Încredinţarea unor sarcini suplimentare, care se încadrează în specialitatea angajatului. Inexistenţa modificării unilaterale a contractului individual de muncă.

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

1. Schimbarea atribuţiilor postului nu are semnificaţia unei modificări a contractului de muncă dacă nu s-a ajuns prin aceasta la un alt specific al funcţiei. Această concluzie se impunea şi în speţa de faţă, cu atât mai mult cu cât reclamantului nu i s-au modificat atribuţiile de serviciu, ci i s-a retras una din atribuţii – respectiv D. al activităţii de control. 2. Încredinţarea unor sarcini suplimentare, care se încadrează în specialitatea angajatului, nu constituie o modificare a felului muncii, tot aşa retragerea unei sarcini nu poate constitui o astfel de modificare.Nu constituie o modificare a contractului individual de muncă, schimbarea de către angajator a orei de începere/terminare a programului de lucru sau a modului de organizare a muncii, deoarece, în temeiul prerogativei de direcţie, angajatorul poate schimba condiţiile concrete de prestare a muncii de către salariat, în limita celor 8 ore stabilite prin contract. Organizarea activităţii în cele două laboratoare chimice, pe ture, au fost opţiunea şi prerogativa angajatorului, dar această măsură s-a luat ţinând cont şi de „preferinţele personalului”. Astfel, în mod greşit s-a reţinut de către instanţa de fond că a operat o modificare unilaterală a C.I.M. al reclamantului.
(Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze Cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia Civilă nr. 214/CM din 8 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 2191din 7 decembrie 2007, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea formulată de reclamantul I.D. în contradictoriu cu Societatea Naţională O. S.A. şi s-a constatat nulitatea modificării de către pârâtă a contractului individual de muncă al reclamantului, prin revizia nr. 6 a fişei postului. A fost obligată pârâta să respecte contractul individual de muncă al reclamantului modificat prin acordul părţilor conform reviziei nr. 5 a fişei postului. A fost obligată societatea pârâtă la plata sumei de 750 lei cheltuieli de judecată.  Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut următoarele aspecte:

Reclamantul a fost angajat la S.N. O. – Filiala D. Cernavodă – în funcţia de inginer, conform deciziei nr. 682/6.12.2004 prin care a fost titularizat pe acest post, locul său de muncă fiind în cadrul Secţiei Chimice – Laboratorul chimir –, iar atribuţiile erau cele din fişa postului, anexă la C.I.M.

Acest contract a suferit ulterior mai multe modificări prin încheierea unor acte adiţionale agreate de ambele părţi, cu privire la funcţie, salariu şi atribuţiile de serviciu.

În toate aceste documente, postul reclamantului era definit ca „inginer P.D.”

În luna august 2006, angajatorul a modificat fişa postului salariatului, consemnând în documentul intitulat revizia nr. 4, sub aspectul denumirii postului, „inginer P.D. (T. activităţi interfaţă U2 şi D. Control Chimic U2)”, funcţie subordonată şefului laboratorului chimic U1, precum şi sfera atribuţiilor/sarcinilor/responsabilităţilor.

Potrivit acestui document, atribuţiile reclamantului vizau în esenţă coordonarea activităţilor de control chimic, subordonarea postului fiind directă faţă de Şeful Laboratorului chimic şi indirectă faţă de Şeful secţiei chimice.

Aceleaşi date au fost cuprinse şi în revizia nr. 5/ianuarie 2007.

În luna martie 2007, fişa postului reclamantului a fost din nou reevaluată conform reviziei nr. 6, în cuprinsul căreia denumirea postului salariatului a fost indicată a fi „inginer P. D. (chimist)”, fiindu-i modificate deopotrivă atribuţiile şi responsabilităţile; subordonarea directă s-a stabilit atât faţă de Şeful Laboratorului chimic, cât şi de Dispecerul şef de tură.

În luna mai 2007 este emisă o nouă revizie nr. 6, care menţine elementele anterioare legate de denumirea postului, dar le modifică pe cele referitoare la atribuţii şi responsabilităţi.

Aceste ultime două modificări ale fişei postului au fost primite de salariat sub semnătură, dar cu obiecţiuni.

Potrivit art. 41 alin. (1) Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

Societatea pârâtă a susţinut că modificarea atribuţiilor/sarcinilor/responsabilităţilor reclamantului conform reviziei nr. 4/august 2006 nu a implicat decât acordarea temporară a unor atribuţii de D. Control Chimic şi persoană unică de contact, operând o delegare a acestor prerogative în cadrul U2 pe perioada în care activitatea celor două locaţii (U1 şi U2) ale Laboratorului chimic erau aproape independente, situaţie ce nu a mai fost valabilă pentru perioada ulterioară, respectiv, în lunile martie şi aprilie 2007, când activităţile din cele două locaţii s-au aflat într-un proces accelerat de integrare şi care este finalizat.

Instanţa a reţinut, că deşi societatea pârâtă nu a procedat la o transformare a postului reclamantului (acesta conţinând să se regăsească în organigramă sub titulatura Inginer P.D.), au fost aduse totuşi modificări de conjunctură atribuţiilor/sarcinilor/responsabilităţilor reclamantului, până la finalizarea procedurii de integrare a activităţii celor două unităţi independente ale laboratorului chimic.

Or, în speţă, deşi societatea a susţinut că această preluare a atribuţiilor de D. Control Chimic au fost acordate temporar reclamantului până la integrarea activităţilor, conform N. 79-78200 – CH-M./CH-86 datat 15 iunie 2007, cele două unităţi U1 şi U2 şi-au continuat şi ulterior lunii aprilie în mod separat activitatea, fiind aprobate programări distincte de personal, inclusiv sub aspectul personalului cu atribuţii de D. Control Chimic U2 şi D. Control Chimic U1.

 Faptul că nu s-a realizat în realitate o reorganizare în sensul arătat de societate rezultă totodată şi din adresa nr. (...)/5.12.2007 a S.N. O. S.A., comunicată instanţei şi care atestă faptul că o asemenea propunere nu s-a materializat.

În condiţiile în care s-au preluat de la reclamant atribuţii date anterior prin fişa postului, fără a se încheia un act adiţional la C.I.M. care să ateste modificarea atribuţiilor salariului, instanţa de fond a apreciat că în cauză, a operat o modificare nelegală, prin voinţa angajatorului, a C.I.M. al reclamantului cu nerespectarea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) Codul Muncii.

S-a mai avut în vedere şi împrejurarea că, aceste atribuţii ale reclamantului au fost menţionate, dar sunt exercitate de o altă persoană.

Având în vedere caracterul consensual al contractului, astfel cum prevede art. 969 cod civil, tribunalul a obligat pârâta să respecte C.I.M. al reclamantului astfel cum a fost modificat prin acordul părţilor, conform reviziei 5 a fişei postului.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Societatea Naţională O. S.A. B, care a formulat următoarele critici:

Dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 41 şi art. 42 Codul Muncii, avute în vedere de instanţă, nu sunt aplicabile speţei deoarece, nu a intervenit nicio modificare a C.I.M. al reclamantului sub aspectul felului muncii sau atribuţiilor.

Reclamantul are aceeaşi funcţie – inginer P. D. – astfel cum s-a convenit prin actele adiţionale nr. 15/2007 şi nr. 16/2007. Această funcţie este una de execuţie şi se exercită în specialitatea chimie. Prin preluarea atribuţiilor de coordonare de către şefa laboratorului chimic începând cu aprilie 2007, nu s-a realizat o modificare a felului muncii, astfel cum se prevede în art. 41 alin. (3) Codul Muncii. Deşi au intervenit modificări parţiale a atribuţiilor de serviciu, aceasta nu presupune încheierea unui nou act adiţional la C.I.M. aşa cum a interpretat instanţa, deoarece programul de lucru a rămas acelaşi.

Instanţa a interpretat greşit N. 79-78200 – CH din 15.03.2007 –, întrucât din acest document reiese că şefa de laborator D.B. va fi degrevată de atribuţiile de coordonare numai pentru o perioadă de timp, urmare a insuficienţei de personal. Instanţa a mai reţinut că procedura de reorganizare a societăţii nu a avut loc, luând în calcul un înscris depus de reclamant dar, care nu emană de la societate.

În organigrama societăţii nu există două laboratoare chimice distincte, existând doar două grafice de tură pentru că programul de lucru este similar cu al Serviciului P. Nu a existat o organigramă laborator chimic U2, întrucât conform contractului încheiat de S.N.N. – S.A. cu M.T., numai S.N.N. asigură activităţile de control chimic, iar asigurarea acestor servicii este evidenţiată în protocolul privind serviciile chimice din care rezultă coordonarea unitară a celor două laboratoare.

Întrucât reclamantul nu a fost obligat să exercite alte atribuţii decât în limitele pregătirii sale profesionale, recurenta apreciază că refuzul acestuia de a semna fişa postului reprezintă un abuz.  Pentru aceste motive reclamantul solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii cererii ca nefondate.

Intimatul reclamant şi-a precizat poziţia procesuală oral, cu ocazia încheierii dezbaterilor şi prin notele scrise depuse la dosar. Acesta solicită respingerea recursului ca nefondat, întrucât aşa cum s-a dovedit în cauză este vorba de o modificare a contractului de muncă sub aspectul felului muncii, respectiv a atribuţiilor postului.

Atribuţiile de coordonare au fost transferate unei alte persoane, respectiv şefului laboratorului chimic fără ca reclamantul să fie de acord cu acest lucru.

De asemenea au fost modificate condiţiile de muncă prin schimbarea programului.

 

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport de criticile recurentei şi probele administrate, Curtea constată că recursul este fondat.

Reclamantul a susţinut că, în urma reviziei nr. 6 a fişei postului societatea a modificat unilateral contractul său de muncă, sub aspectul felului muncii şi a programului de lucru, fără a se încheia în acest sens un act adiţional.

Pentru a verifica aceste susţineri, instanţa de fond a comparat fişa postului întocmită în urma reviziei nr. 6 din mai 2007, cu celelalte fişe ale postului încheiate anterior. A constatat astfel, că a operat o modificare a contractului individual de muncă pentru că, în lipsa unei reorganizări a societăţii, reclamantului i s-au luat atribuţiile de „D. control chimic”.

Modificarea contractului individual de muncă a vizat G. muncii.

Verificând fişa postului încheiată în mai 2007, în urma reviziei nr. 6 se constată că, reclamantul continuă să-şi desfăşoare activitatea în funcţia de inginer P.D., în laboratorul chimic U2 şi în subordinea şefului de laborator chimic. Este adevărat că, acesta nu mai îndeplineşte şi atribuţiile de D. control, chimic, dar aceasta era o atribuţie suplimentară care nu influenţa cu nimic celelalte sarcini de serviciu sau veniturile salariale. De asemenea, această atribuţie suplimentară nu presupunea un program de lucru redus.

E. salariatului de o sarcină de serviciu nu aduce modificări – G. muncii – atâta vreme cât va presta în continuare aceeaşi muncă – în acelaşi laborator.

G. muncii este dat de ocupaţie, care exprimă tocmai funcţia sau meseria salariatului cu precizarea pregătirii sau calificării profesionale.

Potrivit art. 41 din Codul Muncii, C.I.M. poate fi modificat numai prin acordul părţilor, art. 41(3) prevăzând că, modificarea contractului de muncă se referă la, durata contractului, locul muncii, G. muncii, condiţiile de muncă, salariu, timpul de muncă şi timpul de odihnă.

În literatura de specialitate s-a apreciat că schimbarea atribuţiilor postului nu are semnificaţia unei modificări a contractului de muncă dacă nu s-a ajuns prin aceasta la un alt specific al funcţiei. Această concluzie se impunea şi în speţa de faţă, cu atât mai mult cu cât reclamantului nu i s-au modificat atribuţiile de serviciu, ci i s-a retras una din atribuţii – respectiv D. al activităţii de control.

Dacă încredinţarea unor sarcini suplimentare, care se încadrează în specialitatea angajatului, nu constituie o modificare a felului muncii, tot aşa retragerea unei sarcini nu poate constitui o astfel de modificare.

Aceste atribuţiuni de serviciu – coordonare control chimic – nu conduceau la transformarea funcţiei dintr-una de execuţie, într-una de conducere, nefiind prevăzută în organigrama societăţii, funcţia de D. – control chimic.

De asemenea, nu constituie o modificare a contractului individual de muncă, schimbarea de către angajator a orei de începere/terminare a programului de lucru sau a modului de organizare a muncii, deoarece, în temeiul prerogativei de direcţie, angajatorul poate schimba condiţiile concrete de prestare a muncii de către salariat, în limita celor 8 ore stabilite prin contract.

De altfel, reclamantul nu a precizat în ce fel i s-a modificat programul de lucru, dacă efectuează un număr mai mare de ore decât cel stabilit prin contractul individual de muncă.

Organizarea activităţii în cele două laboratoare chimice, pe ture, au fost opţiunea şi prerogativa angajatorului, dar această măsură s-a luat ţinând cont şi de „preferinţele personalului”, aşa cum se menţionează şi în N./15.06.2007.

Pentru toate aceste considerente, Curtea constată că în mod greşit s-a reţinut de către instanţa de fond că a operat o modificare unilaterală a C.I.M. al reclamantului, astfel că, în temeiul art. 312 C. proc. civ., va fi admis recursul şi modificată sentinţa în sensul respingerii acţiunii formulată de reclamantul I.D., ca nefondată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner