s Convenție 168 din 1988 - privind promovarea angajarii si protectia contra somajului

Sumar:

Convenție nr. 168 din 1988
privind promovarea angajarii si protectia contra somajului

Ratificata la 15.12.1992

Partea I - Dispozitii generale

Art. 1

In sensul prezentei conventii:

a) termenul legislatie cuprinde legi si reglementari, precum si dispozitii statutare in materie de securitate sociala;

b) termenul prescris înseamna determinat prin sau in virtutea legislatiei nationale.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Orice stat membru trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a-si coordona regimul de protectie contra somajului si politica sa de angajare. In acest scop, trebuie vegheat ca regimul sau de protectie contra somajului si, in special, modalitatile de indemnizare pentru somaj sa contribuie la promovarea deplinei angajari, productive si liber alese, si sa nu aiba ca efect descurajarea celor ce angajeaza de a oferi si a lucratorilor de a cauta o angajare productiva.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Dispozitiile prezentei conventii trebuie sa fie puse in aplicare in consultare si in colaborare cu organizatiile celor ce angajeaza si ale lucratorilor, in conformitate cu practica nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie poate, printr-o declaratie care însoteste ratificarea sa, sa excluda de la angajamentul care rezulta din aceasta ratificare dispozitiile partii a VII-a.

2. Orice stat membru care a facut o astfel de declaratie poate sa o anuleze oricând printr-o declaratie ulterioara.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Orice stat membru poate, printr-o declaratie care însoteste ratificarea, sa-si rezerve dreptul la cel mult 2 derogari temporare prevazute la paragraful 4 al art10, la paragraful 3 al art11, la paragraful 2 al art15, la paragraful 2 al art18, la paragraful 4 al art19, la paragraful 2 al art23, la paragraful 2 al art24 si la paragraful 2 al art25. Aceasta declaratie trebuie sa enunte motivele care justifica aceste derogari.

2. Contrar dispozitiilor de la paragraful 1, un membru, a carui aplicare limitata a sistemului de securitate sociala o justifica, poate, printr-o declaratie care însoteste ratificarea sa, sasi rezerve dreptul derogarilor temporare prevazute la paragraful 4 al art10, la paragraful 3 al art11, la paragraful 2 al art15, la paragraful 2 al art18, la paragraful 4 al art19, la paragraful 2 al art23, la paragraful 2 al art24, si la paragraful 2 al art25. Aceasta declaratie trebuie sa enunte motivele care justifica aceste derogari

3. Orice stat membru care face o declaratie pentru aplicarea paragrafului 1 sau a paragrafului 2, in rapoartele asupra aplicarii prezentei conventii pe care le prezinta in virtutea art22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, trebuie sa faca cunoscut, in legatura cu fiecare dintre derogarile al caror beneficiu si l-a rezervat:

a) fie ca motivele pe care le-a avut pentru acest lucru continua sa existe;

b) fie ca renunta, începând de la o data determinata, sa se prevaleze de derogarea respectiva.

4. Orice stat membru care face o declaratie pentru aplicarea paragrafului 1 sau a paragrafului 2 va trebui, in functie de obiectul declaratiei sale si atunci când circumstantele o vor permite;

a) sa acopere eventualitatea somajului partial;

b) sa mareasca numarul de persoane protejate;

c) sa majoreze cuantumul indemnizatiilor;

d) sa reduca durata perioadei de asteptare;

e) sa extinda durata de plata a indemnizatiilor;

f) sa adapteze regimurile legale de securitate sociala la conditiile activitatii profesionale a lucratorilor care lucreaza cu program redus;

g) sa se straduiasca sa garanteze îngrijiri medicale beneficiarilor de indemnizatii de somaj si persoanelor din sarcina lor;

h) sa se straduiasca sa garanteze luarea in considerare a perioadelor in cursul carora aceste indemnizatii sunt platite in vederea achizitionarii dreptului la prestatii de securitate sociala si, daca este cazul, pentru calculul prestatiilor de invaliditate, de batrânete si de urmasi.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Orice stat membru trebuie sa garanteze egalitatea de tratament tuturor persoanelor protejate, fara discriminare bazata pe rasa, culoare, sex, religie, opinie politica, ascendenta nationala, nationalitate, origine etnica sau sociala, invaliditate sau vârsta.

2. Dispozitiile paragrafului 1 nu se opun adoptarii de masuri speciale care sunt justificate de catre situatia unor grupuri determinate, in cadrul regimurilor vizate la paragraful 2 al art12, sau destinate sa raspunda necesitatilor specifice ale unor categorii de persoane care întimpina probleme speciale pe piata muncii, in special grupurile dezavantajate, si nici încheierii de acorduri bilaterale sau multilaterale intre state referitoare la prestatiile de somaj pe o baza de reciprocitate.

↑ Sus

Loading

Partea II - Promovarea angajarii productive

Art. 7

Orice stat membru trebuie sa formuleze ca obiectiv prioritar o politica care vizeaza promovarea deplinei angajari, productive si liber alese, prin toate mijloacele adecvate, inclusiv securitatea sociala. Aceste mijloace ar trebui sa includa, in special, serviciile de angajare, pregatire si orientare profesionala.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Orice stat membru trebuie sa se straduiasca sa stabileasca, sub rezerva legislatiei si a practicii nationale, masuri speciale pentru promovarea posibilitatilor aditionale de angajare si de ajutor pentru angajare si sa înlesneasca angajarea productiva si liber aleasa a unor categorii determinate de persoane dezavantajate, care au sau sunt susceptibile de a avea dificultatea pentru gasirea unei angajari durabile, asa cum sunt femeile, tinerii lucratori, persoanele handicapate, muncitorii in vârsta, somerii de lunga durata, muncitorii migranti cu statut legal si muncitorii afectati de schimbarile structurale.

2. Orice stat membru trebuie sa specifice in rapoartele sale, in baza art22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, categoriile de persoane in favoarea carora se obliga sa promoveze masuri de angajare.

3. Orice stat membru trebuie sa se straduiasca sa extinda in mod progresiv promovarea angajarii productive la un numar mai mare de categorii decât cel care era acoperit la origine.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Masurile vizate prin prezenta parte trebuie sa se inspire din Conventia si Recomandarea asupra valorificarii resurselor umane, 1975 si ale Recomandarii privind politica angajarii (dispozitii complementare), 1984.

↑ Sus

Loading

Partea III - Eventualitati acoperite

Art. 10

1. Eventualitatile acoperite trebuie sa cuprinda, in conditii prestabilite, somajul complet, definit ca o pierdere a câstigului datorata imposibilitatii de a obtine o angajare convenabila, tinând cont de dispozitiile paragrafului 2 al art21, pentru o persoana capabila de a lucra, disponibila pentru munca si efectiv in cautare de angajare.

2. Orice stat membru trebuie sa se straduiasca sa extinda protectia conventiei, in conditii prestabilite, la urmatoarele eventualitati:

a) pierderea câstigului, datorata somajului partial, definit ca o reducere temporara a duratei normale sau legale de lucru;

b) suspendarea sau reducerea câstigului, datorata unei suspendari temporare a lucrului, fara încetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

3. Orice stat membru trebuie, in afara de acestea, sa se straduiasca sa prevada acordarea de indemnizatii lucratorilor cu program redus, care sunt efectiv in cautare de o angajare cu program normal de lucru. Totalul indemnizatiilor si câstigurilor provenind din angajarea lor cu program redus poate fi de natura sa-i determine sa caute o angajare cu program normal.

4. Atunci când o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, aplicarea paragrafelor 2 si 3 poate fi amânata.

↑ Sus

Loading

Partea IV - Persoane protejate

Art. 11

1. Persoanele protejate trebuie sa cuprinda categorii prestabilite de salariati, care sa formeze, in total, cel putin 85 % din ansamblul salariatilor, inclusiv agentii detinând functii publice si ucenicii.

2. Contrar dispozitiilor paragrafului 1, agentii detinând functii publice, a caror angajare este garantata prin legislatia nationala pâna la vârsta normala de pensionare, pot fi exclusi de la protectie.

3. Atunci când o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, persoanele protejate trebuie sa cuprinda:

a) fie categorii prescrise de salariati, care sa formeze, in total, cel putin 50% din ansamblul salariatilor;

b) fie, daca nivelul de dezvoltare o justifica in mod special, categorii prescrise de salariati, care sa formeze, in total, cel putin 50% din ansamblul salariatilor care lucreaza in întreprinderi industriale care folosesc cel putin 20 de persoane angajate.

↑ Sus

Loading

Partea V - Metode de protectie

Art. 12

1. Orice stat membru poate determina metoda sau metodele de protectie pe care le-a ales pentru a pune in aplicare dispozitiile conventiei, fie ca este vorba de regimuri contributive sau necontributive, sau de combinarea unor astfel de regimuri, cu conditia sa nu se dispuna altfel prin prezenta conventie.

2. Totusi, daca legislatia unui stat membru protejeaza pe toti rezidentii ale caror resurse in timpul eventualitatii nu exced limitele prescrise, protectia acordata poate fi limitata in functie de resursele beneficiarului si familiei sale, in conformitate cu dispozitiile art16.

↑ Sus

Loading

Partea VI - Atribuirea de indemnizatii

Art. 13

Prestatiile acordate somerilor sub forma de plati periodice pot fi legate de metodele de

protectie.

↑ Sus

Loading

Art. 14

In cazul somajului complet trebuie acordate indemnizatii sub forma de plati periodice, calculate astfel incit sa furnizeze beneficiarului o indemnizatie partiala si tranzitorie a pierderii câstigului si sa evite, in acelasi timp, efectele descurajatoare pentru cautarea unui loc de munca si crearea de locuri de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. In cazul somajului complet si a suspendarii câstigului datorat unei încetari temporare a lucrului, fara încetarea raportului de munca, daca aceasta ultima eventualitate este acoperita, trebuie sa se acorde indemnizatii sub forma de plati periodice calculate in modul urmator:

a) atunci când aceste indemnizatii sint determinate in raport cu cotizatiile varsate de catre persoana protejata sau in numele sau, sau cu cistigul anterior, ele trebuie fixate la cel putin 50% din cistigul anterior, in limita eventuala a maximului indemnizatiei sau câstigului, legate, de exemplu, de salariul unui muncitor calificat sau de salariul mediu al lucratorilor din regiunea respectiva;

b) atunci când aceste indemnizatii nu sint stabilite in functie de cotizatiile si cistigul anterior, ele trebuie fixate la cel putin 50% din salariul minim legal sau din salariul pentru o munca necalificata obisnuita, sau la un cuantum minim indispensabil pentru cheltuieli esentiale, cuantumul cel mai mare trebuind sa fie retinut.

2. Atunci când o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, cuantumul indemnizatiilor trebuie sa fie cel putin egal cu:

a) fie 45% din cistigul anterior;

b) fie 45% din salariul minim legal sau din salariul unui muncitor necalificat obisnuit, fara ca acest procentaj sa poata fi inferior cuantumului minimal indispensabil pentru cheltuielile esentiale.

3. Daca acest lucru este potrivit, procentajele specificate la paragrafele 1 si 2 pot fi atinse comparind platile periodice, fara impozit si cotizatie, cu cistigul fara impozit si cotizatie.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Contrar dispozitiilor art15, indemnizatiile acordate dupa durata initiala specificata la alin.

a) al paragrafului 2 art19, precum si indemnizatiile acordate de catre un stat membru vizat la paragraful 2 al art12 pot fi fixate tinind cont de alte resurse de care dispune beneficiarul si familia sa, dincolo de o limita stabilita, in functie de un barem prestabilit. In orice caz, aceste indemnizatii, combinate cu orice alte prestatii la care ei pot avea dreptul, trebuie sa le garanteze conditii de existenta sanatoase si convenabile in functie de normele nationale.

↑ Sus

Loading

Art. 17

1. Daca legislatia unui stat membru subordoneaza dreptul la indemnizatiile de somaj indeplinirii unui stagiu, acest stagiu nu trebuie sa depaseasca durata considerata necesara pentru a evita abuzurile.

2. Orice stat membru trebuie sa se straduiasca sa adapteze stagiul la conditiile de activitate profesionala a lucratorilor sezonieri.

↑ Sus

Loading

Art. 18

1. Daca legislatia unui stat membru prevede ca indemnizatiile nu incep a fi acordate in caz de somaj complet decit la expirarea unui termen de asteptare, durata acestui termen nu trebuie sa depaseasca 7 zile.

2. Atunci cind o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, durata termenului de asteptare nu trebuie sa depaseasca 10 zile.

3. Atunci cind este vorba de lucratori sezonieri, termenul de asteptare prevazut la paragraful 1 poate fi adaptat la conditiile activitatii lor profesionale.

↑ Sus

Loading

Art. 19

1. Indemnizatiile acordate in caz de somaj complet si de suspendare a cistigugului, datorate unei incetari temporare a lucrului fara incetarea raportului de munca, trebuie sa fie varsate pe toata durata acestor eventualitati.

2. Totusi, in caz de somaj complet:

a) durata initiala a acordarii indemnizatiilor vizate la art15 poate fi limitata la 26 de saptamini pentru cazurile de somaj sau la 39 de saptamini in cursul întregii perioade de 24 de luni;

b) in caz de prelungire a somajului, la expirarea acestei perioade initiale de indemnizatie, durata de acordare a indemnizatiilor calculate, eventual, in functie de resursele beneficiarului si ale familiei sale, in conformitate cu dispozitiile art16, poate fi limitata la o perioada stabilita.

3. Daca legislatia unui stat membru prevede ca durata initiala a acordarii indemnizatiilor vizate la art15 este esalonata in functie de durata stagiului, media duratelor prevazute pentru acordarea indemnizatiilor trebuie sa ajunga la cel putin 26 de saptamini.

4. Atunci cind o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, durata de acordare a indemnizatiilor poate fi limitata la 13 saptamini in cursul unei perioade de 12 luni sau la o medie de 13 saptamini, daca legislatia prevede ca durata initiala de acordare este esalonata in functie de durata stagiului.

5. In cazul vizat la alin. b) al paragrafului 2, orice stat membru trebuie sa depuna eforturi pentru a acorda celor interesati un ajutor suplimentar adecvat, spre a le permite sa regaseasca o angajare productiva si liber aleasa, in special recurgind la masuri specificate in parteaII-a.

6. Durata platii indemnizatiilor acordate lucratorilor sezonieri poate fi adaptata conditiilor activitatii lor profesionale, fara a prejudicia dispozitiile alin. b) al paragrafului 2.

↑ Sus

Loading

Art. 20

Indemnizatiile la care ar fi avut dreptul o persoana protejata in caz de somaj total sau partial, sau de suspendare a cistigului datorat unei incetari temporare a lucrului, fara incetarea raportului de munca, pot fi refuzate, suprimate, suspendate sau reduse intr-un mod stabilit, dupa cum urmeaza:

a) atit timp cit cel interesat nu se gaseste pe teritoriul statului membru;

b) atunci cind, dupa aprecierea autoritatii competente, cel interesat a contribuit deliberat la concedierea sa;

c) atunci cind, dupa aprecierea autoritatii competente, cel interesat a parasit in mod voluntar slujba sa fara motiv legitim;

d) pe durata unui conflict profesional, atunci cind cel interesat a incetat lucrul pentru a lua parte la acest conflict sau cind este impiedicat sa lucreze in legatura directa cu incetarea lucrului datorita amintitului conflict;

e) atunci cind cel interesat a incercat sa obtina sau a obtinut in mod fraudulos indemnizatiile;

f) atunci cind cel interesat a neglijat, fara motiv legitim, utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa in domeniul angajarii, orientarii, pregatirii profesionale, reorientarii profesionale sau reintegrarii intr-o munca convenabila;

g) atit timp cit cel interesat primeste o alta prestatie de mentinere a venitului, prevazuta de catre legislatia statului membru in cauza, cu exceptia unei prestatii familiale, sub rezerva ca partea indemnizatiilor care este suspendata sa nu depaseasca cealalta prestatie.

↑ Sus

Loading

Art. 21

1. Indemnizatiile la care o persoana protejata ar fi avut dreptul in caz de somaj complet pot fi refuzate, suprimate, suspendate sau reduse intr-o masura prestabilita, atunci cind cel interesat refuza acceptarea unei angajari convenabile.

2. In aprecierea caracterului convenabil sau nu al unei angajari trebuie sa se tina cont, in special, de conditiile prestabilite si intr-o masura corespunzatoare de virsta somerului, de vechimea sa in profesia anterioara, de experienta capatata, de durata somajului, de starea pietei muncii, de repercusiunile acestei angajari asupra situatiei personale si familiale a celui interesat si de faptul daca locul de munca este disponibil ca urmare directa a unei incetari a lucrului datorita unui conflict profesional in curs de desfasurare.

↑ Sus

Loading

Art. 22

Atunci cind o persoana protejata a primit direct de la cel ce angajeaza sau din orice alta sursa, in virtutea legislatiei nationale sau a unei conventii colective, o indemnizatie de plecare a carei functie principala este sa contribuie la compensarea pierderii cistigului suferit in caz de somaj complet:

a) indemnizatiile de somaj la care ar fi avut dreptul cel interesat pot fi suspendate pe timpul unei perioade care corespunde celei in care indemnizatia de plecare permite compensarea pierderii cistigului; sau

b) indemnizatia de plecare poate fi redusa cu o suma corespunzatoare valorii convertite intr-un varsamint unic al indemnizatiilor de somaj la care ar fi avut dreptul cel interesat in timpul unei perioade care corespunde celei in timpul careia indemnizatia de plecare permite compensarea suferita prin pierderea cistigului, la alegerea fiecarui stat membru.

↑ Sus

Loading

Art. 23

1. Orice stat membru, a carui legislatie include ingrijirile medicale si subordoneaza direct sau indirect acest drept unei conditii de activitate profesionala, trebuie sa se straduiasca sa garanteze, in conditii prestabilite, ingrijiri medicale beneficiarilor de indemnizatii de somaj, precum si persoanelor aflate in sarcina lor.

2. Atunci cind o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, punerea in aplicare a paragrafului 1 poate fi aminata.

↑ Sus

Loading

Art. 24

1. Orice stat membru trebuie, in conditii prescrise, sa se straduiasca sa garanteze beneficiarilor indemnizatiilor de somaj luarea in considerare a perioadelor in cursul carora aceste indemnizatii sint acordate:

a) pentru dobindirea dreptului si, daca este cazul, calculul prestatiilor de invaliditate, de batrinete si de urmasi;

b) pentru dobindirea dreptului la ingrijirile medicale, la indemnizatiile de boala si de maternitate si la prestatii familiale, dupa terminarea somajului, cind legislatia statului membru respectiv prevede asemenea prestatii si ii subordoneaza direct sau indirect dreptul la o conditie de activitate profesionala.

2. Cind o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, aplicarea paragrafului 1, poate fi intirziata.

↑ Sus

Loading

Art. 25

1. Orice stat membru trebuie sa asigure adaptarea regimurilor legale de securitate sociala care sint legate de exercitarea unei activitati profesionale la conditiile activitatii profesionale a lucratorilor cu timp partial, a caror durata de munca sau cistiguri nu pot, in conditii prestabilite, sa fie considerate ca neglijabile.

2. Atunci cind o declaratie facuta in virtutea art5 este in vigoare, punerea in aplicare a paragrafului 1 poate fi aminata.

↑ Sus

Loading

Partea VII - Dispozitii speciale pentru noii solicitanti de angajare

Art. 26

1. Statele membre trebuie sa ia in considerare faptul ca exista numeroase categorii de persoane in cautare de lucru, care nu au fost niciodata recunoscute ca someri sau care au incetat de a mai fi sau care nu au apartinut niciodata unor regimuri de indemnizatie de somaj sau care au incetat de a le mai apartine. In consecinta, cel putin 3 din urmatoarele 10 categorii de persoane in cautare de lucru trebuie sa beneficieze de prestatii sociale, in conditii si conform unor modalitati prestabilite:

a) tinerii care si-au terminat pregatirea profesionala;

b) tinerii care si-au terminat studiile;

c) tinerii care si-au terminat stagiul militar obligatoriu;

d) orice persoana la terminarea unei perioade pe care a consacrat-o educarii unui copil sau ingrijirii unei persoane bolnave, handicapate sau in virsta;

e) persoanele al caror sot sau sotie a decedat, atunci cind nu are dreptul la prestatii de urmasi;

f) persoanele divortate sau separate;

g) detinutii eliberati;

h) adultii, inclusiv invalizii, care au terminat o perioada de pregatire;

i) muncitorii migranti, la intoarcerea lor in tara de origine, sub rezerva drepturilor lor dobindite in baza legislatiei ultimei tari unde au muncit;

j) persoanele care, inainte, au lucrat pe cont propriu.

2. Orice stat membru trebuie sa specifice in raporturile sale, pe baza art22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, categoriile de persoane vizate la paragraful 1, pe care se angajeaza sa le protejeze.

3. Orice stat membru trebuie sa se straduiasca sa extinda progresiv protectia la un numar de categorii de persoane mai ridicat decit cel pe care l-a acceptat la origine.

↑ Sus

Loading

Partea VIII - Garantii juridice, administrative si financiare

Art. 27

1. In caz de refuz, de suprimare, de suspendare, de reducere a indemnizatiilor sau de contestare a cuantumului lor, orice solicitant trebuie sa aiba dreptul de a face o reclamatie la organismul care administreaza regimul de prestatii si de a exercita ulterior dreptul la recurs la un organ independent. Solicitantul trebuie sa fie informat in scris despre procedurile ce se aplica si care trebuie sa fie simple si rapide.

2. Procedura de recurs trebuie sa permita solicitantului, in conformitate cu legislatia si practica nationala, sa fie reprezentat sau asistat de catre o persoana calificata, aleasa de catre el, printr-un delegat al unei organizatii reprezentative a lucratorilor sau printr-un delegat al unei organizatii reprezentative a persoanelor protejate.

↑ Sus

Loading

Art. 28

Orice stat membru trebuie sa-si asume o responsibilitate generala pentru buna administrare a institutiilor si serviciilor care concura la aplicarea conventiei.

↑ Sus

Loading

Art. 29

1. Atunci cind administrarea este asigurata printr-un departament guvernamental responsabil fata de un parlament, reprezentantii persoanelor protejate si ai celor ce angajeaza trebuie, in conditii prestabilite, sa fie asociati cu titlu consultativ la acesta.

2. Atunci cind administrarea nu este asigurata de catre un departament guvernamental responsabil in fata unui parlament:

a) reprezentanti ai persoanelor protejate trebuie sa participe la administrare sau sa fie asociati cu drept consultativ in conditii prestabilite;

b) legislatia nationala poate sa prevada participarea reprezentantilor celor ce angajeaza;

c) legislatia poate, de asemenea, prevedea participarea reprezentantilor autoritatilor publice.

↑ Sus

Loading

Art. 30

Atunci cind subventiile sint acordate de catre stat sau de sistemul de securitate sociala in vederea salvgardarii angajarilor, statele membre trebuie sa ia masurile necesare pentru a garanta utilizarea exclusiva a acestor subventii in scopul prevazut si a impiedica orice frauda sau orice abuz din partea beneficiarilor.

↑ Sus

Loading

Art. 31

Prezenta conventie revizuieste Conventia privind somajul, 1934.

↑ Sus

Loading

Art. 32

Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 33

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii a caror ratificare a fost inregistrata de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni dupa ce ratificarile a doua state membre au fost inregistrate de catre directorul general.

3. In continuare, aceasta conventie va intra in vigoare, pentru fiecare stat membru, la 12 luni dupa data inregistarii ratificarii sale.

↑ Sus

Loading

Art. 34

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de catre acesta. Denuntarea nu va avea efect decit la un an de la data inregistarii sale.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie, care, in termen de un de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta la prezentul articol, va fi obligat pentru o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, va putea denunta prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute in prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 35

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 36

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, in scopul inregistrarii, in conformitate cu art102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a inregistrat in conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 37

Ori de cite ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.

↑ Sus

Loading

Art. 38

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si numai daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va antrena, de plin drept, fara a se tine seama de art34 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;

b) cu incepere de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa pentru ratificare de catre statele membre.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare in forma si continutul sau pentru statele membre care au ratificat-o si care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 39

Textele francez si englez ale prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

↑ Sus

Loading