s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Micsorare timp de munca angajator persoana juridica

Tematică: Angajare » Act aditional
Formular: Download

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

COD CAEN :

Tel:

fax:

Obiectul:  ACT ADITIONAL DE MICSORARE A DURATEI DE MUNCA LA CONTRACTUL DE MUNCA INDIVIDUAL CAND ANGAJATORUL ESTE PERSOANA JURIDICA

 

ACT ADITIONAL NR………….          

 

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr………./data………….

In registrul de evidenta a salariatilor

               

Incheiat astazi, data………….. ,intre:

Angajatorul – persoana juridica …………………..,cu sediul injudetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect...,integistrata la Registrul Comertului  sub nr…………, cod fiscal………………..reprezentata legal prin DL./D-na.....................,in calitate de ……………….

si

Salariatul/a –Dl./D-na……………….., domiciliata in judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., legitimata cu legitimata cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………,eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...

 

In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1), precum si art. 101 si urm.  din Legea nr. 53/2003, partile hotarasc:

Art. 1. Incepand cu data de……….., se modifica art. H al contractului individual de munca nr……../data…………. care va avea următoarea formulare:

  1. Durata muncii:O fractiune de norma de ....... ore/zi (cel putin 2 ore/zi)........ ore/saptamana.

               (2) Repartizarea timpului de munca este urmatoarea: de la ……… pana la ………….

Art. 2. Incepand cu aceeasi data se modifica art. J al contractului individual de munca nr............/data............care va avea următoarea formulare:

 „Salariul va fi proportional cu timpul lucrat: ………..lei

Celelalte clauze ale contractului individual de munca nr……./data……….raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, iar unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca ......................., urmand  sa-si produca efectele incepand cu data de…………….

 

 

Angajator,

……………………………….

Angajat

…………………………….

 

 

Reprezentant legal,

………………………………………

 

 

 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner