s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Declaratie carnet de munca

Tematică: Angajare
Formular: Download

 

 

DECLARATIE

 

                Subsemnatul/a……….……………………..…………………..domiciliat/ain………………………str…….……………………,nr…………,bl………,sc………,et……….,ap.………..judet/sector………..……………., posesor  al CI/BI seria………,nr. …………………., eliberat de…………….…….., la data de …………………, declar pe propria raspundere ca:

       Nu am mai fost angajat  pana in acest moment.

       Nu mi s-a intocmit carnet de munca de catre nici o alta societate.      

       Mi s-a intocmit carnet de munca de catre alta societate si ma oblig sa-l prezint in maxim 30 zile   calendaristice la sediul societatii.

       Mi s-a intocmit carnet de munca si l-am predat in momentul semnarii contractului individual de munca.

 

 

                                                Data:                                                                                                                                  Semnatura:

                             ……………………………………                                                                                        ………………………………………….

 

 

 

Atentie:Se va bifa casuta care corespunde situatiei salariatului.

Carnetul de munca se va receptiona / preda doar pe baza de proces verbal de predare/primire semnat de ambele parti.

Mentiune:Aceasta declaratie intra in obligatia angajatului(salariatului), angajatorul fiind exonerat de orice vina conform Codului Muncii in vigoare.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner