Recurs. Nemotivare in termen. Nulitate

Tematică: Actiune in anulare

Se poate observa că în condiţiile art. 303 C. proc. civ. recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, iar termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut înainte. Cum în cauză recursul nu a fost motivat înăuntrul termenului de recurs, se constată pe cale de excepţie nulitatea acestuia în temeiul art. 306 C. proc. civ., în speţă neexistând nici motive de ordine publică care în condiţiile art. 306 alin. (2) C. proc. civ. pot fi puse în dezbaterea părţilor din oficiu.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 7576/R din 27 august 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa nr. 337/19.02.2008, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr(...) a fost respinsă contestaţia petentului N.J. împotriva deciziei nr. 59/01.07.1999 emisă de intimata SC T. SA C.
Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că prin decizia nr. 59/1.07.1999 emisă de intimata SC T. SA s-a dispus desfacerea contractului de muncă al d-lui N.J. incepând cu data de 5.07.1999, în conformitate cu dispoziţiile art. 130 lit. i) Codul Muncii şi art. 22 CCM, art. 26 din S., deoarece a adus prejudicii societătii prin aprovizionări fictive de deseuri navete plastic efectuate conform O. 309/28.12.1998 şi 310/29.12.1998 în cantitate de 4850 KG, respectiv 1650 kg de la firma SC H. SRL C.
S. s-a făcut în baza facturilor nr. (...)/28.12.1998 şi (...)/29.12.1998, facturi pe care dl N.J. a semnat de primirea mărfii, dar cantitătile de pe facturi, nu corespund cu intrarea acestor transporturi în registrul de poartă al societătii.
Prin decizia nr. 1442/5.06.2007 a Curţii de Apel Craiova Secţia Conflicte de Muncă şi asigurări Sociale s-a respins contestaţia formulată de contestatorul N.J. împotriva deciziei nr. 24/01.07.99 emisă de intimata SC T. SA C reţinându-se următoarele: Prin decizia atacată contestatorului i-a fost imputată suma de 22.380.460 lei reprezentând contravaloarea a 6783 kg măcinătură .
Din expertizele efectuate pe parcursul soluţionării cauzei dar şi din expertizele efectuate cu ocazia cercetărilor penale a rezultat faptul că minusurile constatate de 3305 kg deşeuri din navete PVC şi 474 kg măcinătură din deşeuri s-au datorat faptului că în zilele de 28 şi 29 decembrie 1999 contestatorul, implicându-se în aprovizionarea Secţiei N. Plastice cu navete deşeuri a înregistrat ca fiind aprovizionată această secţie cu cantitatea de 6500 kg deşeuri navete PVC, aprovizionare care în fapt nu s-a făcut, dar pentru care s-a achitat contravaloarea deşeurilor respective.
Contestatorul nu a respectat obligaţiile impuse prin decizia nr. 109/1998 a conducerii unităţii neconvocând personalul care era consemnat la domiciliu pentru cântărirea şi recepţionare a mărfurilor iar ulterior a semnat pentru facturilor şi a întocmit referatele prin care a solicitat plata contravalorii acestora
Aceste aspecte au fost reţinute şi cu ocazia cercetărilor penale în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracţiunile pentru care fusese cercetat şi aplicarea unei amenzi administrative. În condiţiile în care s-a reţinut prin hotărâre judecătorească irevocabilă vinovăţia contestatorului în săvârşirea faptelor reţinute prin decizia contestată, s-a apreciat contestaţia ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul N.J., fără a depune motivele de recurs în termenul legal prevăzut de lege.
Prin întâmpinare intimata SC T. SA C a solicitat respingerea recursului, hotărârea pronunţată fiind legală şi temeinică.
Recursul este nul.
Astfel, contestatorul a promovat recurs la data de 31.03.2008-fila 2 dosar recurs- şi a arătat că va depune motivele recursului până la primul termen .
Deşi recursul a fost declarat în termenul legal prevăzut de lege, comunicarea sentinţei făcându-se la data de 20.03.2008-fila 218 dosar fond, recurentul contestator a depus motivele de recurs la data de 1.04.2008, fila dosar recurs, în afara termenului legal prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
Se poate observa că în condiţiile art. 303 C. proc. civ. recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, iar termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut înainte.
Cum în cauză recursul nu a fost motivat înăuntrul termenului de recurs, se constată pe cale de excepţie nulitatea acestuia în temeiul art. 306 C. proc. civ., în speţă neexistând nici motive de ordine publică care în condiţiile art. 306 alin. (2) C. proc. civ. pot fi puse în dezbaterea părţilor din oficiu.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner