s Hotărâre de Guvern 955 din 2010 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 955 din 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

 

Publicat in MOF nr. 661 - 27/09/2010

Art. 1

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolu2, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical sau, după caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;".

2. La articolu2 punctul 10, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) accident care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers, dacă acesta este organizat de angajator în afara unităţii;".

3. Articolu4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art4. - Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:

a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare."

4. Articolu10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art10. - (1) În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii sistare a activităţii în certificatul constatator.

(2) În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii prevăzută la alin. (1)."

5. La articolu14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;".

6. La articolu15 alineatul (1), punctele 2, 3, 5, 7, 17 şi 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

..............................................................................................

5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; ..............................................................................................

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

..............................................................................................

17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

..............................................................................................

29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;".

7. La articolu15 alineatul (1), după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 32 şi 33, cu următorul cuprins:

"32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă."

8. La articolu15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:

a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;

b) după producerea unui eveniment;

c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;

d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;

e) la executarea unor lucrări speciale."

9. Articolu16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art16. - (1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;

b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;

c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.

(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu."

10. Articolu17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art17. - (1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);

b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.

(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu."

11. Articolu18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art18. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.

(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1) care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.

(3) În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu."

12. Articolu19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art19. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.

(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu."

13. Articolu20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art20. - (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.

(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.

(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze."

14. Articolu21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art21. - Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49, sau prevederile art. 511 lit. a)."

15. Articolu23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art23. - (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 511 şi, după caz, alţi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).

(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu angajatorul."

16. Articolu27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art27. - Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea sănătăţii lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate, în condiţiile legii."

17. Articolu32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art32. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 511 şi, după caz, alţi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).

(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).

(4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoană poate să ocupe funcţia de conducător la un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie."

18. Articolu33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art33. - (1) Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să cuprindă şi următoarele:

a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către fiecare serviciu extern de prevenire şi protecţie;

b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie;

c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi.

(2) Serviciile externe de prevenire şi protecţie au obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarilor de servicii informaţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."

19. Articolu34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art34. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să întocmească un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia serviciul extern de prevenire şi protecţie îşi are sediul social."

20. Articolul36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art36. - (1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot să îşi desfăşoare activitatea numai dacă sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevăzută la alin. (2), sau în condiţiile art. 451-454.

(2) În cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită în continuare Comisia de abilitare şi avizare.

(3) Membrii Comisiei de abilitare şi avizare prevăzute la alin. (2) sunt:

a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă - preşedinte;

b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

c) reprezentantul teritorial al asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(4) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, numite de către conducerea acestuia.

(5) Atribuţiile secretariatului Comisiei de abilitare şi avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare asigură:

a) cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare şi avizare, potrivit prevederilor legale;

b) verificarea legalităţii documentelor eliberate de autorităţi competente din alte state membre, depuse în vederea abilitării, avizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare şi avizare consideră că este necesar."

21. Articolu37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art37. - (1) În vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, solicitanţii vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8;

b) opisul documentelor din dosar;

c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;

d) lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

e) copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională şi nivelul de pregătire, potrivit prevederilor art. 31 şi 32, a personalului care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

f) curriculum vitae pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie;

g) copii ale documentelor care atestă vechimea de cel puţin 5 ani în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;

h) memoriu de prezentare, din care să rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispun;

i) copii ale deciziei de numire şi contractului individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;

j) copii ale contractelor individuale de muncă ale personalului de execuţie din serviciul extern de prevenire şi protecţie;

k) declaraţii ale personalului serviciului extern de prevenire şi protecţie privind păstrarea confidenţialităţii, în timpul şi după încetarea desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanţii care au lucrat cel puţin 5 ani în compartimentele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Inspecţiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de muncă, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi caselor teritoriale de pensii, precum şi din cadrul instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi care, la data depunerii dosarului în vederea abilitării, nu mai sunt în activitate în aceste instituţii.

(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezentul articol poate fi făcută şi prin documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din care să reiasă că sunt îndeplinite cerinţele respective, prezentate în copie certificată de către solicitant şi însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(4) Memoriul de prezentare prevăzut la alin. (1) lit. h) trebuie să conţină, cel puţin, informaţii cu privire la:

a) sediu social;

b) baza tehnico-materială;

c) activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 pe care intenţionează să le desfăşoare."

22. Articolu38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art38. - (1) Solicitantul trebuie să transmită dosarul prevăzut la art. 37, prin poştă, cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.

(2) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.

(3) Procedurile şi formalităţile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."

23. Articolu39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art39. - (1) Comisia de abilitare şi avizare îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de preşedintele acesteia.

(2) Comisia de abilitare şi avizare are următoarele obligaţii:

a) să afişeze data întrunirii la sediul său, pe pagina proprie de internet sau în presa locală, cu cel puţin 15 zile înainte;

b) să se întrunească cel puţin o dată pe trimestru, în funcţie de numărul de dosare primite;

c) să analizeze dosarele solicitanţilor cu respectarea prevederilor art. 37 şi 42;

d) să analizeze cazurile prevăzute la art. 41-44 şi să decidă în consecinţă;

e) să elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire şi protecţie;

f) să restituie solicitanţilor, prin poştă, dosarele care nu conţin toate documentele prevăzute la art. 37 şi să motiveze această decizie;

g) să transmită titularilor, prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;

h) să ţină evidenţa certificatelor de abilitare emise şi să arhiveze dosarele în baza cărora s-au emis;

i) să întocmească Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare şi să transmită această listă la Inspecţia Muncii;

j) să înştiinţeze serviciile externe de prevenire şi protecţie care fac obiectul prevederilor art. 451-454 şi care au notificat Comisia de abilitare şi avizare şi să asigure înscrierea acestor servicii în listele respective;

k) să asigure, prin secretariat, cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale;

l) să verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autorităţi competente din alte state membre, depuse în vederea autorizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar."

24. La articolu40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art40. - (1) Solicitantul căruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării, să facă contestaţie la Comisia de contestaţii constituită în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale."

25. Articolu41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art41. - (1) Certificatul de abilitare se retrage de către Comisia de abilitare şi avizare care l-a eliberat dacă solicitantul nu a depus două rapoarte semestriale consecutive, în termen, la inspectoratul teritorial de muncă.

(2) Dreptul de prestare a serviciilor de către prestatorii cărora li se retrage certificatul de abilitare se consideră că încetează la data primirii înştiinţării că certificatul a fost retras, transmisă de Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă la care sunt luaţi în evidenţă.

(3) Serviciul extern de prevenire şi protecţie căruia i s-a retras certificatul de abilitare în condiţiile prezentelor norme metodologice are dreptul să solicite abilitarea după o perioadă minimă de un an de la data prevăzută la alin. (2)."

26. Articolu42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art42. - (1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre condiţiile în baza cărora a fost emis.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat;

c) schimbarea sediului social;

d) schimbarea conducătorului serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie comunicate Comisiei de abilitare şi avizare potrivit art. 43.

(4) În situaţia în care serviciile externe de protecţie şi prevenire nu mai îndeplinesc condiţiile de abilitare, nu au comunicat modificările prevăzute la alin. (2) şi nu au solicitat reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevăzut la art. 43, încetează valabilitatea certificatului de abilitare.

(5) Serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate pot informa Comisia de abilitare şi avizare cu privire la schimbările prevăzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).

(6) După analizarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de abilitare şi avizare emite noul certificat de abilitare, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice şi cu respectarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(7) În situaţia în care serviciul extern de prevenire şi protecţie nu mai îndeplineşte condiţiile de abilitare prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare şi avizare retrage certificatul de abilitare în cauză."

27. Articolu43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art43. - Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare:

a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care să conţină lista modificărilor survenite;

b) documentele care atestă modificările survenite."

28. Articolu44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art44. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului.

(2) Comisia de abilitare şi avizare analizează argumentele aduse în susţinerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate retrage certificatul.

(3) Comisia de abilitare şi avizare comunică titularului retragerea certificatului de abilitare şi motivaţia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării cu privire la retragere.

(5) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile."

29. Articolu45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art45. - Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare se afişează şi se actualizează pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii."

30. După secţiune6-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 61-a, alcătuită din articolele 451-456, cu următorul cuprins:

"SECŢIUNEA61-a

Prevederi specifice referitoare la libera circulaţie a serviciilor externe de prevenire şi protecţieArt451. - (1) Persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României, fără a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în următoarele moduri:

a) permanent;

b) temporar sau ocazional.

(2) Persoanele fizice şi juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României doar dacă sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.

Art452. - (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 451 pot presta pe teritoriul României activităţile de prevenire şi protecţie menţionate la art. 15 numai după notificarea prealabilă a Comisiei de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul, după caz.

(2) Începerea prestării activităţii acestor servicii externe este condiţionată de notificarea prevăzută la alin. (1) şi, în cazul prevăzut la art. 451 alin. (1) lit. a), de transmiterea, împreună cu formularul de notificare, a următoarelor documente:

a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;

b) autorizaţia/atestatul/certificatul emisă/emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie certificată de deţinător şi în traducere neoficială;

c) lista cu personalul care deţine certificate de competenţă profesională corespunzătoare, semnată şi ştampilată de persoana autorizată;

d) certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de autorităţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în copie autorizată de deţinător şi în traducere neoficială.

(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevăzute la alin. (1) începe din momentul notificării Comisiei de abilitare şi avizare, respectiv la:

a) data înregistrării notificării, în situaţia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare sau prin PCU electronic;

b) data confirmării de primire, în cazul expedierii prin poştă a notificării.

Art453. - (1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire şi protecţie în condiţiile art. 451 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10A, însoţit de documentele prevăzute la art. 452 alin. (2), la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, înainte de începerea activităţii.

(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim permanent, în România.

Art454. - (1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire şi protecţie în condiţiile art. 451 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10B, însoţit de copia autorizaţiei sau a documentului echivalent pe care îl deţin, certificată de către deţinător, la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea, înainte de începerea acesteia.

(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România.

Art455. - Constatarea nerespectării prevederilor art. 451-454 se face de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi ale prezentelor norme metodologice.

Art456. - Listele prevăzute la art. 453 alin. (2) şi 454 alin. (2) se afişează şi se actualizează pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii."

31. La articolu46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment."

32. La articolu47, litera a) se abrogă.

33. Articolu48 se abrogă.

34. La articolu49 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;".

35. Articolu50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art50. - (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:

a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;

b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;

c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.

(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

(3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă."

36. Articolu51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art51. - Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevăzute la art. 49, 50, 512 şi 513, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

37. După articolu51 se introduc trei noi articole, articolele 511-513, cu următorul cuprins:

"Art511. - Ocupaţiile specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele:

a) tehnician în securitate şi sănătate în muncă;

b) expert în securitate şi sănătate în muncă.

Art512. - (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare ocupaţiei prevăzute la art. 511 lit. a) sunt:

a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

b) program de formare pentru ocupaţia de tehnician în securitate şi sănătate în muncă, de cel puţin 80 de ore.

(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a programului de formare profesională corespunzător.

Art513. - (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare ocupaţiei prevăzute la art. 511 lit. b) sunt:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă sau de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice;

b) program de formare profesională pentru ocupaţia de expert în securitate şi sănătate în muncă, de cel puţin 80 de ore;

c) curs postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore, sau masterat/doctorat în acest domeniu.

(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diplomele de studii şi certificatul de absolvire a programului de formare profesională corespunzător."

38. Articolu53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art53. - (1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate.

(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:

a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv;

b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au sub 50 şi 100 de lucrători inclusiv;

c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 101 lucrători inclusiv."

39. Articolu55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art55. - (1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.

(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire."

40. La articolu57, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor."

41. Articolu58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art58. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii membri:

a) angajator sau reprezentantul său legal;

b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;

c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

d) medicul de medicină a muncii.

(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului.

(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă."

42. Articolu60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere/unitate, după cum urmează:

a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;

b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;

c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;

d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;

e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;

f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;

g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi."

43. La articolu64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa inspectori de muncă."

44. Articolu80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art80. - Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire - testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii pentru:

a) conducătorii locurilor de muncă;

b) lucrători, pe meserii şi activităţi."

45. La articolu81, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii."

46. La articolu81, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă."

47. La articolu82, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art82. - (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art5 lit. c) din lege, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.

(2) Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.

.................................................................................................

(5) Reprezentanţii autorităţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instruire."

48. La articolu91, alineatul (2) se abrogă.

49. Articolu93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art93. - (1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:

a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;

c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;

d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;

e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii."

50. La articolu96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru."

51. La articolu96, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni."

52. Articolu106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art106. - (1) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor care sunt zonele cu risc ridicat şi specific.

(2) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa conducătorilor locurilor de muncă şi lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor."

53. La articolu112 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"f) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane."

54. La articolu112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se vor comunica Inspecţiei Muncii după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate."

55. La articolu113, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul."

56. La articolu116, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

"(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile în care lucrătorii au suferit o invaliditate evidentă, cazurile în care victimele sunt cetăţeni străini sau cazurile în care printre victime se află cetăţeni străini.

(12) În cazurile prevăzute la alin. (11) cercetarea se efectuează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul."

57. La articolu116, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane, dintre care o persoană trebuie să fie, după caz:

a) lucrător desemnat;

b) reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;

c) reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire corespunzătoare conform art. 47 lit. c) sau care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 511 lit. b)."

58. După articolu116 se introduce un nou articol, articolu1161, cu următorul cuprins:

"Art1161. - Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul şi/sau invaliditatea lucrătorilor, precum şi a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judeţe decât judeţul unde are sediul social angajatorul se va face de către inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul."

59. Articolu117 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art117. - (1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe.

(2) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, în baza documentelor prevăzute la alin. (1) transmise de organele de poliţie şi a altor documente din care să rezulte că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului."

60. Articolu119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit prevederilor legale să efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.

(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul."

61. Articolu120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 10 zile lucrătoare calculate de la data producerii.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinări de noxe, pentru care se poate solicita în scris, argumentat şi în perioada prevăzută la alin. (1), la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.

(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidentă, invaliditate confirmată ulterior, a accidentelor colective sau a situaţiilor de persoane date dispărute, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii acestora.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de expertiză ori de constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare."

62. Articolu121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art121. - (1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a intervenit invaliditatea confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.

(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, după caz, a raportului de expertiză sau de constatare medico-legală.

(3) Invaliditatea evidentă va fi cercetată de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă, şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2).

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care este necesară administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de muncă însărcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare."

63. La articolu122 alineatul (1), literele c), i) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c) nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie, iar în absenţa acestora, de serviciul extern de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului, şi semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea fişei de instruire individuală prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului;

..................................................................................................

i) copii ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional şi ale fişei de aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;

..................................................................................................

p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unităţile sanitare care au acordat asistenţă medicală victimelor, inclusiv asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul."

64. La articolu122 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"c1) nota de constatare la faţa locului, întocmită de alte organe de cercetare abilitate şi încheiată în prezenţa şi cu participarea reprezentanţilor inspectoratului teritorial de muncă, care reprezintă piesă la dosar şi înlocuieşte nota prevăzută la lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în situaţiile în care se menţine o stare de pericol grav şi iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de muncă la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt;".

65. La articolu123, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) declaraţiile aflate la dosar să fie însoţite de forma tehnoredactată, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare."

66. La articolu125, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, dispune în scris măsuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului, după caz.

(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va reface procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului."

67. La articolu126, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art126. - (1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de muncă, cu excepţia cazului prevăzut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.

..................................................................................................

(5) Inspectoratul teritorial de muncă va întocmi noul proces-verbal de cercetare şi/sau va completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, pe baza observaţiilor transmise de Inspecţia Muncii."

68. La articolu126, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de Inspecţia Muncii se avizează de către inspectorul general de stat."

69. La articolu126, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"(7) Dosarul de cercetare completat şi noul proces-verbal de cercetare întocmit în condiţiile alin. (4) şi (5) vor fi transmise organelor de urmărire penală."

70. La articolu128, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate şi sănătate în muncă;".

71. La articolu129, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"(81) În capitolul prevăzut la art128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, precum şi persoanele responsabile de îndeplinirea acestora."

↑ Sus

Loading

Art. 2

- (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, ParteI, se aprobă cerinţele minime de pregătire şi formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/conţinutul minim al programelor-cadru necesare pentru ocupaţiile specifice din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 511 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, competenţele minime şi abilităţile aferente acestor ocupaţii conferite prin standardele ocupaţionale, echivalarea între ocupaţiile specifice, precum şi alte aspecte necesare aplicării prezentei hotărâri referitoare la formarea profesională.

(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), în ceea ce priveşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, rămân aplicabile prevederile art.47, 49 şi 50 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) se abrogă art. 47, 49 şi 50 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmând să fie aplicabile, după această dată, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 3

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

↑ Sus

Loading

Anexa 1 - Anexa nr. 3 la normele metodologice

 

Seria ........ nr. .............. 
 
 
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ............................... 
 
 
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ......... 
 
 
emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere, înregistrată sub nr. .......... din ...................., pentru: 
Persoana juridică: .............................................., cu sediul social în localitatea ......................................, str. ................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................................. 
Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere conform căreia persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea/activităţile declarate: 
+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

|Nr. |      Denumirea      |    Cod    |   Adresa la care    |

|crt.|     activitatii      |   CAEN    | se desfasoara activitatea |

+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

+----+--------------------------------+-----------------+---------------------------+

 
 
 
 
Inspector-şef,
.................................. 
 
 
Data eliberării: 
ziua ..... luna .................. anul ....... 
- verso -
+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

|Nr. | Denumirea | Cod |Adresa la care|   Semnatura    |   Semnatura    |

|crt.|activitatii|CAEN |se desfasoara |inspectorului-sef/Data|inspectorului-sef/Data|

|  |      |   | activitatea | sistarii activitatii | reluarii activitatii |

+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

+----+-----------+-----+--------------+----------------------+----------------------+

↑ Sus

Anexa 10 - Anexa nr. 14 la normele metodologice

 

Conţine ..... pagini 
 
 
Dată în faţa mea/noastră, 
 
 
Azi ........................................... 
Membru comisie de cercetare/inspector de muncă ......................................... 
Posesor legitimaţie nr. ........../................... 
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului: 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
 
 
DECLARAŢIE 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, fiul (fiica) lui ............... şi al (a) ................., născut(ă) în localitatea ................................................, judeţul ......................................, la data de .............., cu domiciliul stabil în judeţul ................................................, localitatea ..................................................., str. ........................................................ nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. .........., sectorul ........, posesor al BI/CI seria ........, nr. ..................., eliberat(ă) la data de ......................., CNP ..............................., de profesie ................................................................., angajat(ă) la .............................................................., din data de ..........................., în funcţia de......................................................, cu privire la evenimentul din data de ............................, ora ........., ce a avut loc la ........................................................................., la locul de muncă ........................................................................................................................................., situat ...................................................................................................................................., şi în care au fost implicaţi numiţii: ................................................................................................................... ........................................................................................................................................., 
declar următoarele: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Semnătura, 
 
 
NOTĂ: 
Când rândurile pentru declaraţie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care vor fi numerotate şi semnate de declarant. 

↑ Sus

Anexa 11 - Anexa nr. 19 la normele metodologice

 

Nr. ....../data ....................................... 
Judeţul ............................................... 
Localitatea .......................................... 
Unitatea sanitară ................................ 
 
 
FIŞA DE SEMNALARE BP1
Către ....................................................... 
 
 
Numele ................................................................................................................... 
Prenumele ......................................................... Sexul M/F ................................... 
Data naşterii: anul .................. luna ...................................................... ziua ......... 
Buletin/Carte de identitate: seria ...... nr. ............... CNP ................................................................. 
Adresa de domiciliu ................................................................................................................................ 
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)* ........................................................................... 
Profesia .................................................................................................................................................. 
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă etc.) ................................................................................ 
Încadrat la .......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 
Adresa unităţii/unităţilor ...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 
Diagnosticul prezumtiv ....................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 
Agentul cauzal ....................................................................................................................................... 
Ocupaţiile care au generat boala: 
1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................ 
Vechimea în ocupaţiile respective: 
1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................ 
 
 
Semnătura şi parafa medicului
................................................. 
 
 
Diagnosticul de profesionalitate precizat 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Semnătura şi parafa
medicului de medicina muncii
................................................ 
 
 
Data completării: 
anul ........... luna ....................... ziua ....... 
___________ 
* Opţional. 

↑ Sus

Anexa 12 - Anexa nr. 20 la normele metodologice

 

Judeţul ............................................... 
Localitatea ......................................... 
Unitatea sanitară ............................... 
 
 
PROCES-VERBAL Nr. ..............
de cercetare a cazului de boală profesională
anul ............ luna ......................... ziua ....... 
 
 
Subsemnatul, dr. ...................................., cu legitimaţia nr. .........., eliberată de Ministerul Sănătăţii, în prezenţa (numele, prenumele, funcţia): ........................................................................................., efectuând cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională ....................................................................... din întreprinderea/instituţia ......................................................................................................................., cu sediul în localitatea ............................................, str. ........................................................... nr. ....., semnalat de unitatea sanitară/medicul ....................................................................................................., cu diagnosticul de ....................................................................................................................................., am constatat următoarele: 
1. Se confirmă caracterul profesional al bolii: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
a) Îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze: 
............................................................................................................................................................ 
b) Recomandări: ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2. Se infirmă caracterul profesional al bolii: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/instituţia/societatea în cauză, autoritatea de sănătate publică, medicul care a semnalat îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul teritorial de muncă şi pentru asigurător. 
 
 
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţă de recomandările făcute, astăzi, data de mai jos: 
 
 
anul ......... luna ....................... ziua ....... 
 
  Semnatura conducatorului                 Semnatura si parafa medicului                        Semnatura
  intreprinderii/institutiei                          care a efectuat cercetarea                   inspectorului de munca
......................................                                ......................................                               ......................................

↑ Sus

Anexa 13 - Anexa nr. 21 la normele metodologice

 

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2
Nr. ......./luna ................ 
 
 
Judeţul ............................................... 
Localitatea ......................................... 
Unitatea sanitară ............................... 
Numele şi prenumele ................................................ 
CNP .................................... 
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE .............................................................................................. 
ADRESA COMPLETĂ A ÎNTREPRINDERII/UNITĂŢII ....................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
COD CAEN1) ....................................... 
Secţia, atelierul ................................................................................................................................ 
COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2) ...................................................................................................................... 
COD OCUPAŢIE CARE A GENERAT BOALA2) ............................ 
Vechimea în ocupaţia care a generat boala ......................................... 
Data semnalării .................................................. 
Diagnosticul prezumtiv ....................................................................................................................... 
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate .................................................................. 
Diagnosticul precizat complet3) [şi codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză4)] .......................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Data declarării (anul, luna, ziua) .............................................................. 
Agentul cauzal (circumstanţe) ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc.) ............................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................ 
Număr total lucrători din întreprindere/unitate: ........................ 
Număr lucrători din întreprindere/unitate expuşi la agentul cauzal incriminat: ................ 
Cercetarea s-a făcut prin Procesul-verbal nr. ............ 
 
 
Data completării: 
anul ......... luna ....................... ziua ....... 
 
 
Semnătura şi parafa
medicului de medicina muncii 
 
 
Ştampila unităţii 
___________ 
1) Din 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. 
2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Statistică nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), cu modificările şi completările ulterioare. 
3) Denumire completă, complicaţii, afecţiuni asociate. 
4) După caz. 

↑ Sus

Anexa 14 - Anexa nr. 22 la normele metodologice

 

 
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE 
 
 
Neoplazii 
+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|          Boala          |                Noxa profesionala                |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm hepatic si al ductelor biliare   |Arsen si compusi                                 |

|intrahepatice                +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Clorura de vinil monomer                             |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Virusuri hepatitice B si C                            |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm al cavitatii (foselor) nazale si/sau|Crom hexavalent si compusi                            |

|al sinusurilor                +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat       |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Formaldehida                                   |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Nichel si compusi                                |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Pulberi de lemn                                 |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm nazofaringian            |Formaldehida                                   |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm laringian              |Azbest                                      |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm bronhopulmonar           |Arsen si compusi                                 |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Azbest                                      |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Beriliu                                     |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Bisclormetileter si derivati                           |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Cadmiu si compusi                                |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Carbura de tungsten                               |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Clormetil-metileter                               |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Clorura de vinil                                 |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Cobalt                                      |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Crom hexavalent si compusi                            |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Dioxid de siliciu liber cristalin                        |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Formaldehida                                   |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Gaze mustar                                   |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)     |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Nichel si compusi                                |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Oxizi de fier                                  |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Radiatii ionizante                                |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Radon si produsi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al |

|                       |hematitei)                                    |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Talc cu continut de azbest                            |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Uleiuri minerale                                 |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm osos si al cartilajului articular al|Radiatii ionizante                                |

|membrelor si cu alte localizari       |                                         |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasme ale pielii:            |Arsen si compusi                                 |

|- epiteliom spinocelular           +---------------------------------------------------------------------------------+

|- epiteliom bazocelular           |Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produsi de  |

|- melanom malign               |gazeificare a carbunelui, smoala, produse petroliere, uleiuri minerale si altele)|

|- boala Bowen (carcinom in situ)       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Radiatii ionizante                                |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Uleiuri minerale                                 |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Mezoteliom pleural              |Azbest                                      |

|Mezoteliom peritoneal            |                                         |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm al vezicii si al cailor urinare   |Amino- si nitroderivati aromatici                        |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Arsen si compusi                                 |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Auramina                                     |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Benzen                                      |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Benzidina si derivati                              |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)     |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |2-Naftilamina                                  |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Uleiuri minerale                                 |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm al tractului digestiv        |Gaze mustar                                   |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)     |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Uleiuri minerale                                 |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Glioblastom                 |Derivati de nitrozuree si nitrozoguanidine                    |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm mamar                |Hormoni sexuali (dietilstilbestrol si altele)                  |

|Neoplasm al tractului genital feminin    |                                         |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Neoplasm al tractului genital masculin    |Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)     |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Leucemii                   |Benzen si derivati                                |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Etilen-oxid (oxid de etilena)                          |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Formaldehida                                   |

|                       +---------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Radiatii ionizante                                |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Limfom non-Hodgkinian            |Formaldehida                                   |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+

|Alte afectiuni maligne cauzate de expunerea |Agenti cancerigeni certi din lista IARC                     |

|profesionala obiectivata si evaluata la unul |                                         |

|sau mai multi agenti din lista IARC     |                                         |

+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+


Alte boli şi modificări hematologice nonmaligne 

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|   Boala   |                Noxa profesionala                |

| profesionala  |                                        |

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|Anemie      |Ankylostoma duodenale                             |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Arsen si compusi                                |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Benzen                                     |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Brucella                                    |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Butil de staniu                                |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Cimen (paracimol)                               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Compusi organofosforici si organoclorurati                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Crezoli                                    |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Fosfor si compusi                               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Hidrocarburi alifatice halogenate (clorura de metil = monoclormetan,      |

|         |hexaclorciclohexan = Lindan, tricloretilena etc.)               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Hidrogen arseniat (arsina)                           |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Medicamente                                  |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Mesitilen                                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Metilcelosolv                                 |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Monoxid de carbon                               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Naftalina                                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Nitro-, cloro- si cloronitroderivati aromatici (monoclorbenzen, o-diclorbenzen,|

|         |DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.)                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |p-Butilbenzen                                 |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Pirocatechina                                 |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Pirogalol                                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Plumb                                     |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Radiatii ionizante                               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Silicat de etil                                |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Trimetilbenzen (pseudocumen) si alte hidrocarburi aromatice          |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |si altele                                   |

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|Agranulocitoza  |Benzen                                     |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Radiatii ionizante                               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Trinitrotoluen                                 |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |si altele                                   |

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|Methemoglobinemie|Amino- si nitroderivati                            |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Hidrogen arseniat                               |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Oxizi de azot                                 |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Pirocatechina                                 |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Pirogalol                                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |Rezorcina                                   |

|         +-------------------------------------------------------------------------------+

|         |si altele                                   |

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+


Afecţiuni psihice şi comportamentale 

+-----------------------------+------------------------------------------------+

|   Boala profesionala   |        Noxa profesionala        |

+-----------------------------+------------------------------------------------+

|Sindrom posttraumatic    |Traumatisme craniene prin accident de munca   |

+-----------------------------+------------------------------------------------+


Boli neurologice 

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|      Boala profesionala      |         Noxa profesionala          |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Parkinson secundar            |Mangan (dioxid de mangan)               |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Mercur si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Monoxid de carbon                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Sulfura de carbon                   |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Afectiuni extrapiramidale si tulburari de|Acrilamida                      |

|motilitate:               +------------------------------------------------------+

|- ataxie/tremor intentional si altele  |Furfural                       |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |N-Hexan                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrocarburi alifatice halogenate           |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Mangan                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Mercur si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Toluen                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |si altele                       |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Mononeuropatia membrelor superioare:   |Miscari repetitive                  |

|- sindrom de tunel carpian        |Vibratii                       |

|- sindromul de tunel cubital Guyon    |Pozitii extreme ale articulatiilor          |

|- sindromul epitrohleo-olecranian    |(in special asocierea acestor factori de risc)    |

|- sindromul de tunel radial       |                           |

|- alte mononeuropatii ale membrelor   |                           |

|superioare                |                           |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Sindrom de compresie a nervului sciatic |Pozitii vicioase                   |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Neuropatie                |Acrilamida                      |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Arsen si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Borrelia (maladia Lyme)                |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Brucella (bruceloza cronica)             |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Compusi organofosforici                |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Dimetil aminopropionitril               |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Etilen-oxid (oxid de etilena)             |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrocarburi alifatice halogenate           |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan si altele)|

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrocarburi aromatice                |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Mercur                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Metil-N-butil-cetona                 |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Plumb                         |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Sulfura de carbon                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Taliu                         |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Virusul hepatitic C                  |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Virusul varicelo-zosterian              |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Vibratii                       |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |si altele                       |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Mielita                 |Borrelia (maladia Lyme)                |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Bromura de metil (monobrommetan)           |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Brucella (bruceloza cronica)             |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |si altele                       |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Nevrita trigeminala           |Hidrocarburi alifatice halogenate           |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Nitro- si aminoderivati aromatici           |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |si altele                       |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Encefalopatia toxica           |Acetonitril                      |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Alcooli                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Aldehide                       |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Amine aromatice si derivati              |
|                                         +------------------------------------------------------+
|                     |Arsen si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Cetone                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Decaboran                       |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Dimetilformamida                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Dimetilsulfoxid (DMSO)                |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Esteri                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Eteri                         |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Glicoli                        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrocarburi alifatice si aromatice          |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrocarburi alifatice halogenate           |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Hidrogen arseniat                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Mercur si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Monoxid de carbon                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Nitroderivati alifatici                |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Nitro- si cloronitroderivati aromatici        |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Pentaboran                      |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Plumb si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Solventi organici (amestecuri)            |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Staniu si compusi                   |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |Tetrahidrofuran                    |

|                     +------------------------------------------------------+

|                     |si altele                       |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Paralizii                |Compresii mecanice                  |

+-----------------------------------------+------------------------------------------------------+


Boli ale analizatorului vizual 

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

| Boala profesionala |              Noxa profesionala              |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Conjunctivite    |Alergeni si iritanti profesionali                    |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii infrarosii                           |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii ionizante                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Virusuri, bacterii                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |si altele                                |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Cheratite      |Acid clorhidric                             |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Acid fluorhidric                             |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Amoniac                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Arsen si compusi                             |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Benzochinone                               |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Cianamida calcica                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Clor                                   |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Creozot                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Crezoli                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Dioxid de sulf                              |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Etilen-oxid (oxid de etilena)                      |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina si altele)      |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Formiat de metil                             |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrochinona                               |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrogen sulfurat                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Piridine                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Quinoleina                                |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Alergeni si iritanti profesionali                    |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii infrarosii                           |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii ionizante                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii ultraviolete                          |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Seleniu                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Silicat de metil                             |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Streptococcus suis                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Sulfura de carbon                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Virusuri                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |si altele                                |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Cataracta      |Dinitrocrezol                              |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Dinitrofenol                               |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Etilen-oxid (oxid de etilena)                      |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Lasere                                  |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Microunde                                |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Naftalina                                |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii infrarosii                           |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Radiatii ionizante si altele                       |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Trinitrotoluen                              |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |si altele                                |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Nistagmus      |Iluminat inadecvat in mine                        |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Astenopie acomodativa|Suprasolicitari vizuale, in special in conditii de iluminat nefiziologice|

|           |cantitativ si calitativ                         |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Nevrita optica    |Alcool alilic                              |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Alcool metilic (metanol)                         |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Arsen si compusi                             |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrocarburi alifatice halogenate                    |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Mercur                                  |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Naftalina                                |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Nitro- si aminoderivati aromatici                    |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Piridine                                 |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Sulfura de carbon                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Taliu                                  |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Ambliopie      |Bromura de metil (monobrommetan)                     |

|Diplopie       +-------------------------------------------------------------------------+

|Amauroza       |Carbamati heterociclici anticolinesterazici               |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Clorura de metil (monoclormetan)                     |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Compusi organofosforici                         |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide              |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Monoxid de carbon                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Sulfura de carbon                            |

|           +-------------------------------------------------------------------------+

|           |Taliu                                  |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Uveita        |Streptococ                                |

|Endoftalmie     +-------------------------------------------------------------------------+

|           |si altele                                |

+---------------------+-------------------------------------------------------------------------+


Boli ale analizatorului auditiv 

+------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|  Boala  |               Noxa profesionala               |

|profesionala|                                       |

+------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Hipoacuzie |Zgomot peste valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea     |

|Surditate  |angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor    |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Substante chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butil alcool, compusi|

|      |organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura |

|      |de carbon, toluen, tricloretilena si altele)                 |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Explozii cu afectarea timpanului                       |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Perforatii ale timpanului cu scantei sau metale topite            |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Trauma barometrica                              |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului           |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Traumatisme cu interesarea stancii temporale                 |

|      +-----------------------------------------------------------------------------+

|      |Curent electric                               |

+------------+-----------------------------------------------------------------------------+


Boli ale aparatului cardiovascular 

+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|    Boala profesionala    |                Noxa profesionala                |

+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|Sindromul Raynaud         |Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare              |

|                 +-------------------------------------------------------------------------------+

|                 |Clorura de vinil                                |

|                 +-------------------------------------------------------------------------------+

|                 |Rasini epoxidice                                |

+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|Tromboflebita de efort a membrelor|Efort cu miscari ample ale membrelor superioare                |

|superioare            |                                        |

+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

|Tromboflebita profunda a membrelor|Pozitie sezanda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si utilaje|

|inferioare            |                                        |

+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+


Boli ale aparatului respirator 

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|          Boala          |                 Noxa profesionala                 |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Silicoza                   |Dioxid de siliciu liber cristalin                          |

|Silicotuberculoza              |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Azbestoza                  |Azbest                                        |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Pneumoconioza minerului la carbune      |Carbune                                       |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Aluminoza pulmonara             |Aluminiu                                       |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Berilioza                  |Beriliu                                       |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Pneumoconioze cauzate de alte pulberi    |Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre minerale |

|anorganice                  |artificiale, mica (micatoza), nefelina - apatita, olivina (olivinoza), oxid de ceriu,|

|                       |oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc  |

|                       |(talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu si altele       |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Fibroza pulmonara              |Ardezie                                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Carburi metalice (frite)                               |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Clorura de vinil                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Medicamente (unele citostatice si altele)                      |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Metale grele (cobalt si altele)                           |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Radiatii ionizante                                  |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze de    |

|                       |sudura si altele                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Sisturi                                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Uleiuri minerale                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |si altele                                      |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie    |Azbest                                        |

|benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Bisinoza                   |Bumbac, canepa, in, iuta, sisal, kapoc                        |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Bronhoalveolita alergica extrinseca     |Acarieni                                       |

|(pneumonia prin hipersensibilizare)     +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Actinomicete termofile                                |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Aer conditionat                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Alge                                         |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Alginati                                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Amiodarona                                      |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Amoebe                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, himica, tetracloroftalica, tetrahidroftalica, |

|                       |trimelitica si altele)                                |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Antigene animale (inclusiv din dejectii)                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Artropode                                      |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Aur (sarurile de aur)                                |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Bacterii aeropurtate                                 |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Bagasa                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Blanuri                                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Branzeturi                                      |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Bumbac                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Cafea verde (pulbere)                                |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Carmin (pigment din gargarite)                            |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Ceai (pulbere)                                    |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Cereale (grau, orz, secara si altele)                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Compost                                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Enzime din detergenti                                |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Faina                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Fan (in special mucegait)                              |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Fungi (comestibili si microscopici)                         |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Hamei                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Hartie (pasta)                                    |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Hipofiza (pulbere)                                  |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Izocianati                                      |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Lemn (pulberi)                                    |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Malt                                         |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Mumii (invelisurile lor textile)                           |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Neghina sorgului                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Nuca de cocos                                    |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Paprika                                       |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Peste (faina de peste)                                |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Piretroide                                      |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Pluta                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Procarbazina                                     |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Rasini epoxidice                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Reactivul Paulis                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Sisal                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Soia (coaja)                                     |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Trestie de zahar                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Tutun                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Uleiuri de racire                                  |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Variola (cruste variolice)                              |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |si altele                                      |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Sindromul toxic al pulberilor organice (boala|Pulberi organice                                   |

|de siloz si altele)             |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|BPOC                     |Pulberi organice                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Azbest                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Dioxid de siliciu liber cristalin                          |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Alte pulberi anorganice                               |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)                      |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Rinite                    |Alergeni respiratori profesionali                          |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Iritanti respiratori profesionali                          |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal |Acid clorhidric                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Acid fluorhidric                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Arsen si compusi                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Clorura de potasiu                                  |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Clorura de sodiu                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Crom si compusi                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Lemn (pulberi)                                    |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |si altele                                      |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Laringita                  |Alergeni respiratori profesionali                          |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Iritanti respiratori profesionali                          |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Suprasolicitare vocala profesionala cronica                     |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Noduli ai corzilor vocale          |Suprasolicitare vocala profesionala cronica                     |

|("nodulii cantaretilor")           |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Iritatia si inflamatia acuta si cronica a  |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)                      |

|cailor aeriene superioare          |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|RADS (Reactive airways dysfunction      |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)                      |

|syndrome = sindrom reactiv de cai aeriene)  |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Astm bronsic alergic             |Alergeni respiratori profesionali                          |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Astm bronsic nonalergic (iritativ)      |Iritanti respiratori profesionali                          |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Bronsita acuta si cronica          |Azbest                                        |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Dioxid de siliciu liber cristalin                          |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Alte pulberi anorganice                               |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Pulberi organice                                   |

|                       +-------------------------------------------------------------------------------------+

|                       |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)                      |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Pneumopatia cauzata de sisteme de aer    |Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere a aerului    |

|conditionat si de umidifiere a aerului    |                                           |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Pneumonia chimica              |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori), uleiuri minerale (pneumonia       |

|                       |lipoidica), zinc si alte metale (febra de fum)                    |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Edem pulmonar acut              |Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)                      |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Emfizem pulmonar               |Efort respirator cronic (la suflatori)                        |

+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+


Bolile ficatului 

+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|    Boala    |                  Noxa profesionala                  |

+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|Hepatite toxice   |Substante chimice hepatotoxice: arsen si compusi, brombenzen, clorura de vinil,     |

|          |crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrina,   |

|          |fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- si cloronitroderivati|

|          |aromatici si altele                                   |

+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|Hepatite infectioase|Amoebe                                          |

|          +-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                    |Brucella                                                                                 |
|          +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|          |Rickettsii (Febra Q)                                   |

|          +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|          |Virusuri hepatitice                                   |

|          +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|          |si altele                                        |

+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+


Boli ale pielii şi ţesutului subcutanat 

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|         Boala         |                  Noxa profesionala                  |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Dermatita alergica de contact:     |Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti, cosmetice,     |

|a) eczema alergica de contact      |detergenti, esente aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de lupta,         |

|                    |medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice,     |

|                    |chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide si altele), metale si compusii lor, rasini|

|                    |naturale si sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solventi organici, substante |

|                    |de contrast, substante de curatat, uleiuri de racire si altele             |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|b) eczema fotoalergica de contact    |Fotoalergeni                                      |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|c) eritrodermie             |Insectofuncigide arsenicale si mercuriale                        |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Tricloretilena                                     |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Tetracloretilena                                    |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |si altele                                        |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|d) dermatita de contact la proteine   |Proteine vegetale si animale                              |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|e) eritem polimorf           |Alergeni ce induc eritem polimorf                            |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|f) eruptie lichenoida          |Alergeni ce induc eruptii lichenoide                          |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|g) dermatita limfomatoida        |Alergeni ce induc dermatita limfomatoida                        |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|h) dermatita purpurica de contact    |Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de tipul Disperse si Basic,   |

|(purpura alergica de contact)      |parafenilendiamina si derivati si altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree,  |

|                    |dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de sticla, lana,    |

|                    |medicamente (aprotinina, chinidina, flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil    |

|                    |si altele), plante (muschii de copac, pastarnac, sumac si altele), rasini melamin-   |

|                    |formaldehidice, rasini ureo-formaldehidice, sulfura de carbon,             |

|                    |tetrametilol-acetilendiuree si altele                          |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|i) dermatita de contact sistemica    |Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica                    |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Dermatita ortoergica de contact:    |Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, zgura si altele),  |

|a) dermatita de uzura          |pulberi organice (lemn si altele), microtraumatisme repetate si altele         |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|b) dermatita iritativa (propriu-zisa)  |Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, sapunuri, solventi organici, uleiuri |

|                    |si lubrefianti, umezeala ("eczema menajera") si altele                 |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|c) dermatita caustica (arsura chimica) |Acizi si baze tari (caustici)                              |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Alumino-silicatii de calciu (ciment)                          |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Arsen si compusi                                    |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Fosfor si compusi                                    |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Var nestins (oxid de calciu)                              |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |si altele                                        |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|d) dermatita fototoxica de contact   |Substante fototoxice                                  |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Dermatita de contact mixta (alergica si |Alergeni si iritanti cutanati                              |

|iritativa)               |                                            |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Urticarie, angioedem (edem Quincke), soc|Alergeni ce induc urticarie                               |

|anafilactic               +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii, vizibile si ultraviolete),   |

|                    |temperaturi extreme, vibratii                              |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Radiodermita              |Radiatii ionizante                                   |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Acnee profesionala           |Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuri minerale si altele   |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

|Porfirie cutanata tardiva (tarda)    |Hexaclorbenzen si alte hidrocarburi aromatice halogenate                |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |Virus hepatitic C                                    |

|                    +----------------------------------------------------------------------------------------+

|                    |si altele                                        |

+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+


Boli ale sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv 

+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+

|        Boala        |                 Noxa profesionala                 |

+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+

|Bursite              |Manipulare de greutati                               |

+-----------------------------------+Miscari repetitive                                 |

|Epicondilite            |Microtraumatisme repetate                             |

+-----------------------------------+Pozitii extreme, fortate, vicioase, prelungite sau violente, cu suprasolicitarea si|

|Sinovite              |traumatizarea articulatiilor: supraincordari, presiuni, torsiuni, tractiuni    |

+-----------------------------------+Vibratii                                      |

|Tendinite             |                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Tenosinovite            |                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Leziuni de menisc         |                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Artroze              |                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Periartrite            |                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Deformari ale coloanei vertebrale |                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Discopatii, inclusiv hernia de disc|                                          |

+-----------------------------------+                                          |

|Fracturi osoase          |                                          |

+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+


Boli ale aparatului excretor 

+----------------------+------------------------------------------------------------------------+

| Boala profesionala |              Noxa profesionala              |

+----------------------+------------------------------------------------------------------------+

|Nefropatie toxica   |Acrilonitril                              |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Aldrin                                 |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Benzochinone                              |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Butil-toluen tertiar                          |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Clor                                  |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Crezoli                                 |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Cumen                                  |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |N, N-Dimetilformamida                          |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Dimetilsulfat                              |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Dioxan                                 |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Eter etilic                               |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Eteri de glicoli                            |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Etil-benzen                               |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Etilenclorhidrina                            |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Etilenglicol si derivati                        |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati              |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Fosfor si compusi                            |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |beta-Propiolactona                           |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrazine                                |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrocarburi halogenate alifatice                    |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Hidrogen arseniat                            |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Metale grele si compusi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu si altele)|

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Nitro- si cloronitroderivati aromatici                 |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Paraquat (Dipiridillium)                        |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Piridine                                |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Pirogalol                                |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Silicat de metil si de etil                       |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Stiren                                 |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Tetralina (tetrahidronaftalina)                     |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Triazine                                |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |si altele                                |

+----------------------+------------------------------------------------------------------------+

|Nefropatie infectioasa|Brucella                                |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Hantavirus                               |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Mycobacterium tuberculosis                       |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |Streptococ beta-hemolitic din grupul A                 |

|           +------------------------------------------------------------------------+

|           |si altele                                |

+----------------------+------------------------------------------------------------------------+


Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate anterior 

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|          Boala          |               Noxa profesionala               |

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|Colaps caloric, crampe calorice, soc caloric|Microclimat cald                              |

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|Hipotermie, degeraturi           |Microclimat rece                              |

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|Imbolnaviri datorate compresiunilor sau   |Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scazute (hipobarism)    |

|decompresiunilor              |                                      |

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|Boala de vibratii:             |Vibratii                                  |

|- sindrom osteo-musculo-articular      |                                      |

|- sindrom digestiv             |                                      |

|- sindromul Raynaud             |                                      |

|- sindrom neurologic            |                                      |

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)|Radiatii ionizante                             |

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+

|Sindroame neuro-cardio-vasculare si     |Campuri electrice si magnetice                       |

|endocrine                  +---------------------------------------------------------------------------+

|                      |Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si radiofrecventa|

+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+


Boli infecţioase şi parazitare 

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|          Boala          |        Noxa profesionala        |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|Tuberculoza                 |Mycobacterium tuberculosis (uman si animal)  |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|Hepatita A, B, C, E             |Virus hepatitic A, B, C, E           |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|Leptospiroza                |Leptospira                   |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|Bruceloza                  |Brucella                    |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|Tetanos                   |Clostridium tetani               |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+

|Boli infectioase si parazitare, inclusiv  |Agenti biologici conform Directivei 2000/54 CEE|

|tropicale, pentru care riscul de infectare a|                        |

|fost evaluat                |                        |

+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+


Intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor 

+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|        Boala         |                  Noxa profesionala                  |

+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|Intoxicatii acute, subacute si cronice|Acid azotic                                       |

|profesionale si consecintele lor   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Acid cianhidric                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Acid sulfuric                                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Acizi organici                                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Acrilonitril                                       |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Alcool butilic (Butanol)                                 |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Alcool izopropilic (Izopropanol)                             |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Alcool metilic (Metanol)                                 |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Amine alifatice                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Amine alifatice halogenate                                |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Amoniac                                         |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Antimoniu (stibiu) si compusi                              |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Antracen                                         |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Arsen si compusi                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiti prin formula:     |

|                   |CnH2n-6)                                         |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Benzochinone                                       |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Beriliu si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Bitum                                          |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Brom                                           |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |1,4-Butandiol                                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Cadmiu si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Carbazol si compusi                                   |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil cetona,     |

|                   |metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic,   |

|                   |2-metilciclohexanona                                   |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Cianuri si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Clor                                           |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Crom si compusi                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau sulfonati ai hidrazinelor      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Dietilen glicol                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Disulfura de carbon                                   |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Esteri organofosforici                                  |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Esterii acidului azotic                                 |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol,|

|                   |metil eter si etil eter ai etilenglicolului                       |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Etilen glicol                                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Fenoli halogenati                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Fenoli sau omologi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Fluor si compusi                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Formaldehida                                       |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Fosfor si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Fosgen (Oxiclorura de carbon)                              |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Funingine, negru de fum                                 |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Gaz, petrol lampant                                   |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Gudroane                                         |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Hidrazine                                        |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol          |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Hidrocarburi alifatice halogenate                            |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)                   |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Hidrocarburi aromatice halogenate                            |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Hidrogen sulfurat                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Iod                                           |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Izocianati                                        |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Mangan si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Mercur si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Monoxid de carbon                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula:      |

|                   |CnH2n-12)                                        |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Naftoli halogenati                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Naftoli sau omologi                                   |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Nichel si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Nitro- si aminoderivati aromatici                            |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Nitroderivati ai glicolilor si ai glicerolului                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Nitroderivati alifatici                                 |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Nitrofenoli si omologi                                  |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Oxizi alchilarilici halogenati                              |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Oxizi de azot                                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Oxizi de sulf                                      |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Parafina                                         |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Plumb si compusi                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Produse petroliere                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Produsi de distilare a carbunelui                            |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Smoala                                          |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Sulfonati alchilarilici halogenati                            |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Uleiuri minerale                                     |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Vanadiu si compusi                                    |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |Vinilbenzen si divinilbenzen                               |

|                   +-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                   |si altele                                        |

+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+


Lista suplimentară - Alţi factori profesionali consideraţi posibil nocivi: 

+------------------------------------------------------------------------------+

|Anhidride aromatice si compusi                        |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Argint                                    |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Ciocolata, zahar si faina - cauzand carii dentare               |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Decalina                                   |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Difenil                                    |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Difenil oxid                                 |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Fibre minerale                                |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Fibre sintetice                                |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Magneziu                                   |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Mercaptani                                  |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Metacrilonitril                                |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Ozon                                     |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Platina                                    |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Sidef                                     |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Terpene                                    |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Thiopene                                   |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Tioalcooli                                  |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Tioeteri                                   |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Tiofenoli                                   |

+------------------------------------------------------------------------------+

↑ Sus

Anexa 15 - Anexa nr. 23 la normele metodologice

 

TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE 
+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|         BOALA LEGATA DE PROFESIUNE          |         FACTORI PROFESIONALI CAUZALI         |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Hipertensiune arteriala                    |Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute,  |

|                                |suprasolicitare neuropsihica si altele             |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Boala cardiaca ischemica                    |Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele   |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburari trofice|Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de   |

|sau cu tromboflebite                      |greutati                            |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Afectiuni respiratorii cronice nespecifice           |Pulberi, gaze iritante si altele                |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Afectiuni digestive                      |Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele      |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Afectiuni osteo-musculo-scheletice (lombalgii, cervico-    |Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura|

|scapulalgii si altele)                     |incomoda, efect traumatic mecanic si altele          |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

|Nevroze si alte afectiuni neuropsihice             |Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si|

|                                |altele                             |

+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

↑ Sus

Anexa 16 - Anexa nr. 24 la normele metodologice

 

 
Denumirea solicitantului: ............................................ 
Adresă: ....................................................................... 
Localitate: ................................................................... 
Judeţ: .......................................................................... 
Cod poştal: .............................................. 
Telefon/Fax: ............................................ 
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ............................................ 
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................................................ 
 
 
Nr. ....../..................1) 
 
 
Către 
.........................................................................2) 
 
 
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare
şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
 
Subsemnatul, ...................................................., reprezentant al ........................................, solicit analizarea, în vederea avizării, a documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu următoarele elemente de identificare: 
- tipul documentaţiei: ............................................ 
- titlul documentaţiei: ............................................ 
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente3): 
 
 
Solicitant4),
............................................. 
 
 
NOTĂ: 
Când rândurile de pe prima pagină nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această cerere pentru continuarea listei, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe prima, semnătura şi, după caz, ştampila solicitantului. 
___________ 
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant. 
2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare şi avizare, prevăzute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
4) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila. 

↑ Sus

Anexa 17 - Anexa nr. 25 la normele metodologice

 

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
...............................................................1) 
 
 
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
 
AVIZ
Nr. ....... din ................... 
 
 
Se avizează documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, înregistrată la ..............................................................1) cu nr. ......... din data de .................., cu următoarele elemente de identificare: 
Tipul documentaţiei2): ........................................... 
Titlul documentaţiei3): ............................................ 
Titularul avizului4): ............................................... 
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 
Emis la data de ................... 
Valabil până la schimbarea condiţiilor în care a fost emis. 
 
 
Preşedinte,
......................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente) 
___________ 
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
2) şi 3) În situaţia în care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe titluri din acelaşi tip, se va completa: "conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz". 
4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacă este cazul). 
 
 
- verso - 
 
 
ANEXA
la Avizul nr. ......... din ..................
Titular: .............................. 
 
 
Tipul/titlul1) documentaţiei: 
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
3. ....................................................................... 
4. ....................................................................... 
5. ....................................................................... 
6. ....................................................................... 
7. ....................................................................... 
8. ....................................................................... 
9. ....................................................................... 
10. ...................................................................... 
 
 
Preşedinte,
............................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente) 
 
 
NOTĂ: 
Când rândurile de pe prima pagină şi de pe verso nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la aviz pentru continuarea listei cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe aviz, şi pe versoul acestuia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente. 
___________ 
1) Se va preciza tipul sau titlul, după caz. 

↑ Sus

Anexa 18 - Anexa nr. 26 la normele metodologice

 

 
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
.........................................................1) 
 
 
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
 
DECIZIE
Nr. ...... din ....................... 
 
 
În urma analizei documentaţiei, înregistrată la ...........................................................1) cu nr. .......... din data de ....................., cu următoarele elemente de identificare: 
- tipul documentaţiei: .....................................; 
- titlul documentaţiei: .....................................; 
- solicitantul avizului: ....................................., 
au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare: 
- ........................................................................ 
- ........................................................................ 
- ........................................................................ 
Ca urmare, Comisia de abilitare şi avizare decide respingerea solicitării de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei. 
 
 
Preşedinte,
...........................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente) 
 
 
NOTĂ: 
Când rândurile cu documentaţii sau neconformităţi nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această decizie pentru continuarea enumerării, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi decizia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente. 
___________ 
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

↑ Sus

Anexa 2 - Anexa nr. 5 la normele metodologice

 

ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE 
 
 
1. Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante 
2. Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care periclitează reproducerea 
3. Activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare 
4. Activităţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici 
5. Activităţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte produse care conţin materii explozive 
6. Activităţi specifice exploatărilor miniere de suprafaţă şi de subteran 
7. Activităţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime 
8. Activităţi care se desfăşoară sub apă 
9. Activităţi în construcţii civile, excavaţii, lucrări de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de cădere de la înălţime 
10. Activităţi în industria metalurgică şi activităţi de construcţii navale 
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masivă a acestora 
12. Activităţi care produc concentraţii ridicate de praf de siliciu 
13. Activităţi care implică riscuri electrice la înaltă tensiune 
14. Activităţi de producere a băuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile 
15. Activităţi de pază şi protecţie 
16. Activităţi în care lucrătorii pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, aşa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive 

↑ Sus

Anexa 3 - Anexa nr. 6 la normele metodologice

 

CONŢINUTUL MINIM
al cursurilor necesare pregătirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
 
A. Suportul de curs destinat programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori şi, respectiv, pentru reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor cuprinde: 
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă; 
2. concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 
3. noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor; 
4. noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderii şi/sau unităţii; 
5. acordarea primului ajutor. 
Total: 40 de ore. 
B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde: 
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă; 
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor; 
3. organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie; 
4. acţiuni în caz de urgenţă: planuri de urgenţă şi de evacuare, prim ajutor; 
5. elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie; 
6. evidenţe şi raportări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Total: 80 de ore. 

↑ Sus

Anexa 4 - Anexa nr. 8 la normele metodologice

 

 
Denumirea solicitantului: ............................... 
Adresă: ................................................. 
Localitate: ............................................. 
Judeţ: .................................................. 
Cod poştal: ............................................. 
Telefon/Fax: ............................................ 
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ............ 
Cod unic de înregistrare (CUI): ......................... 
 
 
Nr. ......./...........1) 
 
 
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare
şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ............2) 
 
 
Subsemnatul, ..................................., CNP..........................., în calitate de ..................................., solicit prin prezenta analiza dosarului în vederea abilitării ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Solicitant3),
............................... 
___________ 
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant. 
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare. 
3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila. 

↑ Sus

Anexa 5 - Anexa nr. 8A la normele metodologice

 

Denumirea solicitantului: ................................ 
Adresă: .................................................. 
Localitate: .............................................. 
Judeţ: ................................................... 
Cod poştal: .............................................. 
Telefon/Fax: ............................................. 
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ............. 
Cod unic de înregistrare (CUI): .......................... 
 
 
Nr. ......./.........1) 
 
 
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE 
 
 
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă .....................2) 
 
 
Subsemnatul, ....................................., conducător al serviciului extern de prevenire şi protecţie ............................................, solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificării condiţiilor în baza cărora acesta a fost emis. 
Anexez la prezenta cerere un număr de ...... documente care atestă modificarea condiţiilor iniţiale, pe care vă rog să le analizaţi. 
Declar pe propria răspundere că celelalte condiţii probate prin documentele din dosarul de abilitare/reînnoire, depus la ................................................, cu nr........... din data de ....................., au rămas neschimbate. 
 
 
Solicitant3),
............................... 
___________ 
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant. 
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare. 
3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila. 

↑ Sus

Anexa 6 - Anexa nr. 9 la normele metodologice

 

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ..............1) 
 
 
CERTIFICAT DE ABILITARE
a serviciului extern de prevenire şi protecţie
Nr. ....... din ................... 
 
 
emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat cu nr. .......... din ...................... 
Titular: ..................................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ..................................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ......., judeţul/sectorul ...................................... 
Cod unic de înregistrare ..................................................... 
Nr. de înregistrare în registrul comerţului .................... din data de .................. 
Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie este: ......................................................, CNP .......................... . 
Prezentul certificat atestă că, din analiza documentelor depuse la dosar rezultă că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Valabil până la modificarea condiţiilor în baza cărora a fost emis. 
 
 
Preşedinte,
..........................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente) 
___________ 
1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare. 

↑ Sus

Anexa 7 - Anexa nr. 10A la normele metodologice

 

Denumirea/Numele solicitantului: ....................... 
Adresă: ................................................ 
Localitate: ............................................ 
Ţară: .................................................. 
Cod poştal: ............................................ 
Telefon/Fax: ........................................... 
 
 
Nr. ........./...........1) 
 
 
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTĂ, ÎN REGIM DE STABILIRE 
 
 
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi
protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de
informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ......................2) 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 453 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ......................................, în calitate de ....................... al ................................................., cu sediul în ...................................., vă notific că deţin Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ....... din ...................., emis/emisă de ......................................., valabil/valabilă pentru perioada ....................................., pentru prestarea permanentă a serviciilor de prevenire şi protecţie: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
În susţinerea notificării depun următoarele documente: 
a) ......................................................................; 
b) ......................................................................; 
c) ......................................................................; 
d) ......................................................................; 
 
 
Data ............... 
 
 
Semnătura ...................3) 
___________ 
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant. 
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare. 
3) Se va semna şi, după caz, se va ştampila. 

↑ Sus

Anexa 8 - Anexa nr. 10B la normele metodologice

 

 
Denumirea/Numele solicitantului: ........................... 
Adresă: .................................................... 
Localitate: ................................................ 
Ţară: ...................................................... 
Cod poştal: ................................................ 
Telefon/Fax: ............................................... 
 
 
Nr. ......../............1) 
 
 
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARĂ SAU OCAZIONALĂ 
 
 
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă .................2) 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 454 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, .................................., în calitate de ................................. al ................................................, cu sediul în .................................., vă notific că deţin Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ......... din ...................., emis/emisă de ........................................, valabil/valabilă pentru perioada ....................................., în vederea prestării următoarelor servicii de prevenire şi protecţie: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... temporar sau ocazional. 
Serviciile ........................................ vor fi efectuate în localitatea ..........................., judeţul ............................, pentru persoana juridică ..........................................., în perioada .................... 
 
 
Data ............... 
 
 
Semnătura ...................3) 
___________ 
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant. 
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare. 
3) Se va semna şi, după caz, se va ştampila. 

↑ Sus

Anexa 9 - Anexa nr. 13 la normele metodologice

 

COMUNICAREA EVENIMENTELOR 
 
+-------------------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|FISA Nr.      |JUDETUL  |Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:     |Adresa                 |

+-------------------+      |                                |                    |

|Cod CAEN      |      |                                |Telefon                 |

|          |      +----------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

+-------------------+LOCALITATEA|Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul|Adresa                 |

|Data/Ora producerii|      |                                |                    |

|          |      |                                |Telefon                 |

+-------------------+-----------+---------------+------------------------------------------------+----------------------------------------+

|Data comunicarii: |Locul producerii      |                     VICTIME                     |

|          |evenimentului       +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-------------------+              |Nume             |Nume             |Nume             |

|Numele/functia   |              |Prenume           |Prenume           |Prenume           |

|persoanei care   |              +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

|comunica:     |              |Ocupatie:          |Ocupatie:          |Ocupatie:          |

|          +---------------------------+Vechime in ocupatie:     |Vechime in ocupatie:     |Vechime in ocupatie:     |

|          |Unitatea medicala la care a|Vechime la locul de munca:  |Vechime la locul de munca:  |Vechime la locul de munca:  |

|          |fost internat accidentatul:|Varsta:           |Varsta:           |Varsta:           |

|          |              |Starea civila:        |Starea civila:        |Starea civila:        |

|          |              |Copii in intretinere:    |Copii in intretinere:    |Copii in intretinere:    |

|          |              |Alte persoane in intretinere:|Alte persoane in intretinere:|Alte persoane in intretinere:|

+-------------------+---------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

|                 ACCIDENT                  |INCIDENT PERICULOS:     | Decizia de incadrare INV  |

+------------------------+----------------------------------------------------+               +--------------------+--------+

|    Colectiv    |           Individual           |               |Nr./Data      |Gr.   |

+-----------+------------+---------+---------------------+--------------------+               |          |    |

| Nr. de  | Din care |  ITM  |Invaliditate evidenta|    Deces    |               |          |    |

| victime | decedati |     |           |          |               |          |    |

+-----------+------------+---------+---------------------+--------------------+               |          |    |

|      |      |     |           |          |               |          |    |

+-----------+------------+---------+---------------------+--------------------+-----------------------------+--------------------+--------+

|Descrierea imprejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive in care s-a produs evenimentul:                       |

|                                                                     |

|                                                                     |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+

|Consecintele accidentului (in cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):            |Starea civila:        |

|                                                      |C - casatorit        |

|                                                      |D - divortat         |

|                                                      |N - necasatorit       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+

↑ Sus