s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Declaratia salariatului

Tematică: Angajare
Formular: Download

 

 

DECLARATIA SALARIATULUI

 

                    Subsemnatul/a…………………………………………………………….salariat/a la………………………………….., avand in vedere prevederile art. 56 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii deducerilor personale pentru persoanele aflate în întreţinerea mea, prin prezenta declar pe propria mea răspundere că datele menţionate mai jos sunt reale şi corespund situaţiei actuale, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale.
                    Pentru orice schimbare intervenita  mă oblig să anunţ angajatorul în termenul legal de 15 zile calendaristice de la data care s-a produs modificarea  în situaţia comunicată şi sa prezint acte justificative.

    Datele personale ale salariatului:


Nume si prenume……………………………………………………………………
CNP………………………………………………… BI/CI seria …………………………, nr……………………….

Domiciliul: localitatea………………………., str………………………………….., nr……………….., bl……, sc………., apt………, judeţ…………………………..


    I. Date pentru copiii (minori) aflaţi în întreţinerea subsemnatului/subsemnatei :

( se vor anexa certificatele de nastere ale copiilor, adeverinţa de la angajatorul celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil).

Numele şi prenumele copilului CNP:

 

  1. Numele si prenumele………………………………………, CNP…………………………………….
  2. Numele si prenumele………………………………………, CNP…………………………………….
  3. Numele si prenumele………………………………………, CNP…………………………………….

    II. Date pentru persoanele aflate în întreţinere (soţul/soţia, copiii peste 18 ani, rudele pana la gradul al doilea inclusiv: parinti, bunici, nepoti, frati/surori):

( se vor anexa documentele doveditoare privind gradul de rudenie, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propia raspundere ).

O persoana fizica aflata in intretinere poate avea venituri impozabile sau neimpozabile mai mici sau egale cu 250 Ron lunar.


1. Numele si prenumele…………………………………………, CNP…………………………….., gradul de rudenie………………………….,domiciliu in localitatea………………………., str………………………………….., nr……………….., bl……, sc………., apt………, judeţ…………………………..

2. Numele si prenumele……………………………………………….., CNP……………………………………, gradul de rudenie…………………,domiciliu in localitatea………………………., str………………………………….., nr……………….., bl……, sc………., apt………, judeţ…………………………..
3. Numele si prenumele……………………………………………., CNP……………………………., gradul de rudenie……………………………,domiciliu in localitatea………………………., str………………………………….., nr……………….., bl……, sc………., apt………, judeţ…………………………..

 

                                  Data:                                                                                                                          Semnatura:

                …………………………….                                                                                                  …………………………

Atentie:

 

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si

de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor

in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea

arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole,

indiferent de suprafata.

Grade rudenie

gradul 1 : copii si parintii

gradul 2 :bunici,nepoti, frati/ surori

 

 

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE

a persoanelor aflate in intretinerea salariatului si a caror varsta este peste 18 ani
 

                Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………………., domiciliat/a in localitatea……………………………………, str………………………….., nr…………………., bl………………, sc………., ap…………….., judetul…………………………., CNP…………………………………, declar  pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.
                I. Persoana care contribuie la intretinerea mea si pentru care sunt de acord sa beneficieze de deducere personala pentru intretinerea mea, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
Numele si prenumele:…………………………………..

CNP:………………………………..

Gradul derudenie:……………………..

Domiciliul in localitatea……………………………………, str………………………….., nr…………………., bl………………, sc………., ap…………….., judetul………………………….


                II. La data declaratiei realizez un venit in suma de ………………………… lei/luna, reprezentand……………………………………………………………….;

Detin o suprafata de teren agricol si silvic in suprafata de peste 10 000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane:

                                    Da                                   Nu

Obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destínate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata:

                                    Da                                   Nu
                                    Ma oblig sa anunt de indata persoana prevazuta la pct. I, in cazul in care vor interveni schimbari in situatia venitului realizat.

                                      Data:                                                                                          Semnatura:

                        …………………………                                                              ………………………………………..


          Atentie:
           I. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:         

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea  arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole,indiferent de suprafata.

 

II. Grade rudenie

gradul 1 : copii si parintii

gradul 2 : fratii, surorile, bunicii, nepotii

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner