s Ordin 437 din 2011 - privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Sumar:

Ordin nr. 437 din 2011
privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Publicat în Monitorul Oficial nr. 286 din 22.04.2011

Art. 1

În vederea analizării situaţiei pensionarilor sistemului public de pensii care au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Elveţiei, din punctul de vedere al asigurării la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi al plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate din România, denumit în continuare Fond, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanţilor de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul căreia să se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În situaţia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 1 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, acesta va fi exceptat de la plata contribuţiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România şi dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1.

↑ Sus

Loading

Art. 3

În situaţia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 1 declară că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, acesta datorează contribuţii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

↑ Sus

Loading

Art. 4

În vederea analizării situaţiei pensionarilor sistemului public de pensii care au reşedinţa pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate şi fac obiectul respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanţilor de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevăzută la art. 1.

↑ Sus

Loading

Art. 5

În situaţia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 4 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă, acesta va fi exceptat de la plata contribuţiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România şi dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1.

↑ Sus

Loading

Art. 6

În situaţia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 4 declară că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă, acesta datorează contribuţii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 4-6, solicitanţii de drepturi de pensie care au domiciliul pe teritoriul Turciei şi care fac obiectul Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datorează contribuţii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

↑ Sus

Loading

Art. 8

În aplicarea art. 2 şi 5, solicitanţii de drepturi de pensie în cauză au obligaţia de a prezenta documente care fac dovada calităţii de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul respectiv.

↑ Sus

Loading

Art. 9

În vederea analizării situaţiei pensionarilor sistemului public de pensii care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter internaţional în domeniul securităţii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanţilor de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Din momentul în care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reţine contribuţia la Fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită din acest sistem, aceştia nu mai au calitatea de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.
(2) Începând cu aceeaşi dată, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul României nu se mai decontează din Fond.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Notificarea prevăzută la art. 1, respectiv la art. 9, semnată de solicitant în partea B, şi documentele prevăzute la art. 8, după caz, vor fi transmise de acesta casei de asigurări de sănătate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, fax, reprezentant legal etc.). Documentele transmise de solicitanţi vor fi analizate de casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

↑ Sus

Loading

Art. 12

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificările prevăzute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fişiere de tip dbf, lista persoanelor, ale căror documente au fost comunicate de solicitanţi şi prelucrate de casele de asigurări de sănătate, care vor fi exceptate de la plata contribuţiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse în evidenţele informatice ale asiguraţilor la Fond, conţinând următoarele informaţii: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv de Casa Naţională de Pensii Publice (dacă există), ţara de reşedinţă, respectiv de domiciliu, după caz.

↑ Sus

Loading

Art. 13

Data de la care îşi produce efectele notificarea transmisă de către casa de asigurări de sănătate conform prevederilor art. 12 este prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a fost înregistrat fişierul de tip dbf de către casa teritorială de pensii competentă, dar nu mai devreme de data stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Data menţionată la art. 13 va fi confirmată de către casele teritoriale de pensii competente Casei Naţionale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fişier de tip dbf care va conţine următoarele informaţii:
1. Cod numeric personal;
2. Nume şi prenume;
3. Stare;
4. Data stării;
5. Identificare dosar doveditor - nr. dosar/cod CTP;
6. Data stabilirii pensiei;
7. Tip pensie.
(2) În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuţiilor la Fond, fişierul va conţine la câmpul "Stare" menţiunea "nerezident" şi la câmpul "Data stării" se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai reţin contribuţiile la Fond.
(3) Datele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice şi comunicate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin acelaşi fişier, în vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii în evidenţele informatice ale asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

↑ Sus

Loading

Art. 15

Punerea/Reluarea în plată a drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă nu este condiţionată de transmiterea datelor prevăzute la art. 12.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Casele teritoriale de pensii au obligaţia calculării, reţinerii şi virării contribuţiilor la Fond în cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din România, în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia celor pentru care casele de asigurări de sănătate au notificat exceptarea de la plată conform prevederilor art. 12.

↑ Sus

Loading

Art. 17

(1) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică şi persoanelor care la data intrării în vigoare a acestuia au calitatea de pensionari în plată ai sistemului public de pensii din România. În cazul acestora, casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află pensionarii cu reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altor state le vor transmite beneficiarilor de drepturi de pensie notificarea prevăzută la art. 1, respectiv la art. 9, în vederea reglementării statutului de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate.
(2) Notificările prevăzute la alin. (1) se transmit atât ca urmare a consultării bazelor de date ale caselor teritoriale de pensii, cât şi la cererea persoanelor în cauză.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice caselor de asigurări de sănătate orice schimbare în situaţia proprie de natură să conducă la modificarea statutului de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate cu efecte asupra obligaţiei de plată a contribuţiilor la Fond, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 19

Îndrumarea metodologică cu privire la exceptarea de la plata contribuţiilor la Fond este asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

↑ Sus

Loading

Art. 20

Dispoziţiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

↑ Sus

Loading

Anexa 1

PARTEA A*

 

NOTIFICARE

Stimată doamnă/Stimate domnule ................................................,

Având în vedere Cererea/Decizia dumneavoastră privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, înregistrată sub nr. ................... din ..................., vă aducem la cunoştinţă că odată cu stabilirea drepturilor de pensie datoraţi, potrivit prevederilor legale din România, contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate.

În vederea reglementării situaţiei dumneavoastră, vă rugăm să completaţi declaraţia prevăzută în partea B şi să o transmiteţi, în cel mai scurt timp posibil, împreună cu eventualele dovezi ale calităţii de asigurat, casei de asigurări de sănătate competente ale cărei coordonate le regăsiţi mai jos**.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.285/437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, până la notificarea de către casa de asigurări de sănătate competentă cu privire la exceptarea dumneavoastră, în baza documentelor pe care urmează să le transmiteţi conform paragrafului anterior, de la plata contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, avem obligaţia de a vă calcula, de a vă reţine şi de a vă vira contribuţiile lunare de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.

Data ....................

Director executiv,

.........................................

Doamnei/Domnului .......................................

Adresa ..........................................................

__________
* Se completează de către casa teritorială de pensii în evidenţa căreia s-a constituit dosarul de pensie.
** Declaraţia se transmite casei de asigurări de sănătate din România, personal, prin reprezentant legal, poştă, e-mail, fax, la următoarele coordonate de contact:
.................................................................................................................................................

 

PARTEA B*

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate, în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România care au reşedinţa în alte state cu care România aplică instrumente juridice cu caracter internaţional în domeniul securităţii sociale cu prevederi pentru asigurările de boală - maternitate.

1. Subsemnatul(a), ..............................................., codul numeric personal ......................................, având reşedinţa în localitatea ................................, cod .................., str. ........................ nr. ........., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........, judeţul/provincia/departamentul/regiunea .........................., ţara ......................, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, paşaport etc.) .......... seria .................... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de ....................., născut(ă) la data de ........................ în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea ..................................., fiul (fiica) lui .......................... şi al(a) .........................................................................,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:
[ ] sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă/alt stat ........................... (a se indica statul respectiv)*
[ ] nu sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă/alt stat*

2. Anexez la prezenta declaraţie următorul document/următoarele documente din care rezultă calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în .................................. (se va indica statul):
a) ................................................................................................. ...........................................................................................................................................................;
b) .................................................................................................; c) .................................................................................................; 3. Având în vedere că sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă/alt stat .................... (a se indica statul respectiv),
[ ] solicit**
[ ] nu solicit** exceptarea de la plata contribuţiei lunare pentru asigurările sociale de sănătate în România.

4. Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecinţele inacţiunii mele.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .........................

Semnătura ......................

__________
* Se completează de către solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România.

** Se va bifa obligatoriu căsuţa corespunzătoare.

↑ Sus

Anexa 2

PARTEA A*

 

NOTIFICARE

Stimată doamnă/Stimate domnule .............................

Având în vedere Cererea/Decizia dumneavoastră privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, înregistrată sub nr. ................... din ..................., vă aducem la cunoştinţă că odată cu stabilirea drepturilor de pensie datoraţi, potrivit prevederilor legale din România, contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate. În vederea reglementării situaţiei dumneavoastră, vă rugăm să completaţi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în partea B şi să o transmiteţi, în cel mai scurt timp posibil, casei de asigurări de sănătate competente ale cărei coordonate le regăsiţi mai jos**.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.285/437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat,până la notificarea de către casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la exceptarea dumneavoastră, în baza declaraţiei pe propria răspundere pe care urmează să o transmiteţi, conform paragrafului anterior, de la plata contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, avem obligaţia de a vă calcula, de a vă reţine şi de a vă vira contribuţiile lunare de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.

Data ....................

Director executiv ........................

Doamnei/Domnului .......................................

Adresa ..........................................................

__________
* Se completează de către casa teritorială de pensii în evidenţa căreia s-a constituit dosarul de pensie.
** Declaraţia se transmite casei de asigurări de sănătate din România personal, prin reprezentant legal, poştă, e-mail, fax, la următoarele coordonate de contact: ............................................................................................................................................... .

 

PARTEA B*

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
în vederea reglementării statutului de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România cu domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

1. Subsemnatul(a), ................................................., codul numeric personal ....................................., având domiciliul în localitatea ............................, cod ..........., str. .................... nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ..........., judeţul/provincia/departamentul/regiunea ......................., ţara ......................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, paşaport etc.) .......... seria ................... nr. ................., eliberat de ............................ la data de ..................., născut(ă) la data de ....................... în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea ............................., fiul (fiica) lui ......................... şi al (a) .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaraţii neadevărate, că nu am domiciliul pe teritoriul României.

2. Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecinţele inacţiunii mele. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .........................

Semnătura .................

__________
* Se completează de către solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România cu domiciliul declarat într-un stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter internaţional în domeniul securităţii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate.

↑ Sus