Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi. Respingerea cererii privind acordarea sporului de stabilitate

Tematică: Drepturi banesti

În mod corect instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.S.J. I, reţinând că între salariata N. (...) şi pârâtul I.S.J. nu există raporturi de muncă iar calitatea de angajator o are doar unitatea de învăţământ cu personalitate juridică cu care reclamanta a avut încheiat contractul individual de muncă, respectiv Şcoala de Arte şi Meserii din comuna N., aceasta fiind partea căreia îi revine eventuala obligaţie de plată a drepturilor salariale solicitate. Potrivit Legii 128/1997 personalul didactic suplinitor se angajează doar în urma concursului organizat conform metodologiilor elaborate si aprobate de M.E.C.T. iar personalul didactic necalificat se angajează doar excepţional, în lipsa personalului calificat şi doar „pe o durată de cel mult un an şcolar”. Sporul de stabilitate prevăzut de art. 50 (11) din legea specială este prevăzut doar pentru personalul cu o vechime neîntreruptă mai mare de 10 ani în învăţământ, legiuitorul înţelegând să-l acorde doar personalului didactic de predare, conducere, îndrumare şi control precum şi celui auxiliar ce nu a avut întreruperi de activitate pe parcursul acestei perioade. Or, aşa cum corect a reţinut şi tribunalul, din carnetul de muncă al salariatei rezultă, pentru perioada 15.09.1993-1.09.2006 următoarele întreruperi de activitate: 1.09.1995-21.09.1995, 1.09.1997-15.09.1997, 3.08.1998-14.09.1998, 22.08.1999-1.09.1999 şi 1.09.2002-16.09.2002, 13.08.2003-1.09.2003.
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 384 din 13 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa 497/02.04.2008 pronunţată de Tribunalul Iaşi a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Şcolar al Judeţului I. A fost respinsă acţiunea formulată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ I, în numele şi pentru reclamanta N. (...), în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Şcolar Judeţean I, Şcoala de Arte şi Meserii N., Consiliul local al comunei N. şi Primarul comunei N. A fost respinsă acţiunea formulată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ I în numele şi pentru reclamanta N. (...), în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Şcolar al Judeţului I, pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ I, considerând-o nelegală şi netemeinică. A invocat recurenta, ca prim motiv de recurs, faptul că în mod greşit prima instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului Şcolar al Judeţului I întrucât potrivit dispoziţiilor art. 46 din Normele Metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 2192/2004, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, pe baza datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, analizează modul în care se respectă prevederile legii bugetului de stat şi criteriile şi principiile finanţării învăţământului preuniversitar de stat, precum şi eventualele fenomene perturbatoare care se manifestă în acest domeniu. Pe baza acestor analize se întocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se înaintează conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, însoţite de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de finanţare şi execuţie bugetară în sistemul de învăţământ preuniversitar de stat.
De asemenea Inspectoratul Şcolar Judeţean I este şi reprezentantul în teritoriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al şcolilor aflate pe raza teritorială a judeţului I, deci în cauza care formează obiectul dosarului cu numărul menţionat mai sus Inspectoratul Şcolar Judeţean I este chemat în dublă calitate, adică aceea de reprezentant al ministerului şi aceea de reprezentant al şcolilor şi liceelor. Mai mult, calculul drepturilor salariale şi întocmirea statelor de plată cade exclusiv în competenţa I.S.J. I, deci nu poate fi vorba de o lipsă a calităţii procesuale pasive a pârâtei. Totodată, conform art. 142 din Legea învăţământului nr. 84/1995, inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având printre atribuţii inclusiv urmărirea modului de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional, asigurarea aplicării legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ precum şi asigurarea calităţii şi coordonarea încadrării unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar.
A mai invocat recurenta că în ceea ce o priveşte pe salariata N. (...), durata întreruperilor în activitate nu a depăşit niciodată 3 luni iar însumând perioadele în care aceasta a avut contract individual de muncă rezultă o vechime mai mare de 10 ani. A mai susţinut recurenta că în mod greşit tribunalul a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 80 alin. (5) din Codul muncii, întrucât în cauză este vorba de faptul că s-a impus încheierea unui nou contract individual de muncă pe durată determinată datorită unor motive obiective prevăzute expres de legea specială.
Intimatul I.S.J. I a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului şi menţinerea sentinţei Tribunalului Iaşi. A arătat intimatul că în mod corect s-a constatat lipsa calităţii sale procesuale pasive, având în vedere că salariata nu are raporturi de muncă cu I.S.J. ci cu S.A.M. N. A mai arătat intimatul că sporul de stabilitate prevăzut de art. 50 (11) din Legea 128/1997 se acordă doar personalului didactic care acumulează cel puţin 10 ani vechime neîntreruptă în învăţământ, excepţiile fiind strict şi limitativ stabilite de P. nr. 1350/2007.
În recurs nu s-au administrat probe.
Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de motivele de recurs formulate şi dispoziţiile legale aplicabile, Curtea constată că recursul este nefondat.
În mod corect instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.S.J. I, reţinând că între salariata N. (...) şi pârâtul I.S.J. nu există raporturi de muncă iar calitatea de angajator o are doar unitatea de învăţământ cu personalitate juridică cu care reclamanta a avut încheiat contractul individual de muncă, respectiv Şcoala de Arte şi Meserii din comuna N., aceasta fiind partea căreia îi revine eventuala obligaţie de plată a drepturilor salariale solicitate.
Şi pe fondul cauzei, sentinţa pronunţată apare ca fiind legală şi temeinică. Astfel, potrivit Legii 128/1997 personalul didactic suplinitor se angajează doar în urma concursului organizat conform metodologiilor elaborate si aprobate de M.E.C.T. iar personalul didactic necalificat se angajează doar excepţional, în lipsa personalului calificat şi doar „pe o durată de cel mult un an şcolar”. Sporul de stabilitate prevăzut de art. 50 (11) din legea specială este prevăzut doar pentru personalul cu o vechime neîntreruptă mai mare de 10 ani în învăţământ, legiuitorul înţelegând să-l acorde doar personalului didactic de predare, conducere, îndrumare şi control precum şi celui auxiliar ce nu a avut întreruperi de activitate pe parcursul acestei perioade. Or, aşa cum corect a reţinut şi tribunalul, din carnetul de muncă al salariatei rezultă, pentru perioada 15.09.1993-1.09.2006 următoarele întreruperi de activitate: 1.09.1995-21.09.1995, 1.09.1997-15.09.1997, 3.08.1998-14.09.1998, 22.08.1999-1.09.1999 şi 1.09.2002-16.09.2002, 13.08.2003-1.09.2003.
Ca atare, Curtea constată că judicios prima instanţă a respins acţiunea reclamantei Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ I formulată în numele şi pentru N. (...) şi, conform art. 312 (1) C. proc. civ., va respinge recursul şi va menţine sentinţa recurată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner