s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Cerere restituire sume pentru concedii medicale

Tematică: F.N.U.A.S.S
Formular: Download

 

UNITATEA

..............................................................

Str. .......................................................

nr. …....., bl. ........, sc. …….., et. ……..,

ap. ....., sectorul/judetul ........................

Codul fiscal ........................................

Contul .................................................

Trezoreria ...........................................

Nr. .............. / ......................................

 

 

Catre Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

 

 

Unitatea ............................................................................................................................, cod fiscal ........................., cu sediul in localitatea ............................................................, str. .................................................... nr. ……....., bl. ………...., sc. ............, et. ……., ap. ........., sectorul/judetul ........................., cont ......................................................., deschis la Trezoreria ………….........................., va rugam a ne vira suma de ………..................... (………………………………………………………………………………………..............) lei, in litere, reprezentand diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii):

• .............................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................

 

si contributia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pe luna/perioada ................................., dupa cum urmeaza:

- totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii platite pe luna/perioada .............................., suma: ......................................... lei;

- totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada .............................., suma: ......................................... lei;

- totalul sumei de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna luna/perioada .............................., suma:…………

......................................... lei;.

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.

Anexa: Declaratia/Declaratiile privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada ................................ .

 

Director,                                                                                                         Director economic,

………………………….                                                                                  (Administrator)

                                                                                                            ………………………………

 

 

 

DOCUMENTE ANEXATE:

- dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea (copii OP sau fisa sintetica eliberata de Administratia Finatelor Publice de sector) – numai pentru primul dosar

- copie dupa declaratiile privind obligatiile de plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii – anexa 1 si 2

- copii ale certificatelor medicale pentru care se solicita recuperarea sumelor

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner