s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Formare profesionala

Tematică: Angajare » Act aditional
Formular: Download

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

COD CAEN

Tel:

Fax:

Obiectul:  ACT ADITIONAL DE FORMARE PROFESIONALA LA CONTRACTUL DE MUNCA INDIVIDUAL

 

ACT ADITIONAL NR………../DATA…………..

la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr…………./data……………….

in registrul general de evidenta a salariatilor

 

Incheiat astazi, data…………………..intre :

Partile contractului:

 

SOCIETATEA………………………..,cu sediul in in  judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect... ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr…………,cod fiscal…………….reprezentata legal prin Dl./D-na…………………,ocupand functia de………………………… pe de o parte in calitate de angajator

Si

Dl./D-na………………………,domiciliat inin  judetul ............. , str. ............, nr. ...., bl. ..., scara..., et. ..., ap. ..., sect..., legitimat cu act de identitate……………….., serie……..,nr…………………, eliberata de……………………, la data de..............................., CNP………………………………...,ocupand functia de..............., pe de altă parte in calitate de angajat,

Avand în vedere:

  • dispozitiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. 2) lit. a) din Codul muncii,[art. ] din C.C.M. la nivel de unitate precum si art. 188-197 din Codul muncii,
  • programul de formare profesionala elaborat de SOCIETATE

 

Partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Articol unic: Se modifica „Lit. L – Alte Clauze” din contractul individual de munca inregistrat sub nr……../data…………………..in registrul general de evidenta a salariatilor,prin introducerea lit. f) care va avea urmatorul continut:

 

CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALA

Art. 1. Societatea se obliga sa asigure salariatului cursul de formare profesionala cu titlul………….. in domeniul…………………………….care va cuprinde mai multe module, totalizand un numar de peste………zile.

Art. 2 (1) Societatea se obliga sa suporte cheltuielile de scolarizare in valoare de …………….lei;

(2) Societatea se obliga sa asigure pe perioada participarii la programul de formare profesionala de salariul integral corespunzator postului si functiei detinute, cu toate indemnizatiile, sporurile si adaosurile la acesta, daca participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada ce nu depaseste 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru.

(3) Societatea se obliga sa asigure pe perioada participarii la programul de formare profesionala salariul de baza si, dupa caz, de sporul de vechime,daca participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru.

(4) In situatia in care participare la cursurile de formare profesionala presupune scoaterea integrala din activitate, contractul individual de munca se suspendă, salariatul/salariata beneficiind de o indemnizatie platita de Societate in cuantum de …………………lei;

(5)Pe perioada suspendarii contractului individual de munca in conditiile prevazute la art.4, salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Art. 3 Salariatul se obliga sa participela cursurile de pregatire profesionala astfel cum au fost mentionate la art. (1) din prezentul act aditional.

Art. 4 (1) Salariatul care participa la formarea profesionala are obligatia sa respecte cerintele specifice fiecarui format al cursului de formare profesionala, referitoare la frecventa, implicare activa, diseminare, promovare (acolo unde este cazul), fiind obligat sa participe la toate modulele care formeaza ansamblul cursului de formare profesionala.

(2) In situatia absentariide la unul sau mai multe module care alcatuiesc cursul de formare profesionala, din motive independente de vointa sa, acesta are obligatia de a lua legatura cu reprezentantul Societatii în vederea recuperarii  acelor parti ale cursului la care a lipsit.

(3)In situatia absentarii nemotivat de la cursurile de formare profesionala, salariatul are obligatia de a plati contravaloarea cursurilor la care a absentat, precum si obligatia de a recupera modulele la care a absentat.

Art. 5(1) SALARIATUL,avand in vedere beneficiile profesionale dobandite in urma participarii sale, in calitate de angajat al Societatii, la cursurile de formare profesionala, astfel cum sunt definite la art. (1) al prezentului act aditional,  nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca o perioada de cel putin 3 (trei) ani de la data absolvirii cursurilor de formare profesionala, adica de la data finalizarii ultimului modul din cadrul formarii profesionale.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si salariatului care a fost concediat in perioada stabilita prin prezentul actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditonal.

(4) Despagubirea materiala in valoarea mentionata mai sus este datorata din momentul comunicarii deciziei de  incetare (inclusiv demisia) a contractului individual de munca, fiind pus de drept in intarziere, astfel incat salariatul care are initiativa incetarii contractului individual de munca cu Societatea, datorand dobanda legala din momentul incetarii contractului, despagubirea materiala reprezentand costul de pregatire si formare profesionala alocat de catre Angajator pentru Angajatul în cuantum de …………………lei.

 

Toate celelalte prevederi ale Contractului individual de munca nr……………..  raman neschimbate.

 

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data……………………….

 

       ANGAJATOR,                                                                                                                                         ANGAJAT,

……………………………….                                                                                                             ………………………………                   

                                                                                                                               

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner