s Convenție 122 din 1964 - privind politica de ocupare a fortei de munca

Sumar:

Convenție nr. 122 din 1964
privind politica de ocupare a fortei de munca

Ratificata la 06.06.1973

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a întrunit aici la 17 iunie 1964 în cea de-a patruzeci si opta sesiune a sa, având în vedere ca Declaratia de la Philadelphia recunoaste obligatia solemna a Organizatiei Internationale a Muncii de a sprijini punerea în aplicare de catre diferitele natiuni ale lumii a programelor capabile sa realizeze ocuparea deplina a fortei de munca si ridicarea nivelului de trai si ca preambulul constitutiei organizatiei prevede lupta împotriva somajului si garantarea unui salariu care sa asigure conditii de existenta convenabile, având de asemenea în vedere ca, în sensul Declaratiei de la Philadelphia, Organizatiei Internationale a Muncii îi revine sarcina sa cerceteze si sa aprecieze repercusiunile politicilor economice si financiare asupra politicii de ocupare a fortei de munca, în lumina obiectivului fundamental potrivit caruia "toti oamenii, indiferent de rasa, credinta sau sexul lor, au dreptul sa urmareasca realizarea progresului lor material si dezvoltarea lor spirituala în libertate si demnitate, în conditii de securitate economica si cu posibilitati egale", având în vedere ca Declaratia universala a drepturilor omului prevede ca "orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca si la protectie împotriva somajului", luând nota de termenii conventiilor si recomandarilor internationale asupra muncii, existente, care sunt în raport direct cu politica de ocupare a fortei de munca si în special Conventia si Recomandarea asupra activitatii de ocupare a fortei de munca, 1948, Recomandarea asupra orientarii profesionale, 1949, Recomandarea asupra pregatirii profesionale, 1962, precum si Conventia si Recomandarea privind discriminarea în domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei, 1958, considerând ca aceste instrumente ar trebui plasate în contextul mai larg al unui program international urmarind asigurarea expansiunii economice bazate pe ocuparea deplina a fortei de munca în scop productiv si în conditii de libera alegere a muncii, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri referitoare la politica de ocupare a fortei de munca, care sunt cuprinse în cea de-a opta problema înscrisa pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta, la 9 iulie 1964, conventia urmatoare, care se va numi "Conventie asupra politicii de ocupare a fortei de munca, 1964". 1 DECRET Nr. 284 din 11 mai 1973 pentru ratificarea unor conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii

Art. 1

1. În vederea stimularii cresterii si dezvoltarii economice, a ridicarii nivelului de trai, a satisfacerii necesitatilor de forta de munca si a rezolvarii problemei somajului si subocuparii fortei de munca, orice stat membru va formula si aplica, ca un obiectiv esential, o politica activa urmarind promovarea ocuparii depline a fortei de munca, în scop productiv si în conditii de libera alegere a muncii.

2. Politica mentionata va trebui sa tinda a garanta:

a) ca va fi de lucru pentru toate persoanele disponibile si în cautare de munca;

b) ca aceasta munca va fi pe cât posibil productiva;

c) ca va exista libera alegere a muncii si ca fiecare lucrator va avea toate posibilitatile de a dobândi calificarile necesare pentru a ocupa un serviciu care sa-i convina si de a folosi în aceasta munca calificarile, precum si aptitudinile sale, fara deosebire de rasa, culoare, sex, religie, opinii politice, ascendenta nationala sau origine sociala.

3. Politica mentionata va trebui sa tina seama de stadiul si de nivelul de dezvoltare economica, precum si de raporturile care exista între obiectivele ocuparii fortei de munca si celelalte obiective economice si sociale si va fi aplicata prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Orice stat membru va trebui, prin metode adaptate conditiilor tarii si în masura în care acestea permit:

a) sa determine si sa reexamineze cu regularitate, în cadrul unei politici economice si sociale coordonate, masurile care trebuie adoptate în vederea atingerii obiectivelor enuntate în

↑ Sus

Loading

Art. 3

În aplicarea prezentei conventii, reprezentantii grupurilor interesate în masurile ce trebuie luate si, în special, reprezentantii celor care angajeaza si reprezentantii lucratorilor vor trebui sa fie consultati cu privire la politica de ocupare a fortei de munca, în scopul de a se tine pe deplin seama de experienta si parerile lor, vor colabora din plin la elaborarea acestei politici si vor participa la actiunile de sprijinire a lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va înregistra.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Prezenta conventie nu va obliga decât statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost înregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra în vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale organizatiei.

3. Drept urmare, pentru fiecare stat membru aceasta conventie va intra în vigoare dupa 12 luni de la data înregistrarii ratificarii sale.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decât dupa un an de la înregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care îi vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificând statelor membre ale organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general le va atrage atentia asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, în vederea înregistrarii, potrivit articolului 102 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare înregistrate în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. În cazul în care conferinta va adopta o noua conventie care va revizui total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 6 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare:

b) începând de la data intrarii în vigoare a noii conventii de revizuire prezenta conventie va înceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare, în forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

↑ Sus

Loading