s Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Sumar:

Lege nr. 263 din 2010
privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat(ă) în Monitorul Oficial din data de 1 ianuarie 2010

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Sistemul public de pensii se organizează și funcţionează având ca principii de bază:
a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleași norme de drept, pentru toţi participanţii la sistem;
b) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice și juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
c) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
d) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situaţie juridică, în ceea ce privește drepturile și obligaţiile prevăzute de lege;
e) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;
f) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public de pensii își asumă reciproc obligaţii și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege;
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii;
h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
i) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.

↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) În înţelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină și să plătească contribuţia individuală de asigurări sociale, precum și persoana fizică ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform prezentei legi;
b) case de pensii sectoriale - casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională;
c) contract de asigurare socială - contractul încheiat voluntar între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii;
d) contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plătește contribuţii de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;
e) declaraţie individuală de asigurare - documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza căruia se înregistrează în sistemul public de pensii persoanele care desfășoară activităţi independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii în sistemul public de pensii;
f) declaraţie nominală de asigurare - evidenţa nominală a asiguraţilor și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, întocmită și depusă sau transmisă lunar de către angajatori la casele teritoriale de pensii, precum și la casele de pensii sectoriale;
g) locuri de muncă în condiţii deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii și sănătăţii în muncă a asiguraţilor;
h) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii și sănătăţii în muncă a asiguraţilor;
i) locuri de muncă în alte condiţii - locurile de muncă și activităţi din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii ori de pierdere a libertăţii - captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostatici ori alte asemenea situaţii - și pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecţie;
j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale și care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
k) prestaţii de asigurări sociale - veniturile de înlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală ori parţială a veniturilor asigurate;
l) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
m) punctaj anual - numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare;
n) punctaj mediu anual - numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;
o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă instituţiile sistemului public de pensii să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, bătrâneţe și deces);
p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;
q) stagiu de cotizare în specialitate - perioada în care o persoană din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională, precum și din sistemul administraţiei penitenciare s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:
1. a avut calitatea de cadru militar în activitate;
2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei școli militare/școli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiștilor și funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar;
3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
4. a fost în captivitate;
5. a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională, precum și din sistemul administraţiei penitenciare;
6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract și/sau de soldat și gradat voluntar;
r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială;
s) stagiu de cotizare necesar - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, în funcţie de vârstă, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei pensii de invaliditate;
t) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;
u) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare și acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante;
v) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbaţi și femei, la care aceștia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum și vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege.
(2) În sensul prezentei legi, prin câștig salarial brut/soldă brută/salariu lunar brut se înţelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, instituţie care păstrează modul de organizare și funcţionare, preia personalul, cât și drepturile și obligaţiile acesteia.
(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP și prin casele de pensii sectoriale, care se înfiinţează, funcţionează și îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) În subordinea CNPP funcţionează case judeţene de pensii, în fiecare municipiu-reședinţă de judeţ, precum și Casa de Pensii a Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii.
(4) CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul și structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea și controlul casei judeţene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului București.

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședinţa în România.
(2) Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii și cetăţenii români, cetăţenii altor state și apatrizii care nu au domiciliul sau reședinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.
(3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfășoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii și gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii și gradaţii voluntari, poliţiștii și funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale;
II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meșteșugărești, ale căror drepturi și obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
III. persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare șomeri;
IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfășoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiștii și funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
VI. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din:
a) drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu regularitate sau în mod ocazional;
b) contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat.

↑ Sus

Loading

Art. 7

(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II, denumite în continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III, precum și instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să depună în fiecare lună, la termenul stabilit de CNPP și casele de pensii sectoriale, declaraţia nominală de asigurare. Declaraţia se transmite la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectorială.
(2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă la casa teritorială de pensii, respectiv la casa de pensii sectorială unde a fost depusă și declaraţia pe care o modifică.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1), precum și cea prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaraţii pe propria răspundere.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controlează modul în care angajatorii, precum și instituţiile care efectuează plata drepturilor de șomaj respectă dispoziţiile legale privind întocmirea și depunerea declaraţiei nominale de asigurare și a obligaţiilor de plată, precum și respectarea termenelor de depunere.
(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul în care angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale respectă dispoziţiile legale privind întocmirea și transmiterea declaraţiei nominale de asigurare, precum și termenele de transmitere.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Angajatorii, precum și instituţiile care efectuează plata drepturilor de șomaj sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor CNPP și ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificării legalităţii și corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor caselor de pensii sectoriale toate documentele necesare verificării legalităţii și corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) și (2) constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul mediu anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaraţia prevăzută la art. 7 alin. (1) și (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul anual de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1) și (2), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual, pot fi valorificate și alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
(4) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (3) revine persoanei în cauză.

↑ Sus

Loading

Art. 11

(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.
(2) Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reședinţa persoanei.
(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare și nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.
(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III și V.
(5) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contribuţiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit. Declaraţia este similară celei nominale privind evidenţa asiguraţilor și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat și are același regim juridic cu aceasta.
(6) Sub aspectul declarării, calculării, reţinerii și plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale, plătitorul de venit prevăzut la alin. (5) este asimilat angajatorului.
(7) Plătitorii de venit prevăzuţi la alin. (5) nu au obligaţia depunerii declaraţiei pentru persoanele care au și calitatea de pensionari ori sunt asiguraţi în alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.

↑ Sus

Loading

Art. 12

(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reședinţa persoanei.
(2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

↑ Sus

Loading

Art. 13

(1) Venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei individuale de asigurare ori, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
(2) Declaraţia individuală de asigurare și contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă și devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată.
(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin. (1) nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.

↑ Sus

Loading

Art. 15

(1) În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor și obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei și pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/șederea în România, precum și ale persoanelor pentru care CNPP și casele de pensii sectoriale întocmesc documentaţii de plată și/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administraţiei și Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, după caz.
(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP și a caselor de pensii sectoriale, și de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.
(4) Conţinutul, modalităţile și termenele de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), până la intrarea în vigoare a prezentei legi;
c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;
d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V.

↑ Sus

Loading

Art. 17

(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale și alte condiţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:
a) s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;
b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.
(3) Constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă așa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).

↑ Sus

Loading

Art. 19

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează și/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.
(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte și/sau regulamente comunitare.
(3) În sistemul public de pensii, obligaţiile și prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.
(4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - Bugetul asigurărilor sociale de stat

Art. 20

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii.
(2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor CNPP și ale instituţiilor care au în subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului.
(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și le transmit instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează.
(4) În situaţia în care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent, până la adoptarea noului buget.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:
a) contribuţii de asigurări sociale, dobânzi și penalităţi de întârziere, precum și din alte venituri, potrivit legii;
b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.

↑ Sus

Loading

Art. 22

(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea și funcţionarea sistemului public de pensii, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.
(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual până la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.
(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.
(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza în primii 3 ani de la începerea constituirii acestuia.
(6) Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor sociale de stat este excedentar, nu primește sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), și numai după acoperirea deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 23

(1) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNPP și casele de pensii sectoriale au obligaţia să coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidenţe corecte și unitare a drepturilor și obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum și la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
(2) CNPP, casele de pensii sectoriale și ANAF au obligaţia să își transmită reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate și, respectiv, plătite de angajatori.
(3) CNPP, casele de pensii sectoriale și ANAF, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (2), identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea și plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege.
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) își acordă reciproc și gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea și plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.
(5) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 24

(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).
(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondul de rezervă.
(3) Deficitul din anii precedenţi și din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat rămas după utilizarea fondului de rezervă se finanţează din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.

↑ Sus

Loading

Art. 25

Disponibilităţile bănești ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenţii încheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

↑ Sus

Loading

Art. 26

În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

↑ Sus

Loading

Capitolul III - Contribuţia de asigurări sociale

Art. 27

(1) În sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz:
a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
b) angajatorii și instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
c) persoanele juridice la care își desfășoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
d) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, instituţie care, pentru șomeri, este asimilată angajatorului;
e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV și VI, precum și cele prevăzute la art. 6 alin. (2).
(2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite, speciale și alte condiţii de muncă.
(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt:
a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator și angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi și 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator și angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi și 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru condiţii speciale și alte condiţii de muncă, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, datorate de angajator și angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi și 30,8% datorate de angajatori.
(4) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (3) este inclusă și cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 28

(1) Condiţiile de muncă în care se desfășoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite și speciale.
(2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), condiţiile în care se desfășoară activitatea pot fi normale, deosebite, speciale și alte condiţii de muncă.

↑ Sus

Loading

Art. 29

(1) Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.
(2) În domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale și alte condiţii se realizează pe baza criteriilor și metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și a activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale și alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităţilor cu condiţii deosebite, speciale și alte condiţii, specifice pentru poliţiști, cu modificările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 30

(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:
a) unităţile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiaţii;
c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
e) activităţile și unităţile prevăzute în anexele nr. 2 și 3;
f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Periodic, din 2 în 2 ani, locurile de muncă în condiţii speciale prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale.
(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfășurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupele I și II de muncă și care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în condiţii speciale de muncă.
(5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiţii speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puţin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiţii de muncă.

↑ Sus

Loading

Art. 31

(1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau de la data încheierii contractului de asigurare socială.
(2) Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II.
(3) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.
(4) Contribuţia de asigurări sociale pentru șomeri se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii și a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a activităţii.
(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se dispune altfel.
(6) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V se suportă integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.
(7) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI datorează contribuţia de asigurări sociale la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale.
(8) Nu datorează contribuţia individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) pentru veniturile realizate din această calitate în mod ocazional, atunci când pe lângă acestea realizează și venituri de natură salarială.
(9) În mod facultativ, la cerere, persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI pot achita contribuţia de asigurări sociale la nivelul întregii cote a contribuţiei de asigurări sociale, stabilite de lege pentru condiţii normale de muncă.
(10) Contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuţi la art. 27 alin. (1) nu se impozitează.

↑ Sus

Loading

Art. 32

(1) Calculul și plata contribuţiei de asigurări sociale datorată de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II, respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de către angajatori.
(2) Calculul și plata contribuţiei de asigurări sociale pentru șomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, de către instituţia care achită drepturile respective.
(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) se face lunar de către aceștia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi.
(4) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.
(5) Calculul și plata contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate se efectuează, după caz, de către:
a) angajator, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II;
b) instituţia abilitată de lege să efectueze plăţi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III;
c) casa de asigurări de sănătate, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV.
(6) Calculul și plata contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI se fac de către plătitorul de venit.

↑ Sus

Loading

Art. 33

(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie:
a) câștigul salarial brut/solda brută, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II;
b) suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională;
c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a);
d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfășurată în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. b).
(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate de către persoanele juridice din România este câștigul salarial brut lunar în lei, corespunzător funcţiei în care persoana respectivă este încadrată în ţară.
(3) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) și (2) nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a), care realizează respectivele venituri în mod exclusiv și ocazional, pentru care baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale nu poate depăși într-un an calendaristic echivalentul a de cinci ori câștigul salarial mediu brut.
(5) Câștigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (3) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 34

(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator o constituie suma câștigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum și asimilate acestora.
(2) Baza lunară de calcul la care persoana juridică din România datorează contribuţia de asigurări sociale pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate o constituie suma câștigurilor salariale brute la care s-a calculat contribuţia individuală de asigurări sociale, conform prevederilor art. 33 alin. (2).
(3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia și valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut.
(4) În situaţia depășirii plafonului prevăzut la alin. (3), în cazul angajatorilor care datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă se stabilește proporţional cu ponderea, în totalul bazei de calcul, a câștigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.

↑ Sus

Loading

Art. 35

(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru șomeri o constituie cuantumul drepturilor bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale, potrivit legii.
(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, în condiţiile legii.
(3) Prevederile art. 33 alin. (3) se aplică și pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) și (2).

↑ Sus

Loading

Art. 36

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

↑ Sus

Loading

Art. 37

(1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:
a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;
b) diurne de deplasare și de delegare, indemnizaţii de delegare, detașare și transfer;
c) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale și societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
d) indemnizaţia de ședinţă pentru consilierii locali și judeţeni;
e) contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;
f) compensaţiile lunare pentru chirie;
g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie și de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament;
h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
i) indemnizaţiile de instalare;
j) valoarea financiară a normei de hrană;
k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum și a transportului la și de la locul de muncă.
(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.

↑ Sus

Loading

Art. 38

(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se reţin de acesta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.
(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depășesc suma contribuţiilor datorate de acesta în luna respectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectorială.

↑ Sus

Loading

Art. 39

(1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţi se reţine integral din:
a) câștigul salarial brut/solda brută realizat/realizată lunar, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2), de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II;
b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară, respectiv venitul brut, astfel cum sunt prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c) și d), în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
c) indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit legii, în situaţia asiguraţilor aflaţi în concediu medical.
(2) Contribuţia individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) se virează lunar de către angajator, respectiv de către plătitorul de venit la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat în evidenţă ca plătitor de impozite și taxe, împreună cu contribuţia de asigurări sociale pe care acesta o datorează în calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat. Contribuţiile individuale de asigurări sociale, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI, se virează în conturi distincte stabilite cu această destinaţie și comunicate de către CNPP, respectiv de către casele de pensii sectoriale.
(3) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP și de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.
(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP și casele de pensii sectoriale transmit fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.
(5) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP și casele de pensii sectoriale virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate acestor fonduri.

↑ Sus

Loading

Art. 40

Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt:
a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
d) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau bugetul de stat, după caz, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V.

↑ Sus

Loading

Art. 41

(1) Activitatea privind administrarea creanţelor provenind din contribuţii de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entităţile asimilate angajatorilor, precum și constatarea și sancţionarea contravenţiilor se realizează de ANAF și unităţile subordonate acesteia, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală.
(2) ANAF și unităţile sale subordonate, CNPP și casele de pensii sectoriale colaborează și fac schimb de informaţii privind colectarea și, respectiv, declararea contribuţiilor de asigurări sociale.

↑ Sus

Loading

Art. 42

Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV și VI și alin. (2), activitatea de colectare a contribuţiilor se realizează de CNPP, de casele teritoriale de pensii și, după caz, de casele de pensii sectoriale.

↑ Sus

Loading

Art. 43

În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

↑ Sus

Loading

Art. 44

(1) Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 40 generează plata unor dobânzi și penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobânzilor și penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se stabilește potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.
(3) Sumele reprezentând dobânzi și penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat și se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.
(4) Calculul dobânzilor și penalităţilor de întârziere, evidenţierea în contabilitate și urmărirea plăţii acestora se fac de angajator, de instituţia abilitată de lege să efectueze plăţi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de instituţia care efectuează plata ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sau de instituţia care efectuează plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, după caz.
(5) Calculul dobânzilor și penalităţilor de întârziere pentru asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială se efectuează de casele teritoriale de pensii.
(6) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la neplata contribuţiei de asigurări sociale se completează cu prevederile legale privind executarea creanţelor bugetare.

↑ Sus

Loading

Art. 45

(1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor și penalităţilor de întârziere aferente.
(2) În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contribuţia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.

↑ Sus

Loading

Art. 46

Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii.

↑ Sus

Loading

Art. 47

(1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.
(2) În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

↑ Sus

Loading

Art. 48

(1) În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator și asigurat sau, după caz, s-a datorat și plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV și VI și alin. (2).
(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale datorate în condiţiile art. 31 alin. (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale și cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.

↑ Sus

Loading

Art. 49

(1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
g) a fost elev al unei școli militare/școli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiștilor și funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.
(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

↑ Sus

Loading

Art. 50

(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP și de casele de pensii sectoriale.
(2) Stagiul de cotizare se certifică și la cererea asiguraţilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabilește anual de CNPP și casele de pensii sectoriale.

↑ Sus

Loading

Capitolul IV - Pensii
Secțiunea 1 - Pensia pentru limită de vârstă

Art. 52

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

↑ Sus

Loading

Art. 53

(1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.
(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.

↑ Sus

Loading

Art. 54

(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 6.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare în specialitate, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 6.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 6.

↑ Sus

Loading

Art. 55

(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:
a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1
+-----------------------------+--------------------------------------------+
|Stagiul de cotizare realizat |Reducerea varstei standard de pensionare cu:|
| in conditii deosebite +----------------------+---------------------+
| (ani impliniti) | Ani | Luni |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 6 | 1 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 8 | 1 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 10 | 2 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 12 | 2 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 14 | 3 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 16 | 3 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 18 | 4 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 20 | 4 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 22 | 5 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 24 | 5 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 26 | 6 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 28 | 6 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 30 | 7 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 32 | 7 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 35 | 8 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+

b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) și în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);


Tabelul nr. 2
+-----------------------------+--------------------------------------------+
|Stagiul de cotizare realizat |Reducerea varstei standard de pensionare cu:|
| in conditii speciale +----------------------+---------------------+
| (ani impliniti) | Ani | Luni |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 2 | 1 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 3 | 1 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 4 | 2 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 5 | 2 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 6 | 3 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 7 | 3 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 8 | 4 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 9 | 4 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 10 | 5 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 11 | 5 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 12 | 6 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 13 | 6 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 14 | 7 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 15 | 7 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 16 | 8 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 17 | 8 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 18 | 9 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 19 | 9 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 20 | 10 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 21 | 10 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 22 | 11 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 23 | 11 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 24 | 12 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 25 | 12 | 6 |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+
| 26 de ani si peste | 13 | - |
+-----------------------------+----------------------+---------------------+

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
(2) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6.

↑ Sus

Loading

Art. 56

(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și f).
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), reducerea vârstei standard de pensionare este de:
a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);
b) 15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f).
(3) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.
(4) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepţia balerinilor și acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbaţi.
(5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 30 de ani.

↑ Sus

Loading

Art. 57

(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) și persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 25 de ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

↑ Sus

Loading

Art. 58

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:
a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

↑ Sus

Loading

Art. 59

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

↑ Sus

Loading

Art. 60

(1) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
(2) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

↑ Sus

Loading

Art. 61

(1) În situaţia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condiţiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă.
(2) Activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiaţii.
(3) Activităţile din anexa nr. 2, avizate în condiţii speciale de muncă, realizate în unităţile din anexa nr. 3 se consideră în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfășoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 2 - Pensia anticipată

Art. 62

(1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară și realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, și care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiștilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi și a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum și pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) și g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiţii în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.

↑ Sus

Loading

Art. 63

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

↑ Sus

Loading

Art. 64

(1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 3 - Pensia anticipată parţială

Art. 65

(1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară și realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, și care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiștilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi și a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum și pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) și g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei și prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copșa Mică și Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).
(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

↑ Sus

Loading

Art. 66

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

↑ Sus

Loading

Art. 67

(1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 4 - Pensia de invaliditate

Art. 68

(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;
c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), și persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) și g).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenţii care și-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care și-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

↑ Sus

Loading

Art. 69

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă și a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

↑ Sus

Loading

Art. 70

(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP și casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacităţii de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacităţii de muncă.

↑ Sus

Loading

Art. 71

(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională.
(3) În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă și emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor sau a Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii și se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(7) Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă și Institutului Naţional de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum și deciziile prevăzute la alin. (9) necontestate în termen rămân definitive.

↑ Sus

Loading

Art. 72

În vederea efectuării de investigaţii și examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituţiile subordonate, poate încheia contracte de prestări de servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 73

(1) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3.


Tabelul nr. 3
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| Varsta persoanei la data emiterii deciziei | Stagiul de cotizare necesar |
| medicale asupra capacitatii de munca | (ani) |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| pana la 20 ani | 1 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| de la 20-23 ani | 2 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 23-25 ani | 3 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 25-29 ani | 6 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 29-33 ani | 9 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 33-37 ani | 11 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 37-41 ani | 14 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 41-45 ani | 17 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 45-49 ani | 20 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 49-53 ani | 23 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 53-57 ani | 25 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| 57-60 ani | 26 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+
| Peste 60 de ani | 27 |
+----------------------------------------------+-------------------------------+(2) Au dreptul la pensie de invaliditate și persoanele prevăzute la art. 58 lit. a) și b) și art. 59, dacă au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr. 3.

↑ Sus

Loading

Art. 74

Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2), (3) și (4).

↑ Sus

Loading

Art. 75

(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 și stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

↑ Sus

Loading

Art. 76

(1) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.
(2) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.

↑ Sus

Loading

Art. 77

(1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 78

(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabilește, după caz:
a) menţinerea în același grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacităţii de muncă.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleași proceduri de contestare și soluţionare, conform prevederilor art. 71.

↑ Sus

Loading

Art. 79

(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacităţii de Muncă sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz.

↑ Sus

Loading

Art. 80

(1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacităţii de Muncă, centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacităţii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.

↑ Sus

Loading

Art. 81

(1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 79 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale.
(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

↑ Sus

Loading

Art. 82

(1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 5 - Pensia de urmaș

Art. 83

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

↑ Sus

Loading

Art. 84

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă își continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

↑ Sus

Loading

Art. 85

(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

↑ Sus

Loading

Art. 86

(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

↑ Sus

Loading

Art. 87

Soţul supravieţuitor care nu îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 85 și la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

↑ Sus

Loading

Art. 88

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

↑ Sus

Loading

Art. 89

(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmașilor îndreptăţiţi, astfel:
a) 50% - pentru un singur urmaș;
b) 75% - pentru 2 urmași;
c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmași.

↑ Sus

Loading

Art. 90

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

↑ Sus

Loading

Art. 91

În cazul modificării numărului de urmași, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).

↑ Sus

Loading

Art. 92

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaș după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

↑ Sus

Loading

Art. 93

Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) și la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical și au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 6 - Calculul pensiilor

Art. 94

(1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.
(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) și a cuantumului indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (2), fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

↑ Sus

Loading

Art. 95

(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6.
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole.
(3) În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situaţiile respective.
(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual și a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

↑ Sus

Loading

Art. 96

(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(3) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuţia datorată la sistemul public de pensii și contribuţia prevăzută de lege pentru condiţii normale de lucru.
(4) Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică încă nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.

↑ Sus

Loading

Art. 97

(1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situaţia prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a);
b) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c), f) și g);
c) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e).
(2) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) și care, în aceeași perioadă, obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilate.

↑ Sus

Loading

Art. 98

(1) Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:
a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.
(2) Pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru șomaj. În acest caz, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obţinută în urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale și cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.
(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.
(5) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI, care au achitat numai contribuţia individuală de asigurări sociale, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obţinută în urma aplicării asupra venitului care a constituit bază de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale și cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă în condiţii normale.

↑ Sus

Loading

Art. 99

(1) Pentru asiguraţii care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.
(2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 6, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.
(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) și (2) nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.

↑ Sus

Loading

Art. 100

Persoanele care au desfășurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă, potrivit legii.

↑ Sus

Loading

Art. 101

CNPP și casele de pensii sectoriale comunică asiguraţilor punctajul anual și punctajul cumulat pentru perioadele de cotizare, în condiţiile art. 50.

↑ Sus

Loading

Art. 102

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.
(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.
(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.
(5) Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creșterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.
(6) Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 7 - Stabilirea și plata pensiilor

Art. 103

(1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.
(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.
(3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România, respectiv la casa de pensii sectorială competentă.
(4) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.
(5) Pentru cadrele militare și funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie și Pază, Serviciului de Informaţii Externe și Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.

↑ Sus

Loading

Art. 104

(1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii.
(3) În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă și de la o altă dată, după cum urmează:
a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate;
b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
d) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei care îndeplinește condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

↑ Sus

Loading

Art. 105

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepţia pensiei anticipate și a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

↑ Sus

Loading

Art. 106

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.
(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

↑ Sus

Loading

Art. 107

(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii și/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.
(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii.
(5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și
(4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

↑ Sus

Loading

Art. 108

(1) În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.
(2) Pensia se plătește personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaș sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

↑ Sus

Loading

Art. 109

(1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poștal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP, casele de pensii sectoriale și Compania Naţională "Poșta Română" - S.A. sau, după caz, între CNPP, casele de pensii sectoriale și bănci.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situaţia celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea și plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.
(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională "Poșta Română" - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 110

(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 109 alin. (1) și (2), precum și cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective și se determină după cum urmează:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un talon, în situaţia în care beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card și cărora li se transmite la domiciliu numai talonul de plată;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.
(2) Procentul și tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.
(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

↑ Sus

Loading

Art. 111

(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.
(2) Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate, aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2), pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.
(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar și de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele sectoriale de pensii.
(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite și neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 112

Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobă prin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale.

↑ Sus

Loading

Art. 113

(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
a) pensionarul a decedat;
b) pensionarul nu mai îndeplinește condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c), precum și cel prevăzut la art. 86 alin. (1) și-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;
f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);
g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaș, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 84 lit. c);
h) pensionarul urmaș a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
(2) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Administraţiei și Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.
(3) Instanţele judecătorești au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat.

↑ Sus

Loading

Art. 114

(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
a) pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către celălalt stat;
b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăsește în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacităţii de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii;
d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);
e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăsește în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăsește în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
g) pensionarul urmaș, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor;
h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5);
i) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit;
j) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
k) pensionarul nu mai îndeplinește condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.
(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
(3) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere și îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.
(4) Suspendarea plăţii pensiei și/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face și la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

↑ Sus

Loading

Art. 115

În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
c) de la data începerii anului școlar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).

↑ Sus

Loading

Art. 116

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum și orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

↑ Sus

Loading

Art. 117

Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea și reluarea plăţii acestora, se aplică și indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire și plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

↑ Sus

Loading

Art. 118

(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limită de vârstă;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadraţi în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaș, prevăzuţi la art. 84 lit. a) și b).
(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

↑ Sus

Loading

Art. 119

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 120

(1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul și/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite și neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moștenitori, în condiţiile dreptului comun.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

↑ Sus

Loading

Capitolul V - Alte drepturi de asigurări sociale

Art. 121

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele prestaţii:
a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi și pensionari;
b) bilete de odihnă, pentru asiguraţi;
c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceștia.

↑ Sus

Loading

Art. 122

(1) Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil și a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Asiguraţii și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:
a) gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii bănești - asiguraţii sistemului public de pensii și pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).
(3) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
(4) Contravaloarea prestaţiilor acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și diferenţa dintre contravaloarea prestaţiilor și contribuţia bănească prevăzută la alin. (2) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum și nivelul contribuţiei bănești individuale a asiguraţilor și a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin comun al conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale.
(6) Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP și, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La încheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii și de categoria de confort oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP și casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 123

(1) Biletele de odihnă se pot acorda, în condiţiile prezentei legi, asiguraţilor sistemului public de pensii care își desfășoară activitatea în instituţiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului. Diferenţa până la costul integral al biletului de odihnă se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

↑ Sus

Loading

Art. 124

Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum și modul de acordare, de distribuire și de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

↑ Sus

Loading

Art. 125

(1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

↑ Sus

Loading

Art. 126

(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii și bunicii oricăruia dintre soţi.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3).

↑ Sus

Loading

Art. 127

(1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

↑ Sus

Loading

Art. 128

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit și neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

↑ Sus

Loading

Art. 129

(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV și VI și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(2) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.

↑ Sus

Loading

Art. 130

(1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

↑ Sus

Loading

Capitolul VI - Casa Naţională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale
Secțiunea 1 - Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectoriale

Art. 133

(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administraţie, compus din 23 de persoane, dintre care un președinte și 22 de membri.
(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei și protecţiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Președintele CNPP este și președinte al consiliului de administraţie.
(3) Președintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică.
(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcţie.
(5) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:
a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii, familiei și protecţiei sociale;
b) 3 reprezentanţi ai caselor de pensii sectoriale, desemnaţi de conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 132 alin. (1);
c) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
d) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
e) 4 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor.
(6) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale și sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi sau desemnaţi potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.
(8) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 15 dintre membrii săi.
(9) Pe durata exercitării mandatului, președintele și membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.
(10) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate alte persoane până la expirarea duratei mandatului iniţial.

↑ Sus

Loading

Art. 134

(1) CNPP își elaborează statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale președintelui CNPP, modul de organizare și funcţionare a CNPP, atribuţiile caselor teritoriale de pensii, precum și modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.
(3) Modul de organizare și funcţionare a societăţii comerciale prevăzute la art. 131 alin. (7) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

↑ Sus

Loading

Art. 135

Atribuţiile, organizarea și funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 136

(1) Ministrul muncii, familiei și protecţiei sociale, ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei și internelor și directorul Serviciului Român de Informaţii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Ministrul muncii, familiei și protecţiei sociale poate delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președintelui CNPP.
(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terţiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.
(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terţiari de credite pentru cheltuielile cu prestaţiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 137

(1) Cheltuielile privind organizarea și funcţionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii.
(2) Cheltuielile privind organizarea și funcţionarea caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează.
(3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuţiei la aceste fonduri, precum și celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1).

↑ Sus

Loading

Secțiunea 2 - Atribuţiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale

Art. 138

În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplinește, în principal, următoarele atribuţii:
a) îndrumă și controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii;
b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
c) prezintă Guvernului și partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;
d) îndrumă metodologic casele de pensii sectoriale;
e) stabilește, în cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de evidenţă a contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor și obligaţiilor de asigurări sociale, precum și a modului de colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
f) publică anual raportul de activitate;
g) organizează cooperarea cu instituţii similare din alte ţări, în vederea coordonării prestaţiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competenţă, pentru lucrătorii migranţi;
h) colectează și virează contribuţiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
i) urmărește încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, organizează, îndrumă și controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
j) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrităţii acestuia;
k) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
l) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
m) asigură evidenţa drepturilor și obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului numeric personal;
n) certifică, la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP, stagiul de cotizare și punctajul pentru fiecare asigurat;
o) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacităţii de muncă;
p) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
q) organizează selecţia, pregătirea și perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;
r) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea și protecţia sistemelor automate de calcul și de evidenţă;
s) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătorești în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
ș) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
t) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
ţ) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

↑ Sus

Loading

Art. 139

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
a) colectează și virează contribuţiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, îndrumă și controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
c) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrităţii acestuia;
d) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
e) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
f) asigură evidenţa drepturilor și obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului numeric personal;
g) certifică, la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP, stagiul de cotizare și punctajul pentru fiecare asigurat;
h) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacităţii de muncă;
i) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
j) organizează selecţia, pregătirea și perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;
k) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea și protecţia sistemelor automate de calcul și de evidenţă;
l) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătorești în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
m) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
n) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
o) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

↑ Sus

Loading

Art. 140

(1) Realizarea atribuţiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusă controlului CNPP.
(2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale.
(3) Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz.

↑ Sus

Loading

Art. 141

(1) Salarizarea personalului CNPP, al caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensii sectoriale se realizează potrivit legii.
(2) Cheltuielile curente și de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M și centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
(3) Cheltuielile curente și de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor în subordinea cărora funcţionează.

↑ Sus

Loading

Capitolul VII - Răspunderea juridică
Secțiunea 1 - Infracţiuni

Art. 143

Completarea declaraţiei nominale de asigurare de către funcţionar cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare sau contribuţia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracţiunea de fals intelectual și se pedepsește potrivit prevederilor Codului penal.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 2 - Contravenţii

Art. 144

Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) nedepunerea la termen a declaraţiei nominale de asigurare, prevăzută la art. 7;
b) nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la art. 11;
c) nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) și art. 31;
d) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite de muncă;
e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale;
f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata și calculul majorărilor de întârziere la plata contribuţiei de asigurări sociale;
g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligaţia comunicării modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;
h) neachitarea de către angajator, în condiţiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;
i) calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituţia care efectuează plata acestuia;
j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale;
k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;
l) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum și în vederea recuperării creanţelor prin executare silită;
m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);
n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV;
o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaraţia nominală de asigurare;
p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat.

↑ Sus

Loading

Art. 145

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 144 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) și o);
b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) și p);
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).
(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

↑ Sus

Loading

Art. 146

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 144 și aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 145 se fac de către organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de către ANAF și unităţile sale subordonate, precum și de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

↑ Sus

Loading

Art. 147

Amenzile contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 și 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 148

(1) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Capitolul VIII - Jurisdicţia asigurărilor sociale

Art. 149

(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
(3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.
(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

↑ Sus

Loading

Art. 150

(1) Comisia Centrală de Contestaţii și comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare, care examinează și hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale și urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, funcţionarea și structura Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecţiei sociale, ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei și internelor și directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii și comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.
(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 151

(1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză și caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.
(2) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanţele judecătorești în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.

↑ Sus

Loading

Art. 152

Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curţi de apel.

↑ Sus

Loading

Art. 153

Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:
a) modul de calcul și de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităţilor de întârziere;
c) înregistrarea, evidenţa și certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii și ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de pensie;
e) deciziile comisiilor medicale de contestaţii și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;
f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
g) modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale;
h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate în baza prezentei legi;
i) contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
j) alte drepturi și obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 154

(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul.
(2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul.

↑ Sus

Loading

Art. 155

(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.
(2) Hotărârile curţilor de apel, precum și hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive și irevocabile.

↑ Sus

Loading

Art. 156

Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 157

Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

↑ Sus

Loading

Capitolul IX - Dispoziţii tranzitorii

Art. 158

(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I și a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.
(2) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

↑ Sus

Loading

Art. 159

(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.
(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. b), dovada vechimii în serviciu, realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu fișa de pensie, fișa matricolă sau alte documente legale.
(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu adeverinţa eliberată în baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declaraţiei de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz.

↑ Sus

Loading

Art. 160

(1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1).
(2) Certificarea stagiului de cotizare, realizat până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cadrele militare, poliţiștii și funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale se face de casele de pensii sectoriale, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (2).

↑ Sus

Loading

Art. 161

(1) Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane.
(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

↑ Sus

Loading

Art. 162

(1) În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 199030 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001;
j) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002;
k) pentru anul 2003 și în continuare numărul mediu de zile și, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.
(2) În situaţiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe ţară, în vigoare în perioada respectivă.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:
a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale și nici nu sunt dovedite;
c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit. b).
(4) În situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcţie de reformele monetare.
(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, cu excepţia perioadelor asimilate prevăzute de lege.
(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) care nu pot dovedi cu acte drepturile salariale de care au beneficiat în perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut/net, după caz, din perioada respectivă.

↑ Sus

Loading

Art. 163

(1) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia în calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă.
(2) Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum și pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.
(3) Pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr. 80/1992*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.
(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art. 16 lit. d) la determinarea punctajului lunar se ia în calcul cuantumul ajutorului.

↑ Sus

Loading

Art. 164

(1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) și g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.
(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncă, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, după caz, din perioadele respective.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), în care persoana a realizat și stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar, brut sau net, după caz, avut în perioadele respective, dacă acesta este mai mare decât 1,5 salarii minime pe economie.
(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a);
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) și g).
(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. d), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale.
(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2005 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale.
(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2006 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

↑ Sus

Loading

Art. 165

(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:
a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;
- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;
- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;
- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;
- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;
- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;
- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;
- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.
(5) Salariile medii și minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8.
(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum și pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.

↑ Sus

Loading

Art. 166

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, așa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare socială.

↑ Sus

Loading

Art. 167

În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează solda brută sau netă/salariul brut sau net, după caz.

↑ Sus

Loading

Art. 168

(1) Asiguraţii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.
(2) Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

↑ Sus

Loading

Art. 169

(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfășurat activităţi în locuri încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:
a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.
(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferenţei dintre creșterea punctajului mediu anual rezultată și cea acordată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.
(5) În situaţia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obţine un cuantum al pensiei mai mare.
(6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică și persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 170

(1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent și valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

↑ Sus

Loading

Art. 171

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înţelesul prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 172

(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau în calcul o singură dată.
(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori, sistemul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale și la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.
(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul public de pensii și la sistemul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, după caz, la stabilirea pensiei se iau în considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.

↑ Sus

Loading

Art. 173

(1) În cazul modificării numărului de urmași după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia de urmaș cuvenită soţului supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.

↑ Sus

Loading

Art. 174

Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

↑ Sus

Loading

Art. 175

Modelul declaraţiei nominale de asigurare, al declaraţiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare socială, precum și modelele celorlalte documente necesare în vederea evidenţei drepturilor și obligaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecţiei sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

↑ Sus

Loading

Art. 176

La data intrării în vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile în care se virează sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

↑ Sus

Loading

Art. 177

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală de asigurări sociale, suportată de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), nu va diminua venitul net al acestora.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează prin majorarea drepturilor salariale și a veniturilor asigurate corespunzător diferenţei dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, prevăzută de prezenta lege, și cota de contribuţie individuală prevăzută de legislaţia anterioară.
(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale și a veniturilor asigurate, astfel încât contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţii prevăzuţi la alin. (1) să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 178

Cererile înregistrate și nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.

↑ Sus

Loading

Capitolul X - Dispoziţii finale

Art. 179

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.
(2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.
(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele de pensii sectoriale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin. (2).
(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Debitele reprezentând contribuţii de asigurări sociale sau prestaţii de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.
(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.
(7) Sumele cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, rămase nerecuperate de pe urma asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedaţi, nu se mai urmăresc.

↑ Sus

Loading

Art. 180

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracţiuni săvârșite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, nu se mai urmăresc.

↑ Sus

Loading

Art. 181

(1) Debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii ai CNPP, precum și ai caselor de pensii sectoriale și se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

↑ Sus

Loading

Art. 182

Angajatorii, persoane fizice și juridice, sunt obligaţi să pună la dispoziţia CNPP, a caselor teritoriale de pensii și a caselor de pensii sectoriale, după caz, datele și documentele necesare întocmirii evidenţelor privind stagiul de cotizare.

↑ Sus

Loading

Art. 183

În aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

↑ Sus

Loading

Art. 184

(1) Baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), este proprietatea CNPP și are caracter confidenţial.
(2) Bazele de date privind asiguraţii sistemului public de pensii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidenţial.

↑ Sus

Loading

Art. 185

Stabilirea și plata unor drepturi finanţate din bugetul de stat se efectuează în continuare de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, și de casele de pensii sectoriale.

↑ Sus

Loading

Art. 186

Institutul Naţional de Statistică are obligaţia să comunice CNPP și caselor sectoriale de pensii câștigul salarial mediu brut, până în ultima zi a lunii în curs, pentru luna precedentă.

↑ Sus

Loading

Art. 187

(1) În cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de la bugetul de stat.
(2) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentă punctajelor medii anuale obţinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a perioadelor de contribuţie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 și până la data de 1 aprilie 2001.
(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi, a cărei cauză o constituie accidentul de muncă sau boala profesională, se suportă din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul pensiei de urmaș, dacă decesul susţinătorului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică și în situaţia pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 188

(1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare.
(2) Operaţiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum și nivelul acestora se stabilesc prin decizie a președintelui CNPP.
(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 189

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, stabilită prin prezenta lege se aplică în mod corespunzător și contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

↑ Sus

Loading

Art. 190

Aplicaţia informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează și este publică.

↑ Sus

Loading

Art. 191

(1) Expertizele dispuse de instanţele judecătorești în litigiile de asigurări sociale se efectuează numai de experţi specializaţi în asigurări sociale.
(2) În vederea pregătirii și atestării experţilor specializaţi în asigurări sociale, Ministerul Justiţiei efectuează modificările necesare în legislaţia specifică.

↑ Sus

Loading

Art. 192

(1) Între sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș.
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) și g), care constituie și vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau în calcul, opţional, în unul dintre sisteme.

↑ Sus

Loading

Art. 193

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 și 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum și cele ale art. 169 alin. (6) și art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

↑ Sus

Loading

Art. 194

Guvernul României va elabora și va înainta Parlamentului spre adoptare, până la sfârșitul anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupaţionale.

↑ Sus

Loading

Art. 195

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege.

↑ Sus

Loading

Art. 196

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
c) art. 29 și 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificările ulterioare;
d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările și completările ulterioare;
e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare;
f) art. 68, art. 681 alin. (2) și art. 682-684 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
g) art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;
h) art. 74-77, 80, 81 și 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;
i) art. 43-52 și 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;
j) art. 49 alin. (4) și art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;
k) art. 127 alin. (3) și art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;
m) Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;
n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare;
o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
p) Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
q) Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile și procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;
r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 și 2, art. 21 alin. 3 și art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare;
s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor și gradaţilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
ș) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Anexa 1

LISTA cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă ale cărui locuri demuncă se încadrează în condiţii speciale.

1. Personal navigant pe:

 1. avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;
 2. avioane clasice de transport public;
 3. avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;
 4. elicoptere şi avioane utilitare;
 5. aeronave prototipuri la încercare în zbor.

2. Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:

 1. avioane clasice;
 2. avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie.

4. Personal navigant de control în zbor.

5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor.

6. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor.

7. Personal de paraşutism profesionist care:

 1. execută salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;
 2. execută salturi pentru recepţia paraşutelor;
 3. execută salturi din turnul de paraşutism;
 4. desfăşoară activitatea de instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.

8. Însoţitori de bord.

↑ Sus

Anexa 2

LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi.

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

 1. manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;
 2. manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;
 3. fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;
 4. fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;
 5. asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;
 6. asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, de produse pirotehnice, de materii explozive şi mine;
 7. operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;
 8. delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare.

3. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii.

4. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.

5. Activităţile desfăşurate în subteran în cadrul metroului pentru:

 1. mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;
 2. mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;
 3. mecanic instructor.

6. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, care se desfăşoară 100% în subteran.

7. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor.

8. Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri şi de docheri-mecanizatori.

9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP.

10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri şi chesonieri.

11. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine.

12. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.

13. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile.

14. Reparaţii şi întreţinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t.

15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire - şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă.

16.

 1. prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;
 2. alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;
 3. cuptoarele pentru topirea sticlei.

17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă.

18. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

 1. cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;
 2. sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;
 3. arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
 4. operaţia de gudronare a lingotierelor.

19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

 1. măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;
 2. calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;
 3. prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;
 4. coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;
 5. recuperarea produselor cărbunoase;
 6. prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.

21. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

 1. sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate - retur, expediţia aglomeratului;
 2. încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;
 3. măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
 4. prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;
 5. prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

22. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

 1. încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;
 2. instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

23. Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii:

 1. încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă;
 2. turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;
 3. pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;
 4. cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare.

25. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

 1. încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;
 2. încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;
 3. încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;
 4. încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;
 5. extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;
 6. extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;
 7. striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi a ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă.

27. Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

 1. zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;
 2. executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.

28. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

 1. uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;
 2. distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;
 3. electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;
 4. electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
 5. prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;
 6. afinarea aurului şi a argintului;
 7. fabricarea pulberii de aluminiu;
 8. fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

29. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

 1. măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
 2. topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
 3. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
 4. metalurgia zincului;
 5. personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

 1. metalizarea cu nichel-carbonil;
 2. instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;
 3. operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
 4. deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;
 5. instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;
 6. operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;
 7. acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m2/oră.

31.

 1. fabricarea abrazivelor din cuarț - toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;
 2. granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

32. Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 şi autobasculante mai mari de 25 t.

33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate.

34. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum.

35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.

36. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.

37. Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.

38. Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice.

39. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon.

40. Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum - fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice.

41. Fabricarea fenolului.

42. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă.

43. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului.

44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi a policlorurii de vinil.

45. Activitatea de fabricare a pesticidelor.

46. Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa şi betanaftilimină.

47. Fabricarea şi ambalarea benzidinei.

48. Fabricarea hidrobenzenului.

49. Dozarea manuală a antioxidanţilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare.

50. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii.

51. Fabricarea ferodourilor - toate operaţiile; fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operaţiile.

↑ Sus

Anexa 3

UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|Nr. |                       |      |Nr. registrul|        |    Pozitia     |
|crt.|      Societatea/Localitatea      |Codul fiscal| comertului | Aviz nr./data | din lista locurilor  |
|  |                       |      |       |        |    de munca    |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 1.|Societatea Comerciala Semifabricate -    |R14787559  |J08/982/2002 |1/25.05.2004  |24, 26         |
|  |S.A., localitatea Brasov           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 2.|Societatea Nationala a Petrolului      |1908756   |J13/2810/1997|2/12.11.2004  |8, 9, 11        |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Petromar Constanta,        |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 3.|Societatea Nationala a Petrolului      |10122420  |J03/11/1998 |28/15.02.2005 |7, 36, 37, 39, 40, 42  |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Arpechim, localitatea Pitesti   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 4.|Societatea Nationala a Petrolului      |10072411  |J15/426/1999 |33/3.05.2005  |13           |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Petrom Targoviste,         |      |       |        |            |
|  |localitatea Targoviste            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 5.|Societatea Nationala a Petrolului      |3746480   |J34/522/1997 |39/6.05.2005, |13           |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |40/6.05.2005, |            |
|  |sucursala Petrom Videle, localitatea     |      |       |66/8.07.2005, |            |
|  |Videle                    |      |       |67/8.07.2005, |            |
|  |                       |      |       |68/8.07.2005  |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 6.|Societatea Nationala a Petrolului      |9691198   |J04/52/1998 |47/1.07.2005  |13           |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Petrom Moinesti, localitatea    |      |       |        |            |
|  |Moinesti                   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 7.|Societatea Nationala a Petrolului      |10143369  |J35/33/1998 |50/1.07.2005  |13           |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Petrom Timisoara, localitatea   |      |       |        |            |
|  |Timisoara                  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 8.|Societatea Nationala a Petrolului      |96912001  |J04/51/1998 |54/4.07.2005  |13           |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Petrorep Moinesti, localitatea   |      |       |        |            |
|  |Moinesti                   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 9.|Societatea Nationala a Petrolului      |10241960  |J05/123/1998 |72/14.07.2005 |13           |
|  |Petrom - S.A., localitatea Bucuresti -    |      |       |        |            |
|  |sucursala Petrom Suplacu, localitatea    |      |       |        |            |
|  |Suplacu de Barcau              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 10.|Societatea Comerciala Romplumb -       |R2206334  |J24/54/1991 |3/12.11.2004  |21, 29         |
|  |S.A., localitatea Baia Mare         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 11.|Societatea Comerciala Star Glass -      |R2162017  |J18/49/1991 |4/12.11.2004  |15, 16, 27       |
|  |S.A., localitatea Targu Jiu         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 12.|Societatea Comerciala RIG Service -     |R14320668  |J13/2053/2001|5/12.11.2004  |11           |
|  |S.A., localitatea Constanta         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 13.|Societatea Comerciala Grup Servicii     |R16020764  |J13/6322/2004|6/12.11.2004  |11           |
|  |Petroliere - S.A., localitatea Constanta   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 14.|Societatea Comerciala Grup Petrol      |R7471838  |J13/1755/1995|7/12.11.2004  |11           |
|  |Marin - S.A., localitatea Constanta     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 15.|Societatea Comerciala Ampelum -       |R1772840  |J01/27/1991 |9/3.12.2004  |7, 21, 26        |
|  |S.A., localitatea Zlatna           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 16.|Societatea Comerciala Acumulatorul -     |R478901   |J23/177/2002 |10/30.11.2004 |29           |
|  |S.A., comuna Pantelimon           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 17.|Societatea Nationala de Transport      |R11054545  |J40/9764/1998|11/30.11.2004 |7            |
|  |Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" -   |      |       |        |            |
|  |S.A., localitatea Bucuresti         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 18.|Societatea Nationala de Transport      |R11054537  |J40/9775/1998|12/30.11.2004 |7            |
|  |Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" -      |      |       |        |            |
|  |S.A., localitatea Bucuresti         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 19.|Societatea Comerciala Aversa - S.A.,     |R850    |J40/924/1991 |13/3.12.2004  |24, 26         |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 20.|Societatea Comerciala Ario - S.A.,      |R2736489  |J06/38/1991 |14/22.12.2004 |24           |
|  |localitatea Bistrita             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 21.|Societatea Comerciala Saturn - S.A.,     |R175057   |J01/186/1991 |15/22.12.2004 |24           |
|  |localitatea Alba Iulia            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 22.|Regia Autonoma pentru Activitati       |11057002  |J03/515/1998 |16/22.12.2004 |2            |
|  |Nucleare - R.A.A.N. - S.A.,         |      |       |        |            |
|  |localitatea Drobeta-Turnu Severin -     |      |       |        |            |
|  |sucursala Cercetari Nucleare Pitesti,    |      |       |        |            |
|  |localitatea Pitesti - Mioveni        |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 23.|Regia Autonoma pentru Activitati       |12611350  |J25/300/1998 |55/4.07.2005  |36           |
|  |Nucleare - R.A.A.N. - S.A.,         |      |       |        |            |
|  |localitatea Drobeta-Turnu Severin -     |      |       |        |            |
|  |sucursala ROMAG - PROD.,           |      |       |        |            |
|  |localitatea Drobeta-Turnu Severin      |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 24.|Regia Autonoma pentru Activitati       |R10882752  |J25/282/1998 |172/22.09.2005 |2            |
|  |Nucleare - R.A.A.N. - S.A.,         |      |       |        |            |
|  |localitatea Drobeta-Turnu Severin      |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 25.|Societatea Comerciala Mittal Steel      |R2126855  |J20/41/1991 |18/22.12.2004 |7, 23, 25        |
|  |Hunedoara - S.A., localitatea Hunedoara   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 26.|Institutul National de Cercetare-      |332134   |J23/1945/2002|22/15.02.2005 |2            |
|  |Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie    |      |       |        |            |
|  |Nucleara "Horia Hulubei", comuna Magurele  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 27.|Compania Nationala a Cuprului, Aurului    |R11669346  |J20/334/1999 |24/15.02.2005 |20           |
|  |si Fierului Minvest - S.A., localitatea   |      |       |58/6.07.2005  |            |
|  |Deva - filiala Devamin            |      |       |        |            |
|  |Exploatarea Miniera, localitatea Deva    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 28.|Compania Nationala a Cuprului, Aurului    |R14990030  |J20/843/2002 |25/15.02.2005 |20           |
|  |si Fierului Minvest - S.A., localitatea   |      |       |        |            |
|  |Deva - filiala Poiana Rusca         |      |       |        |            |
|  |Teliuc, localitatea Teliucu Inferior     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 29.|Compania Nationala a Cuprului, Aurului    |R4330648  |J01/468/2001 |27/15.02.2005 |20, 28 (b, e), 32    |
|  |si Fierului Minvest - S.A., localitatea   |      |       |        |            |
|  |Deva - filiala Rosiamin, localitatea     |      |       |        |            |
|  |Rosia Montana                |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 30.|Compania Nationala a Cuprului, Aurului    |14271549  |J20/763/2001 |31/15.02.2005 |20           |
|  |si Fierului Minvest - S.A., localitatea   |      |       |        |            |
|  |Deva - filiala Certej, localitatea Certeju  |      |       |        |            |
|  |de Sus                    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 31.|Compania Nationala a Cuprului, Aurului    |R14271514  |J20/765/2001 |74/14.07.2005 |20, 26, 29       |
|  |si Fierului Minvest - S.A., localitatea   |      |       |        |            |
|  |Deva - filiala Bradmin - S.A.,        |      |       |        |            |
|  |localitatea Brad               |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 32.|Societatea Comerciala Rempes -        |2119262   |J20/2070/1992|26/15.02.2005 |24           |
|  |S.A., localitatea Deva            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 33.|Societatea Comerciala Glassrom -       |R2810240  |J10/2713/1992|29/15.02.2005 |15           |
|  |S.A., comuna Berca              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 34.|Societatea Comerciala Rosia Montana     |9762620   |J01/443/1999 |30/15.02.2005 |21 (c), 29 (a)     |
|  |Gold Corporation - S.A., localitatea     |      |       |        |            |
|  |Rosia Montana                |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 35.|Societatea Comerciala Rulmenti -       |2808089   |J37/8/1991  |32/3.05.2005  |7, 24, 26, 27      |
|  |S.A., localitatea Barlad           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 36.|Societatea Comerciala Industria Sarmei -   |199710   |J12/67/1991 |34/4.05.2005  |19 (a, d, f), 23 (a, b),|
|  |S.A., localitatea Campia Turzii       |      |       |        |24, 25 (a, b, e, f, g), |
|  |                       |      |       |        |26           |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 37.|Societatea Nationala a Sarii - S.A.,     |R2536030  |J38/204/1998 |23/R/29.04.2005|20           |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
|  |Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Ramnicu Valcea          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 38.|Societatea Comerciala Moldomin -       |11932018  |J11/233/1999 |37/5.05.2005  |32           |
|  |S.A., localitatea Moldova Noua        |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 39.|Societatea Comerciala Armatura -       |R199001   |J12/13/1991 |38/5.05.2005  |24           |
|  |S.A., localitatea Cluj-Napoca        |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 40.|Societatea Comerciala Hidroconstructia -   |1556820   |J40/1726/1991|42/6.05.2005  |1 (a), 3        |
|  |S.A., localitatea Bucuresti         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 41.|Societatea Comerciala Uzina de Utilaj    |R2944625  |J24/1762/1992|43/10.05.2005 |22           |
|  |Minier si Reparatii - S.A. - UUMR,      |      |       |        |            |
|  |localitatea Baia Sprie            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 42.|Societatea Comerciala Cozmircom -      |R2951916  |J24/2013/1992|44/10.05.2005 |24, 26         |
|  |S.A., localitatea Baia Mare         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 43.|Compania Nationala Romarm - S.A.,      |14373832  |J18/330/2001 |45/10.05.2005 |1 (c, d, g, h), 7, 26, |
|  |localitatea Bucuresti - filiala       |      |       |        |29 (b), 33       |
|  |Societatea Comerciala Uzina Mecanica     |      |       |        |            |
|  |Sadu - S.A., localitatea Bumbesti-Jiu    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 44.|Compania Nationala Romarm - S.A.,      |R13741804  |J29/162/2001 |101/26.07.2005 |1 (c, d, e, f, g, h), 7,|
|  |localitatea Bucuresti - filiala       |      |       |        |24, 26         |
|  |Societatea Comerciala Uzina Mecanica     |      |       |        |            |
|  |Plopeni - S.A., localitatea Plopeni     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 45.|Compania Nationala Romarm - S.A.,      |R13652413  |J08/49/2001 |131/15.09.2005 |1 (c, d, e, f, g, h), 7,|
|  |localitatea Bucuresti - filiala       |      |       |        |26, 27 (a), 29 (b),   |
|  |Societatea Comerciala Tohan - S.A.,     |      |       |        |30 (b), 33       |
|  |localitatea Zarnesti             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 46.|Compania Nationala Romarm - S.A.,      |R13945863  |J08/596/2001 |173/22.09.2005 |1 (d, e, f), 33     |
|  |localitatea Bucuresti - filiala       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Carfil - S.A.,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Brasov              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 47.|Societatea Comerciala Oltchim - S.A.,    |R1475261  |J38/219/1991 |46/1.07.2005  |2, 7, 24, 26, 39, 42,  |
|  |localitatea Ramnicu Valcea          |      |       |        |43, 44, 45       |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 48.|Societatea Comerciala Cuprom - S.A.,     |15763027  |J24/1088/2003|48/1.07.2005  |21, 26, 28, 29     |
|  |localitatea Bucuresti - sucursala Baia    |      |       |48B/8.09.2005 |            |
|  |Mare, localitatea Baia Mare         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 49.|Societatea Comerciala Stipo - S.A.,     |R622127   |J07/1995/1991|49/1.07.2005  |15,16 (a, b), 27, 33  |
|  |localitatea Dorohoi             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 50.|Societatea Comerciala Combinatul       |R1064207  |J11/59/1991 |51/1.07.2005  |1 (a), 7, 23, 25, 26, 27|
|  |Siderurgic Resita - S.A., localitatea    |      |       |        |            |
|  |Resita                    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 51.|Societatea Comerciala Stimas - S.A.,     |717928   |J33/5/1991  |52/4.07.2005  |15, 16         |
|  |localitatea Suceava             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 52.|Societatea Comerciala Beta - S.A.,      |1154660   |J10/9/1991  |53/4.07.2005  |2, 26, 33        |
|  |localitatea Buzau              |      |       |140/20.09.2005 |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 53.|Societatea Comerciala Mecanica        |R9813287  |J03/714/1997 |56/6.07.2005  |24, 26         |
|  |Dacia - S.A., localitatea Mioveni      |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 54.|Societatea Comerciala Centrala        |R14593668  |J02/336/2002 |59/6.07.2005  |7            |
|  |Electrica de Termoficare Arad - S.A.,    |      |       |        |            |
|  |localitatea Arad               |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 55.|Societatea Comerciala Petromservice -    |14716450  |J03/449/2002 |61/7.07.2005  |13           |
|  |S.A., localitatea Bucuresti - sucursala   |      |       |        |            |
|  |Pitesti, localitatea Pitesti         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 56.|Societatea Comerciala Petromservice -    |R14794386  |J16/685/2002 |65/8.07.2005  |13           |
|  |S.A., localitatea Bucuresti - sucursala   |      |       |        |            |
|  |Craiova, localitatea Isalnita        |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 57.|Societatea Comerciala Petromservice -    |14743030  |J40/694/2002 |71/11.07.2005 |13           |
|  |S.A., localitatea Bucuresti - sucursala   |      |       |        |            |
|  |Petromservice Vest, localitatea Arad     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 58.|Societatea Comerciala Petromservice -    |146933608  |J29/642/2002 |77/15.07.2005 |13           |
|  |S.A. - sucursala Ploiesti, localitatea    |      |       |        |            |
|  |Ploiesti                   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 59.|Societatea Comerciala Mecanex -       |R613803   |J07/199/1991 |62/7.07.2005  |24           |
|  |S.A., localitatea Botosani          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 60.|Societatea Comerciala Promex - S.A.,     |R2265683  |J09/112/1991 |63/7.07.2005  |7, 24, 26, 33      |
|  |localitatea Braila              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 61.|Societatea Comerciala de Transport cu    |R13863739  |J40/6880/1999|64/7.07.2005  |5, 6          |
|  |Metroul METROREX - S.A.,           |      |       |225/8.09.2005 |            |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 62.|Societatea Comerciala Upetrom 1 Mai -    |1350365   |J29/1/1991  |69/8.07.2005  |24, 26, 27, 33     |
|  |S.A., localitatea Ploiesti          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 63.|Societatea Comerciala IUS - S.A.,      |R1109309  |J08/30/1991 |70/11.07.2005 |26           |
|  |localitatea Brasov              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 64.|Societatea Comerciala Foraj Sonde      |R167778   |J03/2714/1992|73/14.07.2005 |13           |
|  |Bascov - S.A., localitatea Bascov      |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 65.|Societatea Comerciala de Reparatii si    |15376918  |J16/578/2003 |75/14.07.2005 |7, 27          |
|  |Servicii Termoserv Craiova - S.A.,      |      |       |        |            |
|  |localitatea Isalnita             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 66.|Hidroelectrica - S.A., localitatea      |14936693  |J25/250/2002 |76/14.07.2005 |10           |
|  |Bucuresti - filiala Societatea        |      |       |        |            |
|  |Comerciala Hidroserv Portile de Fier -    |      |       |        |            |
|  |S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 67.|Societatea Comerciala Cupru Min -      |11551757  |J01/64/1999 |78/15.07.2005 |3, 14, 20, 26, 32    |
|  |S.A., localitatea Abrud           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 68.|Societatea Comerciala Hitrom - S.A.,     |R2431476  |J37/174/2002 |80/15.07.2005 |7            |
|  |localitatea Vaslui              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 69.|Societatea Comerciala Tractorul U.T.B. -   |R1109465  |J08/16/1991 |81/18.07.2005 |23, 24, 26       |
|  |S.A., localitatea Brasov           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 70.|Societatea Comerciala Foraj Sonde      |R2618033  |J38/1296/1992|83/18.07.2005 |13           |
|  |Ramnicu Valcea - S.A., localitatea      |      |       |        |            |
|  |Ramnicu Valcea                |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 71.|Societatea Comerciala UMB - S.A.,      |R16970624  |J04/2137/2004|84/18.07.2005 |24           |
|  |localitatea Bacau              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 72.|Societatea Comerciala Metabet CF -      |128507   |J03/150/1991 |85/19.07.2005 |7, 23, 24, 33      |
|  |S.A., localitatea Pitesti          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 73.|Societatea Comerciala Materiale de      |R1170151  |J10/298/1991 |86/19.07.2005 |51           |
|  |Frictiune si Garnituri de Etansare -     |      |       |        |            |
|  |FERMIT - S.A., localitatea Ramnicu Sarat   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 74.|Organizatia Patronala Operatorul       |1870767   |J13/643/1991 |87/22.07.2005 |1 (a, b), 7, 8     |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Socep S.A.,      |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 75.|Organizatia Patronala Operatorul       |1890411   |J13/516/1991 |88/22.07.2005 |1 (a,b), 8       |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Decirom S.A.,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 76.|Organizatia Patronala Operatorul       |R1910160  |J13/619/1991 |89/22.07.2005 |1 (a, b), 7, 8     |
|  |Portuar localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Chimpex -       |      |       |        |            |
|  |S.A., localitatea Constanta         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 77.|Organizatia Patronala Operatorul       |1887971   |J13/624/1991 |90/22.07.2005 |1 (a, b), 8       |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Frial - S.A.,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 78.|Organizatia Patronala Operatorul       |R1878000  |J13/703/1991 |91/22.07.2005 |1 (a, b), 8       |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Casa de        |      |       |        |            |
|  |Expeditii PHOENIX - S.A., localitatea    |      |       |        |            |
|  |Constanta                  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 79.|Organizatia Patronala Operatorul       |R4272644  |J13/5956/1992|92/22.07.2005 |1 (a, b), 8       |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Rotrac - S.A.,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 80.|Organizatia Patronala Operatorul       |R1910217  |J13/566/1991 |93/22.07.2005 |1 (a, b), 7, 8, 9    |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Minmetal -       |      |       |        |            |
|  |S.A., localitatea Constanta         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 81.|Organizatia Patronala Operatorul       |R1888500  |J13/604/1991 |94/22.07.2005 |1 (a, b), 8       |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Umex - S.A.,      |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 82.|Organizatia Patronala Operatorul       |R400805   |J13/1549/1996|95/22.07.2005 |1 (a, b), 7, 8, 9    |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Romtrans        |      |       |        |            |
|  |Agentia Mol 1 - S.A., localitatea Constanta |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 83.|Organizatia Patronala Operatorul       |2410163   |J13/512/1991 |96/25.07.2005 |7            |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |226/08.09.2005 |            |
|  |Societatea Comerciala Oil Terminal -     |      |       |        |            |
|  |S.A., localitatea Constanta         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 84.|Organizatia Patronala Operatorul       |R16041031  |J13/5029/2004|97/25.07.2005 |1 (a, b), 8       |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Sticerom Group     |      |       |        |            |
|  |Exim - S.R.L., localitatea Constanta     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 85.|Organizatia Patronala Operatorul       |R1874343  |J13/620/1991 |98/25.07.2005 |9            |
|  |Portuar, localitatea Constanta -       |      |       |        |            |
|  |Societatea Comerciala Compania de      |      |       |        |            |
|  |Remorcare Maritima Coremar - S.A.,      |      |       |        |            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 86.|Societatea Comerciala Dafora - S.A.,     |R15513764  |J32/768/2003 |99/25.07.2005 |13           |
|  |localitatea Medias sucursala Foraj,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Medias              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 87.|Societatea Comerciala Atlas - G.I.P. -    |1360687   |J29/79/2001 |100/25.07.2005 |1 (a, c), 2       |
|  |S.A., localitatea Ploiesti          |      |       |147/21.09.2005 |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 88.|Societatea Comerciala Lugomet -       |R1846726  |J35/258/1991 |102/26.07.2005 |24, 26, 27       |
|  |S.A., localitatea Lugoj           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 89.|Societatea Comerciala Stisom - S.A.,     |6433995   |J30/663/1991 |104/8.09.2005 |15           |
|  |localitatea Poiana Codrului         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 90.|Societatea Comerciala Remarul 16       |201373   |J12/1591/1992|105/8.09.2005 |7, 24, 26, 30 (a)    |
|  |Februarie - S.A., localitatea Cluj-Napoca  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 91.|Societatea Comerciala Rompetrol       |R1860712  |J13/534/1991 |106/8.09.2005 |18 (b), 36, 39     |
|  |Rafinare - S.A., localitatea Constanta    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 92.|Societatea Comerciala Somvetra -       |R202174   |J12/48/1991 |107/8.09.2005 |15, 16, 27, 33     |
|  |S.A., localitatea Gherla           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 93.|Societatea Comerciala Celhart Donaris -   |R2253999  |J09/6/1990  |108/9.09.2005 |7            |
|  |S.A., localitatea Braila           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 94.|Societatea Comerciala Sticla Turda -     |R202190   |J12/3/1991  |109/9.09.2005 |15, 16 (a, b), 33    |
|  |S.A., localitatea Turda           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 95.|Societatea Comerciala Turnatoria       |2886044   |J12/3977/1992|110/9.09.2005 |24, 33         |
|  |Metalul - S.R.L., localitatea Cluj-Napoca  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 96.|Societatea Comerciala Vitrometan -      |R803786   |J32/8/1991  |111/9.09.2005 |15, 16 (a, b), 27    |
|  |S.A., localitatea Medias           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 97.|Societatea Comerciala Cristiro - S.A.,    |R567480   |J06/30/1991 |112/9.09.2005 |15, 16 (b, c), 27, 33  |
|  |localitatea Bistrita             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 98.|Societatea Comerciala Agroexport -      |1592415   |J13/1164/2001|113/9.09.2005 |1 (a, b), 8       |
|  |S.A., localitatea Constanta         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
| 99.|Agentia Romana de Salvare a Vietii      |16330145  |-      |114/9.09.2005 |9            |
|  |Omenesti pe Mare, localitatea Constanta   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|100.|Societatea Nationala de Gaze Naturale    |15750450  |J32/1190/2003|115/12.09.2005 |13           |
|  |ROMGAZ - S.A. - Sucursala de         |      |       |        |            |
|  |Interventii, Reparatii Capitale si Operatii |      |       |        |            |
|  |Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.),     |      |       |        |            |
|  |localitatea Medias              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|101.|Societatea Comerciala Foraj Sonde -     |R4727746  |J26/349/1995 |116/12.09.2005 |13           |
|  |S.A., localitatea Targu Mures        |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|102.|Societatea Comerciala Mittal Steel      |1639739   |J17/21/1991 |117/12.09.2005 |1 (b), 7, 10, 18 (a, b),|
|  |Galati - S.A., localitatea Galati      |      |`      |        |19 (c), 21 (a), 22, 23, |
|  |                       |      |       |        |24, 25 (a), 26, 27, 30 |
|  |                       |      |       |        |(c, d), 39       |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|103.|Societatea Comerciala Nitroexplosives -   |16283540  |J08/675/2004 |118/12.09.2005 |1 (c)          |
|  |S.A., localitatea Fagaras          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|104.|Societatea Comerciala Alro - S.A.,      |1515374   |J28/8/1991  |119/13.09.2005 |28 (d)         |
|  |localitatea Slatina             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|105.|Societatea Comerciala Grandemar -      |200947   |J12/365/1991 |120/13.09.2005 |32           |
|  |S.A., localitatea Cluj-Napoca        |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|106.|Societatea Comerciala FOSERCO -       |R969453   |J04/563/1991 |121/13.09.2005 |13           |
|  |S.A., localitatea Targu Ocna         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|107.|Societatea Comerciala Aquafor        |R12979930  |J04/233/2000 |122/13.09.2005 |13           |
|  |International - S.R.L., localitatea     |      |       |        |            |
|  |Targu Ocna                  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|108.|Societatea Comerciala Mittal Steel      |2057240   |J27/88/1991 |123/13.09.2005 |7, 24, 25 (a), 26, 27  |
|  |Roman - S.A., localitatea Roman       |      |       |        |(a), 30 (c)       |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|109.|Societatea Comerciala Fabrica de       |R2460706  |J32/69/1991 |124/14.09.2005 |15           |
|  |Sticla Avrig - S.A., localitatea Avrig    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|110.|Societatea Comerciala Rominserv -      |14208851  |J40/8331/2001|125/4.09.2005 |2, 24, 26        |
|  |S.A., localitatea Bucuresti - punct de    |      |       |158/21.09.2005 |            |
|  |lucru Societatea Comerciala Rominserv    |      |       |        |            |
|  |Valves Iaifo - S.A., localitatea Zalau    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|111.|Societatea Comerciala Sometra -       |813526   |J32/124/1991 |126/14.09.2005 |7, 21, 22, 23, 26, 28, |
|  |S.A., localitatea Copsa Mica         |      |       |        |29, 36, 38       |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|112.|Societatea Comerciala Intretinere si     |R14300920  |J40/9679/2001|127/14.09.2005 |7            |
|  |Reparatii Locomotive si Utilaje - CFR    |      |       |        |            |
|  |IRLU - S.A., localitatea Bucuresti      |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|113.|Societatea Comerciala Severnav -       |R1606030  |J25/03/1990 |129/14.09.2005 |33           |
|  |S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|114.|Societatea Comerciala Hidrojet - S.A.,    |R1318860  |J29/17/1991 |130/14.09.2005 |24, 26, 27       |
|  |localitatea Breaza              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|115.|Societatea Comerciala Stirom - S.A.,     |335588   |J40/10/1990 |132/15.09.2005 |16 (a, c), 30 (a)    |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|116.|Societatea Comerciala Foraj Sonde -     |3730778   |J16/2746/1992|133/15.09.2005 |13           |
|  |S.A., localitatea Craiova          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|117.|Societatea Comerciala Laminorul -      |2266948   |J09/42/1991 |134/15.09.2005 |7, 25 (a), 26      |
|  |S.A., localitatea Braila           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|118.|Societatea Comerciala Mechel         |R913720   |J15/284/1991 |135/16.09.2005 |1 (a), 7, 19 (f), 23 (a,|
|  |Targoviste - S.A., localitatea        |      |       |        |b, c), 24, 25 (a, b, c, |
|  |Targoviste                  |      |       |        |e, f, g), 26, 27    |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|119.|Societatea Comerciala Silcotub - S.A.,    |R676666   |J31/8/1991  |136/16.09.2005 |25 (a)         |
|  |localitatea Zalau              |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|120.|Institutul de Sanatate Publica,       |4340692   |-      |138/20.09.2005 |2            |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|121.|Spitalul Universitar Cai Ferate,       |4332169   |-      |139/21.09.2005 |2            |
|  |localitatea Craiova             |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|122.|Societatea Comerciala Nuclear &       |R481419   |J23/1216/2002|141/20.09.2005 |2            |
|  |Vacuum - S.A., localitatea Magurele     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|123.|Trustul de Montaj Utilaj Chimic       |390841   |J40/7572/2002|142/20.09.2005 |2            |
|  |Bucuresti - sucursala Bucuresti-Sud,     |      |       |        |            |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|124.|Societatea Comerciala Rompetrol       |R1860712  |J13/534/1991 |145/20.09.2005 |2            |
|  |Rafinare - S.A., localitatea Constanta    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|125.|Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii   |4548538   |-      |146/21.09.2005 |2            |
|  |Louis Turcanu, localitatea Timisoara     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|126.|Spitalul Clinic Municipal de Urgenta,    |4483447   |-      |148/21.09.2005 |2            |
|  |localitatea Timisoara            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|127.|Societatea Nationala Nuclearelectrica -   |R10874881  |J40/7403/1998|149/21.09.2005 |2            |
|  |S.A., localitatea Bucuresti         |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|128.|Spitalul Clinic de Urgenta Sf.        |420388   |-      |150/21.09.2005 |2            |
|  |Pantelimon, localitatea Bucuresti      |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|129.|Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele,   |4283538   |-      |151/21.09.2005 |2            |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|130.|Spitalul Orasenesc, localitatea       |4448199   |-      |152/21.09.2005 |2            |
|  |Bumbesti-Jiu                 |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|131.|Centrul de Cardiologie, localitatea Iasi   |8615184   |-      |153/21.09.2005 |2            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|132.|Societatea Comerciala Vilmar - S.A.,     |2989503   |J38/1525/1991|156/21.09.2005 |2, 25 (a), 26, 33    |
|  |localitatea Ramnicu Valcea          |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|133.|Spitalul Clinic Judetean, localitatea    |4240898   |-      |157/21.09.2005 |2            |
|  |Sibiu                    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|134.|Societatea Comerciala Rafiserv        |15227355  |J03/211/2003 |159/21.09.2005 |2            |
|  |Arpechim - S.A., localitatea Pitesti     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|135.|Spitalul Universitar CFR Witing,       |4267257   |-      |161/22.09.2005 |2            |
|  |localitatea Bucuresti            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|136.|Societatea Comerciala Menarom -       |R1627165  |J17/172/1991 |162/22.09.2005 |2            |
|  |S.A., localitatea Galati           |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|137.|Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.   |3126853   |-      |164/22.09.2005 |2            |
|  |Apostol Andrei, localitatea Galati      |      |       |165/22.09.2005 |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|138.|Regia Autonoma de Transport         |1589886   |J40/46/1991 |167/22.09.2005 |2, 24, 30 (a), 33    |
|  |Bucuresti - R.A., localitatea Bucuresti   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|139.|Spitalul Clinic Judetean de Urgenta,     |4301103   |J70/380/1992 |168/22.09.2005 |2            |
|  |localitatea Constanta            |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|140.|Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru   |4203709   |-      |169/22.09.2005 |2            |
|  |Trestioreanu, localitatea Bucuresti     |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|141.|Societatea Comerciala Fortus - S.A.,     |R1958479  |J22/683/1991 |170/22.09.2005 |2            |
|  |localitatea Iasi               |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|142.|Spitalul Clinic Coltea, localitatea     |4192960   |-      |171/22.09.2005 |2            |
|  |Bucuresti                  |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|143.|Spitalul Municipal, localitatea Roman    |2613940   |-      |175/22.09.2005 |2            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|144.|Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola,    |4541165   |-      |176/22.09.2005 |2            |
|  |localitatea Iasi               |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|145.|Societatea Comerciala Foraj Sonde      |1727229   |J02/124/1993 |177/22.09.2005 |13           |
|  |Zadareni - S.A., localitatea Zadareni    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|146.|Spitalul Clinic de Pediatrie, localitatea  |11411672  |-      |179/22.09.2005 |2            |
|  |Sibiu                    |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+
|147.|Institutul de Boli Cardiovasculare Prof.   |4203628   |-      |181/22.09.2005 |2            |
|  |Dr. C.C. Iliescu, localitatea Bucuresti   |      |       |        |            |
+----+---------------------------------------------+------------+-------------+---------------+------------------------+

↑ Sus

Anexa 4

LISTA cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale.

1. Balerin
2. Dansator
3. Acrobat
4. Jongler
5. Clovn
6. Călăreţ de circ
7. Dresor de animale sălbatice
8. Solist vocal de operă şi de operetă
9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador

↑ Sus

Anexa 5 - Vârste standard

Femei

+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|           |              |Varsta asiguratului |Stagiul complet|Stagiul minim|
|Luna si anul nasterii| Luna si anul pensionarii |la iesirea la pensie| de cotizare | de cotizare |
|           |              |   (ani/luni)   | (ani/luni)  | (ani/luni) |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1944     |Aprilie 2001        |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1944       |Mai 2001          |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1944      |Iunie 2001         |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1944      |Iulie 2001         |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1944     |August 2001         |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1944   |Septembrie 2001       |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1944    |Octombrie 2001       |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1944    |Noiembrie 2001       |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1944    |Decembrie 2001       |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1945    |Ianuarie 2002        |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1945    |Februarie 2002       |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1945     |Martie 2002         |    57/0    |   25/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1945     |Mai 2002          |    57/1    |   25/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1945       |Iunie 2002         |    57/1    |   25/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1945      |Iulie 2002         |    57/1    |   25/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1945      |August 2002         |    57/1    |   25/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1945     |Septembrie 2002       |    57/1    |   25/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1945   |Noiembrie 2002       |    57/2    |   25/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1945    |Decembrie 2002       |    57/2    |   25/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1945    |Ianuarie 2003        |    57/2    |   25/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1945    |Februarie 2003       |    57/2    |   25/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1946    |Martie 2003         |    57/2    |   25/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1946    |Mai 2003          |    57/3    |   25/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1946     |Iunie 2003         |    57/3    |   25/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1946     |Iulie 2003         |    57/3    |   25/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1946       |August 2003         |    57/3    |   25/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1946      |Septembrie 2003       |    57/3    |   25/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1946      |Noiembrie 2003       |    57/4    |   25/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1946     |Decembrie 2003       |    57/4    |   25/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1946   |Ianuarie 2004        |    57/4    |   25/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1946    |Februarie 2004       |    57/4    |   25/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1946    |Martie 2004         |    57/4    |   25/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1946    |Mai 2004          |    57/5    |   25/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1947    |Iunie 2004         |    57/5    |   25/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1947    |Iulie 2004         |    57/5    |   25/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1947     |August 2004         |    57/5    |   25/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1947     |Septembrie 2004       |    57/5    |   25/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1947       |Noiembrie 2004       |    57/6    |   25/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1947      |Decembrie 2004       |    57/6    |   25/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1947      |Ianuarie 2005        |    57/6    |   25/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1947     |Februarie 2005       |    57/6    |   25/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1947   |Martie 2005         |    57/6    |   25/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1947    |Mai 2005          |    57/7    |   25/7   |   10/7  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1947    |Iunie 2005         |    57/7    |   25/7   |   10/7  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1947    |Iulie 2005         |    57/7    |   25/7   |   10/7  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1948    |Septembrie 2005       |    57/8    |   25/8   |   10/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1948    |Octombrie 2005       |    57/8    |   25/8   |   10/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1948     |Noiembrie 2005       |    57/8    |   25/8   |   10/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1948     |Ianuarie 2006        |    57/9    |   25/9   |   10/9  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1948       |Februarie 2006       |    57/9    |   25/9   |   10/9  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1948      |Martie 2006         |    57/9    |   25/9   |   10/9  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1948      |Mai 2006          |    57/10    |   25/10   |  10/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1948     |Iunie 2006         |    57/10    |   25/10   |  10/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1948   |Iulie 2006         |    57/10    |   25/10   |  10/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1948    |Septembrie 2006       |    57/11    |   25/11   |  10/11  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1948    |Octombrie 2006       |    57/11    |   25/11   |  10/11  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1948    |Noiembrie 2006       |    57/11    |   25/11   |  10/11  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1949    |Ianuarie 2007        |    58/0    |   26/0   |   11/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1949    |Februarie 2007       |    58/0    |   26/0   |   11/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1949     |Martie 2007         |    58/0    |   26/0   |   11/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1949     |Mai 2007          |    58/1    |   26/2   |   11/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1949       |Iunie 2007         |    58/1    |   26/2   |   11/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1949      |Iulie 2007         |    58/1    |   26/2   |   11/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1949      |Septembrie 2007       |    58/2    |   26/4   |   11/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1949     |Octombrie 2007       |    58/2    |   26/4   |   11/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1949   |Noiembrie 2007       |    58/2    |   26/4   |   11/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1949    |Ianuarie 2008        |    58/3    |   26/6   |   11/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1949    |Februarie 2008       |    58/3    |   26/6   |   11/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1949    |Martie 2008         |    58/3    |   26/6   |   11/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1950    |Mai 2008          |    58/4    |   26/8   |   11/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1950    |Iunie 2008         |    58/4    |   26/8   |   11/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1950     |Iulie 2008         |    58/4    |   26/8   |   11/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1950     |Septembrie 2008       |    58/5    |   26/10   |  11/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1950       |Octombrie 2008       |    58/5    |   26/10   |  11/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1950      |Noiembrie 2008       |    58/5    |   26/10   |  11/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1950      |Ianuarie 2009        |    58/6    |   27/0   |   12/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1950     |Februarie 2009       |    58/6    |   27/0   |   12/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1950   |Martie 2009         |    58/6    |   27/0   |   12/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1950    |Mai 2009          |    58/7    |   27/2   |   12/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1950    |Iunie 2009         |    58/7    |   27/2   |   12/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1950    |Iulie 2009         |    58/7    |   27/2   |   12/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1951    |Septembrie 2009       |    58/8    |   27/4   |   12/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1951    |Octombrie 2009       |    58/8    |   27/4   |   12/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1951     |Noiembrie 2009       |    58/8    |   27/4   |   12/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1951     |Ianuarie 2010        |    58/9    |   27/6   |   12/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1951       |Februarie 2010       |    58/9    |   27/6   |   12/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1951      |Martie 2010         |    58/9    |   27/6   |   12/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1951      |Mai 2010          |    58/10    |   27/8   |   12/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1951     |Iunie 2010         |    58/10    |   27/8   |   12/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1951   |Iulie 2010         |    58/10    |   27/8   |   12/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1951    |Septembrie 2010       |    58/11    |   27/10   |  12/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1951    |Octombrie 2010       |    58/11    |   27/10   |  12/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1951    |Noiembrie 2010       |    58/11    |   27/10   |  12/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1952    |Ianuarie 2011        |    59/0    |   28/0   |   13/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1952    |Februarie 2011       |    59/0    |   28/0   |   13/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1952     |Martie 2011         |    59/0    |   28/0   |   13/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1952     |Mai 2011          |    59/1    |   28/2   |   13/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1952       |Iunie 2011         |    59/1    |   28/2   |   13/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1952      |Iulie 2011         |    59/1    |   28/2   |   13/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1952      |Septembrie 2011       |    59/2    |   28/4   |   13/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1952     |Octombrie 2011       |    59/2    |   28/4   |   13/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1952   |Noiembrie 2011       |    59/2    |   28/4   |   13/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1952    |Ianuarie 2012        |    59/3    |   28/6   |   13/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1952    |Februarie 2012       |    59/3    |   28/6   |   13/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1952    |Martie 2012         |    59/3    |   28/6   |   13/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1953    |Mai 2012          |    59/4    |   28/8   |   13/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1953    |Iunie 2012         |    59/4    |   28/8   |   13/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1953     |Iulie 2012         |    59/4    |   28/8   |   13/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1953     |Septembrie 2012       |    59/5    |   28/10   |  13/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1953       |Octombrie 2012       |    59/5    |   28/10   |  13/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1953      |Noiembrie 2012       |    59/5    |   28/10   |  13/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1953      |Ianuarie 2013        |    59/6    |   29/0   |   14/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1953     |Februarie 2013       |    59/6    |   29/0   |   14/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1953   |Martie 2013         |    59/6    |   29/0   |   14/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1953    |Mai 2013          |    59/7    |   29/2   |   14/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1953    |Iunie 2013         |    59/7    |   29/2   |   14/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1953    |Iulie 2013         |    59/7    |   29/2   |   14/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1954    |Septembrie 2013       |    59/8    |   29/4   |   14/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1954    |Octombrie 2013       |    59/8    |   29/4   |   14/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1954     |Noiembrie 2013       |    59/8    |   29/4   |   14/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1954     |Ianuarie 2014        |    59/9    |   29/6   |   14/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1954       |Februarie 2014       |    59/9    |   29/6   |   14/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1954      |Martie 2014         |    59/9    |   29/6   |   14/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1954      |Mai 2014          |    59/10    |   29/8   |   14/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1954     |Iunie 2014         |    59/10    |   29/8   |   14/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1954   |Iulie 2014         |    59/10    |   29/8   |   14/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1954    |Septembrie 2014       |    59/11    |   29/10   |  14/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1954    |Octombrie 2014       |    59/11    |   29/10   |  14/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1954    |Noiembrie 2014       |    59/11    |   29/10   |  14/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1955    |Ianuarie 2015        |    60/0    |   30/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1955    |Februarie 2015       |    60/0    |   30/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1955     |Martie 2015         |    60/0    |   30/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1955     |Mai 2015          |    60/1    |   30/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1955       |Iunie 2015         |    60/1    |   30/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1955      |Iulie 2015         |    60/1    |   30/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1955      |Septembrie 2015       |    60/2    |   30/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1955     |Octombrie 2015       |    60/2    |   30/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1955   |Noiembrie 2015       |    60/2    |   30/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1955    |Ianuarie 2016        |    60/3    |   30/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1955    |Februarie 2016       |    60/3    |   30/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1955    |Martie 2016         |    60/3    |   30/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1956    |Mai 2016          |    60/4    |   30/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1956    |Iunie 2016         |    60/4    |   30/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1956     |Iulie 2016         |    60/4    |   30/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1956     |Septembrie 2016       |    60/5    |   30/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1956       |Octombrie 2016       |    60/5    |   30/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1956      |Noiembrie 2016       |    60/5    |   30/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1956      |Ianuarie 2017        |    60/6    |   30/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1956     |Februarie 2017       |    60/6    |   30/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1956   |Martie 2017         |    60/6    |   30/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1956    |Mai 2017          |    60/7    |   30/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1956    |Iunie 2017         |    60/7    |   30/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1956    |Iulie 2017         |    60/7    |   30/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1957    |Septembrie 2017       |    60/8    |   30/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1957    |Octombrie 2017       |    60/8    |   30/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1957     |Noiembrie 2017       |    60/8    |   30/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1957     |Ianuarie 2018        |    60/9    |   30/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1957       |Februarie 2018       |    60/9    |   30/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1957      |Martie 2018         |    60/9    |   30/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1957      |Mai 2018          |    60/10    |   30/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1957     |Iunie 2018         |    60/10    |   30/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1957   |Iulie 2018         |    60/10    |   30/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1957    |Septembrie 2018       |    60/11    |   30/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1957    |Octombrie 2018       |    60/11    |   30/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1957    |Noiembrie 2018       |    60/11    |   30/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1958    |Ianuarie 2019        |    61/0    |   31/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1958    |Februarie 2019       |    61/0    |   31/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1958     |Martie 2019         |    61/0    |   31/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1958     |Mai 2019          |    61/1    |   31/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1958       |Iunie 2019         |    61/1    |   31/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1958      |Iulie 2019         |    61/1    |   31/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1958      |Septembrie 2019       |    61/2    |   31/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1958     |Octombrie 2019       |    61/2    |   31/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1958   |Noiembrie 2019       |    61/2    |   31/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1958    |Ianuarie 2020        |    61/3    |   31/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1958    |Februarie 2020       |    61/3    |   31/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1958    |Martie 2020         |    61/3    |   31/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1959    |Mai 2020          |    61/4    |   31/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1959    |Iunie 2020         |    61/4    |   31/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1959     |Iulie 2020         |    61/4    |   31/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1959     |Septembrie 2020       |    61/5    |   31/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1959       |Octombrie 2020       |    61/5    |   31/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1959      |Noiembrie 2020       |    61/5    |   31/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1959      |Ianuarie 2021        |    61/6    |   31/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1959     |Februarie 2021       |    61/6    |   31/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1959   |Martie 2021         |    61/6    |   31/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1959    |Mai 2021          |    61/7    |   31/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1959    |Iunie 2021         |    61/7    |   31/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1959    |Iulie 2021         |    61/7    |   31/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1960    |Septembrie 2021       |    61/8    |   31/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1960    |Octombrie 2021       |    61/8    |   31/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1960     |Noiembrie 2021       |    61/8    |   31/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1960     |Ianuarie 2022        |    61/9    |   31/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1960       |Februarie 2022       |    61/9    |   31/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1960      |Martie 2022         |    61/9    |   31/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1960      |Mai 2022          |    61/10    |   31/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1960     |Iunie 2022         |    61/10    |   31/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1960   |Iulie 2022         |    61/10    |   31/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1960    |Septembrie 2022       |    61/11    |   31/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1960    |Octombrie 2022       |    61/11    |   31/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1960    |Noiembrie 2022       |    61/11    |   31/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1961    |Ianuarie 2023        |    62/0    |   32/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1961    |Februarie 2023       |    62/0    |   32/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1961     |Martie 2023         |    62/0    |   32/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1961     |Aprilie 2023        |    62/0    |   32/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1961       |Mai 2023          |    62/0    |   32/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1961      |Iulie 2023         |    62/1    |   32/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1961      |August 2023         |    62/1    |   32/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1961     |Septembrie 2023       |    62/1    |   32/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1961   |Octombrie 2023       |    62/1    |   32/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1961    |Noiembrie 2023       |    62/1    |   32/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1961    |Ianuarie 2024        |    62/2    |   32/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1961    |Februarie 2024       |    62/2    |   32/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1962    |Martie 2024         |    62/2    |   32/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1962    |Aprilie 2024        |    62/2    |   32/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1962     |Mai 2024          |    62/2    |   32/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1962     |Iulie 2024         |    62/3    |   32/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1962       |August 2024         |    62/3    |   32/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1962      |Septembrie 2024       |    62/3    |   32/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1962      |Octombrie 2024       |    62/3    |   32/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1962     |Noiembrie 2024       |    62/3    |   32/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1962   |Ianuarie 2025        |    62/4    |   32/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1962    |Februarie 2025       |    62/4    |   32/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1962    |Martie 2025         |    62/4    |   32/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1962    |Aprilie 2025        |    62/4    |   32/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1963    |Mai 2025          |    62/4    |   33/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1963    |Iulie 2025         |    62/5    |   33/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1963     |August 2025         |    62/5    |   33/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1963     |Septembrie 2025       |    62/5    |   33/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1963       |Octombrie 2025       |    62/5    |   33/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1963      |Noiembrie 2025       |    62/5    |   33/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1963      |Ianuarie 2026        |    62/6    |   33/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1963     |Februarie 2026       |    62/6    |   33/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1963   |Martie 2026         |    62/6    |   33/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1963    |Aprilie 2026        |    62/6    |   33/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1963    |Mai 2026          |    62/6    |   33/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1963    |Iulie 2026         |    62/7    |   33/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1964    |August 2026         |    62/7    |   33/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1964    |Septembrie 2026       |    62/7    |   33/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1964     |Octombrie 2026       |    62/7    |   33/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1964     |Noiembrie 2026       |    62/7    |   33/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1964       |Ianuarie 2027        |    62/8    |   33/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1964      |Februarie 2027       |    62/8    |   33/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1964      |Martie 2027         |    62/8    |   33/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1964     |Aprilie 2027        |    62/8    |   33/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1964   |Mai 2027          |    62/8    |   33/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1964    |Iulie 2027         |    62/9    |   33/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1964    |August 2027         |    62/9    |   33/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1964    |Septembrie 2027       |    62/9    |   33/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1965    |Octombrie 2027       |    62/9    |   34/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1965    |Noiembrie 2027       |    62/9    |   34/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1965     |Ianuarie 2028        |    62/10    |   34/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1965     |Februarie 2028       |    62/10    |   34/1   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1965       |Martie 2028         |    62/10    |   34/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1965      |Aprilie 2028        |    62/10    |   34/2   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1965      |Mai 2028          |    62/10    |   34/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1965     |Iunie 2028         |    62/10    |   34/3   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1965   |Iulie 2028         |    62/10    |   34/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1965    |August 2028         |    62/10    |   34/4   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1965    |Septembrie 2028       |    62/10    |   34/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1965    |Octombrie 2028       |    62/10    |   34/5   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1966    |Noiembrie 2028       |    62/10    |   34/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1966    |Ianuarie 2029        |    62/11    |   34/6   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1966     |Februarie 2029       |    62/11    |   34/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1966     |Martie 2029         |    62/11    |   34/7   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1966       |Aprilie 2029        |    62/11    |   34/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1966      |Mai 2029          |    62/11    |   34/8   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1966      |Iunie 2029         |    62/11    |   34/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1966     |Iulie 2029         |    62/11    |   34/9   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1966   |August 2029         |    62/11    |   34/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1966    |Septembrie 2029       |    62/11    |   34/10   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1966    |Octombrie 2029       |    62/11    |   34/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1966    |Noiembrie 2029       |    62/11    |   34/11   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1967    |Ianuarie 2030        |    63/0    |   35/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+

Bărbaţi

+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|           |              |Varsta asiguratului |Stagiul complet|Stagiul minim|
|Luna si anul nasterii| Luna si anul pensionarii |la iesirea la pensie| de cotizare | de cotizare |
|           |              |   (ani/luni)   | (ani/luni)  | (ani/luni) |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1939    |Ianuarie 2001        |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1939    |Februarie 2001       |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1939     |Martie 2001         |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1939     |Aprilie 2001        |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1939       |Mai 2001          |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1939      |Iunie 2001         |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1939      |Iulie 2001         |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1939     |August 2001         |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1939   |Septembrie 2001       |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1939    |Octombrie 2001       |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1939    |Noiembrie 2001       |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1939    |Decembrie 2001       |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1940    |Ianuarie 2002        |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1940    |Februarie 2002       |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1940     |Martie 2002         |    62/0    |   30/0   |   10/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1940     |Mai 2002          |    62/1    |   30/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1940       |Iunie 2002         |    62/1    |   30/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1940      |Iulie 2002         |    62/1    |   30/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1940      |August 2002         |    62/1    |   30/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1940     |Septembrie 2002       |    62/1    |   30/1   |   10/1  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1940   |Noiembrie 2002       |    62/2    |   30/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1940    |Decembrie 2002       |    62/2    |   30/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1940    |Ianuarie 2003        |    62/2    |   30/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1940    |Februarie 2003       |    62/2    |   30/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1941    |Martie 2003         |    62/2    |   30/2   |   10/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1941    |Mai 2003          |    62/3    |   30/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1941     |Iunie 2003         |    62/3    |   30/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1941     |Iulie 2003         |    62/3    |   30/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1941       |August 2003         |    62/3    |   30/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1941      |Septembrie 2003       |    62/3    |   30/3   |   10/3  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1941      |Noiembrie 2003       |    62/4    |   30/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1941     |Decembrie 2003       |    62/4    |   30/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1941   |Ianuarie 2004        |    62/4    |   30/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1941    |Februarie 2004       |    62/4    |   30/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1941    |Martie 2004         |    62/4    |   30/4   |   10/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1941    |Mai 2004          |    62/5    |   30/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1942    |Iunie 2004         |    62/5    |   30/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1942    |Iulie 2004         |    62/5    |   30/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1942     |August 2004         |    62/5    |   30/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1942     |Septembrie 2004       |    62/5    |   30/5   |   10/5  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1942       |Noiembrie 2004       |    62/6    |   30/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1942      |Decembrie 2004       |    62/6    |   30/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1942      |Ianuarie 2005        |    62/6    |   30/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1942     |Februarie 2005       |    62/6    |   30/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1942   |Martie 2005         |    62/6    |   30/6   |   10/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1942    |Mai 2005          |    62/7    |   30/7   |   10/7  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1942    |Iunie 2005         |    62/7    |   30/7   |   10/7  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1942    |Iulie 2005         |    62/7    |   30/7   |   10/7  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1943    |Septembrie 2005       |    62/8    |   30/8   |   10/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1943    |Octombrie 2005       |    62/8    |   30/8   |   10/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1943     |Noiembrie 2005       |    62/8    |   30/8   |   10/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1943     |Ianuarie 2006        |    62/9    |   30/9   |   10/9  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1943       |Februarie 2006       |    62/9    |   30/9   |   10/9  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1943      |Martie 2006         |    62/9    |   30/9   |   10/9  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1943      |Mai 2006          |    62/10    |   30/10   |  10/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1943     |Iunie 2006         |    62/10    |   30/10   |  10/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1943   |Iulie 2006         |    62/10    |   30/10   |  10/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1943    |Septembrie 2006       |    62/11    |   30/11   |  10/11  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1943    |Octombrie 2006       |    62/11    |   30/11   |  10/11  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1943    |Noiembrie 2006       |    62/11    |   30/11   |  10/11  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1944    |Ianuarie 2007        |    63/0    |   31/0   |   11/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1944    |Februarie 2007       |    63/0    |   31/0   |   11/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1944     |Martie 2007         |    63/0    |   31/0   |   11/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1944     |Mai 2007          |    63/1    |   31/2   |   11/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1944       |Iunie 2007         |    63/1    |   31/2   |   11/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1944      |Iulie 2007         |    63/1    |   31/2   |   11/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1944      |Septembrie 2007       |    63/2    |   31/4   |   11/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1944     |Octombrie 2007       |    63/2    |   31/4   |   11/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1944   |Noiembrie 2007       |    63/2    |   31/4   |   11/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1944    |Ianuarie 2008        |    63/3    |   31/6   |   11/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1944    |Februarie 2008       |    63/3    |   31/6   |   11/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1944    |Martie 2008         |    63/3    |   31/6   |   11/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1945    |Mai 2008          |    63/4    |   31/8   |   11/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1945    |Iunie 2008         |    63/4    |   31/8   |   11/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1945     |Iulie 2008         |    63/4    |   31/8   |   11/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1945     |Septembrie 2008       |    63/5    |   31/10   |  11/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1945       |Octombrie 2008       |    63/5    |   31/10   |  11/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1945      |Noiembrie 2008       |    63/5    |   31/10   |  11/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1945      |Ianuarie 2009        |    63/6    |   32/0   |   12/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1945     |Februarie 2009       |    63/6    |   32/0   |   12/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1945   |Martie 2009         |    63/6    |   32/0   |   12/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1945    |Mai 2009          |    63/7    |   32/2   |   12/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1945    |Iunie 2009         |    63/7    |   32/2   |   12/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1945    |Iulie 2009         |    63/7    |   32/2   |   12/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1946    |Septembrie 2009       |    63/8    |   32/4   |   12/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1946    |Octombrie 2009       |    63/8    |   32/4   |   12/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1946     |Noiembrie 2009       |    63/8    |   32/4   |   12/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1946     |Ianuarie 2010        |    63/9    |   32/6   |   12/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1946       |Februarie 2010       |    63/9    |   32/6   |   12/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1946      |Martie 2010         |    63/9    |   32/6   |   12/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1946      |Mai 2010          |    63/10    |   32/8   |   12/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1946     |Iunie 2010         |    63/10    |   32/8   |   12/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1946   |Iulie 2010         |    63/10    |   32/8   |   12/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1946    |Septembrie 2010       |    63/11    |   32/10   |  12/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1946    |Octombrie 2010       |    63/11    |   32/10   |  12/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1946    |Noiembrie 2010       |    63/11    |   32/10   |  12/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1947    |Ianuarie 2011        |    64/0    |   33/0   |   13/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1947    |Februarie 2011       |    64/0    |   33/0   |   13/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1947     |Martie 2011         |    64/0    |   33/0   |   13/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1947     |Mai 2011          |    64/1    |   33/2   |   13/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1947       |Iunie 2011         |    64/1    |   33/2   |   13/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1947      |Iulie 2011         |    64/1    |   33/2   |   13/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1947      |Septembrie 2011       |    64/2    |   33/4   |   13/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1947     |Octombrie 2011       |    64/2    |   33/4   |   13/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1947   |Noiembrie 2011       |    64/2    |   33/4   |   13/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1947    |Ianuarie 2012        |    64/3    |   33/6   |   13/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1947    |Februarie 2012       |    64/3    |   33/6   |   13/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1947    |Martie 2012         |    64/3    |   33/6   |   13/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1948    |Mai 2012          |    64/4    |   33/8   |   13/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1948    |Iunie 2012         |    64/4    |   33/8   |   13/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1948     |Iulie 2012         |    64/4    |   33/8   |   13/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1948     |Septembrie 2012       |    64/5    |   33/10   |  13/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1948       |Octombrie 2012       |    64/5    |   33/10   |  13/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1948      |Noiembrie 2012       |    64/5    |   33/10   |  13/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1948      |Ianuarie 2013        |    64/6    |   34/0   |   14/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1948     |Februarie 2013       |    64/6    |   34/0   |   14/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1948   |Martie 2013         |    64/6    |   34/0   |   14/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1948    |Mai 2013          |    64/7    |   34/2   |   14/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1948    |Iunie 2013         |    64/7    |   34/2   |   14/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1948    |Iulie 2013         |    64/7    |   34/2   |   14/2  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1949    |Septembrie 2013       |    64/8    |   34/4   |   14/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1949    |Octombrie 2013       |    64/8    |   34/4   |   14/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1949     |Noiembrie 2013       |    64/8    |   34/4   |   14/4  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1949     |Ianuarie 2014        |    64/9    |   34/6   |   14/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1949       |Februarie 2014       |    64/9    |   34/6   |   14/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1949      |Martie 2014         |    64/9    |   34/6   |   14/6  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1949      |Mai 2014          |    64/10    |   34/8   |   14/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1949     |Iunie 2014         |    64/10    |   34/8   |   14/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1949   |Iulie 2014         |    64/10    |   34/8   |   14/8  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1949    |Septembrie 2014       |    64/11    |   34/10   |  14/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1949    |Octombrie 2014       |    64/11    |   34/10   |  14/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1949    |Noiembrie 2014       |    64/11    |   34/10   |  14/10  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1950    |Ianuarie 2015        |    65/0    |   35/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1950    |Februarie 2015       |    65/0    |   35/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1950     |Martie 2015         |    65/0    |   35/0   |   15/0  |
+---------------------+----------------------------+--------------------+---------------+-------------+

↑ Sus

Anexa 6 - Vârste standard

VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare în specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Bărbaţi - Femei

+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|           |             |Varsta asiguratului |Stagiul complet|Stagiul minim|
|Luna si anul nasterii|Luna si anul pensionarii |la iesirea la pensie| de cotizare | de cotizare |
|           |             |   (ani/luni)   | (ani/luni)  | (ani/luni) |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Pana in ianuarie   |Ianuarie 2011      |    55/0    |   20/0   |   15/0  |
|1956 inclusiv    |             |          |        |       |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1956    |Februarie 2011      |    55/0    |   20/1   |   15/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1956     |Martie 2011       |    55/0    |   20/2   |   15/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1956     |Mai 2011         |    55/1    |   20/3   |   15/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1956       |Iunie 2011        |    55/1    |   20/3   |   15/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1956      |Iulie 2011        |    55/1    |   20/4   |   15/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1956      |Septembrie 2011     |    55/2    |   20/4   |   15/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1956     |Octombrie 2011      |    55/2    |   20/5   |   15/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1956   |Noiembrie 2011      |    55/2    |   20/5   |   15/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1956    |Ianuarie 2012      |    55/3    |   20/6   |   15/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1956    |Februarie 2012      |    55/3    |   20/7   |   15/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1956    |Martie 2012       |    55/3    |   20/8   |   15/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1957    |Mai 2012         |    55/4    |   20/9   |   15/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1957    |Iunie 2012        |    55/4    |   20/9   |   15/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1957     |Iulie 2012        |    55/4    |   20/10   |   15/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1957     |Septembrie 2012     |    55/5    |   20/10   |   15/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1957       |Octombrie 2012      |    55/5    |   20/11   |   15/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1957      |Noiembrie 2012      |    55/5    |   20/11   |   15/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1957      |Ianuarie 2013      |    55/6    |   21/0   |   15/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1957     |Februarie 2013      |    55/6    |   21/1   |   15/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1957   |Martie 2013       |    55/6    |   21/2   |   15/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1957    |Mai 2013         |    55/7    |   21/3   |   15/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1957    |Iunie 2013        |    55/7    |   21/3   |   15/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1957    |Iulie 2013        |    55/7    |   21/4   |   15/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1958    |Septembrie 2013     |    55/8    |   21/4   |   15/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1958    |Octombrie 2013      |    55/8    |   21/5   |   15/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1958     |Noiembrie 2013      |    55/8    |   21/5   |   15/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1958     |Ianuarie 2014      |    55/9    |   21/6   |   15/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1958       |Februarie 2014      |    55/9    |   21/7   |   15/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1958      |Martie 2014       |    55/9    |   21/8   |   15/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1958      |Mai 2014         |    55/10    |   21/9   |  15/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1958     |Iunie 2014        |    55/10    |   21/9   |  15/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1958   |Iulie 2014        |    55/10    |   21/10   |  15/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1958    |Septembrie 2014     |    55/11    |   21/10   |  15/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1958    |Octombrie 2014      |    55/11    |   21/11   |  15/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1958    |Noiembrie 2014      |    55/11    |   21/11   |  15/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1959    |Ianuarie 2015      |    56/0    |   22/0   |   16/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1959    |Februarie 2015      |    56/0    |   22/1   |   16/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1959     |Martie 2015       |    56/0    |   22/2   |   16/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1959     |Mai 2015         |    56/1    |   22/3   |   16/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1959       |Iunie 2015        |    56/1    |   22/3   |   16/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1959      |Iulie 2015        |    56/1    |   22/4   |   16/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1959      |Septembrie 2015     |    56/2    |   22/4   |   16/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1959     |Octombrie 2015      |    56/2    |   22/5   |   16/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1959   |Noiembrie 2015      |    56/2    |   22/5   |   16/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1959    |Ianuarie 2016      |    56/3    |   22/6   |   16/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1959    |Februarie 2016      |    56/3    |   22/7   |   16/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1959    |Martie 2016       |    56/3    |   22/8   |   16/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1960    |Mai 2016         |    56/4    |   22/9   |   16/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1960    |Iunie 2016        |    56/4    |   22/9   |   16/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1960     |Iulie 2016        |    56/4    |   22/10   |   16/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1960     |Septembrie 2016     |    56/5    |   22/10   |   16/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1960       |Octombrie 2016      |    56/5    |   22/11   |   16/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1960      |Noiembrie 2016      |    56/5    |   22/11   |   16/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1960      |Ianuarie 2017      |    56/6    |   23/0   |   16/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1960     |Februarie 2017      |    56/6    |   23/1   |   16/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1960   |Martie 2017       |    56/6    |   23/2   |   16/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1960    |Mai 2017         |    56/7    |   23/3   |   16/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1960    |Iunie 2017        |    56/7    |   23/3   |   16/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1960    |Iulie 2017        |    56/7    |   23/4   |   16/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1961    |Septembrie 2017     |    56/8    |   23/4   |   16/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1961    |Octombrie 2017      |    56/8    |   23/5   |   16/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1961     |Noiembrie 2017      |    56/8    |   23/5   |   16/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1961     |Ianuarie 2018      |    56/9    |   23/6   |   16/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1961       |Februarie 2018      |    56/9    |   23/7   |   16/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1961      |Martie 2018       |    56/9    |   23/8   |   16/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1961      |Mai 2018         |    56/10    |   23/9   |  16/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1961     |Iunie 2018        |    56/10    |   23/9   |  16/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1961   |Iulie 2018        |    56/10    |   23/10   |  16/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1961    |Septembrie 2018     |    56/11    |   23/10   |  16/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1961    |Octombrie 2018      |    56/11    |   23/11   |  16/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1961    |Noiembrie 2018      |    56/11    |   23/11   |  16/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1962    |Ianuarie 2019      |    57/0    |   24/0   |   17/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1962    |Februarie 2019      |    57/0    |   24/1   |   17/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1962     |Martie 2019       |    57/0    |   24/2   |   17/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1962     |Mai 2019         |    57/1    |   24/3   |   17/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1962       |Iunie 2019        |    57/1    |   24/3   |   17/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1962      |Iulie 2019        |    57/1    |   24/4   |   17/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1962      |Septembrie 2019     |    57/2    |   24/4   |   17/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1962     |Octombrie 2019      |    57/2    |   24/5   |   17/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1962   |Noiembrie 2019      |    57/2    |   24/5   |   17/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1962    |Ianuarie 2020      |    57/3    |   24/6   |   17/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1962    |Februarie 2020      |    57/3    |   24/7   |   17/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1962    |Martie 2020       |    57/3    |   24/8   |   17/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1963    |Mai 2020         |    57/4    |   24/9   |   17/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1963    |Iunie 2020        |    57/4    |   24/9   |   17/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1963     |Iulie 2020        |    57/4    |   24/10   |   17/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1963     |Septembrie 2020     |    57/5    |   24/10   |   17/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1963       |Octombrie 2020      |    57/5    |   24/11   |   17/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1963      |Noiembrie 2020      |    57/5    |   24/11   |   17/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1963      |Ianuarie 2021      |    57/6    |   25/0   |   17/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1963     |Februarie 2021      |    57/6    |   25/1   |   17/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1963   |Martie 2021       |    57/6    |   25/2   |   17/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1963    |Mai 2021         |    57/7    |   25/3   |   17/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1963    |Iunie 2021        |    57/7    |   25/3   |   17/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1963    |Iulie 2021        |    57/7    |   25/4   |   17/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1964    |Septembrie 2021     |    57/8    |   25/4   |   17/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1964    |Octombrie 2021      |    57/8    |   25/5   |   17/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1964     |Noiembrie 2021      |    57/8    |   25/5   |   17/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1964     |Ianuarie 2022      |    57/9    |   25/6   |   17/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1964       |Februarie 2022      |    57/9    |   25/7   |   17/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1964      |Martie 2022       |    57/9    |   25/8   |   17/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1964      |Mai 2022         |    57/10    |   25/9   |  17/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1964     |Iunie 2022        |    57/10    |   25/9   |  17/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1964   |Iulie 2022        |    57/10    |   25/10   |  17/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1964    |Septembrie 2022     |    57/11    |   25/10   |  17/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1964    |Octombrie 2022      |    57/11    |   25/11   |  17/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1964    |Noiembrie 2022      |    57/11    |   25/11   |  17/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1965    |Ianuarie 2023      |    58/0    |   26/0   |   18/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1965    |Februarie 2023      |    58/0    |   26/1   |   18/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1965     |Martie 2023       |    58/0    |   26/2   |   18/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1965     |Mai 2023         |    58/1    |   26/3   |   18/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1965       |Iunie 2023        |    58/1    |   26/3   |   18/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1965      |Iulie 2023        |    58/1    |   26/4   |   18/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1965      |Septembrie 2023     |    58/2    |   26/4   |   18/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1965     |Octombrie 2023      |    58/2    |   26/5   |   18/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1965   |Noiembrie 2023      |    58/2    |   26/5   |   18/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1965    |Ianuarie 2024      |    58/3    |   26/6   |   18/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1965    |Februarie 2024      |    58/3    |   26/7   |   18/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1965    |Martie 2024       |    58/3    |   26/8   |   18/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1966    |Mai 2024         |    58/4    |   26/9   |   18/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1966    |Iunie 2024        |    58/4    |   26/9   |   18/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1966     |Iulie 2024        |    58/4    |   26/10   |   18/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1966     |Septembrie 2024     |    58/5    |   26/10   |   18/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1966       |Octombrie 2024      |    58/5    |   26/11   |   18/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1966      |Noiembrie 2024      |    58/5    |   26/11   |   18/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1966      |Ianuarie 2025      |    58/6    |   27/0   |   18/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1966     |Februarie 2025      |    58/6    |   27/1   |   18/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1966   |Martie 2025       |    58/6    |   27/2   |   18/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1966    |Mai 2025         |    58/7    |   27/3   |   18/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1966    |Iunie 2025        |    58/7    |   27/3   |   18/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1966    |Iulie 2025        |    58/7    |   27/4   |   18/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1967    |Septembrie 2025     |    58/8    |   27/4   |   18/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1967    |Octombrie 2025      |    58/8    |   27/5   |   18/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1967     |Noiembrie 2025      |    58/8    |   27/5   |   18/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1967     |Ianuarie 2026      |    58/9    |   27/6   |   18/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1967       |Februarie 2026      |    58/9    |   27/7   |   18/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1967      |Martie 2026       |    58/9    |   27/8   |   18/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1967      |Mai 2026         |    58/10    |   27/9   |  18/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1967     |Iunie 2026        |    58/10    |   27/9   |  18/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1967   |Iulie 2026        |    58/10    |   27/10   |  18/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1967    |Septembrie 2026     |    58/11    |   27/10   |  18/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1967    |Octombrie 2026      |    58/11    |   27/11   |  18/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1967    |Noiembrie 2026      |    58/11    |   27/11   |  18/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1968    |Ianuarie 2027      |    59/0    |   28/0   |   19/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1968    |Februarie 2027      |    59/0    |   28/1   |   19/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1968     |Aprilie 2027       |    59/1    |   28/2   |   19/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1968     |Mai 2027         |    59/1    |   28/3   |   19/1  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1968       |Iulie 2027        |    59/2    |   28/4   |   19/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1968      |August 2027       |    59/2    |   28/5   |   19/2  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1968      |Octombrie 2027      |    59/3    |   28/6   |   19/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1968     |Noiembrie 2027      |    59/3    |   28/7   |   19/3  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1968   |Ianuarie 2028      |    59/4    |   28/8   |   19/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1968    |Februarie 2028      |    59/4    |   28/9   |   19/4  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1968    |Aprilie 2028       |    59/5    |   28/10   |   19/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1968    |Mai 2028         |    59/5    |   28/11   |   19/5  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1969    |Iulie 2028        |    59/6    |   29/0   |   19/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Februarie 1969    |August 2028       |    59/6    |   29/1   |   19/6  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Martie 1969     |Octombrie 2028      |    59/7    |   29/2   |   19/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Aprilie 1969     |Noiembrie 2028      |    59/7    |   29/3   |   19/7  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Mai 1969       |Ianuarie 2029      |    59/8    |   29/4   |   19/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iunie 1969      |Februarie 2029      |    59/8    |   29/5   |   19/8  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Iulie 1969      |Aprilie 2029       |    59/9    |   29/6   |   19/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|August 1969     |Mai 2029         |    59/9    |   29/7   |   19/9  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Septembrie 1969   |Iulie 2029        |    59/10    |   29/8   |  19/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Octombrie 1969    |August 2029       |    59/10    |   29/9   |  19/10  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Noiembrie 1969    |Octombrie 2029      |    59/11    |   29/10   |  19/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Decembrie 1969    |Noiembrie 2029      |    59/11    |   29/11   |  19/11  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+
|Ianuarie 1970    |Ianuarie 2030      |    60/0    |   30/0   |   20/0  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+---------------+-------------+

↑ Sus

Anexa 7 - Salariul mediu anual

+---------------------+--------------------------------------------------------+
|           |        Salariul mediu anual (lei)        |
|    Anul     +----------------------------+---------------------------+
|           |      Brut      |      Net      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1938     |       168      |       -       |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1947     |       261      |       -       |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1948     |       293      |       -       |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1949     |       335      |       -       |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1950     |       366      |       337      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1951     |       397      |       365      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1952     |       403      |       370      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1953     |       447      |       410      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1954     |       487      |       456      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1955     |       536      |       499      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1956     |       593      |       549      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1957     |       671      |       619      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1958     |       747      |       684      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1959     |       784      |       726      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1960     |       854      |       802      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1961     |       898      |       833      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1962     |       947      |       880      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1963     |      1.005      |       932      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1964     |      1.046      |       965      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1965     |      1.115      |      1.028      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1966     |      1.179      |      1.083      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1967     |      1.210      |      1.107      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1968     |      1.248      |      1.139      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1969     |      1.297      |      1.180      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1970     |      1.434      |      1.289      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1971     |      1.471      |      1.318      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1972     |      1.498      |      1.339      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1973     |      1.563      |      1.391      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1974     |      1.663      |      1.471      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1975     |      1.813      |      1.595      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1976     |      1.964      |      1.712      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1977     |      2.102      |      1.818      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1978     |      2.344      |      2.011      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1979     |      2.457      |      2.108      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1980     |      2.602      |      2.238      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1981     |      2.721      |      2.340      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1982     |      2.936      |      2.525      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1983     |      3.024      |      2.601      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1984     |      3.224      |      2.773      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1985     |      3.285      |      2.827      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1986     |      3.317      |      2.855      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1987     |      3.337      |      2.872      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1988     |      3.422      |      2.946      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1989     |      3.538      |      3.063      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+
|    1990     |      4.010      |      3.381      |
+---------------------+----------------------------+---------------------------+

1991- 2010: Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistică
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

↑ Sus

Anexa 8 - Salariul minim pe țară

+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  Anul  |Incepand cu ziua, luna|Salariul minim|    Actul normativ prin    |
|     |           |  (lei)   |     care s-a stabilit     |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1949  |           |   166   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1950  |           |   166   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1951  |           |   166   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1952  |           |   166   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1953  |           |   166   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1954  |           |   166   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1955  |           |   220   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1956  |           |   220   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1957  |           |   220   |                  |
|     |    1 mai     |   350   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1958  |           |   350   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1959  |           |   350   |                  |
|     |    1 august    |   400   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1960  |           |   400   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1961  |           |   400   |                  |
|     |   1 decembrie   |   475   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1962  |           |   475   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1963  |           |   475   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1964  |           |   475   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1965  |           |   475   |                  |
|     |   1 septembrie   |   550   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1966  |           |   550   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1967  |           |   550   |                  |
|     |    1 august    |   700   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1968  |           |   700   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1969  |           |   700   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1970  |           |   700   |                  |
|     |    1 martie    |   750   |                  |
|     |    1 mai     |   800   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1971  |           |   800   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1972  |           |   800   |                  |
|     |   1 septembrie   |  1.000   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1973  |           |  1.000   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1974  |           |  1.000   |                  |
|     |    1 august    |  1.140   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1975  |           |  1.140   |                  |
|     |    1 iulie    |  1.200   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1976  |           |  1.200   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1977  |           |  1.200   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1978  |           |  1.200   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1979  |           |  1.200   |                  |
|     |    1 august    |  1.425   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1980  |           |  1.425   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1981  |           |  1.425   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1982  |           |  1.425   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1983  |           |  1.425   |                  |
|     |   1 septembrie   |  1.500   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1984  |           |  1.500   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1985  |           |  1.500   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1986  |           |  1.500   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1987  |           |  1.500   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1988  |           |  1.500   |                  |
|     |    1 iulie    |  2.000   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1989  |           |  2.000   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1990  |           |  2.000   |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1991  |    1 martie    |  2.000   |                  |
|     |   1 aprilie    |  3.150   |Hotararea Guvernului nr. 133/1991 |
|     |    1 mai     |  4.675   |Hotararea Guvernului nr. 219/1991 |
|     |   1 septembrie   |  5.975   |Hotararea Guvernului nr. 219/1991 |
|     |   1 noiembrie   |  6.775   |Hotararea Guvernului nr. 579/1991 |
|     |           |  7.000   |Hotararea Guvernului nr. 780/1991 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1992  |   1 ianuarie   |  8.500   |Hotararea Guvernului nr. 19/1992  |
|     |    1 martie    |  9.150   |Hotararea Guvernului nr. 149/1992 |
|     |    1 mai     |  11.200  |Hotararea Guvernului nr. 218/1992 |
|     |   1 septembrie   |  12.920  |Hotararea Guvernului nr. 499/1992 |
|     |   1 noiembrie   |  15.215  |Hotararea Guvernului nr. 774/1992 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1993  |   1 ianuarie   |  16.600  |Hotararea Guvernului nr. 94/1993  |
|     |    1 martie    |  17.600  |Hotararea Guvernului nr. 124/1993 |
|     |    1 mai     |  30.000  |Hotararea Guvernului nr. 208/1993 |
|     |   1 octombrie   |  40.200  |Hotararea Guvernului nr. 586/1993 |
|     |   1 decembrie   |  45.000  |Hotararea Guvernului nr. 683/1993 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1994  |           |  45.000  |                  |
|     |   15 martie    |  60.000  |Hotararea Guvernului nr. 90/1994  |
|     |    1 iulie    |  65.000  |Hotararea Guvernului nr. 353/1994 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1995  |           |  65.000  |                  |
|     |   1 aprilie    |  75.000  |Hotararea Guvernului nr. 184/1995 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1996  |           |  75.000  |                  |
|     |    1 august    |  97.000  |Hotararea Guvernului nr. 594/1996 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1997  |           |  97.000  |                  |
|     |   1 februarie   |  150.000  |Hotararea Guvernului nr. 27/1997  |
|     |    1 august    |  225.000  |Hotararea Guvernului nr. 468/1997 |
|     |   1 octombrie   |  250.000  |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1998  |   1 aprilie    |  350.000  |Hotararea Guvernului nr. 208/1998 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  1999  |    1 mai     |  450.000  |Hotararea Guvernului nr. 296/1999 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2000  |           |  450.000  |                  |
|     |   1 februarie   |  700.000  |Hotararea Guvernului nr. 101/2000 |
|     |   1 decembrie   | 1.000.000  |Hotararea Guvernului nr. 1.166/2000|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2001  |           | 1.000.000  |                  |
|     |    1 martie    | 1.400.000  |Hotararea Guvernului nr. 231/2001 |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2002  |           | 1.400.000  |                  |
|     |    1 martie    | 1.750.000  |Hotararea Guvernului nr. 1.037/2001|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2003  |   1 ianuarie   | 2.500.000  |Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2004  |   1 ianuarie   | 2.800.000  |Hotararea Guvernului nr. 1.515/2003|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2005  |   1 ianuarie   | 3.100.000  |Hotararea Guvernului nr. 2.346/2004|
|     |    1 iulie    | 310 (RON)  |                  |
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2006  |   1 ianuarie   | 330 (RON)  |Hotararea Guvernului nr. 1.766/2005|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2007  |   1 ianuarie   | 390 (RON)  |Hotararea Guvernului nr. 1.825/2006|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2008  |   1 ianuarie   | 500 (RON)  |Hotararea Guvernului nr. 1.507/2007|
|     |   1 octombrie   | 540 (RON)  |Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+
|  2009  |   1 ianuarie    | 600 (RON)  |Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008|
+----------+----------------------+--------------+-----------------------------------+

↑ Sus