate acorda derogari de la obligatiile prevazute la paragraful 1 al prezentului articol, în ce priveste anumite categorii de lucratori.

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. Examenele medicale prevazute la paragraful 1 al art9 al prezentei conventii trebuie:

a) sa fie efectuate sub responsabilitatea unui medic calificat acceptat de autoritatea competenta, cu ajutorul, daca este cazul, al laboratoarelor competente;

b) sa fie atestate în mod corespunzator.

2. Aceste examene medicale ale lucrarilor trebuie sa fie gratuite.

↑ Sus

Loading

Art. 11

1. Femeile a caror sarcina a fost constatata medical si mamele care alapteaza nu pot fi folosite la lucrari care comporta expunerea la benzen sau produse continând benzen.

2. Tinerii sub vârsta de 18 ani nu pot fi folositi la lucrari care comporta expunerea la benzen sau produse continând benzen totusi, aceasta interdictie poate sa nu fie aplicata acelor tineri care primesc o scolarizare sau o instruire, daca sunt sub control tehnic si medical adecvat.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Cuvântul „benzen''' si semnalizatoarele de pericol necesare trebuie sa fie clar vizibile pe orice recipient care contine benzen sau produse în a caror compozitie intra benzenul.

↑ Sus

Loading

Art. 13

Fiecare stat membru trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca orice lucrator expus benzenului sau produselor continând benzen sa primeasca instructajul corespunzator asupra masurilor de prevenire care trebuie avute în vedere pentru salvarea sanatatii si evitarea accidentelor, precum si asupra masurilor ce se iau în cazurile de manifestare a simptomelor de intoxicare.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Fiecare stat membru care ratifica prezenta conventie:

a) va lua, pe cale de legislatie sau prin orice alta metoda, conform practicii si conditiilor nationale, masurile necesare pentru a pune în aplicare dispozitiile prezentei conventii;

b) va indica, potrivit practicii nationale, persoana sau persoanele carora le revine sarcina de a asigura aplicarea dispozitiilor prezentei conventii;

c) se va angaja sa însarcineze serviciile de inspectie corespunzatoare cu controlul aplicarii dispozitiilor prezentei conventii sau sa verifice ca este asigurata o inspectie adecvata.

↑ Sus

Loading

Art. 15 - 22

Dispozitii finale tip1.

↑ Sus

Loading