s Convenție 147 din 1996 - privind standardele minime la bordul navelor comerciale

Sumar:

Convenție nr. 147 din 1996
privind standardele minime la bordul navelor comerciale

Ratificata la 15.05.2001

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo în ziua de 8 octombrie 1996, în cea de a 84-a sesiune a sa, luând nota de dispozitiile art. 2 din Conventia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale (denumita în continuare conventia principala), care prevede în special ca:
"Orice membru care ratifica aceasta conventie se angajeaza:
a) sa adopte o legislatie pentru navele înmatriculate pe teritoriul sau, referitoare la:
(i) standarde de securitate, incluzând standarde de competenta, durata muncii si efectivul echipajului, pentru a asigura ocrotirea vietii omenesti la bordul navei;
(ii) un regim corespunzator de securitate sociala; si
(iii) conditii de angajare la bord si conditii de viata la bordul navei, în masura în care, în opinia sa, acestea nu sunt acoperite de contractele colective sau stabilite de tribunalele competente într-o maniera care sa-i lege în mod egal pe armatorii si pe navigatorii interesati; si sa se asigure ca prevederile unei astfel de legislatii sunt echivalente, în ansamblu, cu conventiile sau cu articolele conventiilor la care se face referire în anexa la prezenta conventie, în afara de cazul în care membrul nu este tinut sa dea efect într-un alt mod conventiilor respective;" luând nota, de asemenea, de dispozitiile art. 4 paragraful 1 din conventia principala care prevede ca:
"Daca un membru care a ratificat aceasta conventie si în portul caruia o nava face escala în cursul normal al voiajului sau ori pentru un motiv care trebuie explicat primeste o plângere sau obtine dovada ca nava nu respecta standardele acestei conventii, dupa intrarea sa în vigoare, poate adresa un raport guvernului tarii în care nava a fost înmatriculata, însotit de o copie pentru directorul general al Biroului International al Muncii, si poate lua masurile necesare pentru redresarea oricarei situatii la bord care constituie în mod clar un pericol pentru siguranta sau
sanatate;" reamintind Conventia privind discriminarea în domeniul fortei de munca si exercitarii profesiei, 1958, care la art. 1 paragraful 1 dispune:
"În sensul prezentei conventii, prin termenul discriminare se întelege:
a) orice diferentiere, excludere sau preferinta întemeiata pe rasa, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenta nationala sau origine sociala, care are ca efect sa suprime ori sa stirbeasca egalitatea de posibilitati sau de tratament în materie de ocupare a fortei de munca si de exercitare a profesiei;
b) orice alta diferentiere, excludere sau preferinta având ca efect suprimarea sau stirbirea egalitatii de posibilitati ori de tratament în materie de ocupare a fortei de munca si de exercitare a profesiei, care ar putea fi specificata de catre statul membru interesat dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, daca acestea exista, precum si a altor organisme competente;" 
reamintind intrarea în vigoare, la 16 noiembrie 1994, a Conventiei Natiunilor Unite privind dreptul marii, 1982, reamintind Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuarea serviciului de cart, 1978, amendata în 1995, a Organizatiei Maritime Internationale, dupa ce a decis sa adopte diferite propuneri privind revizuirea partiala a conventiei principale, chestiune care constituie cel de-al 4-lea punct de pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unui protocol referitor la conventia principala, adopta, în aceasta a 22-a zi a lunii octombrie 1996, protocolul de mai jos, care va fi denumit Protocolul din 1996 referitor la Conventia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale.

Art. 1

1. Orice membru care ratifica prezentul protocol va extinde lista cuprinzând conventiile care figureaza în anexa la conventia principala pentru a include în lista conventiile din partea A a anexei suplimentare, precum si, daca este cazul, conventiile enumerate în partea B a acestei anexe, pe care o accepta în conformitate cu art3 de mai jos.

2. În ceea ce priveste conventiile din partea A a anexei suplimentare, care nu sunt înca în vigoare, aceasta extensie nu va avea efect decât atunci când conventiile sus-mentionate vor intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Un membru poate ratifica prezentul protocol o data cu conventia principala sau în orice moment dupa ratificarea acesteia, comunicând directorului general al Biroului International al Muncii ratificarea formala a protocolului, în scopul înregistrarii.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. Orice membru care ratifica prezentul protocol trebuie, daca este cazul, sa precizeze, într-o declaratie care însoteste instrumentul de ratificare, pe care dintre conventiile enumerate în partea B a anexei suplimentare o accepta.

2. Un membru care nu a acceptat toate conventiile enumerate în partea B a anexei suplimentare poate, printr-o declaratie ulterioara, comunicata directorului general al Biroului International al Muncii, sa specifice conventia sau conventiile pe care le accepta.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. În scopul aplicarii prevederilor art1 paragraful 1 si ale art3 din prezentul protocol autoritatea competenta va consulta în prealabil organizatiile reprezentative ale armatorilor si ale navigatorilor.

2. Autoritatea competenta va trebui sa puna la dispozitie organizatiilor reprezentative ale armatorilor si ale navigatorilor, imediat ce acest lucru este realizabil, toate informatiile referitoare la ratificarile, declaratiile si denuntarile notificate de catre directorul general al Biroului International al Muncii, în conformitate cu dispozitiile art8 paragraful 1 de mai jos.

↑ Sus

Loading

Art. 5

În scopul aplicarii prezentului protocol, Conventia privind repatrierea marinarilor (revizuita), 1987, trebuie sa fie considerata, în cazul unui stat membru care a acceptat-o, ca substituindu-se Conventiei privind repatrierea marinarilor, 1926.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Prezentul protocol nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, a caror ratificare va fi fost înregistrata de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Prezentul protocol va intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a 5 membri, dintre care 3 sa aiba flote comerciale atingând fiecare un tonaj brut egal sau superior unui milion, vor fi fost înregistrate.

3. În continuare acest protocol va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Orice membru care a ratificat prezentul protocol poate sa îl denunte în orice moment în care conventia principala este ea însasi deschisa denuntarii, conform art7 din aceasta, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. Denuntarea acestui protocol nu va avea efect decât la un an dupa ce va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor, precum si a tuturor actelor de denuntare care îi vor fi comunicate de catre membrii organizatiei.

2. Atunci când conditiile enuntate la art6 paragraful 2 de mai sus vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezentul protocol va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, în scopul înregistrarii, conform art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le va fi înregistrat în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 10

De fiecare data când va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport privind aplicarea prezentului protocol si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.

↑ Sus

Loading

Art. 11

În scopul revizuirii prezentului protocol si al închiderii sale pentru ratificare, dispozitiile art11 din conventia principala se vor aplica mutatis mutandis.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Versiunile în limbile franceza si engleza ale textului prezentului protocol sunt egal autentice.

↑ Sus

Loading

Anexa 1

 

Partea A
- Conventia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare)
- Conventia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor si efectivele navelor.
Partea B
- Conventia nr. 108/1958 privind actele de identitate pentru personalul navigant
- Conventia nr. 135/1971 privind reprezentantii lucratorilor
- Conventia nr. 164/1987 privind protectia sanatatii si îngrijirea medicala (navigatori)
- Conventia nr. 166/1987 privind repatrierea marinarilor (revizuita).

↑ Sus