s Lege 177 din 2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

Sumar:

Lege nr. 177 din 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

Publicat in MOF nr. 672 - 04/10/2010

Art. 1

- Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolu27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art27. - (1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori."

2. La articolu29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora."

3. La articolu29, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolu31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională."

5. La articolu31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) În cazul în care la data comunicării deciziei Curţii Constituţionale potrivit alin. (4) cauza se află pe rolul altui organ judiciar, instanţa comunică acestuia decizia."

↑ Sus

Loading

Art. 2

- Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolu322, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

"10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare."

2. La articolu324, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Pentru motivele prevăzute la art. 322 pct. 9 şi 10, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, ParteI."

↑ Sus

Loading

Art. 3

- Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolu303, alineatul 6 se abrogă.

2. După articolu4081 se introduce un nou articol, articolu4082, cu următorul cuprins:

"Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale

Art4082. - Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate pot fi supuse revizuirii, dacă soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională sau pe alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

Pot cere revizuirea:

a) oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale;

b) soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;

c) procurorul.

Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă a cărei revizuire se cere.

Cererea de revizuire se poate face în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, ParteI, a deciziei Curţii Constituţionale.

Dispoziţiile art. 4081 alin. 5-11 se aplică în mod corespunzător.

Hotărârea instanţei de revizuire este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea supusă revizuirii."

↑ Sus

Loading

Art. 4

- Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 359 în 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 5

- Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, ParteI, dându-se textelor o nouă numerotare.

↑ Sus

Loading