s Convenție 144 din 1976 - privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii

Sumar:

Convenție nr. 144 din 1976
privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii

Ratificata la 09.12.1992

 

Conferinta generala a O.I.M., convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al O.I.M. si fiind reunita în a 61-a sesiune a sa, pe data de 2 iunie 1976, reamintind dispozitiile conventiilor si recomandarilor internationale existente - în special Conventia asupra libertatii sindicale si protectia dreptului sindical, 1948, Conventia asupra dreptului de organizare si de negociere colectiva, 1949, si recomandarea asupra consultarii esaloanelor industrial si national, 1960 - care afirma dreptul celor ce angajeaza si al muncitorilor de a stabili organizatii libere si independente si cer sa fie luate masuri de promovare a unor consultari eficiente la nivel national între autoritatile publice si organizatiile celor ce angajeaza si ale muncitorilor, precum si dispozitiile numeroaselor conventii si recomandari internationale ale muncii, care prevad consultarea organizatiilor celor ce angajeaza si ale muncitorilor asupra masurilor ce trebuie luate pentru punerea lor în aplicare, dupa examinarea celei de-a 4-a probleme pe ordinea de zi a sesiunii, intitulata "Crearea mecanismelor tripartite însarcinate sa promoveze punerea în practica a normelor internationale ale muncii" si dupa luarea deciziei de a adopta anumite propuneri relative la consultarile tripartite destinate sa impulsioneze punerea în practica a normelor internationale ale muncii, dupa luarea deciziei ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta, la data de 21 iunie 1976, conventia urmatoare, care va fi denumita Conventia asupra consultarilor tripartite relative la normele internationale ale muncii, 1976.

Art. 1

În prezenta conventie, termenul organizatii reprezentative semnifica organizatiile cele mai reprezentative ale celor ce angajeaza si ale muncitorilor, bucurându-se de dreptul la libertatea sindicala.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Orice stat membru al O.I.M., care ratifica prezenta conventie, se angajeaza sa puna în practica procedurile care asigura consultari eficace între reprezentantii guvernului, al celor ce angajeaza si ai muncitorilor asupra problemelor privind activitatile O.I.M., enuntate la art5 paragraful 1, mentionat mai jos.

2. Natura si forma procedurilor prevazute la paragraful 1 al prezentului articol vor fi determinate în fiecare tara, conform practicii nationale, dupa consultarea organizatiilor reprezentative, daca acestea exista, si daca astfel de proceduri nu au fost înca stabilite.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. În scopul procedurilor vizate prin prezenta conventie, reprezentantii celor ce angajeaza si ai muncitorilor vor fi alesi în mod liber de organizatiile lor reprezentative, daca acestea exista.

2. Cei ce angajeaza si muncitorii vor fi reprezentati, în mod egal, în orice organism unde pot avea loc consultari.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Autoritatea competenta îsi va asuma responsabilitatea sprijinului administrativ al procedurilor vizate prin prezenta conventie.

2. Se vor pune de acord corespunzator autoritatea competenta si organizatiile reprezentative, daca acestea exista, pentru finantarea oricarei pregatiri necesare persoanelor participante la aceste proceduri.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Procedurile vizate prin prezenta conventie vor avea ca obiect consultari asupra:

a) raspunsurilor guvernelor la chestionare referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Conferintei Internationale a Muncii si comentariile guvernelor asupra proiectelor textelor care trebuie sa fie discutate în conferinta;

b) propunerilor ce urmeaza a fi prezentate autoritatii sau autoritatilor competente în legatura cu conventiile si recomandarile care trebuie sa le fie supuse, conform art19 al Constitutiei O.I.M.;

c) reexaminarii, la intervale rezonabile, a conventiilor neratificate si a recomandarilor care înca nu s-au pus în aplicare, pentru a înfatisa masurile care ar putea fi luate pentru a promova aplicarea si ratificarea lor, daca este cazul;

d) problemelor pe care le pot pune rapoartele ce urmeaza a fi prezentate B.I.T.-ului, conform art22 al Constitutiei O.I.M.;

e) propunerilor referitoare la denuntarea conventiilor ratificate.

2. Pentru a asigura o examinare adecvata a problemelor vizate la paragraful 1 al prezentului articol, consultarile vor avea loc la intervale rezonabile, fixate de comun acord, dar cel putin o data pe an.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Daca este necesar, dupa consultarea organizatiilor reprezentative, daca acestea exista, autoritatea competenta va face un raport anual asupra functionarii procedurilor vizate prin prezenta conventie.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Prezenta conventie nu va obliga decât statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii, a caror ratificare a fost înregistrata de catre directorul general.

2. Ea va intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a doua state membre au fost înregistrate de catre directorul general.

3. În continuare, aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare stat membru, la 12 luni dupa data înregistrarii ratificarii sale.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. Denuntarea nu va avea efect decât la un an de la data înregistrarii sale.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie, care în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta prin prezentul articol, va fi obligat pentru o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, va putea denunta prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care îi vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificând statele membre ale organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost adusa la cunostinta, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, în scopul înregistrarii, în conformitate cu art102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete în legatura cu toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.

↑ Sus

Loading

Art. 13

1. În cazul în care conferinta ar adopta o noua conventie care revizuieste total sau partial prezenta conventie si numai daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va antrena, de plin drept, fara a se tine seama de art9 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie care revizuieste sa fi intrat în vigoare;

b) cu începere de la data intrarii în vigoare a noii conventii care revizuieste, prezenta conventie va înceta de a mai fi deschisa ratificarii statelor membre.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si continutul sau pentru statele membre care au ratificat-o si care nu vor ratifica conventia care revizuieste.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Textele francez si englez ale prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

↑ Sus

Loading