s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Decizie concediere

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Desfiintarea postului
Formular: Download

DECIZIA

         NR.   ........... /............             

     

Subscrisa Sc ........................  Srl ,cu sediul in Str. …...,Nr. ...  ,Bl. .. ,Sc. .. ,Et. .. ,Ap. .., inregistrata la Registrul Comertului din Municipiul Bucuresti sub nr. ............., cod fiscal ............, telefon ..........., reprezentata legal prin dl/d-na ...................., in calitate de Administrator.

Având în vedere:

 • Hotarârea Asociatului Unic nr. ......................... privind desfiinţarea postului de .................. , post ocupat de d-nul/d-na.................domiciliat in............ , judetul .......... , str. ............ , nr. ... , bl. ..... , scara ... , et. ... , ap. ..., sector … , posesor/oare al BI/CI/pasaport  seria/nr ............ eliberat de ......... la data de......... ,CNP ................. („Salariatul”)
 • Expirarea duratei termenului de preaviz conform Notificări nr. .................;
 • Dispoziţiile art. 65 din Codul Muncii, precu şi dispoziţiile relevante din contractele colective de muncă aplicabile referitoare la concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului,
 • Rezultatele economice foarte slabe, ale Sc ........................... Srl;
 • Pierderile financiare înregistrate de Sc ..................... Srl în ultima perioadă;
 • Previziunile evoluției economice la nivel național, care angrenează evoluția economica negativă a Sc ........................ Srl;
 • Necesitatea corelării cheltuielilor societăţii cu nivelul veniturilor obținute si celor previzionate pentru Sc ......................... Srl

În temeiul Legii, emite prezenta

DECIZIE

 

                        Art. 1.Începând cu data de .......................... încetează contractul individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub nr. ..........., încheiat între Sc .......... Srl şi d-nul/d-na ..........................., în temeiul art. 65 (1) din Codul Muncii, ca urmare a desfiinţări postului ocupat de Salariat.

                        Art. 2. Durata preavizului a fost de 20 de zile lucrătoare, începând de la data de ........ conform Notificarii nr. .................

                        Art. 3. Contractul de muncă va înceta să producă orice efecte de la data de ……………

                        Art. 4.Motivul concedierii este desfiinţarea postului ocupat de Salariat, dispusă prin Hotarârea Asociatului Unic menţionată în preambulul prezentei decizii ca urmare a:

 1. Rezultatelor economice slabe ale Sc ............................ Srl;
 2. Pierderilor financiare înregistrate de Sc ......................... Srl;
 3. Previziunilor evoluției economice la nivel național, care angrenează evoluția economica negativă a Sc .................. Srl;
 4. Necesitatii corelării cheltuielilor societăţii cu nivelul veniturilor obținute si celor previzionate pentru Sc .......................... Srl

                        Art. 5  (1)Prin notificarea nr. ............ d-lui/d-nei ...................., in cadrul societatii, i s-a oferit  postul vacantde casier la punctul de lucru din .............., str. ......, nr...., jud. .........

                                    (2)Prin adresa nr.......... dl/d-na ............ a adus la cunostinta societatii ca nu este interesat de locul de munca oferit.

                        Art. 6.Conform art. 78 din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional valabil pe anii 2007-2010 salariatul are dreptul la un salariu compensatoriu, in afara drepturilor cuvenite la zi.

                        Art. 7. Salariatul va putea contesta prezenta decizie de concediere la Tribunalul in raza căruia îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei.

                        Art. 8.Prezenta decizie se va comunica salariatului  in termen de 5 zile de la emitere

Prezenta decizie a fost emisă astăzi, ................ în 3 (trei) exemplare, unul pentru Salariat, unul pentru Societate şi unul pentru a fi comunicat Inspectoratului teritorial de Muncă.

 

Data emiterii :.................                                                                                                                                                           Sc ......................... Srl

 

                                                                                                                                                                                                       Prin Administrator,

 

Am luat la cunostinta:                                                                                                                                                          ....................................

Nume si Prenume: ............................

Semnatura :………………………..................

Data comunicarii …………………................

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner