. Personal medical. Ordonanţă preşedinţială. Reintegrarea temporară a reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii.

Tematică: Alte cereri

1. Este fără îndoială că prin desfacerea contractului de muncă, reclamantul-deşi acesta beneficiază de dispoziţiile speciale, ale Legii nr. 95/2006 şi ale Legii nr. 264/2004, în calitatea de membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, calitatea reclamantului condiţionând continuarea activităţii de avizul Colegiului Medicilor din România, aviz ce a fost obţinut de către acesta-a fost prejudiciat de măsura intempestivă luată de angajator la desfacerea unilaterală a contactului de muncă, prejudiciul vizează însăşi persoana reclamantului, interesele patrimoniale dar îndeosebi interesele de natură personală. 2. Caracterele activităţii desfăşurate de către reclamant, ce decurg din însăşi calitatea acestuia, de şef secţie şi medic primar în cadrul spitalului pârât, precum şi acelea ce decurg din calitatea de conducător ştiinţific de doctorat, reclamantul în calitate de profesor universitar doctor, conducând activitatea de elaborare şi finalizare a tezelor de doctorat pe care le conduce, prestigiul şi competenţa în îndeplinirea profesiei sunt elemente ce reclamă urgenţa luării măsurii de reintegrare, în prezenta cauză. 3. Măsura reintegrării dispusă prin ordonanţă are caracterul vremelnic determinat de soluţia adoptată pe fondul cauzei în ceea ce priveşte soluţia asupra deciziei de desfacerea contractului de muncă, fiind luată până la adoptarea acesteia din urmă şi, de asemenea, măsura de faţă nu urmăreşte a prejudeca fondul. 4. În raport de starea de fapt expusă de către instanţa de recurs că în cauză sunt întrunite condiţiile impuse de art. 581 C. proc. civ. în ceea ce priveşte ordonanţa preşedinţială formulată de către reclamant, privind reintegrarea sa în postul deţinut anterior.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9250 din 23 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrata la instanţa la data de 30.07.2008 reclamantul E.G. a chemat în judecata paratul Spitalul Clinic Municipal G.C. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa sa se dispună, pe cale de ordonanţă preşedinţiala, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii prin Dispoziţia nr. 274/2008 emisa de intimat, respectiv medic primar de anatomie patologica la Spitalul clinic Municipal G.C., pana la soluţionarea irevocabila a contestaţiei formulate împotriva dispoziţiei sus menţionate. A mai solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea acţiunii s-a arătat ca în fapt, prin Dispoziţia nr. 274/2008 s-a dispus desfacerea contractului individual de munca al reclamantului începând cu data de 23.07.2008, de către managerul general al Spitalului Clinic Municipal G.C.
Reclamantul a mai arătat ca, anterior emiterii deciziei, a îndeplinit, cu contract de munca, activitatea de medic primar în cadrul Laboratorului de B. Patologica al Spitalului Clinic Municipal G.C., fiind seful acestui laborator.
A arătat ca, deşi a împlinit vârsta de 70 de ani, este îndreptăţit sa continue activitatea după aceasta vârsta, potrivit prevederilor art. 10 pct. 2 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţa Medicale rap. la dispoziţiile art. 385 alin. (3) teza a îi a din Legea nr. 264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Dreptul reclamantului de continuare a activităţii este determinat de faptul ca este membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din anul 1994.
S-a mai arătat ca întrucât paratul i-a refuzat acordul pentru continuarea activităţii a contestat refuzul în contencios administrativ acest litigiu făcând obiectul dosarului (...) al Tribunalului Dolj şi ca reclamantul desfăşura munca de cercetare în cadrul Laboratorului ce reprezintă baza clinica pentru catedra de anatomie a Universităţii de Medicina şi Farmacie C, având nevoie sa lucreze în continuare în acest laborator, activitatea sa fiind de importanta ştiinţifică şi sociala, încât reintegrarea sa în activitatea de medic primar în cadrul laboratorului se impune cu necesitate şi de urgenta, ca măsură vremelnica, pana la soluţionarea irevocabila a contestaţiei împotriva dispoziţiei de desfacere a contractului individual de munca.
Tribunalul Dolj prin sentinţa nr. 4544/21 aug. 2008 a respins acţiunea formulata de reclamantul E.G, în contradictoriu cu paratul Spitalul Clinic Municipal „G.” C. Pentru a se pronunţa astfel tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:
Dreptul comun în materia ordonanţei preşedinţiale este art. 581 C. proc. civ. care impune condiţiile de admisibilitate, respectiv caracterul urgent şi vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului dreptului.
In speţa, nu se poate retine ca fiind îndeplinita condiţia urgentei pentru a fi admisa cererea de ordonanţă preşedinţiala. Astfel, faptul ca reclamantul desfăşoară munca de cercetare în cadrul Laboratorului ce reprezintă baza clinica pentru catedra de anatomie a Universităţii de Medicina şi Farmacie C, nu justifica luarea măsurii reintegrării pe cale de ordonanţa preşedinţiala.
Măsura reintegrării se dispune de către instanţa de judecata după o analiza a temeiniciei şi legalităţii măsurii concedierii ceea ce nu poate fi făcut în cadrul acestei proceduri speciale ci numai prin analizarea fondului cauzei.
Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul apreciind hotărârea instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală, determinată de o greşită interpretare a stării de fapt, precum şi a dispoziţiilor legale incidente.
Deşi reclamantul întruneşte cerinţele legale pentru continuarea activităţii, activitatea desfăşurată impunând cu necesitate prezenta reclamantului, continuarea şi terminarea proiectelor pe care acesta le coordonează, instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a dispoz. art. 581 C. proc. civ. atunci când a apreciat că nu sunt întrunite cerinţele ordonanţei preşedinţiale.
La dosar s-a depus copia adresei 17626/2008 a angajatorului, decizia 7/2008 a Consiliului Naţional a Colegiului Medicilor din România, decizia nr. 46/2008 a Biroului Executiv al Consiliului Naţional a Colegiului Medicilor din România.
Analizând motivele de recurs invocate cât şi hotărârea instanţei de fond se constată că recursul este fondat astfel încât în temeiul art. 304 pct. 9, raportat la art. 312 C. proc. civ. urmează a-l admite, va modifica hotărârea primei instanţe în sensul că va admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamant.
Se va dispune reintegrarea temporară a reclamantului până la soluţionarea contestaţiei în mod definitiv şi irevocabil, contestaţie promovată împotriva dispoziţiei nr. 274/2008 emisă de către pârâtul Spitalul Clinic Municipal G.C.
În analiza stării de fapt, se reţine de către instanţa de recurs că prin decizia emisă de angajator, decizia 274/2008 s-a dispus desfacerea contractului de muncă reclamantului în temeiul art. 61 lit. e) Codul Muncii, reclamantul îndeplinind condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare în vederea pensionării, însă nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.
La data desfacerii contractului de muncă reclamantul îndeplinea funcţia de medic şef laborator în cadrul unităţii pârâte, precum şi aceea de medic primar în cadrul Laboratorului de B. Patologică, desfăşurând totodată activităţi specifice calităţii de conducător ştiinţific de doctorat la Serviciul de Prosectură al Spitalului Clinic Municipal G.C., unitatea reprezentând baza clinică pentru catedra de B. a Universităţii de medicină din C, reclamantul fiind membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din anul 1994.
De asemenea se constată că reclamantul a întreprins toate demersurile legale, pentru obţinerea avizelor de continuare a activităţii peste vârsta de pensionare, procedură în curs de soluţionare la data promovării ordonanţei preşedinţiale.
Această procedură a fost finalizată la data soluţionării recursului prin aprobarea de către Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România a deciziei nr. 46/2008, prin care s-a acordat avizul anual pentru prelungirea activităţii ca şef de secţie pentru reclamant.
Se apreciază în raport de starea de fapt expusă de către instanţa de recurs că în cauză sunt întrunite condiţiile impuse de art. 581 C. proc. civ. în ceea ce priveşte ordonanţa preşedinţială formulată de către reclamant, privind reintegrarea sa în postul deţinut anterior.
Este fără îndoială că prin desfacerea contractului de muncă, reclamantul-deşi acesta beneficiază de dispoziţiile speciale, ale Legii nr. 95/2006 şi ale Legii nr. 264/2004, în calitatea de membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, calitatea reclamantului condiţionând continuarea activităţii de avizul Colegiului Medicilor din România, aviz ce a fost obţinut de către acesta-a fost prejudiciat de măsura intempestivă luată de angajator la desfacerea unilaterală a contactului de muncă, prejudiciul vizează însăşi persoana reclamantului, interesele patrimoniale dar îndeosebi interesele de natură personală.
Caracterele activităţii desfăşurate de către reclamant, ce decurg din însăşi calitatea acestuia, de şef secţie şi medic primar în cadrul spitalului pârât, precum şi acelea ce decurg din calitatea de conducător ştiinţific de doctorat, reclamantul în calitate de profesor universitar doctor, conducând activitatea de elaborare şi finalizare a tezelor de doctorat pe care le conduce, prestigiul şi competenţa în îndeplinirea profesiei sunt elemente ce reclamă urgenţa luării măsurii de reintegrare, în prezenta cauză.
Măsura reintegrării dispusă prin ordonanţă are caracterul vremelnic determinat de soluţia adoptată pe fondul cauzei în ceea ce priveşte soluţia asupra deciziei de desfacerea contractului de muncă, fiind luată până la adoptarea acesteia din urmă şi, de asemenea, măsura de faţă nu urmăreşte a prejudeca fondul.
Astfel, instanţa de recurs se întemeiază pe aparenţa dreptului în ceea ce priveşte raportul de muncă dedus judecăţii, prin verificarea condiţiilor de continuare a acestuia. Aparenţa de drept este în favoarea reclamantului, care îndeplineşte condiţiile formale pentru continuarea activităţii, în raport de actele prezentate cu prilejul soluţionării cauzei.
Constatând astfel că sunt întrunite cerinţele de urgenţă, vremelnicie şi neprejudecarea fondului, cerinţe prevăzute în mod expres de art. 581 C. proc. civ., instanţa de recurs, ca urmare a admiterii căii de atac promovate, urmează a modifica hotărârea primei instanţe în sensul celor arătate.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner