Grupa de munca. Încadrarea în grupa I de muncă. Mijloc de proba. Efectuarea menţiunilor în carnetul de muncă

Tematică: Actiune in constatare

1. Restrângerea sistemului probatoriu propus de reclamant prin acţiunea introductivă, doar la înscrisuri, de către instanţa de fond, cu consecinţa respingerii acţiunii ca nedovedite, reprezintă o interpretare greşită a normelor legale, criticile recurentului sub acest aspect vizându-se astfel, a fi fondate. 2. În speţă din declaraţia martorului H.N., coleg de muncă cu reclamantul, reiese că acesta a lucrat efectiv şi şi-a desfăşurat întregul program de lucru în secţia U., pe postul de M. Aceste declaraţii se coroborează şi cu menţiunile din carnetul de muncă vizând calificarea reclamantului în această meserie, respectiv de M. Poziţia procesuală a pârâtei fundamentată pe documentele existente la societate completează aceste probe în sensul că reclamantul angajat în funcţia de M. a beneficiat de sporuri pentru condiţii grele. Aşa fiind, aceste probe, confirmă susţinerea reclamantului că a prestat în perioada menţionată în petitul acţiunii, activitatea de M. în cadrul acestui angajator, secţia U. Or, în Anexa 7 la CCM activitatea de M. din cadrul secţiei U. este menţionată ca fiind încadrată în gr.I a de muncă cu trimitere la Anexa nr. 1A a Ordinul nr. 50/1990.
(Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 3 din 7 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Constată că prin acţiunea civilă de dreptul muncii înregistrată la Tribunalul Alba sub dosar civil nr. 2122/107//2007, reclamantul V.N.a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta (...) V. (...) A I, prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania pe calea hotărârii judecătoreşti ;

- să se constate că activitatea desfăşurată în cadrul societăţii pârâte în perioada 21.06.1981-01.04.2001, ca M. se încadrează în grupa I de muncă;

- să fie obligată pârâta să efectueze cuvenitele menţiuni în carnetul său de muncă.

În motivarea acţiunii sale reclamantul susţine că întreaga perioadă a lucrat în secţia U. ca şi M. şi deşi acest loc de muncă se încadrează conform Anexei nr. 7 la contractul colectiv de muncă în grupa I de muncă societatea pârâtă nu i-a acordat această grupă. În drept, sunt invocate prevederile art. 111 C. proc. civ., art. 1073 C. civ., Ordinul nr. 50/1990.

 

Prin sentinţa civilă nr. 1051/03.10.2007 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul civil sus menţionat, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată în cauză de reclamantul V.N. în contradictoriu cu pârâta (...) V. (...) A I, cu motivarea că susţinerile reclamantului potrivit cărora şi-a desfăşurat activitatea într-un alt loc de muncă decât cel menţionat în carnetul de muncă, nu au fost dovedite cu probe concludente.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat, în termenul legal prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999 recurs reclamantul V.N. solicitând admiterea acestuia, casarea sentinţei atacate şi rejudecând cauza în fond să fie admisă acţiunea aşa cum a fost formulată.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul arată că în mod greşit instanţa de fond i-a respins acţiunea, deoarece cu probele administrate în cauză a dovedit că a lucrat ca M. în secţia U., loc de muncă şi ocupaţie care potrivit prevederilor legale se încadrează în grupa I de muncă. Recurentul susţine că prin neluarea în considerare a probei testimoniale administrate în cauză instanţa de fond i-a călcat dreptul de apărare.

În drept sunt invocate prevederile art. 304 punct. 9 C. proc. civ.

Prin întâmpinarea depusă în această fază procesuală de intimata (...) V. (...) A I, prin Casa de Insolvenţă Transilvania SRL se precizează că reclamantul a fost încadrat în muncă ca M. în cadrul (...) V. (...) A I, beneficiind de sporul pentru condiţii grele de muncă şi spor pentru condiţii periculoase, aşa încât nu se opune acordării grupei I de muncă, dacă reclamantul dovedeşte faptul că a lucrat în U.

 

Curtea, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate cât şi din oficiu conform cerinţelor art. 304 indice 1 C. proc. civ. în limitele statuate de art. 306 alin. (2) C. proc. civ. constată următoarele:

Recursul este fondat.

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 beneficiază de încadrare în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

De asemenea, potrivit art. 6 din acelaşi act normativ nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi îi de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). Art. 7 al textului de lege prevede că încadrarea în grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50 %, iar pentru grupa a II-a cel puţin 70% din programul de lucru.

În aplicarea acestui text de lege, conducerea societăţii intimate, în urma negocierii cu sindicatul a clauzelor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, a stabilit locurile de muncă cu condiţii deosebite de muncă încadrate în grupele I şi II menţionându-le expres în Anexa nr. 7 la contractul colectiv de muncă (f. 11).

În speţă din declaraţia martorului H.N., coleg de muncă cu reclamantul(f. 24), reiese că acesta a lucrat efectiv şi şi-a desfăşurat întregul program de lucru în secţia U., pe postul de M. Aceste declaraţii se coroborează şi cu menţiunile din carnetul de muncă vizând calificarea reclamantului în această meserie, respectiv de M., (f. 2-14 – dosar fond). Poziţia procesuală a pârâtei fundamentată pe documentele existente la societate completează aceste probe în sensul că reclamantul angajat în funcţia de M. a beneficiat de sporuri pentru condiţii grele.

Aşa fiind, aceste probe, confirmă susţinerea reclamantului că a prestat în perioada menţionată în petitul acţiunii, respectiv 21.06.1981-01.04.2001, activitatea de M. în cadrul acestui angajator, secţia U. Or, în Anexa 7 la CCM activitatea de M. din cadrul secţiei U. este menţionată la nr. crt.7 ca fiind încadrată în gr.I a de muncă cu trimitere la poziţia 25 din Anexa nr. 1A a Ordinul nr. 50/1990 (f. 16)

Restrângerea sistemului probatoriu propus de reclamant prin acţiunea introductivă, doar la înscrisuri, de către instanţa de fond, cu consecinţa respingerii acţiunii ca nedovedite, reprezintă o interpretare greşită a normelor legale, criticile recurentului sub acest aspect vizându-se astfel, a fi fondate.

Faţă de cele ce preced, curtea, în conformitate cu art. 312 alin. (1) C. proc. civ., coroborat cu art. 304 punct 9 C. proc. civ., cu aplicarea art. 82 C. proc. civ., va admite ca fond recursul promovat de reclamant, va modifica sentinţa atacată în sensul admiterii ca întemeiate a acţiunii aşa cum a fost formulată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner